Tanácsadó webhely nyílt az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről

„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2018. január 1-jétől valamennyi szerv tekintetében számos új vagy a korábbihoz képest más módon teljesítendő kötelezettséget határoz meg.

Hogyan tegyen eleget az elektronikus ügyintézést biztosító szerv törvényi kötelezettségeinek? Melyek a legfontosabb, az elektronikus ügyintézés biztosításához kapcsolódó határidők?

2017. június 30. – Fejlesztési, megvalósítási ütemterv meghatározása, bejelentése az EÜF felé
Ütemtervet kell készítenie az elektronikus ügyintézés biztosítása megvalósításához kapcsolódó feladatokról, és továbbítania kell azt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (EÜF) 2017. június 30-ig.
Az ütemterv elkészítésében magasan képzett, az elektronikus közigazgatás sajátosságait kiválóan ismerő szakembereink nyújtanak segítséget. Rendelje meg az ütemterv elkészítését most mindösszesen 68.000 Ft+áfa összegért!
eGov Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1., Telefon: +36-20-624-0164, E-mail: info@eusztv.hu

Dokumentációk elkészítése (Az ütemterv beadását követően, vagy azzal párhuzamosan)
A fejlesztési ütemterv tartalmához igazodva az alábbi dokumentumok előállítására lesz szükség:

  • fejlesztési specifikáció
  • folyamatfejlesztési terv
  • szolgáltatások igénybevételének feltételeit leíró dokumentumok
  • ügyféltájékoztatók
  • üzletszabályzat módosítások
  • belső szabályzatok módosítása

2017. július. 1. – Információátadási szabályzat elkészítése
Más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel való együttműködési képesség megalapozásának érdekében információátadási szabályzatot kell készíteni és az EÜF részére véleményezés céljából eljuttatni 2017. július 1-jéig.

2017. augusztus, – Szabályzatok felülvizsgálata és kialakítása

  • szükség esetén belső szabályzatok (pl. adatkezelés, adatvédelem), munkafolyamatok felülvizsgálata
  • informatikai biztonsági szabályzat kialakítása vagy esedékes felülvizsgálata, biztonsági osztályba sorolás (amennyiben az osztály nem egyezik az elvárt védelmi szinttel, cselekvési terv kidolgozása)

2017. augusztus 30. – Cégkapu
A gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet. Ez a céges ügyfélkapu, vagy röviden cégkapu. Az önkormányzatoknak pedig fel kell készülniük arra, hogy fogadják a cégkapun keresztül érkező leveleket.

Elektronikus ügyintézés biztosítása és informatikai együttműködés
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, és az informatikai együttműködést vállalni…”

Forrás:
eüsztv tanácsadás – Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről; eGov Tanácsadó Kft; 2017. június
Szerkesztői megjegyzés:
A tanácsadási szolgáltatást nyújtó és a http://www.eusztv.hu/ webhelyet üzemeltető eGov Kft. egyben az eGov Hírlevél kiadója is.
A webhelyen további tájékoztatók, információk várják az érdeklődőket

Kategória: közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről

Forrás:
26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítás a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről; Nemzeti Jogszabálytár
Az emberi erőforrások minisztere 26/2019. (VIII. 15.) EMMI utasítása a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok megismerésének rendjéről; Hivatalos Értesítő; 2019. évi 46. szám; 2019. augusztus 15.; 4547-4561. o. (PDF)

Kategória: jog, törvények, határozatok | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

17/2019. (VIII. 15.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról

„…
3. § (1) A belügyi szerv vezetője gondoskodjon, hogy a belügyi szervnél foglalkoztatottak

a) ismerjék meg az elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexet,

b) alkalmazzák a belügyi szerv vezetője által jóváhagyott elektronikus információbiztonsági eljárásrendeket,

c) a személyes információk interneten történő megosztása során a jogszabályokban és a belügyi szerv normáiban előírtak betartásával teljes mértékben kerüljék az érzékeny, vagy a munkahelyre hátrányos információk megosztását,

d) a munkavégzés során tapasztalt szokatlan, nem üzemszerű működést jelezzék a kijelölt informatikai üzemeltetőnek és a kijelölt információbiztonsági felelősnek.

(2) A belügyi szerv vezetője önállóan szabályozza a munkavégzéssel közvetlenül nem összefüggő tevékenységeknek a munkahelyi számítógépen vagy a munkahely által biztosított mobil eszközön (telefon, tablet, notebook) történő korlátozására, indokolt esetekben tiltására vonatkozó rendelkezéseket.

(3) A belügyi szerv vezetője gondoskodjon, hogy a belügyi szervnél foglalkoztatottak legalább évente dokumentáltan részt vegyenek elektronikus információbiztonsági tudatosító képzéseken, amelyek kidolgozásába a BM Rendészeti Vezetőkiválasztási, Vezetőképzési és Továbbképzési Főosztályát, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot a belügyi szerv köteles bevonni.

1. melléklet a 17/2019. (VIII. 15.) BM utasításhoz

Az elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódex

1. A belügyi szervnél kötelező végrehajtani a belső felhasználók képzését, tudatosítását, a felhasználói jogosultságok felülvizsgálatát és az elvárt, helyes magatartás különböző biztonsági kontrollokkal történő kikényszerítését.

a) A belügyi szerv esetében jóváhagyott eljárásrendek alapján járhatnak el a felhasználók a belügyi szerv egészének informatikai biztonsága érdekében. A kódexben megfogalmazott viselkedési szabályoknál szigorúbb részletszabályok bevezetése a belügyi szerv hatáskörébe tartozik.

b) A belügyi szervnél elő kell mozdítani a biztonságtudatos magatartást, a belügyi szerv foglalkoztatottai esetében fel kell hívni a figyelmet arra, miszerint nem egyértelmű információbiztonsági kérdéseknél forduljanak a kijelölt információbiztonságért felelős személyhez vagy szervezeti egységhez.

c) Korlátozni szükséges a belügyi szerv esetében a munkavégzéssel közvetlenül nem összefüggő felhasználói informatikai tevékenységeket.

d) A belügyi szerv köteles meghatározni a belügyi szervről közzétehető információk körét. A foglalkoztatottak kerüljék az érzékeny, vagy a munkahelyre hátrányos információk megosztását.

e) A foglalkoztatottak kerüljék a nyilvános fórumokon, közösségi oldalakon a munkahelyi e-mail-cím megadását.

