Tanácsadó webhely nyílt az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről

„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2018. január 1-jétől valamennyi szerv tekintetében számos új vagy a korábbihoz képest más módon teljesítendő kötelezettséget határoz meg.

Hogyan tegyen eleget az elektronikus ügyintézést biztosító szerv törvényi kötelezettségeinek? Melyek a legfontosabb, az elektronikus ügyintézés biztosításához kapcsolódó határidők?

2017. június 30. – Fejlesztési, megvalósítási ütemterv meghatározása, bejelentése az EÜF felé
Ütemtervet kell készítenie az elektronikus ügyintézés biztosítása megvalósításához kapcsolódó feladatokról, és továbbítania kell azt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (EÜF) 2017. június 30-ig.
Az ütemterv elkészítésében magasan képzett, az elektronikus közigazgatás sajátosságait kiválóan ismerő szakembereink nyújtanak segítséget. Rendelje meg az ütemterv elkészítését most mindösszesen 68.000 Ft+áfa összegért!
eGov Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1., Telefon: +36-20-624-0164, E-mail: info@eusztv.hu

Dokumentációk elkészítése (Az ütemterv beadását követően, vagy azzal párhuzamosan)
A fejlesztési ütemterv tartalmához igazodva az alábbi dokumentumok előállítására lesz szükség:

 • fejlesztési specifikáció
 • folyamatfejlesztési terv
 • szolgáltatások igénybevételének feltételeit leíró dokumentumok
 • ügyféltájékoztatók
 • üzletszabályzat módosítások
 • belső szabályzatok módosítása

2017. július. 1. – Információátadási szabályzat elkészítése
Más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel való együttműködési képesség megalapozásának érdekében információátadási szabályzatot kell készíteni és az EÜF részére véleményezés céljából eljuttatni 2017. július 1-jéig.

2017. augusztus, – Szabályzatok felülvizsgálata és kialakítása

 • szükség esetén belső szabályzatok (pl. adatkezelés, adatvédelem), munkafolyamatok felülvizsgálata
 • informatikai biztonsági szabályzat kialakítása vagy esedékes felülvizsgálata, biztonsági osztályba sorolás (amennyiben az osztály nem egyezik az elvárt védelmi szinttel, cselekvési terv kidolgozása)

2017. augusztus 30. – Cégkapu
A gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet. Ez a céges ügyfélkapu, vagy röviden cégkapu. Az önkormányzatoknak pedig fel kell készülniük arra, hogy fogadják a cégkapun keresztül érkező leveleket.

Elektronikus ügyintézés biztosítása és informatikai együttműködés
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, és az informatikai együttműködést vállalni…”

Forrás:
eüsztv tanácsadás – Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről; eGov Tanácsadó Kft; 2017. június
Szerkesztői megjegyzés:
A tanácsadási szolgáltatást nyújtó és a http://www.eusztv.hu/ webhelyet üzemeltető eGov Kft. egyben az eGov Hírlevél kiadója is.
A webhelyen további tájékoztatók, információk várják az érdeklődőket

Kategória: közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

„…1. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
…„(3) Az önkormányzati ASP rendszert úgy kell kialakítani, hogy az egyes szakrendszerekben tárolt adatokhoz csak az adatkezelő önkormányzat, valamint a képviselő-testület és annak szervei, gazdálkodási szakrendszer esetén az önkormányzat, a képviselő-testület és annak szervei vagy az önkormányzat által alapított költségvetési szerv férjen hozzá, azzal, hogy a 3. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szakrendszerben tárolt adatokhoz kizárólag az önkormányzati adóhatóság férhet hozzá.”

„(4a) Az interfészes csatlakozás a 3. melléklet szerinti adatoknak az önkormányzati adattárház számára történő automatizált elektronikus átadhatóságának biztosításával valósul meg.”

(A Kincstár az önkormányzati adattárházban tárolt adatok tekintetében adatkezelői feladatokat lát el. Ennek keretében a Kincstár)
„b) az érintett helyi önkormányzat számára a saját álnevesített adatai, valamint a helyi önkormányzat és az önkormányzati érdekszövetségek számára más helyi önkormányzatok álnevesített adataiból összesített és átlagolt, így összehasonlításra és elemzésre alkalmas adatai vonatkozásában,” (rendszeres és eseti adatlekérdezést, adatösszegzést és adatszolgáltatást végez.)

„(7) Az önkormányzati adattárházban tárolt álnevesített adatok ismételt megszemélyesítését a saját adataik tekintetében kizárólag a helyi önkormányzatok végezhetik el.”

(3) A 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti települési portál rendszer használata a helyi önkormányzat számára nem kötelező. A rendszer használatával vagy használatának mellőzésével kapcsolatos igényét a helyi önkormányzat évente egyszer, a tárgyévet megelőző év június 30-áig jelezheti a Kincstár számára. Az önkormányzati ASP rendszer a portálszolgáltatást az igény jelzését követő év január 1-jétől biztosítja vagy szünteti meg. A települési portál felületére feltöltött tartalmakért az önkormányzati települési portál rendszer igénybevétele esetén is a helyi önkormányzat felel.

2. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
…„(8) A helyi önkormányzat – választása szerint –

a) a képviselő-testület és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben meghatározott szervei esetében egyaránt az önkormányzat saját nevére szóló hivatali tárhelyét használja, vagy

b) az önkormányzati hivatali tárhely használata mellett a képviselő-testület egyes szervei részére jogosult önálló hivatali tárhelyet is használni…”

Forrás:
148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 148/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelete az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 126. szám; 2018. augusztus 13.; 29161-29163. oldalak (PDF)

Kategória: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok | Címke: , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről

„A Kormány

1. egyetért az Európai Parlament 2018. június 15-én kelt határozatában foglalt azon törekvéssel, amely szerint szükséges a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és a 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságokban használt szoftverekre, informatikai és kommunikációs berendezésekre potenciálisan veszélyes programok és eszközök – így a Kaspersky Lab termékeinek – kiszűrése és elhárítása;

2. felhívja a minisztereket, hogy az 1. pont szerinti szervezetek esetében végezze el a szükséges felülvizsgálatot, és a megtett intézkedésekről tájékoztassa a Nemzetbiztonsági Munkacsoport elnökét;

3. felhívja a belügyminisztert, hogy valamennyi új állami informatikai rendszer üzembe helyezése esetén gondoskodjon a Nemzetbiztonsági Munkacsoport elnökének tájékoztatásáról, amennyiben az 1. pont szerinti potenciálisan veszélyes termék alkalmazására kerül sor…”

Forrás:
1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1370/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata az új állami informatikai rendszerek üzembe helyezése esetén alkalmazandó intézkedésről; Magyar Közlöny; 2018. évi 126. szám; 2018. augusztus 13.; 29178. oldal (PDF)

Kategória: informatika, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok | Címke: , , , | Hozzászólás most!

1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról

„A Kormány

1. elfogadja a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokat (a továbbiakban: célok) a 2–5. pont szerint az 1. mellékletben meghatározott fejlesztési programokra (a továbbiakban: programok);

2. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok 2. mellékletben feltüntetett teljes keretére vonatkozó kötelezettségvállalás megtételéről;

3. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak az általuk kezelt programok végrehajtásáról oly módon, hogy az 1303/2013/EU rendelet

a) 136. cikke szerinti eljárás ne kerüljön alkalmazásra az általuk kezelt programok esetén, valamint

b) 22. cikk (4) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását követően ne kerüljön sor központi költségvetési többletforrás bevonására;

5. felhívja az európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági, illetve nemzeti hatósági feladatok ellátására kijelölt minisztereket, hogy gondoskodjanak a lehívási munkaterv olyan ütemű megvalósításáról, hogy az 1. melléklet szerinti minimum lehívási tervben megjelölt összegek legalább 75%-ának megfelelő időközi átutalást teljesítsen az Európai Bizottság az általuk kezelt programok vonatkozásában 2018 végéig

7. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy minden hónap 15. napjáig készítsen jelentést a Kormány számára a célok teljesítéséről és – szükség esetén – tegyen javaslatot az elérendő célokhoz képest jelentkező elmaradás felszámolását szolgáló intézkedések alkalmazására…”

Forrás:
1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 1367/2018. (VIII. 13.) Korm. határozata a 2018. évi fejlesztéspolitikai célokról; Magyar Közlöny; 2018. évi 126. szám; 2018. augusztus 13.; 29173-29177. oldalak (PDF)
Szerkesztői megjegyzés: Az említett 1303/2013/EU rendelet az EUR-Lex-en

Kategória: közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok | Címke: , , , , , | Hozzászólás most!

