Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Pályázat: Nyitott közigazgatás – együttműködő kormányzás

Szerző: 2011. március 4.One Comment

„Az Európai Közigazgatási Intézet (EIPA) – az Igazgatótanács felhatalmazásával valamint 11 európai ország és az Európai Bizottság intézményi és anyagi támogatásával – pályázatot hirdet a harmadik Európai Közszolgálati Díjra (EPSA 2011). Az EPSA 2011 Díj 2011. november 15-17 között, a lengyel elnökség ideje alatt kerül átadásra Maastrichtban, az élvonalbeli közigazgatási megoldások honorálására alkalmából megrendezésre kerülő magas szintű rendezvényen. Ez az esemény egy egyedülálló lehetőség az európai közszolgálatok számára, hogy innovatív megoldásaikat és eredményeiket egy kiterjedt közönséghez eljuttassák, és európai szinten az élvonalban legyenek elismerve.

A témáról általában

A XXI. század gyors szociális, gazdasági és környezeti változásaival a háttérben, az EPSA azzal igyekszik hozzájárulni a közigazgatási szektor teljesítményének javításához, hogy felhívja a nemzetközi figyelmet azokra a proaktív közigazgatási tevékenységekre, amelyek a jelenkor legégetőbb közszolgálati problémáira kínálnak megoldást, valamint lehetőséget nyújt a pályázatot benyújtó közszolgálati újítóknak arra, hogy eredményeiket megosszák másokkal.

A pénzügyi és gazdasági válság hatása nemcsak a magánszféra, de a közszféra számára is nagy kihívást jelent. A helyi, regionális, állami valamint európai uniós közigazgatási szervezeteknek továbbá meg kell felelniük az EU2020 stratégia ambiciózus elképzeléseinek is, amelyek az Európai Unió intelligens, fenntartható és inkluzív növekedését hivatottak elérni. Ebből kiindulva még fontosabb ösztönözni és díjazni azokat a kiemelkedő közigazgatási tevékenységeket, amelyek a költségvetési megszorítások közepette is innovatív megoldásokat dolgoznak ki és képesek kiemelkedő közszolgáltatási teljesítményt nyújtani.

Az EPSA azokat a pályaműveket fogja díjazni, amelyek az európai közigazgatás kihívásait célozzák meg, és a XXI. századi közigazgatási szektor működésében a változások mozgatórugói. Cserébe, ezek a projektek olyan közigazgatási szervezetek százainak proaktív megközelítésébe engednek bepillantást, amelyek szintén a jelen kihívásaival szembesülnek, mint a klímaváltozás, energiaforrások, energiaellátás, demográfiai változások, növekvő munkanélküliség, szociális kirekesztés.

A nyitott kormányzás egy olyan helyzetre utal, amikor egy szerv információt oszt meg, konzultál, bevonja a magánszektort a döntési folyamatba, sőt még együtt is dolgozik vele. Ez természetesen magával hozza az információ rendszeres megosztását egy új kommunikációs technológiáinak alkalmazásával. A nyitott adatforrás az információhoz való hozzáférést jelenti; azaz az információ közérthető és hozzáférhető a releváns állampolgárok és üzleti szféra számára.

A téma közelebbről

Az egyre komplexebb társadalom és növekvő társadalmi elvárások, a hatékonyság, a kimeneti orientáció és a tulajdonosi szemlélet miatt fontos a civil társadalom bevonása. Kiemelt fontosságú ez a demográfiai változások és az állami beruházások folytonos csökkentése eredményeképpen, különösen a beavatkozás olyan „érzékeny” területein, mint szociális gondoskodás, oktatás, kommunikáció, stb. Az együttműködés formáinak alkalmazásával növelhető a politikába vetett állampolgári és üzleti bizalom.

Európa szerte a közigazgatás minden szintjén új intézményi struktúrák fejlődtek ki és új keretszabályozások jöttek létre a kormányokkal szembeni bizalom megerősítésére és az átláthatóság elősegítésére; az információhoz való hozzáférés megkönnyítésére, a társadalmi párbeszéd megteremtésére, végső soron az állampolgárok részvételének erősítésére a döntéshozásban.