Felhasználói tudatosság

2. A foglalkoztatott köteles a munkahelyén információ-biztonságtudatos, felelős, körültekintő, valamint a belső szabályoknak megfelelő magatartást tanúsítani. Minden foglalkoztatott számára, aki hozzáfér a belügyi szerv informatikai hálózatához, megfelelő alapképzés kerüljön biztosításra, amelynek keretében kerüljön ismertetésre a vonatkozó belső biztonsági képzés, valamint az Informatikai Biztonsági Szabályzat (a továbbiakban: IBSZ). Az IBSZ-t a munkaviszony során oktatni, az abban foglaltak betartását ellenőrizni szükséges.

a) A belügyi szerv köteles olyan IBSZ-t alkotni, amely alkalmas arra, hogy az informatikai hálózat tekintetében a használhatóság és a biztonság szempontjait is érvényesítve – a vonatkozó jogszabályokkal harmonizálva – megfelelő normatív hátteret nyújtsanak a foglalkoztatottak részére.

b) A belügyi szerv információbiztonsági felelőse köteles a foglalkoztatottak részére időszakos információbiztonsági képzést szervezni.

Elektronikus információs rendszerek hozzáférése és a levelezés

3. A belügyi szerv a foglalkoztatottak elektronikus levelezése tekintetében megfelelő információbiztonsági szabályokat köteles alkotni:

a) A belső elektronikus információs rendszerek tekintetében tiltani szükséges a rendszerhozzáférésekhez használt jelszavak átadását.

b) A belügyi szervnél kötelező a felhasználói jelszavak meghatározott időközönkénti megváltoztatásának kikényszerítése. A jelszavak tekintetében irányadónak tekintendők az „erős”, legalább 10 karakter hosszú, számot, kis- és nagybetűt tartalmazó jelszavak.

c) A belügyi szervnél a biztonsági képzésen kiemelt hangsúlyt kell helyezni a beérkező e-mailekkel és csatolmányokkal összefüggő elvárt felhasználói magatartásra.

d) Amennyiben a levél feladója, tartalma vagy csatolmánya gyanús, a foglalkoztatott köteles azt jelenteni a kijelölt információbiztonságért felelős személy vagy szervezeti egység felé.

Belső hálózati infrastruktúra védelme

4. A nagy kiterjedésű, belső, komplex hálózatokkal összefüggésben az alábbi iránymutatásokat kell figyelembe vennie a belügyi szervnek:

a) Minden foglalkoztatott esetében úgy kell kialakítani a hozzáférési jogosultságokat, hogy csak azok a hálózati erőforrások kerüljenek használatra, amelyek az adott foglalkoztatott feladataihoz feltétlenül szükségesek.

b) A munkáltató által biztosított eszközökkel, beleértve a mobil eszközöket is, tilos ismeretlen és/vagy nyílt (nem titkosított) WiFi hálózatokhoz csatlakozni.

c) Magánhasználatú mobilinformatikai eszköznek az intézmény hálózatára való csatlakoztatása kizárólag engedéllyel, a megadott módon és helyen lehetséges.

Káros kódok elleni védelem

5. A káros kódokkal kapcsolatosan az alábbi normatív rendelkezéseket szükséges betartani:

a) Tilos megnyitni gyanúsnak tűnő hivatkozásokat és fájlokat. Ha a foglalkoztatott ilyet észlel, köteles azt jelenteni a kijelölt információbiztonságért felelős személy vagy szervezeti egység felé.

b) Munkahelyi számítógépbe magántulajdonú vagy ismeretlen forrásból származó eszközöket csak engedély birtokában, előzetes ellenőrzést követően helyezhet be a foglalkoztatott.

c) Tilos ismeretlen, gyanús alkalmazásokra vagy felugró ablakokra kattintani. Kérdéses esetben a foglalkoztatott köteles azt jelenteni a kijelölt információbiztonságért felelős személy vagy szervezeti egység felé.

d) Munkahelyi informatikai eszközön tilos használni más forrásból vagy letöltésből származó szoftvert. A munkahelyi számítógépekre és mobil informatikai eszközökre kizárólag a belügyi szerv által biztosított vagy engedélyezett szoftverek az arra jogosított személy által kerülhetnek telepítésre.

Vagyontárgyak

6. Az informatikai vagyontárgyak kezelését a belügyi szervnek az IBSZ-ben kötelező szabályoznia. Ezzel összefüggésben a következőket szükséges figyelembe venni:

a) A foglalkoztatottak nem használhatják magáncélra a belügyi szerv által biztosított informatikai eszközöket.

b) A foglalkoztatottak kötelesek a rájuk bízott informatikai eszközöket a belső szabályoknak megfelelően használni, kezelni, megóvni.

c) A belügyi szerv a hatályos információbiztonsági, illetve adatvédelmi jogszabályokkal összhangban jogosult az elektronikus információs rendszereiben titkosítási eljárásokat alkalmazni.

Elavult eszközpark

7. A belügyi szerv köteles az informatikai rendszereik hardveres és szoftveres frissítéséről gondoskodni.

Vezeték nélküli hálózatok biztonsága

8. A belügyi szerv által biztosított mobil informatikai eszközökkel tilos ismeretlen és/vagy nyílt (nem titkosított) WiFi hálózatokhoz csatlakozni.