Digitális trendek – digitális állam, digitális közigazgatás – 2018. augusztus 21.

Európai nemzetközi konferenciák a digitális kormányzat területén – 2018 őszi hónapjai
Elsősorban az ISA2 keretében szervezett események, melyek témája az interoperabilitás, digitális kormányzat, okos város.
Upcoming events, ISA2

Az angol rendőrség adatközpontja az Amazon felhőjébe (AWS) tart
Az angol rendőrség országos számítógépes rendszerét, ennek adatközpontját, amelyet eddig saját kezelésben működtettek, az Amazon informatikai felhőjébe szándékoznak áttelepíteni. Az egy évre tervezett művelet lebonyolításának támogatására közbeszerzést írtak ki.
Home Office needs help to move national police systems to AWS platform. Government Computing Network, 2018. augusztus 16.
Home Office – Police and Public Protection Technology (PPPT) – Police Systems Migration

Anglia vezető szerepre tör a téradatok területén
A néhány hónapja létrehozott Geospatial Commission stratégiát dolgoz ki az országra számára, melyet 2019-ben szándékoznak nyilvánosságra hozni. A bizottság a Miniszterelnöki Kabinet keretében működik a téradatokkal foglalkozó kormányzati intézményekkel partneri viszonyban. Most a nyilvánossághoz fordultak. A stratégia előkészítésének keretében szeretnék megismerni a szakmai közönség véleményét, hogy a téradatok használata milyen szerepet játszhat a gazdasági növekedésben és a közszolgáltatások átalakításában. Részletes kérdőív és előzetes elemzés várja az érdeklődőket.
Government launch call for evidence to be geospatial world leader. Cabinet Office, 2018. augusztus 15.

Online információbiztonsági tanfolyamok
A német szövetségi információbiztonsági hivatal (BSI, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) két tanfolyami anyagát tette elérhetővé online formában:
Online-Kurs: Informationssicherheit mit IT-Grundschutz
Online-Kurs: Notfallmanagement
IT-Grundschutz-Schulungen, BSI

Kinevezték az amerikai hadügyminisztérium első adatügyi vezetőjét
Kinevezése tükrözi az adatok egyre fontosabbá váló szerepét a közigazgatás minden területén. A hadügyi területen belül pedig különösen a hadszintéri, hadműveleti szerepét. Az új vezető egyik fontos feladata lesz az amerikai hadsereg fontos, a csapatokat támogató adatközpontjainak az informatikai felhőbe való áthelyezése, mégpedig az üzleti felhőszolgáltatók (például Amazon) által nyújtott szolgáltatásokra támaszkodva.
Pentagon hires first chief data officer. feedscoop, 2018. augusztus 16.

Tajvan a digitális demokrácia élharcosa
A vTaiwan platform, amely az állampolgári részvétel kormányzatilag támogatott eszköze, ismertetése.
How Taiwan’s online democracy may show future of humans and machines. The Sydney Morning Herald, 2018. augusztus 9.

New Jersey kinevezte első innovációs vezetőjét
Az állam kormányzója Beth Noveck-et, az ismert tudóst, nevezte ki a szövetségi tagállam első innovációs vezetőjének (chief innovation officer). Feladatai lesznek:
* hatékonyabb közigazgatási szolgáltatások tervezése,
* együttműködve a közigazgatás, tudomány és gazdaság szereplőivel a társadalmi problémákban felhasználható technikai megoldások kutatása,
* adatokon nyugvó politikai döntések támogatása,
* gazdasági/vállalkozási tevékenység támogatása.
New Jersey Gov. Phil Murphy hires state’s first chief innovation officer. statescoop, 2018. augusztus 13.

Kategória: informatika, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, politikai informatika | Címke: , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. augusztus 13-augusztus 17.

Ajánlati/Részvételi felhívás

UPS berendezések karbantartása, javítása, bővítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.10.
Keretmegállapodás AEG és egyéb UPS berendezések, karbantartására, javítására, bővítésére a Kincstár épületeiben
185 db AEG gyártmányú UPS berendezés, karbantartása negyed-, illetve félévente, és eseti javítás, bővítés legfeljebb nettó 200.000.000,-Ft értékben.
Lásd bővebben

TKOinfo projekt menedzser rendsz. fejl. és supp.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.07.
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által használt TKOinfo projekt menedzser rendszer fejlesztése és support szolgáltatása
A szerződés keretösszege nettó 59.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Központi tűzfal kapacitás bővítés szállítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.07.
A beszerzés célja két adatközponti telephelyen üzemelő Perimeter eszközök kapacitás bővítése, összesen 2 db FPR4110-BUN típusú vagy azzal egyenértékű tűzfal, továbbá az előírt funkciókat biztosító licencek, SFP/SFP+ transzíverek és a hálózati bekötésekhez szükséges optikai kábelek szállítása, üzembe helyezése és integrációja.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – KK Projektor 2 részben (797)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.07.
Jelen közbeszerzés célja a Klebelsberg Központ, valamint a konvergencia régió tankerületi központjai fenntartásában lévő iskolák részére összesen 5011 db projektor beszerzése az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” elnevezésű uniós projekt keretében, a Műszaki leírásban meghatározott paraméterek szerint.
Lásd bővebben

AF_APZ_Mérnök keret_II
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.09.10.
Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló szerződésekhez kapcsolódó mérnöki, műszaki-lebonyolítói és komplex műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti (írásbeli konzultációra irányuló) eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg mértékéig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 194.530.000,- Ft
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:
— közművezetékek (telepi és vonalas létesítmények)
— előkészítő- és földmunkák;
— útépítés és egyéb pályaszerkezet építés;
— vízépítés;
— híd- és műtárgyépítés;
— vasút és kötöttpályás villamos pálya építés;
— növénytelepítés;
— a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek.
A nyertes ajánlattevő feladataival érintett vállalkozási szerződések keretében Ajánlatkérő részben vagy egészben (a finanszírozási lehetőségek függvényében) az alábbi beruházási elemeket kívánja megvalósítani:
— smart city zone (Smart City Zóna) északi és keleti felének alépítményei és útszerkezetei, kapcsolódó épített elemei, vasút és kötöttpályás villamos pálya építéssel,
— a már elkészült/kivitelezés alatti / előtti pálya elemekhez, létesítményekhez kapcsolódó közművek,
— egyes dinamikus elemek (Emelkedők, Rossz utak, Zajmérő szakasz, Aquaplaning medence),
— forgalomtechnikai létesítmények,
— belső utak és autópálya szakasz,
— további handling pályaszakaszok
— a tesztpálya rendszereinek irányítását, üzemeltetését szolgáló kiszolgáló épületek,
— oválpálya előkészítés.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Eredménytáj._Központi Microsoft licencek II
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/155
Közzététel dátuma: 2018.08.13.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Központi Microsoft licencek beszerzése II
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 159.898.400,- Ft
Lásd bővebben

Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nyertes ajánlattevő: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.; Gablini Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Tisztán elektromos üzemű gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó kötelezett és önként csatlakozó intézmények részére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 9.000.000.000,- Ft
Lásd bővebben

K1903 Flottamenedzsment eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Secret Control GPS Kft.
Az FKF Nonprofit Zrt-nél jelenleg üzemelő 800 darab járművet és célgépet magába foglaló GPS alapú flottafelügyeleti rendszer üzemeltetése a szoftver környezet és annak hardver eszközeinek biztosításával a telepített, saját tulajdonú GPS nyomkövető eszközök igénybe vételével, vagy azokkal mindenben egyenértékű fedélzeti eszközök telepítésével havi szolgáltatási díj ellenében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 91.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredmény – HSM support
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/156
Közzététel dátuma: 2018.08.14.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: M&S Informatikai Zrt.
Meglévő Thales Hardware Security Module eszközökhöz standard gyártói támogatási csomag biztosítása: 1 darab standard gyártói támogatási csomag vagy azzal egyenértékű támogatás
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 23.381.155,- Ft
Lásd bővebben

Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) – 3
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt.;T-Systems Magyarország Zrt
A projekt keretében Vállalkozó feladata tervezetten legfeljebb 100 kijelölt településen és vonzáskörzetében összesen 3100, a programba bevont magánszemély részére vezeték nélküli Internet hozzáférés (mobilinternet szolgáltatás) biztosítása, üzembe helyezés támogatása, valamint 2018. december 31-ig a szolgáltatás működésének biztosítása. A szolgáltatás biztosítása nem lehet 2018. augusztus 31-ét megelőzően.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 50.471.720,- Ft
Lásd bővebben

„MNV Zrt. tulajdonosi ellenőrzései végrehajtásához külső kapacitás bevonása” – TEE
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Focus Audit Kft.; Ernst & Young Tanácsadó Kft.; Törös Ügyvédi Iroda
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 70.000.000,- Ft
Lásd bővebben

MVP – Smart Grid tervezés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: Menton Energy Group Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A Modern Városok Program keretében a „SMART GRID rendszer kialakítása I. ütem” tárgyú projekthez kapcsolódó tervezési és elemzési feladatok ellátása (Iktatószám: GF/SZKF/1117/10/2017.) tervezési szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 85.830.000,- Ft
Lásd bővebben

Az eljárás eredményéről szóló hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Szerencsejáték Felügyelet
Nyertes ajánlattevő: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Elnevezés: Az SZF által használt auditált iktatórendszer
Az ajánlatkérés célja, hogy az NISZ-en keresztül üzemeltetett és az SZF által alkalmazás-támogatott Iratkezelő rendszer működése biztosított legyen.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.600.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről: Informatikai rendszerek nyílt megoldásokon alapuló biztonságos üzemeltethetőségének megvalósítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Szegedi Tudományegyetem
Informatikai rendszerek nyílt megoldásokon alapuló biztonságos üzemeltethetőségének megvalósítása témában stratégiai dokumentumok és tananyagok előállítása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Feladatmeghatározás:
a) A nemzeti kiberbiztonsági stratégia felülvizsgálata és értékelése
b) A NIS irányelv kötelező elemeinek tagországi szintű jogharmonizációja és a bevezetés koncepciója
c) A személyes adatokat digitálisan kezelő szolgáltatók megfelelőségének felülvizsgálati rendszerére javaslat kidolgozása, a jogharmonizáció előkészítése, ehhez szükséges felkészítő intézkedéscsomag elkészítése
d) A koncepció a hatályos stratégiai célok mentén az óvodától a felnőttképzés, továbbképzés, átképzésig a biztonsági tudatosság növelése érdekében
e) Egy olyan átfogó program kidolgozása, amely a részleteiben mutatja be, mit kell Magyarországnak tennie annak érdekében, hogy informatikai szempontból függetlenebb, biztonságos és megbízható hellyé váljon
f) A közigazgatási szereplők számára olyan konstrukció javaslat kidolgozása, amely során pénzbeli, illetve kapacitásbeli segítséget kaphatnak a rendszereik biztonsági szintjének törvényileg elvárt szintjének eléréséhez (audit, IBIR, védelmi intézkedések), preferáltan nyílt megoldások használatával. Ennek eredményeképp egyenszilárdságú, fenyegetettséggel arányos biztonsági intézkedések kerülhetnek bevezetésre a közigazgatáson belül, és azonosításra kerülhetnek a sérülékenységek, kitettségek, priorizálhatók a fejlesztések, ezzel is segítve a kormányzati eseménykezelő működését
g) A KKV szektor számára olyan konstrukció javaslat kidolgozása, amely során pénzbeli, illetve kapacitásbeli segítséget kaphatnak a rendszereik biztonsági szintjének törvényileg elvárt szintjének eléréséhez (audit, IBIR, védelmi intézkedések). Ennek eredményeképp egyenszilárdságú, fenyegetettséggel arányos biztonsági intézkedések kerülhetnek bevezetésre, és azonosításra kerülhetnek a sérülékenységek, kitettségek, priorizálhatók a fejlesztések, ezzel is segítve a nemzeti eseménykezelő működését.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről: Okos város tárgyú pilotképzés megindítása és a képzéshez kapcsolódó tananyag fejlesztése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Okos város tárgyú pilotképzés megindítása és a képzéshez kapcsolódó tananyag fejlesztése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, amely az alábbiakat foglalja magában:
1. részfeladat
A közalkalmazotti és köztisztviselői képzések tartalmi struktúrájához igazodva létrehozott képzési elemek. A nappali tagozatos felsőoktatás számára előállítandó képzési anyagok, e-learning elkészítése.
Felnőttoktatási pilot képzés megszervezése
a) kettő szemeszter időtartamú, blended típusú továbbképzéshez kapcsolódó ütemterv és feladatlista elkészítése;
b) 1-1 workshop szervezése szemeszterenként és a kapcsolódó programterv kidolgozása
2. részfeladat:
Tananyagfejlesztés: A továbbképzéshez kapcsolódóan 20 tantárgy kidolgozása
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 59.055.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről: Digitális stratégiaalkotásra vonatkozó tananyag kidolgozása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Miskolci egyetem
Digitális stratégiaalkotásra vonatkozó tananyag kidolgozása a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében, amely az alábbiakat foglalja magában:
1. feladat
A magyar kormányzatok IKT illetve digitális stratégiáinak, programjainak, intézkedési terveinek feldolgozás és összehasonlító elemzése a hatvanas évektől a DJP 2.0-ig (1456/2017. (VII. 19.). sz. kormányhatározat)
Követelmény:
a) legalább 50 és legfeljebb 100 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 30 legfeljebb 50 kidolgozott vizsgakérdés
e) legalább 5 legfeljebb 20 esettanulmány
f) legalább 50 cikket tartalmazó arcképcsarnok
2. feladat
Az állami működéseket mérő jelentősebb versenyképességi, jogállami mutatók, indexek, rangsorok elemzése a digitalizáció szempontjából.
Követelmény:
a) legalább 25 és legfeljebb 50 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására;
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 30 legfeljebb 50 kidolgozott vizsgakérdés
3. feladat:
Legalább 6 ország és/vagy nemzetközi szervezet középtávú digitális stratégiájának és végrehajtásának értékelése
Követelmény:
a) legalább 25 és legfeljebb 50 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 30 legfeljebb 60 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 10 legfeljebb 20 kidolgozott vizsgakérdés
4. feladat:
Hazai és nemzetközi digitális stratégiai térkép és fogalomtár készítése és értékelése
Követelmény:
a) legalább 50 és legfeljebb 100 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 50 legfeljebb 100 kidolgozott vizsgakérdés
5. feladat:
A XXI. századi közigazgatás működésének értékelésében és fejlesztésében a digitalizáció szerepe, célja és eszközrendszere, mind az általános mind az ágazati területeken
Követelmény:
a) legalább 50 és legfeljebb 100 oldal (papír alapon és digitális adathordozón) tananyag, ennek részeként legalább 10 infografika a folyamatok hatékony ábrázolására,
b) legalább 25 legfeljebb 50 diából álló prezentáció,
c) legalább 3 db legfeljebb 5 perces klip,
d) a tananyag ismeretének ellenőrzésére alkalmas legalább 50 legfeljebb 100 kidolgozott vizsgakérdés
e) legalább 5 legfeljebb 10 kidolgozott esettanulmány
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről: Közteherviselés a digitális jólétben tárgyú tanulmány készítése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Széchenyi István Egyetem
„Közteherviselés a digitális jólétben tárgyú tanulmány készítése a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 azonosítószámú projekt keretében”, amely az alábbiakat foglalja magában:
A tárgyban megjelölt témában esettanulmány elkészítése, az alábbi tagolással:
A. Mutassa be a dot.com társaságok közül a legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező vállalatok közvetlen adóterhelését az alábbi szempontokból (legalább 100 oldal):
a. Bevezető: A dot.com társaságok, hatásuk és beágyazódásuk a globalizált gazdaságra, gazdaságba
b. A társaságok közvetlen jövedelmeit érintő adófajták, adóztatási megoldások vizsgálata kiemelt országokban, régiókban
B. Sharing Economy jelenség és a közteherviselés kapcsolatának vizsgálata nemzetközi kitekintés összefoglaló készítése (legalább 50 oldalban)
C. Robotizáció és a társadalombiztosítás összefüggéseinek vizsgálata; (legalább 50 oldalban)
A három kutatási területhez kapcsolódóan esettanulmány elkészítése (oktatási implementáció a magyar felsőoktatási képzés különböző szegmenseibe)
A kötet multidiszciplináris kutatásokat tartalmaz, bemutatva a fenti kérdések társadalmi-gazdasági elméleti hátterét, és az ezekhez kapcsolódó nemzetközi esettanulmányok keretében a megvalósulás különböző gyakorlatait. Tartalma és felépítése alkalmassá teszi, hogy az államháztartás és közpénzügyek, valamint az IT ökoszisztéma témájú tantárgyak oktatási anyagát képezze e-learning tananyagként is, hogy lehetővé tegye az önálló hallgatói munkát (tananyagfejlesztés).
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 38.700.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – KIFÜ – Kommunikáció – leválasztott
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/157
Közzététel dátuma: 2018.08.15.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Nyertes ajánlattevő: PLANB Magyarország Kft.
Vállalkozói szerződés a Kommunikációs keretmegállapodásból leválasztott, halaszthatatlan kommunikációs feladatok ellátása a „Földmegfigyelési Információs Rendszer (FIR) földmegfigyelési adatinfrastruktúra és szolgáltatások kialakítása”, a „Digitális Fogyasztóvédelem” – a fogyasztóvédelmi feladatok elektronizálása”, az „Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének elősegítése és a Digitális Jólét Program kiterjesztésének elősegítése” és a „Köznevelési intézmények vezetékes és vezeték nélküli hálózati fejlesztései (belső hálózatok kivételével)” elnevezésű projektek számára
A beszerzés célja a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség európai uniós forrásokból megvalósuló kommunikációs feladatok ellátására vonatkozik.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.719.000,- Ft
Lásd bővebben