Az együttműködő kormányzás szándéka többek között a kormány és a közigazgatás nyitottságának, átláthatóságának és elszámoltathatóságának növelése – előfeltétele egy demokratikus társadalomnak. Az információ, az ismeretanyag és a tapasztalat megosztása a tulajdonosi hozzáállás kialakítására; a párbeszéd és konzultáció megteremtése a civil társadalom és a közigazgatás között a legjobb megoldások megtalálása érdekében; értékelő és visszacsatolást segítő eszközök létrehozása a közigazgatási munkában a legjobb megoldások megtalálása érdekében; és végül a döntéshozatali folyamat során megkönnyíteni az állampolgári részvételt a vitákban, megbeszéléseken és döntésekben.

Olyan esettanulmányokat, pályamunkákat várunk, amelyek megkísérlik alkalmazni az üzleti életben bevált, fogyasztóközpontú döntés-előkészítést és megvalósítást, emellett építenek a „nyitott kormányzásra”, az „aktív állampolgárokra”, engedve az állampolgároknak, hogy belefolyjanak a közszolgáltatások megtervezésébe és kivitelezésébe. Lényeges kérdésekre keresünk választ, úgy mint:

  • Hogyan és milyen mértékben lehet bevonni az állampolgárokat, civil szervezeteket, tisztviselőket és politikusokat a folyamatba és/vagy rendszerbe?
  • Hogyan mérhető a folyamattal/rendszerrel való elégedettségük?
  • Mi a ténylegesen elért hatékonyság szintje?
  • Mi a költsége/haszna egy új megközelítésnek a régi vagy tradicionális rendszerrel szemben?

Az innováció a közigazgatás minden szintjén és szektorában tetten érhető, a kevesebb pénzből több szolgáltatást, és hatékonyabb igazgatás érdekében. Ésszerű a közszolgáltatást differenciált mértékben megnyitni. Ezért minél több olyan, speciális szervezet pályázatára számítunk, amelyek tükrözik az ő speciális igényeiket és a kereteket amelyek között az egységük működik.

Így, a nyilvános adatok kapcsolódnak a termékek és szolgáltatások elosztása, a közszolgáltatások finanszírozása, a különféle szintek és szektorok közötti párbeszéd rendszere. Legtöbb esetben ezek pénzügyi adatok vagy adminisztratív követelmények.

Milyen pályázatokat várnak?

A 2. témakörhöz tartozó projektnek az alábbi al-témák egyikéből be kell mutatnia és tartalmaznia kell a tényekre utaló elemeket:

  • Politikai terület(ek) és az együttműködési célok közötti összhang
  • Mutassa be, hogy az új együttműködési forma kézzelfoghatóan hozzájárul a szolgáltatás nyújtás céljához
  • A programra szánt anyagi és emberi erőforrások meghatározása
  • Legyen nyilvánvaló, hogy a civil társadalom bevonása jobb alternatíva a zárt kormányzással szemben
  • Tegye nyilvánvalóvá, hogy az új munkaforma igazolja a társulások létrehozásához szükséges alkalmi költségeket
  • A nyitottság által (az információhoz való hozzáférés és a jól működő infokommunikációs eszközök), felkészíti az állampolgárokat a döntéshozatali folyamatokban való aktív résztvételre.

A pályázatoknak be kell mutatniuk az új kormányzati kialakítást/berendezkedést, beleértve a intézményi vagy társulási struktúrákat, a kockázatkezelést és a partnerek felelősségét , hogy értékké válhasson a kormányzás egyéb szintjei és szektorai számára is.

Pályázók köre

Európa valamennyi, bármilyen szinten működő közigazgatási szervezetei, különös tekintettel a helyi és regionális kezdeményezésekre, valamint a közszféra vállalkozásaira.”

Forrás:
Nyitott közigazgatás – együttműködő kormányzás, Nemzeti Közigazgatási Intézet, 2011. március 3.
Lásd még:
Általános ismertető
A pályázat további témái: Ésszerűen működő közigazgatás mostoha gazdasági klímában
A pályázat további témái: ’Going Green’: konkrét környezetvédelmi megoldások a közigazgatásban
European Public Sector Award 2011 – Home