Távoli munkavégzés

9. A távoli munkavégzéssel összefüggésben a következő rendelkezéseket szükséges betartani:

a) Publikus vezeték nélküli hálózatot tilos munkavégzésre használni.

b) Tilos hozzáférést adni a belügyi szervi adatokhoz a foglalkoztatottak családtagjai számára.

c) Az otthoni munkavégzéshez biztosított eszközöket a munkavégzés szüneteltetésekor jelszóval védetten kell zárolni.

d) A belügyi szerv által biztosított eszközökre nem tölthetők le és nem telepíthetők a munkafeladattal össze nem függő tartalmak, alkalmazások.

e) Otthoni munkavégzés esetén meg kell akadályozni, hogy betekintést nyerhessen a hivatali adatokba illetéktelen személy.

f) A belügyi szerv által rendelkezésre bocsátott informatikai eszközök esetén a hibaelhárítás csak a belügyi szerv által kijelölt, műszaki szervezeti egységével történhet.

g) A belügyi szerv a külföldi munkavégzéshez külön eszközt biztosít, ami kizárólag a levelezőrendszerhez való hozzáférésre alkalmas…”

Forrás:
17/2019. (VIII. 15.) BM utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A belügyminiszter 17/2019. (VIII. 15.) BM utasítása a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek elektronikus információbiztonsággal összefüggő biztonságtudatos viselkedési kódexe kiadásáról; Hivatalos Értesítő; 2019. évi 46. szám; 2019. augusztus 15.; 4543-4546. o. (PDF)

Kategória: informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, szervezet, törvények, határozatok | Címke: , , , , , | Hozzászólás most!

201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról

„1. § (1) A külgazdasági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 1. pontjában foglalt külgazdasági ügyekért való felelőssége körében a befektetésösztönzési feladatokat a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA NZrt.) útján vagy annak közreműködésével látja el.

(2) A HIPA NZrt.
a) javaslatot tesz a befektetésösztönzés rövid, közép- és hosszú távú céljainak kialakítására, a célok elérését biztosító gazdasági, szabályozási, intézményi és egyéb feltételrendszer kialakításának lehetséges irányaira;
b) részt vesz a külgazdasági politikai koncepció és a külgazdasági stratégia végrehajtásában;
c) segíti a miniszter hivatali szervezetének parlamenti államtitkárát a miniszter külügyi és külgazdasági stratégiájából eredő feladatainak előkészítésében;
d) közreműködik a befektetésösztönzési szakmai anyagok összeállításában;
e) közreműködik az üzleti delegációk szakmai programjainak megvalósításában;
f) előkészíti a külföldi befektetők magyarországi befektetéseivel kapcsolatos egyedi döntési javaslatokat;
g) részt vesz a befektetésösztönzési elképzelések, programok, koncepciók kidolgozásában, azok megvalósításában;
h) előkészíti a kiemelt beruházási projektek támogatásával kapcsolatos kormányzati döntéseket;
i) kapcsolatot tart fenn, illetve együttműködik a befektetésösztönzésben érintett kormányzati szervekkel;
j) szakmai háttéranyagok kidolgozásával közreműködik a befektetésösztönzési szakmai kommunikáció szervezésében;
k) segíti a két- és többoldalú nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlesztését;
l) kapcsolatot tart a külföldi befektetőkkel, segíti azok befektetési döntéseinek meghozatalát;
m) előkészíti és lebonyolítja a miniszter által a hatáskörébe utalt befektetésösztönzési tárgyalásokat, koordinálja a vállalt kötelezettségek végrehajtását;
n) részt vesz a külgazdasági támogatási rendszerre vonatkozó javaslatok kidolgozásában;
o) feladatkörét érintően együttműködik hazai és határon túli civil szervezetekkel, érdekképviseleti és egyéb szervezetekkel, illetve testületekkel.

(3) A HIPA NZrt. a befektetésösztönzési tevékenysége körében
a) információkat nyújt külföldiek számára a hazai befektetési, jogi, adózási és pénzügyi környezetről;
b) egyablakos rendszert működtet, amely segíti a külföldiek tájékozódását a befektetési lehetőségeket illetően és segítséget nyújt a külföldi befektetői döntések meghozatalához;
c) koordinálja a barna- és zöldmezős, valamint a vegyesvállalati befektetések előkészítését;
d) befektetésösztönzési fókuszú beszállítófejlesztési tevékenységet végez, növelve ezzel a kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességét;
e) tájékoztatást nyújt a Kormány befektetéseket támogató programjairól;
f) javaslatot tesz befektetési helyszín kiválasztására;
g) közreműködik az egyedi kormánydöntéssel (EKD) biztosított támogatási rendszer működtetésében;
h) felkészíti a helyi önkormányzatokat a befektetők fogadására;
i) figyelemmel kíséri, és feladatkörében eljárva gondozza a már betelepült befektetők működési körülményeit, és közreműködik a magyar hozzáadottérték-hányad növelésében;
j) feladatkörével összefüggésben részt vesz külföldi konferenciákon, rendezvényeken.

2. § A miniszter az 1. §-ban meghatározott feladatok ellátására a HIPA NZrt.-vel a feladatok jellegétől függően közszolgáltatási vagy támogatási szerződést köt.

3. § A Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napjával jogutód nélkül megszűnik…”

Forrás:
201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelete a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feladatainak meghatározásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 142. szám; 2019. augusztus 15.; 5890-5892. o. (PDF)

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról

„…1. Kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő által ellátható feladatok

2. § A munkáltatói jogkör gyakorlója kiemelt ügyintézői osztályba sorolhatja különösen:

a) az ügyfélszolgálati,

b) a hatósági,

c) a jogi és perképviseleti,

d) a humánpolitikai,

e) a pénzügyi és számviteli,

f) az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi,

g) a családtámogatási,

h) az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi,

i) a támogatási és rehabilitációs,

j) a szociális és gyámügyi,

k) a népegészségügyi,

l) a környezetvédelmi és természetvédelmi,

m) a lakástámogatási

feladatot ellátó kormánytisztviselőt.