Elektromos autóbusz és telepíthető töltőállomás szállítása, üzembe helyezése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nyertes ajánlattevő: BYD EUROPE B. V.
1 db új, helyi, városi közlekedésre alkalmas alacsony belépésű, elektromos meghajtású szóló autóbusz szállítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 145.505.000,- Ft
Lásd bővebben

Szünetmentes tápegységek javítása, karbantartása – Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nyertes ajánlattevő: “CoreComm SI” Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Közút NZrt. informatikai, pályaüzemeltetést támogató elektronikai rendszereiknek és berendezéseinek folyamatos működését biztonsági energiaellátó rendszereinek elvárt szintű rendelkezésre állásának biztosítása érdekében az Ártáblázatban meghatározott biztonsági energiaellátó rendszerek karbantartása, hibajavítása eseti megrendelések alapján.
25 db helyszínen, 51 db szünetmentes megtáplálást biztosító berendezés üzemeltetés támogatása. A jelen pont szerinti szolgáltatásokat nyertes ajánlattevő 36 hónap határozott időtartam lejártáig nyújtja.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 32.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Eredménytájékoztató – Keretmegállapodás megkötése a GINOP-3.4.5-VEKOP-16 támogatás terhére optikai hálózatok létesítési feladatainak ellátása Magyarország területén tárgyban
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: MVM NET Zrt.
Nyertes ajánlattevő: HEIZER OPTIK, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe; Sagemcom Magyarország Elektronikai Kft.; PERFECT-PHONE KFT.; One-Telecom Kft.; metALCOM Zrt.
GINOP-3.4.5.-VEKOP-16-2017-00001 támogatás terhére, kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése érdekében optikai hálózatok kivitelezési munkáinak ellátása keretmegállapodás alapján.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 980.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 3 db Regionális iroda, 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
Nyertes ajánlattevő: „T-SOFT Mérnökiroda” Kft.
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 26.775.000,- Ft
Lásd bővebben

Módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye.
Nyertes ajánlattevő: Progress Consult Dán-Magyar Fejlesztési Tanácsadó Kft.
GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „NYITOK hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a program megvalósításához szükséges módszertani fejlesztés, szakmai támogatás és technikai segítségnyújtás komplex tanácsadás és tanulási programok kidolgozásának biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 117.965.000,- Ft
Lásd bővebben

Pénzügyi nyilvántartó és elszámolási rendszer beszerzése az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 sz. projekt keretében – tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Eszterházy Károly Egyetem
Nyertes ajánlattevő: Info-LL Informatikai Rendszerfejlesztő Élő Laboratórium Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 17.012.000,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

McAfee Endpoint Protection – Advanced Suite licencek meghosszabbítása, valamint kapcsolódó gyártói támogatás megújítása – Eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/159
Közzététel dátuma: 2018.08.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás
McAfee Endpoint Protection – Advanced Suite licencek meghosszabbítása, valamint kapcsolódó gyártói támogatás megújítása 12 hónap időtartamra.
1 db licenc és gyártói támogatás csomag, amely a termék 22 000 db munkaállomáson való használatára jogosít.
Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege (nettó 54.000.000,- Ft) nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot (nettó 84.502.000,- Ft) tett ajánlattevővel és a Kbt. 75. § (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő a bontás előtt ismertette a rendelkezésre álló fedezet összegét.
Lásd bővebben

Kategória: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , | Hozzászólás most!

A munkavégzés jövője, ahogy a digitális kézműves mozgalomban látják

„Az Európai Bizottság tudományos háttérintézménye, a JRC (Joint Research Center) frissen megjelent jelentésében (Futures of Work: Perspectives from the Maker Movement) a munka világának lehetséges jövőképeit veszi górcső alá a digitális kézművesség mozgalom (Maker Movement) résztvevőinek szemszögéből. A mozgalom, amelynek gyökerei a hetvenes évekre, a személyi számítógépek és az ehhez kötődő ellenkultúra terjedéséig vezethetők vissza, az elmúlt években nagy lendületet vett az Európai Unió több országában, a legnagyobb mértékben Franciaországban, Németországban és Olaszországban (Magyarország az EU28-ak között a lista végefelé található, vagyis nálunk még kevésbé elterjedt kezdeményezésről van szó). A digitális kézművesség egyfajta közösségi „csináld magad” barkácsolást jelent – olyat, amelyben nagy szerepet kap az elektronika, a robotika, a 3D-s nyomtatás vagy a CNC-technológiák (számítógép-vezérelt szerszámgépek) alkalmazása. A mozgalom átfedésben van a hacker kultúrával és a nyílt forráskódú szoftverek terjedését célzó törekvésekkel, de hangsúlya a fizikai javak előállításán (fém- és famegmunkáláson, varráson vagy éppen a hagyományos kézművesség modern formáin) van. A digitális kézművességnek otthont adó közösségi tér a digitális közműhely (makerspace), ami az előállítás élményén túl fontos terepe lehet a gyakorlatias tanulásnak, a tudásmegosztásnak és az innovációnak is. Ehhez a műhelyek megfelelő infrastruktúrát és gyártóeszközöket biztosítanak, az együttműködésen alapuló munkavégzés jegyében. A digitális kézművesség ugyanakkor korántsem jelent homogén mozgalmat, jellemzői helyenként eltérők lehetnek.

Kutatások sora teszi fel a kérdést, hogy milyen lesz a jövő munkavégzése az új technológiák térhódítása mellett. (A címadásban nem véletlenül szerepel a jövő többes számban: a jövő munkája többféle, egymás mellett létező modellt jelenthet.) Ennek megismeréséhez jelenthet fontos adalékot a digitális kézművesség, mint alulról szerveződő mozgalom, amely működése során újszerű modellek születnek a képzés, az együttműködésen alapuló munka és a gyártás területén. A résztvevők véleményét, meglátásait mélyinterjúkkal és fókuszcsoport-vizsgálatokkal tárták fel. A válaszokból igazolódott az az előzetes feltevés, hogy a munka világában a változások legnagyobb hajtóereje az info-kommunikációs technikák (IKT), de emellett több jelentős hajtóerőt is azonosítottak. A kutatás során kapott válaszokat nyolc nagy csoportban összegezték: automatizálás, globalizáció, mikro-gyártóüzemek, megosztáson alapuló gazdaság, új készségek, zöld gazdaság, a társadalom elöregedése és a migráció narratívája mentén. Ezek közül az utolsó kettőt egyik fókuszcsoportban sem választották ki megvitatásra a résztvevők, így ezek elemzése is elmaradt. A többi hat területen a következők voltak a főbb megállapítások:

 • Automatizálás. A folyamatosan előrehaladó automatizálás hatása egyre jelentősebb, ugyanakkor nincs egyértelmű válasz a várható kimenetekre. Jelen pillanatban nem annyira a termelésben, mint inkább a szolgáltatásokban, az immateriális javak előállításában van nagyobb hatása. A jövőre nézve pedig inkább az együttműködés lesz jellemző az emberek és a technológiák között, mint a helyettesítés.
 • Globalizáció. A globalizáció számos átalakulásnak kövezte ki az útját a munka világában is, benne a piaci szereplők újradefiniálásával, a jelenlévő nagyvállalatok privilegizálásával. A digitális kézműves mozgalom ugyanakkor – paradox módon – éppen a gyakorlatok és szakpolitikák globális megosztása révén tudja támogatni a helyi termelést és helyi szolgáltatásokat.
 • Mikro-gyártóüzemek. A digitális közműhelyekben megvalósuló mikro-gyártás nem a hagyományos kapitalista modell és a delokalizált termelés alternatívája, inkább a tanulási lehetőséget biztosítja, valamint lehetővé teszi speciális és személyre szabott termékek előállítását.
 • Megosztáson alapuló gazdaság. A résztvevők között vitára adott okot, hogy mit is jelent valójában a megosztáson alapuló gazdaság (sharing economy), amit az érdekek ütközése és a szabályozás hiánya eltorzított – a nagy IT-platformok tulajdonosainak viselkedése egyre inkább a nagyvállalatokéra kezdett hasonlítani. Jelen állapotában a megosztáson alapuló gazdaság nem a megosztásról szól, így indokolt annak felülvizsgálata.
 • Új készségek. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a formális képzések nem képesek biztosítani a szükséges készségeket a jövőbeli munkavégzéshez. A digitális közműhelyek megfelelő teret biztosítanak a természettudományos, technológiai, mérnöki és matematikai (STEM) tudományokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátításához, és kiemelt szerepük lehet a munkaerő rugalmasságának erősítésében. Kérdés ugyanakkor, hogy az így elsajátított tudást hogyan lehet formálisan is elismertetni.
 • Zöld gazdaság. A résztvevők szerint a törődés, a szenvedély és a tulajdonosi felelősség eszméinek meghatározónak és hitelesnek kell lennie, mert enélkül az új narratíva is csak egy retorikai eszköz lesz a meglévő gazdaság kezében.

Az IKT meghatározó szerepe mellett a kutatásban megkérdezettek több olyan jelentős hajtóerőt is azonosítottak, amelyek alakítani fogják a munkavégzés jövőjét. Ezek az innováció, a szükséges készségek változása, a nyitottság, a megosztás, a fantázia, az együttműködés, a képzés, a munka öröme, a szolidaritás, az önállóság, a törődés és az időgazdálkodás.

A jelentés fő következtetései arról, hogy a digitális közműhelyek miképpen tudnak kapcsolódni az EU meghatározó szakpolitikáihoz:

 • Oktatás, képzés és ifjúság. A közműhelyek szabad hozzáférést biztosítanak a 21. században szükséges készségek kiegészítő vagy alternatív képzéséhez. Több időt szükséges szánni a társadalmi és érzelmi készségek, a kreativitás és a magas szintű értelmi képességek erősítésére, amit az iskolarendszernek is figyelembe kellene vennie.
 • Kutatás és innováció. A közműhelyeknek központi szerepe van az innováció erősítésében, új termékek és szolgáltatások fejlesztésében, ezen belül elsősorban az ötletek felmerülésének és a prototípus legyártásának szakaszában. Bár ennek nincs közvetlen kapcsolódása a tömegtermeléshez, olyan embereket is be tud vonni az innovációs folyamatokba, akiknek enélkül nem lenne meg a kapcsolódáshoz a szükséges eszköztáruk és tudásuk.
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek. Bár a közműhelyeknek nem elsődleges feladata a foglalkoztatás helyzetének javítása, a foglalkoztatási szakpolitikákat újszerű megoldásokra inspirálhatja (például a feltételhez kötött alapjövedelem terén). A kézműves mozgalom olyan alapértékei, mint a szolidaritás, a nyitottság, a megosztás, az együttműködés, a kreativitás, a munka öröme, a törődés és az idő értékének megbecsülése a szakpolitikákra is termékenyítőleg hathat.
 • Fogyasztók. A „digitális barkácsolás” során előállt termékek nem minden esetben felelnek meg az EU szigorú fogyasztóvédelmi szabályozásának. A kézműves kultúra terjedése és az innováció erősítése érdekében érdemes megfontolni a közműhelyekre vonatkozó speciális szabályozást.

A kutatók felhívják rá a figyelmet, hogy két olyan fontos témakör, amelyeket eredendően vizsgálni akartak, de végül kimaradt a kutatásból, a társadalom elöregedése és a migráció döntően fogja meghatározni a munka világának jövőjét, így ezek kutatása kulcsfontosságú lesz a közeljövőben.”

Forrás:
Futures of work. Perspectives from the Maker Movement; Paulo Rosa, Ângela Guimarães Pereira, Federico Ferretti; Joint Research Centre/Publications Office of the European Union; ISBN 978-92- 79-89734-4, doi:10.2760/96812, JRC110999; 2018. augusztus (PDF)
Szerkesztői megjegyzés: A „maker” kifejezést a „digitális kézműves” fordulatával adjuk vissza, illetve a „makerspace”, „hackerspace” kifejezések magyar megfelelőjének a „digitális közműhely”-t választottuk. A lehetséges változatok közöl ezeket ítéltük az eredeti kifejezések szelleméhez a legközelebb állóaknak.
Lásd még: ;
Hackerspace; Wikipédia (maker space is)
Maker culture; Wikipédia
Makerspace.hu | digitális közösségi alkotóműhely
Független Magyar Tudásközpont – köz/mű/hely
A gyártás forradalma; eGov Hírlevél; 2014. szeptember 7.
Csinálj cuccokat – A Do It Yourself mozgalom; eGov Hírlevél; 2012. január 4.
Független Magyar Tudásközpont KÖZ/MŰ/HELY; eGov Hírlevél; 2011. szeptember 17.

Kategória: gazdaság, informatika, művelődés, szakirodalom, technika | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

„Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) Nemzetközi Konferencia – 2018. november 15-16., Budapest

„2018. november 15-16., Budapest

FELHÍVÁS

Az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) projekt önkormányzati tématerületen megvalósított alkalmazott kutatásokkal kíván hozzájárulni a hatékony és szolgáltató önkormányzati szemlélet kialakulásához Magyarországon. Ennek elengedhetetlen eszköze a tudomány bevonása, a legújabb trendek megismerése és azok beépítése a mindennapjainkba.
Ezúton felhívjuk a tématerületek iránt érdeklődő, kutatók és PhD hallgatók, egyetemi oktatók, szakpolitikai elemzők figyelmét, hogy lehetőséget biztosítunk az alábbi tématerületek egyikéhez kapcsolódóan előadónak történő jelentkezésre.

1. Közszféra innovációk és szervezeti tanulás a helyi kormányzásban
Az egyéni és kollektív tudás megújítását, fejlesztését és szervezeten belüli megosztását elősegítő szervezeti gyakorlatok vizsgálata. A szervezeten belüli és a szervezetek közötti hálózatokban mozgósítható egyéni és kollektív tudások szerepe a folyamatos változásokhoz történő adaptációs készség fejlesztésében, különös tekintettel a helyi önkormányzatok közötti kooperáció szerepére. A helyi önkormányzatok társadalmi-összetétele, gazdasági jellemzői és kulturális tradíciói miként befolyásolják a helyi közösség inkluzvitását mint kollektív tanulás és megújulás általában elhanyagolt tényezőjét.