2. A kiemelt ügyintézői osztályba sorolás szempontjai

3. § (1) A kormánytisztviselő – kivéve, ha kiemelt ügyintézői osztályba sorolására kinevezésekor kerül sor – akkor sorolható a Kit. szerinti kiemelt ügyintézői osztály kormányhivatali szakértő, kormányhivatali szakértő tanácsos vagy kormányhivatali szakértő főtanácsos előmeneteli fokozatába, ha az utolsó teljesítményértékelésének, minősítésének eredménye legalább a jó teljesítményszintet eléri.

(2) Ha a kiemelt ügyintézői osztályba sorolt kormánytisztviselő (1) bekezdés szerinti teljesítményértékelésének, minősítésének eredménye nem éri el legalább a jó teljesítményszintet, a tárgyévet követő év január 31. napjáig – kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján – az általános ügyintézői osztály megfelelő előmeneteli fokozatába kell visszasorolni, és illetményét a Kit. 273. §-a szerint kell megállapítani.

4. § A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő kiemelt ügyintézői osztályba sorolásakor figyelembe veszi különösen, ha a kormánytisztviselő

a) a Kormány döntése alapján kiemelt kormányzati feladat ellátásában vesz részt,

b) a fővárosi és megyei kormányhivatalt (a továbbiakban: kormányhivatal) vezető kormánymegbízott által meghatározott kiemelt feladat ellátásában vesz részt,

c) munkája jelentős fizikai vagy pszichés terheléssel jár,

d) munkáját jelentős – vegyi, légszennyezésből adódó vagy higiéniai – egészségkárosító kockázatok mellett végzi,

e) legalább heti két alkalommal személyes ügyfélfogadást tart,

f) hatósági ellenőrzést végez vagy helyszíni szemlét tart,

g) önálló kiadmányozási joggal rendelkezik hatósági döntés tekintetében,

h) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű hatósági feladat ellátásában vesz részt,

i) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott nemzetiségek által használt nyelvek vagy az angol, francia, arab, kínai és orosz nyelvek valamelyikéből államilag elismert komplex középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1) nyelvvizsgával rendelkezik, és olyan feladatot lát el, amelyben idegen nyelv használata szükséges,

j) munkája során a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 2. § c) pontjában meghatározott jelnyelvet használja,

k) legalább öt éve az adott kormányhivatalnál áll jogviszonyban, vagy

l) közigazgatási szervnek nem minősülő, egyéb munkáltatónál jelentős tapasztalatot szerzett.

5. § Érettségi végzettségű kormánytisztviselő kizárólag a kiemelt ügyintézői osztály kormányhivatali szakértő vagy kormányhivatali szakértő tanácsos előmeneteli fokozatába sorolható…”

Forrás:
12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelet a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2019. (VIII. 14.) MvM rendelete a fővárosi és megyei kormányhivataloknál foglalkoztatott kormánytisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 141. szám; 2019. augusztus 14.; 5873-5874. o. (PDF)

Kategória: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok | Címke: , , , , | Hozzászólás most!

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2019. augusztus 12-augusztus 16.

[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Előzetes tájékoztató

Közszolgálati média médiafogyasztási kutatások
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Ajánlatkérő: Médiaszolgáltatás – támogató és Vagyonkezelő Alap
Az ajánlatkérő által támogatott közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatási szolgáltatások nyújtása keretmegállapodás alapján kötött egyedi szerződések alapján, az indítandó közbeszerzési eljárás közbeszerzési dokumentumaiban foglaltak szerint
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 90.000.000,- Ft
Lásd még

Eljárást megindító felhívás

GINOP-6.1.4-16-2017-00001 Szolgáltatás beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/155
Közzététel dátuma: 2019.08.12.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Teljesítés helye: Magyarország közigazgatási területén 50 db Nyitott Tanulási Központ és 2 db NYITOK eMűhely, valamint Ajánlatkérő székhelye: 4025 Debrecen, Nyugati utca 26. I. emelet 1. ajtó, regionális iroda.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.21.
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében a NYITOK hálózat számára tanulási programok lebonyolításához szükséges oktatási és képzési szolgáltatások beszerzése az alábbiak szerint:
* 100.000 képzési óra (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján engedélyezett)
Az országosan 50 településen működő Nyitott Tanulási Központok és 2 településen működő NYITOK eMűhelyek, valamint az országosan működő Mobil Oktatási Központok és az Online Platform (a továbbiakban NYITOK hálózat) folyamatosan mérik fel a lakosság tanulási igényeit és kompetenciafejlesztési szükségleteit, ezek alapján határoznak meg kompetenciafejlesztési célokat, terveznek meg tanulási programokat, valamint a célcsoportok érdeklődésének felkeltésére, tanuláshoz fűződő motivációinak megerősítésére irányuló rendezvényeket, programokat szerveznek. Ezek alapján fogalmazódnak meg igények és konkrét megrendelések a szolgáltató irányában tanárok, oktatók, trénerek bevonására, valamint egyéb, a felnőttek tanulását elősegítő tevékenységek megvalósítására.
Lásd még