2. Az önkormányzatok információ gazdálkodása és alkalmazkodása a XXI. század technológiai, társadalmi (kulturális) és gazdasági környezetéhez.
A szekció fókuszában az önkormányzatok információgyűjtő és feldolgozó (hasznosító) tevékenysége áll, különös tekintettel a döntéstámogatásra (big data megoldásokkal), adathasznosításra (smart city megoldásokkal), tudásgenerálásra és menedzsmentre a közszolgáltatások fejlesztésénél, valamint adatközzétételi (megosztási) kötelezettségekre, lehetőségekre és akadályokra, azaz a szabályozási kihívásokra.

3. Helyi kormányzás és részvétel
A helyi közösségek teljesítménye és fenntarthatósága a 20. század második felének kulcskérdéseivé váltak. A helyi lakosok és városrészek integrációja és identitása, a különböző társadalmi rétegek közötti, és a lakosok, civil szervezetek és döntéshozók közötti együttműködés, a helyi társadalom összetétele és történelme, valamint a helyi hatalmi struktúrák határozzák meg a helyi közösségek működésének kereteit, és kulcsfontosságú tényezőként tekintünk rájuk egy város vagy község sikerességének szempontjából. A szekció a fent megnevezett nézőpontokból vizsgálja a részvétel és helyi kormányzás kérdéseit és jelenségeit.

4. Fenntartható önkormányzat (Helyi gazdaságfejlesztés, Klímamenedzsment, energiagazdálkodás)
4.1. Helyi gazdaságfejlesztési lehetőségek
Szemlélet és irányváltás az önkormányzat gazdaságfejlesztésben vállalt szerepében, a helyi erőforrásokra épülő társadalmi és gazdaságfejlesztési lehetőségek vizsgálata.
4.2. Klímamenedzsment, energiagazdálkodás
Az önkormányzatok eszköztárának vizsgálata, a településen megvalósítható természetes megoldások feltárása, valamint az érintettek sikeres bevonásának, aktivizálásának lehetőségei.

ELOADÁSRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ÉS ABSZTRAKTOK BEKÜLDÉSE
A szekció ülésen történő előadásra történő jelentkezés az alábbi regisztrációs felületen tehető meg 2018. szeptember 10-ig: https://perspectiveslg.com/registration/speaker- registration/
A tanulmány befogadásáról a jelentkezőket e-mailben értesítjük 2018. szeptember 25-ig.

A KONFERENCIA PLENÁRIS ELŐADÓI:
– RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. igazgató – Cseh Tudományos Akadémia Szociológia Intézet: „Czech local government – dilemma between political acountability and practical functionality”
– Prof. Dr. Stanislaw Mazur dékán – Krakkói Egyetem Közigazgatási Kar: „Innovation as a driving force of change. The case of Local Government”
– Doc. Daniel Klimovský, PhD. – Comenius Egyetem, Bratislava: „Experience of the Slovak Local Governments with Challenges and Innovations: Overview of the Three-decade Period”
– Prof. Dr. Pálné Kovács Ilona – a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja: „A területi kormányzás helyzete és perspektívái Magyarországon (State of the art and perspectives of territorial governance in Hungary)”

A konferencia nyelve angol és magyar.

A konferencia helyszíne:
Budapest Congress Center
H-1123 Budapest, Jagelló út 1-3.

KONFERENCIA WEBOLDAL:
A konferencia weboldala folyamatos frissül a jelentkezők és résztvevők számára.

KAPCSOLAT
Belügyminisztérium
Önkormányzati Koordinációs Iroda 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35. Cím: 1903, Budapest Pf.: 314 E-mail: info@perspectiveslg.com

Forrás:
Perspectives of Local Governments in Central Eastern Europe
Common Learning and Innovations 2018. november 15-16., Budapest, Hungary
; Magyar Urbanisztikai Társaság; 2018. augusztus (PDF)
A „Perspectives of Local Governments in CEE – Common Learning and Innovations” nemzetközi konferencia az Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése II.” (ÖFFK II.) elnevezésű KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002 azonosítószámú kiemelt projekt keretében valósul meg.

Kategória: közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, szakirodalom | Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

E-közigazgatás 2018 konferencia – 2018. szeptember 19.

„8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A fejlesztések és változások irányai a közigazgatásban

9:00-9:45 Önkormányzati ASP – a megvalósítók szemszögéből
* rövid összefoglalás az önkormányzati ASP projektről
* önkormányzati bevezetések státusza
* eddigi bevezetések, működés tapasztalatai
* hátralévő feladatok
÷ az önkormányzati ASP jövője, bővítési, továbbfejlesztési elképzelések
Előadók:
Krucsó Balázs, Projektvezető, Magyar Államkincstár
dr. Rupp Zoltán, Projektigazgató, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

9:45-10:15 Önkormányzati ASP – eddigi tapasztalatok
Önkormányzati ASP tapasztalatok: áttérés a saját iratkezelésről az ASP-re
Milyen kérdések merültek fel az elmúlt hat hónapban és mik a tapasztalatok?
Hogyan halad az adatok migrálása az önkormányzatoknál?
Rendszer kiépítés, jogi áttekintés
Az ASP célja
Mit tud az ASP? – online űrlapkitöltés
Előadó: dr. Szigethy Balázs, Jegyző, Gönyűi Polgármesteri Hivatal

10:15-10:45 Kávészünet

10:45-11:15 ASP-ből postai küldemény előállítása
* a hibrid szolgáltatás lényege
* hitelesség biztosítása a papír alapú küldeményen
* előnyök
* tapasztalatok
Előadó: Váradi András, Senior projektmenedzser, Magyar Posta Zrt.

11:15-11:55 A felhő a magyar államigazgatásban – Privát és publikus felhő
Hogyan lehetne hibrid felhőket építeni?
Hol van helye a publikus felhőnek, és hol nincs?
A felhő biztonsági aspektusai: hagyományos állami szerv adatközpontjának és egy felhőszolgáltató szolgáltatásának összehasonlítása
Kockázatok a felhőben: állami szervek, közigazgatási szervek közötti adattovábbítási nehézségek
Lehetséges-e a publikus felhő használata az állami és önkormányzati szervek számára adattovábbítás, adattárolás céljából? Az Infobiztonsági és Infotörvény valamint GDPR alapján – a szigorú biztonsági előírások miatt

11:55-12:35 Űrlapkitöltés – Intelligens űrlaptechnológia
Mi garantálja az online űrlap hitelességét, sértetlenségét és letagadhatatlanságát?
ÁNYK-s űrlapkitöltés nehézségei és korlátai (csak a felületen lehet kitölteni, minden egyes önkormányzatnál újra ki kell tölteni az adatokat, manuális munkát generál)
Letölthető-e az űrlap a fogadószerv által hitelesítve, hogy az egy jogvita esetén felhasználható legyen?
Mi lesz az ÁNYK-val? Átalakul? Holt tart a az online űrlapkitöltés fejlesztése?
Mikor lesznek egységes űrlapok azonos típusú ügyekben az önkormányzatoknál, kormányhivataloknál és egyéb szerveknél?
OBH-s fennakadások
Mennyire vált be és terjedt el az e-papír?
Előadók:
Gaál Barna, E-közigazgatási főosztály-vezető helyettes, Belügyminisztérium
és további felkérések folyamatban.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

12:35-13:35 Ebédszünet

Iratkezelő rendszerek megfelelőségét, akkreditálását szabályozó rendelet

13:35-14:15 A közfeladatot ellátó szervek akkreditált rendszerei – 3/2018-as BM rendelet
Miért került sor a rendeletmódosításra?
Melyik szeüszökkel kell együttműködnie az iratkezelőnek és miért?
Működési tapasztalatok az ORFK vonatkozásában.
Milyen határidőkkel kell felkészülni az új követelményekre?
Mire kell odafigyelni a tanúsítás során?
Milyen szabványok megjelenése várható a közeljövőben?
Előadó: Jungbauer József, Kiemelt főelőadó Biztonság-felügyeleti és Ügykezelési Osztály, ORSZÁGOS RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG HIVATAL

E-ügyintézési törvény a gyakorlatban

14:15-15:30 E-ügyintézési törvény tapasztalatai
Mi történt január óta? Mikor intézhetnek minden lehetséges ügyet elektronikusan?
Mik az előzmények? Milyen jogszabály-alkotási előzmények voltak? Hogyan indultak el a minisztériumok, az önkormányzatok?
Hitelesítés: elektronikus aláírás/bélyegző, AVDH és az Iratérvényességi nyilvántartás – mikor melyiket használják?
Hogyan lehet online módon rendelkezésre álló dokumentumot (pl. építési engedélyt) hitelesen letölteni és máshol (pl. bankoknál) használni?
Miként akarják elősegíteni a jövőbeni elektronikus ügyintézést? EÜF BM
Hogyan állnak a fejlesztések? Hogyan lehet csatlakozni a központi szolgáltatásokhoz? Milyen lépéseket tesz a NISZ mint központi üzemeltető?
A felszámolás/végelszámolás alatt álló cégek illetve a felszámolást végző cég gyakorlatilag megkereshetetlen elektronikusan
Milyen módon ellenőrizték a jogszabályi megfelelést? BM: Felügyelet EÜF
Szükséges hozzáigazítani az e-ügyintézési törvényt a GDPR-hoz?
E-ügyintézés és GDPR kapcsolata: felmerülő kérdések: ha az ügyfél úgy dönt, hogy törli magát a rendszerből, vagy a regisztrációból
Előadók:
Gaál Barna, E-közigazgatási főosztály-vezető helyettes, Belügyminisztérium
és további felkérések folyamatban.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

15:30-16:15 Elektronikus kapcsolattartás egyes kérdései
Cégkapu használata:
Miként lehetséges, hogy a vállalatok közel egyharmada nem rendelkezik cégkapuval? rendkívül nehézkes kommunikáció, sokkal kisebb a sikeres kézbesítések száma egy tértivevényes postai levélnél
Mikorra várható a cégkapu fejlesztése és milyen hiányosságokat fog orvosolni?
Milyen megoldást javasolnak annak a problémának feloldására, hogy a cégkapuval rendelkező cégek harmada nincs folyamatos számítógép közelben, vagy nem ellenőrzi a cégkapuját rendszeresen, ezért sokkal kisebb a sikeres kézbesítések száma egy tértivevényes postai levélnél?
a felszámolás/végelszámolás alatt álló cégek illetve a felszámolást végző cég gyakorlatilag megkereshetetlen elektronikusan?
Hivatali bírságolás kérdése: népszerűtlenség vs adóbevétel kiesés
Előadó: Pándi Boglárka, Osztályvezető Termék-és szolgáltatásfejlesztési osztály, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Az előadás az előadó által módosításra kerül.

16:15-16:30 Kávészünet

16:30-17:15 A hivatalok egymás közti kapcsolattartása
Mennyire megoldott a hivatali kapura kötelezettek egymás közötti kommunikációja?
A különböző ügyintézési felületeken miért nem jelenik meg a hivatali kapu, mint beküldő csatorna, tárhely? Miért csak az ügyfélkapus és cégkapus belépés az alkalmazott?
Amennyiben előzetes ügyintézői regisztrálást kér a beadványok indítása előtt egy hivatal, akiket ezután meghatalmazott személynek tekint az ügyben, miért a meghatalmazott személyes felületére küldi vissza a választ nem a társaság kijelölt hivatalos tárhelyére?
Mikorra várható ezeknek a hibáknak a hivatalok felületén történő javítása?
Mik az általánosan elfogadott dokumentumformátumok a hivatalok hivatali kapun történő kapcsolattartásánál? Sok esetben a hivatal olyan kiterjesztésű állományt kap, amit nem tud megnyitni.
SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök: melyiket mire lehet használni? Hogyan kapcsolódnak ezek össze?
Hogyan működnek ezek a gyakorlatban?
Hol tart a biztonságos kézbesítési szolgáltatások fejlesztése, a központi jogosultságkezelés a közig intézményeknél? SZÜF: Személyes Ügyintézési Felület
Adatromlás kérdése: nem minden szervezet végez elektronikus kommunikációt, emiatt a hibrid megoldás miatt az adat folyamatosan romlik, mire a végfelhasználóhoz jut
Előadók:
Gaál Barna, E-közigazgatási főosztály-vezető helyettes, Belügyminisztérium
Pándi Boglárka, Osztályvezető Termék-és szolgáltatásfejlesztési osztály, NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

17:15-18:00 E-ügyintézés a kiemelt közfeladatot ellátó közműszolgáltatók esetében és e-közmű
Hogy kezdtek hozzá a bevezetéshez? Meddig tartott a folyamat?
CKP regisztrációk 2017-08-30-ig
HKP regisztrációk 2018-01-02-től
Dokumentumkezelési kollégák ügyfélkapu regisztrációk 2017-12-31-ig
Teszt rendszer nem volt elérhető böngészőből, Éles üzemi működés elindítása 2018-01-05-től
Mik voltak a bevezetés nehézségei? Milyen szintig sikerült megcsinálniuk, hol vannak a gócpontok? Mik ennek az okai?
Mik az eddigi tapasztalatok?
Melyik rész állította kihívás elé a közmű-szolgáltatókat: az ügyfelekkel, vagy a hivatalokkal történő kommunikáció?
Folyamatokat, hogy dolgozták ki? Milyen költségvonzatot jelentett a bevezetés?
Fejlesztések szakaszolhatósága, egymásra építhetősége?
BürOffice fejlesztés 1 és 2 fázis (interface kialakítása, „kényelmi-hatékonyság növelési” funkciók bevezetése)
Elektronikus aláírás integrációja a kimenő levelek aláírási folyamatába
Előadó: Gelencsér György, Dokumentáció management szakterület vezető Üzleti Támogató Szolgáltatások Osztály, E.ON Business Services Hungary Kft.

18:00 A konferencia zárása”

Forrás:
E-közigazgatás 2018; IIR Magyarország; 2018. augusztus

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , | Hozzászólás most!

Nehezebb elbújni az adóhatóság elől: számlák millióit látja a NAV

„Augusztus 14-ig mintegy 7,5 millió számla érkezett az adóhivatalhoz, és több mint 272 ezren regisztráltak az online számlarendszerbe. Az új szisztémával az egyszerűsítés és az adminisztrációcsökkentés mellett eredményesebbé válhat a csalások felderítése is, jelentősen – akár tíz százalék alá is – csökkenhet az adóelkerülés mértéke – mondta Varga Mihály pénzügyminiszter az MTI-nek.
Kifejtette: Magyarország nemcsak a néhány újításnak minősülő, online rendszere miatt szolgál mintául az Európai Unióban, hanem azok hatékony alkalmazása miatt is. Az új technológiai eszközök ugyanis önmagukban még nem oldják meg az adócsalás, adóelkerülés problémáját, ehhez szükséges a gyors kockázatelemzés, valamint az azonnali és célzott intézkedés is.

Az online pénztárgéppel, illetve a közúti áruforgalmat ellenőrző rendszerrel (ekáer) induló sikeres gazdaságfehérítési eszköztárba illeszkedik az online számla is – tette hozzá.

Az online számla-adatszolgáltatás olyan innovatív, az EU-ban is egyedülálló ellenőrzési módszert tesz lehetővé, amelynek jelentősége azonnaliságában és automatikusságában rejlik. Az információ már a bevallások beérkezése előtt az adóhivatal rendelkezésére áll, így akár azoknak a csalásoknak a felderítését is eredményesebbé teheti, amelyeknél a bevallások beérkezéséig az érintettek már nem elérhetők – részletezte a tárcavezető. A NAV kockázatelemzőinek már most hatalmas adatállomány áll a rendelkezésére, augusztus 14-ig már mintegy 7,5 millió számla érkezett a hivatalhoz, és több mint 272 ezren regisztráltak az online számla rendszerében.

A pénzügyminiszter emlékeztetett: július 31-ig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nem szankcionálta a mulasztást. Augusztus 1-től a szankciómentes időszak véget ért, azonban a szolgáltató, illetve a versenyképesség további javításában is kiemelt szerepet vállaló adóhivatali szemléletnek megfelelően a NAV munkatársai méltányosan, és a lehető legnagyobb körültekintéssel járnak el. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mulasztás körülményeit, az online adatszolgáltatásra felkészültségét figyelembe véve vizsgálják az online számla adatszolgáltatás szabályszerűségét.