Ajánlati/Részvételi felhívás

Telemedicina szolgáltatás/monitoring beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.11.
I. A telemedicina szolgáltatások nyújtásába bevonandó – AEEK által kijelölt – intézményekkel/orvosokkal (háziorvosok és szakorvosok) kapcsolat felvétel és mint legfontosabb indikátor, min. 300 orvos (min. 250 háziorvos, min. 50 szakorvos) bevonása
II. A min. 300 orvossal szerződések megkötése (delegálásukat biztosító intézményekkel történő szerződéskötés teljesítése).
III. 2500 páciens bevonásának megkezdése, dokumentálása, egyéni teljesítmények nyomon követése, adminisztrálása. Eszközlogisztikai feladatok ellátása és részvétel azok számviteli nyilvántartásának elősegítésében, legalább 1000 sikeres lezárt telemedicinális folyamat feldolgozása, illetve
IV. Összesen 15.000 páciens bevonásával legalább 6000 sikeres lezárt telemedicinális folyamat dokumentálása.
V. Nyertes Ajánlattevőnek 5 terápiás terület telemedicina pilot folyamatainak lefutását kell támogatnia.
Lásd bővebben

Hangtechnikai eszközök beszerzése (739)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/158
Közzététel dátuma: 2019.08.15.
Ajánlatkérő: Országgyűlés Hivatala
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.09.12.
Hangtechnikai eszközök beszerzése (739)
1. rész: Két hasonló méretű bizottsági terembe („A terem” és „B terem”) új, a legmodernebb technikát képviselő komplex hangosítási rendszer átruházása, telepítése, üzembe helyezése adásvételi szerződés alapján.
2. rész: Képviselői egységekhez szerelt csatlakozójú mikrofonok és fülhallgatók beszerzése
3. rész: Négy csatornás rádió frekvenciás, azaz vezeték nélküli jelátvitelt biztosító mikrofonok beszerzése
Lásd még

Szoftverkövetési és támogatási szolg. NEXON rsz-re
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2019.08.29.
Szoftverkövetési (support) és támogatási szolgáltatás biztosítása a teljes NEXON rendszerre (minden az NMHH-nál már bevezetésre került modult tekintve).
Az NMHH-nál már bevezetésre került modulok száma: 7 db (NEXONbér, NEXONtime, NEXONhr, NEXONtd, NEXONjob, NEXONpm, persONLINE).
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről

ER.táj. 2019. II.né.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Fercom Systems Kft.
Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 615.662.817,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: MVMI Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Keretszerződés irodai IT eszköz beszerzésére és szervizelésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 2.679.000.000,- Ft
Lásd még

Távoktatási licenszek beszerzése tájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
Nyertes ajánlattevő: 4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
A projekt során alkalmazni kívánt, felhő alapú szerverkörnyezetben üzemeltethető, e-learning rendszer (LMS) és a tananyagszerkesztő rendszer (LCMS) licenszeinek beszerzése – amelyeket hatóság által akkreditált digitális tananyag (e-learning tananyag) oktatási célú szerkesztéséhez, -futtatásához kerülnek felhasználásra – a projekt fizikai zárásáig (jelenleg 2020.10.31.) a következők szerint:
* Belső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az LCMS modulban vagy rendszerben 500 db belső felhasználói (rendszeradminisztrátor, tanfolyam adminisztrátor, tananyagszerkesztő, lektor, egyéb (Ajánlatkérő nevében eljáró informatikai feladatokat ellátó személyek) licenszet kell biztosítania, 150 konkurens használat lehetőségével.
* Külső felhasználói licensz: A Nyertes Ajánlattevőnek az LMS modulban vagy rendszerben 500 000 db külső felhasználói (tanár, tanuló) licenszet kell biztosítania korlátlan tanulási idővel és 10 000 konkurens (egyidejű) használat lehetőségével.
Jelen beszerzésnek nem képezi tárgyát a rendszer üzemeltetési környezete és üzemeltetésének biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.895.600.000,- Ft
Lásd még

Nagyteljesítményű elektrofotografikus nyomtatók
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/156
Közzététel dátuma: 2019.08.13.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Nyertes ajánlattevő: Canon Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Üzemeltetéssel vegyes adásvételi szerződés keretében nagyteljesítményű elektrofotografikus nyomtatók beszerzése és karbantartása
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 121.569.100,- Ft
Lásd még

Szakrendszer fejlesztése, bevezetése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/157
Közzététel dátuma: 2019.08.14.
Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben foglalt, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény informatikai támogatást igénylő rendelkezéseinek való maradéktalan megfelelés, illetve az ügyészi ügyviteli, irat- és dokumentumkezelés informatikai támogatása érdekében informatikai fejlesztés beszerzése az Ajánlatkérő részére.
A Műszaki Leírásnak megfelelő szoftverfejlesztés, logikai és fizikai modellkészítés, továbbá a fejlesztett szoftver tesztelésével összefüggő koordinációs feladatok elvégzése.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 93.700.787,- Ft
Lásd még

K1957 Társasági folyamatok vizsgálata
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/158
Közzététel dátuma: 2019.08.15.
Ajánlatkérő: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Ernst & Young Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági folyamatok vizsgálata – VIR előkészítés beszerzése és folyamatszervezés, átvilágítás (BPR)
A beszerzési eljárás célja az Ajánlatkérőnél kialakított társasági folyamatok vizsgálata, az adminisztratív túlterhelések, a hatékonysági tartalékok kimutatása, a kockázatok, duplikációk beazonosítása és jelzése. A cél egy optimális adminisztrációs és ügykezelési jövőkép kialakítása, a követendő fejlesztési terv és menetrend meghatározásával, különös tekintettel a folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek jövőbeni továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálatára.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 29.900.000,- Ft
Lásd még

Táj. elj. eredm. – Számítástechnikai eszközök
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Neumann János Egyetem
Nyertes ajánlattevő: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság;
„Számítástechnikai eszközök beszerzése a Neumann János Egyetem részére az EFOP-3.6.1-16-2016-00006 pályázat keretében”
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 13.939.350,- Ft
Lásd még

TÁER – IKSZR üzemeltetési, karbantartási feladatai
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság
Nyertes ajánlattevő: GVSX Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő érdekkörében, illetve kezelésében működő IKSZR szoftver rendszerelemek 12 hónapos üzemeltetése, amely üzemeltetési és karbantartási feladatok teljes köre kizárólag a forráskód birtokában, és kizárólag a GVSX Szolgáltató Kft., mint az alapszoftver és mint a FÖRI IKSZR szoftver rendszerelemek tekintetében is kizárólagos joggal rendelkező Vállalkozó által végezhetők el.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 64.680.000,- Ft
Lásd még

Táj. hird. – BSzRK, Medworks karbantartás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: Bajai Szent Rókus Kórház
Nyertes ajánlattevő: Asseco Central Europe Magyarország Zrt.
Jelen közbeszerzés tárgya szolgáltatási szerződés a Bajai Szent Rókus Kórház ajánlatkérőnél meglévő MedWorkS integrált egészségügyi informatikai rendszer jogszabály-követésére, frissítésére, egyedi fejlesztésére és karbantartására három éves időtartamban, valamennyi felhasználóra a szerződéstervezetben foglaltak szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 68.400.000,- Ft
Lásd még

Tájékoztató az elj. er.-ről NET OSS
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: NETvisor Informatikai és Kommunikációs Zártkörűen működő Részvénytársaság
Meglévő NET OSS rendszer szoftverekhez (NETvisor PVSR, NETvisor SLA Suite, NETvisor NETinv és NETvisor IP Explorer) gyártói licenckövetés és gyártói terméktámogatás, valamint a NET OSS rendszer szoftvereihez és integrációihoz szállítói terméktámogatás továbbá a NET OSS rendszerhez üzemeltetési és fejlesztési szakértői támogatás biztosítása.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 70.176.044,- Ft
Lásd még

Meghiúsult közbeszerzések

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/155
Közzététel dátuma: 2019.08.12.
Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
1. rész: Digitális tartalomfejlesztés
Ajánlattevő feladata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) által megvalósítás alatt álló projektekhez kapcsolódóan a műszaki leírásban meghatározott digitális tartalomfejlesztési feladatok ellátása.
2. rész: Fordítási feladatok
Ajánlattevő feladata az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (ANPI) által megvalósítás alatt álló projektekhez kapcsolódóan a műszaki leírásban meghatározott fordítási és nyelvi lektorálási feladatok ellátása.
Az eljárás eredménye:
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették (a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont alapján).
Lásd még

ÉMI – ügyviteli szoftver beszerzése (2)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/159
Közzététel dátuma: 2019.08.16.
Ajánlatkérő: ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Integrált Munkafolyamatkezelő (ÉMI Workflow System) és Szerződéskezelő eszköz, valamint általános Ügyvitelszervező eszköz beszerzése, amely a rendszerek által biztosított paraméterezési felületeken végzett beállítások segítségével, a programozási és kódolási feladatok nélkül, felhasználó barát funkciókészlet alkalmazása mellett lesz kialakítható, alkalmazható.
A Munkafolyamatkezelő és a Szerződéskezelő esetében az ÉMI igényeinek megfelelően kialakított, felhasználásra kész megoldás az elvárás, az Ügyvitelszervező eszköz esetében az, hogy a megfelelő képzésben részesült kezelők a jövőben felmerülő ügyviteli feladatok megoldására egyedi modulokat készíthessenek. A teljes rendszer licencelése is ennek megfelelőnek kell lennie, nem tartalmazhat korlátozásokat a felhasználni kívánt modulok tekintetében.
Felhasználószám: 120.
Betanítás: 120 főre.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: A 2019. augusztus 5-i vezérigazgatói döntéssel a fedezet elvonásra került. Az eljárás a Kbt. 75. § (2) b) pont alapján eredménytelen.
Lásd még

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , | Hozzászólás most!

Világelső lett a magyar nemzeti atlasz angol nyelvű kiadása

„Az MTA CSFK Földrajztudományi Intézet szerkesztésében megjelent Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet című kötet angol kiadása megkapta a legrangosabb nemzetközi szakmai kitüntetést.

A Nemzetközi Térképészeti Társulás (International Cartographic Association) 2019. július 15-20. között Tokióban tartotta a kétévente megrendezett Nemzetközi Térképészeti Konferenciát (International Cartographic Conference – ICC). A rendezvény keretein belül hagyományosan megszervezett International Cartographic Exhibition mindig az előző két év legjelentősebb kartográfiai alkotásait mutatja be egy előzetes válogatást követően.

A nemzetközi szakmai zsűri hét kategóriában díjazta az elmúlt két évben megjelent térképészeti alkotásokat. Az „Atlasz” kategóriában az I. helyet Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet című kötet angol kiadása nyerte.

A National Atlas of Hungary – Natural Environment című atlasz a 2017-2019 közötti időszakban az „Atlases” kategóriában bejutott több mint 40 résztvevő közül bizonyult a legjobbnak és kapta meg az „ICA International Cartographic Exhibition Award Winner” címet.

Az atlasz magyar nyelvű kiadását bemutató részletes írásunk itt érhető el.

A zsűri méltatásában kiemelte az átfogó atlasz kartográfiai sokszínűségét, amellyel Magyarország és környezetének természeti állapotát mutatja be infografikák, grafikonok és szöveges leírások kíséretében.

További részletek itt.
Katalógus a beküldött pályaművekről.Korábbi évek győztesei – 2015 és 2017.”