A mulasztási bírság így akár nulla forint is lehet, ha például egy cég már július 1-jét, illetve a százezer forintot elérő első számlakibocsátást megelőzően regisztrált, és időben meg is kezdte a fejlesztést, azaz megtett mindent a felkészülés és az adatszolgáltatás teljesítése érdekében – mondta a tárcavezető, hozzátéve, hogy a törvény által meghatározott maximum összeg magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében számlánként kétszázezer, más adózók esetében félmillió forint.

A kormány célja az, hogy ne az adók növekedésével érje el a költségvetési bevételek emelkedését, hanem azzal, hogy az érvényben lévő adókat mindenki befizesse – hangsúlyozta Varga Mihály. Az online számlázás bezárja a kiskapukat a tisztességtelen adózók előtt, javítva az adómorált, aminek köszönhetően a tárca számításai szerint 10 százalék alá zsugorodhat az adórés, vagyis az adóelkerülők miatt az államkasszából kieső összeg – jelentette ki a pénzügyminiszter.”

Forrás:
Az online számlázással jelentősen csökkenhet az adóelkerülés mértéke; Pénzügyminisztérium; 2018. augusztus 17.

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , , , | Hozzászólás most!

Interjú Gulyás Gergellyel: közigazgatási racionalizálás, egészségügy finanszírozása, Budapest fejlesztése, új BMW autógyár Debrecenben

„…– Ha már a belpolitikát szóba hozta, több fontos ágazat és intézmény jelentős átalakítás alatt vagy az előtt áll, melynek kapcsán a Magyar Szakszervezeti Szövetség bírálta a közigazgatás racionalizálásáról meghirdetett kormányzati terveket.
– Nagy baj lenne, ha egy szakszervezet bármilyen létszámleépítést üdvözölne, ezért ezt nem is vártuk. Ha egyeztetni kívánnak, szívesen meghallgatjuk őket. Ám ha ma alaposabban megvizsgáljuk a központi közigazgatást – a minisztériumoknál dolgozó 14 ezer emberről beszélek –, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi helyzet jó néhány szempontból tarthatatlan. Alacsonyak a fizetések, és nem tükrözik a valós munkateljesítményeket. Ha felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező jogászokat kétszázezer forintos bruttó fizetéssel tudunk alkalmazni, az nyilvánvalóan nincs rendjén, és veszélyes kontraszelekcióhoz vezet. Meg kell határozni, hogy egy államtitkárság hatásköreinek gyakorlásához hány emberre van szükség, meg kell szüntetni a részben a digitalizáció folytán előállt párhuzamosságokat, és akiknek szükség van a munkájára a közszolgálatban, azokat tisztességesen meg kell fizetni. Kisebb létszámú, áramvonalasabb, de jól fizetett közszolgákból álló közigazgatásra van szükség.

– Említette, hogy az említett 14 ezer ember 15-20 százalékát nagyrészt nyugdíjazással építik le. Azok, akiket elbocsátanak, kapnak segítséget az újbóli elhelyezkedéshez?
– Szeretnénk segíteni azoknak, akik távoznak, ám a konkrét számokról még nem született döntés, ráadásul a munkaerőhiány miatt ma könnyebb elhelyezkedni a piacon, mint a rendszerváltozás óta bármikor.

– Az egészségügy terén is nagy változások szerepelnek a tervek között. Milyen tanulságok vonhatók le az Állami Számvevőszék által készített jelentésből? Több pénz kell az egészségügybe?
– A jelentésből nem a forráshiány következik, hanem az, hogy a gazdálkodás számtalan intézményben – az egészségügy egészét tekintve, tehát nem csak a kormány által felügyelt intézményekben – nem volt kellően gondos. A jelentés a 2008–2015-ig tartó időszakot tekintette át, így az elsődleges feladat rögzíteni, hogy az akkori kritikákból mi az, ami még ma is megalapozott, hiszen a legutóbb kinevezett gazdasági igazgatók első évében zárult le a vizsgálat.

– Mégis hol kereshetők leginkább a rendszer problémái?
– Az biztos, hogy a kórházak egyre kisebb mértékben, de évről évre adósságot halmoznak fel. Az egészségügyi ellátás színvonala és az állami finanszírozás jelenlegi korlátai között új egyensúlyt érdemes találni. Fontos az ápolói és orvosbérek további emelése, bármilyen sok lemaradást is sikerült már eddig is bepótolni az elmúlt években. Azt a hosszú ideje folyó vitát is eredményesen kellene lezárni, hogy miként érvényesíthetőek a pontos, szigorú, precíz gazdálkodás kívánalmai úgy, hogy egyidejűleg az orvosszakmai szempontok elsőbbsége is megmaradjon. Mivel Kásler professzor úr személyében az egyik legelismertebb, évtizedes intézményvezetői tapasztalattal rendelkező orvos tölti be a miniszteri tisztséget, a szakértelem hiányával a kormány aligha vádolható.

– Az egészségügyi dolgozókkal kötött legutóbbi ágazati bérmegállapodás lassan kifut, és különösen az ápolók fizetése hamar elveszítheti az átmenetileg korrigált versenyképességét. Mikor várható új megállapodás?
– A KSH legfrissebb adatai szerint az elmúlt évben a legjelentősebb bérnövekedés az egészségügyben történt, és ez folytatódni is fog. Jövőre az ápolónőkkel még érvényes bérmegállapodásunk van, amely nyolcszázalékos emelést rögzít, de szeretnénk a 2020–2022-es időszak emeléseiről is egyezségre jutni. Ezenkívül nővérszállók és – a Magyar falu program keretében – szolgálati lakások építésével segítjük az ápolókat és a vidéki háziorvosokat.

– Budapest fejlesztéséről is nagy távlatú elképzelések fogalmazódtak meg. Várható-e olyan megállapodás, ami kijelöli a főváros jövőjét?
– 2010 óta új korszak kezdődött a fővárosban. Az a célunk, hogy 2030-ra Budapest a régiónk legélhetőbb, leggyorsabban fejlődő, legversenyképesebb s gazdaságilag legerősebb városa legyen. Fürjes Balázs államtitkár úr a fővárossal együttműködve olyan fejlesztési koncepciót alkot, amelynek sarokpontjai kellően ambiciózusak e célok elérésére.

– Említene néhány példát?
– A kötöttpályás közlekedés továbbfejlesztése, a ferihegyi gyorsvasút megépítése és a gyorsforgalmi út kétszer két sávossá fejlesztése, új belvárosi zöldterület kialakítása, de néhány éven belül visszanyerheti eredeti pompáját a Vár is, továbbá megépül a Múzeumi negyed és több lesz a belvárosi sétálóutca. A következő hétéves uniós finanszírozási időszakban Budapest számára megnyíló források jó felhasználásával a tömegközlekedésben, vasúti közlekedésben – ideértve a HÉV-közlekedést is – nagyon nagyot lépünk előre.

– Visszakanyarodva a külpolitikára: a Debrecenbe tervezett BMW-gyár jelentheti a német–magyar kapcsolatok erősödését?
– Igen, a legfontosabb üzenete ennek a befektetésnek, hogy a német gazdasági döntéshozók nem hagyják magukat befolyásolni a saját hazájukban demokratikus kereteket is már-már szétfeszítő politikai korrektségtől, amelynek része Magyarország ideológiai alapú szidalmazása, hanem képesek a gazdasági érdekeik alapján jó döntéseket hozni.

– Ugyanakkor Magyarország gazdasága erősebben kötődik majd az autógyártáshoz. Ez jelenthet problémát?
– Minden jóban lehet a rosszat keresni, de alapvető problémát nem jelent. A BMW olyan autógyárat telepít, amely minden autótípust, így elektromos autókat is gyárt majd. Autók mindig lesznek, a gyártók pedig mindig alkalmazkodni fognak a piaci igényekhez. Itt kifejezetten a magas hozzáadott értéket megkövetelő munkafolyamatokról beszélünk, nem összeszerelő üzemekről. A BMW-gyárban a duális szakképzésben oklevelet szerzett munkavállalók mellett a legmagasabb szakmai képesítésű mérnökök dolgoznak majd, versenyképes fizetésekkel.”

Forrás:
Büszkék lehetünk az önállóságunkra; Kárpáti András; Magyar Idők; 2018. augusztus 18.

Kategória: egészségügy, gazdaság, közigazgatás:magyar | Címke: , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!