Forrás:
Világelső lett a magyar nemzeti atlasz angol nyelvű kiadása; Magyar Tudományos Akadémia; 2019. augusztus 13.
Magyarország nemzeti atlasza 2. kötet: természeti környezet; MTA CSFK Földrajztudományi Intézet – ELTE ITK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék (az atlasz magyar nyelvű változata, letölthető fejezetenként)

Kategória: környezetvédelem, művelődés, szakirodalom, tudomány | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

Televíziós gyorsjelentés: júniusban 55,2 százalékra emelkedett a digitális kábeltévére vagy IPTV-re előfizetők aránya (NMHH)

„A gyorsjelentés a tíz legjelentősebb magyarországi műsorterjesztő önkéntes adatszolgáltatásán alapul és az előfizetéses televíziós szolgáltatások piacának mintegy 95 százalékát fedi le. A valamivel több, mint 4 millió magyarországi háztartásban több mint 3,5 millió előfizetéses televíziós szolgáltatást vesznek igénybe.

Az előfizetéssel nem rendelkező háztartások többségében a tető- vagy szobaantennával fogható digitális földfelszíni sugárzású adásokat nézik.

A gyorsjelentésben szereplő szolgáltatók (DIGI csoport: (DIGI Kft., Invitel Zrt.), Magyar Telekom Nyrt., UPC Magyarország Kft., PR-Telecom Zrt., Tarr Kft., ViDaNet Zrt., Parisat Kft., UPC DTH S.á.r.l., Antenna Hungária Zrt.) 2019. június végén 3,4 millió előfizetést tartottak nyilván.

A gyorsjelentésben szereplő szolgáltatók előfizetőinek 80,3 százaléka vett igénybe digitális szolgáltatásokat a hónap végén.

A digitális előfizetéseken belül júniusban 1,871 millióról 1,878 millióra nőtt a kábeltelevízióra vagy IPTV-re előfizetők száma. A vezeték nélküli (műholdas, parabola antennával fogható) szolgáltatást 759 ezren vették igénybe, a MinDig TV Extra szolgáltatásnak pedig 94 ezer előfizetője volt a hónap végén.

A vizsgált időszakban, a gyorsjelentésben szereplő szolgáltatók adatai szerint, 55,2 százalékra emelkedett a digitális kábeltévére vagy IPTV-re előfizetők aránya. A vezeték nélküli előfizetések részesedése 25,1 százalékra, az analóg kábeltelevíziós szolgáltatásra előfizetők aránya pedig 19,7 százalékra csökkent.

2019. június végén a teljes, becsült piacra vonatkozóan és valamennyi technológiát figyelembe véve a DIGI csoport volt a piacvezető 30,1 százalékos részesedéssel. Őt követi a Magyar Telekom 29,2 százalékos, illetve a UPC 25,5 százalékos piaci részesedéssel.

A gyorsjelentés az analóg és digitális vezetékes szolgáltatások – kábeltelevízió és IPTV – piacán az összes előfizetések közel 93 százalékát fedi le. A jelentésben szereplő szolgáltatók vezetékes előfizetéseinek száma júniusban 2,549 millió volt, ezen belül az analóg előfizetések száma 671 ezerre csökkent.

A vezetékes szolgáltatások esetében a piacvezető, DIGI csoport részesedése 29,7 százalék volt a hónap végén. Második helyen a Telekom állt 29,1 százalékkal, akit a UPC követett 24,7 százalékkal.

A vezeték nélküli szolgáltatások esetében is a legnagyobb szereplő a DIGI csoport 31,4 százalékos részesedéssel, második helyen a Telekom állt 29,7 százalékos, a harmadik helyen pedig a UPC 27,9 százalékos részesedéssel. 2019. június végén a MinDig TV Extra részesedése 11 százalék volt.”

Forrás:
Televíziós gyorsjelentés: júniusban 55,2 százalékra emelkedett a digitális kábeltévére vagy IPTV-re előfizetők aránya; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH); 2019. augusztus 13.

Kategória: gazdaság, hírközlés, közigazgatás:magyar | Címke: , , , , , , , | Hozzászólás most!

Vezetékes gyorsjelentés: június végére a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 702 ezerre csökkent (NMHH)

„Az NMHH gyorsjelentése a három inkumbens szolgáltató, valamint a vezető alternatív szolgáltatók (jellemzően a legnagyobb kábeltelevíziós társaságok) önkéntes adatközlésére épül.

2019. június végére, a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 702 ezerre csökkent, a gyorsjelentésben szereplő – legnagyobb – kábelszolgáltatók internet előfizetéseinek száma 1,274 millió volt, az FTTx, vagyis (az épületig, lakásig, irodáig) optikai szálon nyújtott internet szolgáltatás előfizetéseinek száma pedig 782 ezerre emelkedett. A vizsgált hónapban a vezetékes szélessávú internetszolgáltatás előfizetéseinek becsült száma a teljes piacra vonatkozóan 3,047 millióra nőtt.

A szélessávú internet-hozzáférés esetében, a teljes (becsült) piacra vonatkozóan – valamennyi vezetékes technológiát figyelembe véve – a Telekom a piacvezető, piaci részesedése 36,6 százalék volt június végén.

A második helyen a DIGI csoport (Digi Kft. és az Invitel Zrt.) állt 24,3 százalékos, a harmadik helyen pedig a UPC 21,7 százalékos piaci részesedéssel. Ezen kívül több száz kisebb vállalkozás nyújt szolgáltatást a piacon, amelyek együttesen 17,4 százalékos piaci részesedést értek el.

A vezetékeshang-szolgáltatás tekintetében a teljes hangcsatorna-számon belül – a beérkezett adatok alapján – a hagyományos PSTN vonalak száma június végén 249 ezer, a kábeltelevíziós hálózaton működő hangcsatornák száma 1,088 millió volt, ami 2 ezerrel több, mint egy hónappal korábban. Az IP-alapú hangcsatornák száma 1,612 millió volt az időszak végén. A hangcsatornák teljes piacra vonatkozó becsült értéke június végén 3,072 millió volt.

Június végén a vezetékes hangszolgáltatások esetében – a teljes (becsült) piacot alapul véve – hangcsatorna szám alapján a legnagyobb, 48,3 százalékos piaci részesedéssel a Telekom rendelkezett. Második helyen a DIGI csoport állt 22,7 százalékkal, a harmadik helyen 20,8 százalékos részesedéssel a UPC volt. A piac fennmaradó részén több tucat kis szolgáltató osztozik, amelyek együttesen 8,2 százalékos részesedést értek el.

Júniusban a száz főre jutó vezetékes hangátviteli csatornák száma 30,18 darab volt, a háztartások vezetékes telefon penetrációja, azaz az egyéni hangcsatornák számának és a háztartások számának aránya pedig 65,4 százalék. Az előfizetők hagyományos telefonvonalon 20 millió, IP-alapon pedig 228 millió percnyi hívást kezdeményeztek. A vizsgált hónapban az egy fővonalra jutó kezdeményezett hívások átlagos időtartama 84,3 perc volt.

2019. június végéig az előfizetők – a szolgáltatóváltást megkönnyítő – számhordozhatóság keretében összesen 885 ezer földrajzi számot hordoztak.”

Forrás:
Vezetékes gyorsjelentés: június végére a hagyományos telefonvonalon nyújtott szélessávú xDSL-internetszolgáltatás előfizetéseinek száma 702 ezerre csökkent; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH); 2019. augusztus 13.

Kategória: gazdaság, hírközlés, Internet, közigazgatás:magyar, távközlés | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Idén is állami támogatással rendezünk e-sport bajnokságot

„Második alkalommal is Magyarországon, azon belül is Budapest kerül megrendezésre a V4 Future Sports Festival elnevezésű e-sport rendezvény, aminek keretében 350 000 eurónak megfelelő díjat vihetnek haza a nyertesek. Az Egymillióan a magyar esportért Egyesület (Esportmilla) szervezésében megvalósuló bajnokságra szeptember 21. és 22. között kerül sor (a helyszín egyelőre nem ismert), az esemény fő támogatója pedig a Magyar Turisztikai Ügynökség, így idén is főleg állami támogatásból valósul meg a V4 országok (Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország) nemzetközi e-sporteseménye.

A magyar állam még 2017 őszén bukkant fel az e-sport területén: bejelentették, hogy 2 milliárd forintos támogatást nyújtanak, és az ezzel járó feladatokat a Deutsch Tamás vezette Digitális Jólét Program látta el. Az első, 2018-ban rendezett V4 Future Sports Festival bejelentésekor Deutsch kijelentette, hogy a „V4 Future Sports Festival a magyar e-sportot Európa, sőt a világ térképére felhelyező rendezvény”, és az idei főtámogató arra utal, hogy az állam továbbra is lát potenciált az e-sportban, bár az némileg beszédes, hogy az idei összdíjazás már alig több, mint a harmada a tavalyi egymillió eurónak.

A szeptemberi bajnokságon a selejtezőkből bejutott csapatok és versenyzők olyan játékokban mérik össze tudásukat, mint a Counter- Strike: Global Offensive, vagy az elmúlt év legnépszerűbb Battle Royale játéka, a közel 140 millió felhasználóval rendelkező Fortnite. A CS:GO selejtezőkre az ESL oldalán már jelentkezhetnek a csapatok, míg a Fortnite verseny selejtezőire a nevezés augusztus 15-től indul.

Újdonság, hogy az idén a szervezők a profi játékosok mellett a helyszínen nevező amatőr versenyzőket is kiemelt díjazásban részesítik, akik népszerű sportszimulátorral (Tekken 7, FIFA, NBA, valamint autóverseny játékok) küzdhetnek a 20 000 euró összdíjazású versenyeken.”

Forrás:
Idén is állami támogatással rendezünk e-sport bajnokságot; Birkás Péter; 24.hu; 2019. augusztus 13.
Lásd még:
Small towns are building esports meccas; Luke Winkie; VentureBeat; 2019. augusztus 17.

Kategória: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar | Címke: , , | Hozzászólás most!

Eszmecsere a digitális gazdaságról

„A Digitális Jólét Program (DJP) pénzügyi, startup, illetve exportfejlesztési divízióinak programjait, lehetőségeit ismerhették meg az érdeklődők a Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS) divizió által a Millenáris Startup Campuson tartott konferencián.

Az eseményt Jobbágy László, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója nyitotta meg, aki pozícionálta a DJP-t a gazdasági aktivitási térképen, majd a különböző divíziókat mutatta be röviden.

A Digitális Startup Stratégia eredménytermékeit Szentkirályi-Szász Kriszta állandó szakértő ismertette, majd értékelte a partnerek által elkészített anyagokat.

Ezt követően Veress Inez a Digitális Pénzügyi Program (DJPP) aktív hitelprogramját és leendő tőkeprogramját részletezte.

Csiky-Mészáros Ádám előadásában a Digitális Exportfejlesztési Stratégiát (DES) releváns példákon keresztül ismerhették meg a résztvevők.

Az előadásokat a DSS divíziót képviselő, Bognár Bence zárta, aki külön köszönetet nyilvánított a partnereknek és a DJP munkatársainak, akik munkájukkal támogatták a stratégiában megvalósult feladatokat.
A konferenciát követően hasznos eszmecserékre került sor a résztvevő startup vállalkozók és a diviziót képviselő DJP-s kollégák között, olyan kapcsolatok alakultak ki, amelyek Magyarország startup ökoszisztémáját, külpiaci hálózatát és pénzügyi programját támogatják és éltetik.”

Forrás:
Eszmecsere a digitális gazdaságról; Digitális Jólét Program; 2019. augusztus 16.

Kategória: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar | Címke: , , , , , | Hozzászólás most!