Tanácsadó webhely nyílt az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről

„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2018. január 1-jétől valamennyi szerv tekintetében számos új vagy a korábbihoz képest más módon teljesítendő kötelezettséget határoz meg.

Hogyan tegyen eleget az elektronikus ügyintézést biztosító szerv törvényi kötelezettségeinek? Melyek a legfontosabb, az elektronikus ügyintézés biztosításához kapcsolódó határidők?

2017. június 30. – Fejlesztési, megvalósítási ütemterv meghatározása, bejelentése az EÜF felé
Ütemtervet kell készítenie az elektronikus ügyintézés biztosítása megvalósításához kapcsolódó feladatokról, és továbbítania kell azt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (EÜF) 2017. június 30-ig.
Az ütemterv elkészítésében magasan képzett, az elektronikus közigazgatás sajátosságait kiválóan ismerő szakembereink nyújtanak segítséget. Rendelje meg az ütemterv elkészítését most mindösszesen 68.000 Ft+áfa összegért!
eGov Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1., Telefon: +36-20-624-0164, E-mail: info@eusztv.hu

Dokumentációk elkészítése (Az ütemterv beadását követően, vagy azzal párhuzamosan)
A fejlesztési ütemterv tartalmához igazodva az alábbi dokumentumok előállítására lesz szükség:

 • fejlesztési specifikáció
 • folyamatfejlesztési terv
 • szolgáltatások igénybevételének feltételeit leíró dokumentumok
 • ügyféltájékoztatók
 • üzletszabályzat módosítások
 • belső szabályzatok módosítása

2017. július. 1. – Információátadási szabályzat elkészítése
Más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel való együttműködési képesség megalapozásának érdekében információátadási szabályzatot kell készíteni és az EÜF részére véleményezés céljából eljuttatni 2017. július 1-jéig.

2017. augusztus, – Szabályzatok felülvizsgálata és kialakítása

 • szükség esetén belső szabályzatok (pl. adatkezelés, adatvédelem), munkafolyamatok felülvizsgálata
 • informatikai biztonsági szabályzat kialakítása vagy esedékes felülvizsgálata, biztonsági osztályba sorolás (amennyiben az osztály nem egyezik az elvárt védelmi szinttel, cselekvési terv kidolgozása)

2017. augusztus 30. – Cégkapu
A gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet. Ez a céges ügyfélkapu, vagy röviden cégkapu. Az önkormányzatoknak pedig fel kell készülniük arra, hogy fogadják a cégkapun keresztül érkező leveleket.

Elektronikus ügyintézés biztosítása és informatikai együttműködés
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, és az informatikai együttműködést vállalni…”

Forrás:
eüsztv tanácsadás – Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről; eGov Tanácsadó Kft; 2017. június
Szerkesztői megjegyzés:
A tanácsadási szolgáltatást nyújtó és a http://www.eusztv.hu/ webhelyet üzemeltető eGov Kft. egyben az eGov Hírlevél kiadója is.
A webhelyen további tájékoztatók, információk várják az érdeklődőket

Kategória: közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A héten olvastuk: digitális diplomácia – 2018. április 23.

MINEK NEVEZZELEK? – FOGALOMTÁR
A diplomácia-fogalom lassú evolúciója
Az utóbbi években jó néhány tanulmány látott napvilágot, amely a nemzetközi kapcsolatok menedzselését, a diplomácia szédítő átalakulását, transzformációját igyekezett körüljárni. Mégis, jó szívvel ajánlok olvasásra egy újabb összegzést, mert ritka világossággal és összeszedettséggel mutatja be a 21. századi diplomácia lényegi és lényeges különbségeit.

A tartalmak evolúciója:
A diplomáciai apparátusok, hagyományosan, öt alapvető funkciót igyekeztek betölteni: mindenekelőtt információt gyűjtöttek, rendszereztek, summáztak, ágyaztak be tágabb összefüggésekbe, helyi és regionális kontextusokba. Fontos erre a klasszikus diplomáciai feladatkörre emlékeztetni, mivel a posztmodern külkapcsolati gyakorlatból mintha ez a fontos elem kezdene a legjobban kikopni. Aztán, a diplomáciai testület feladata volt – az imént említett információszerző munkára támaszkodva – az anyaországbeli főhatóság folyamatos politikai tanácsokkal való támogatása. Természetesen a feladatok között ott szerepelt az anyaország képviselete, a reprezentáció – néha túlságosan is szimbolizálva a testületek által végzett, valójában összetett munkát. A diplomata persze, ezt se feledjük, nemzetközi szinten tárgyalt, képviselve országa érdekeit, béke és háborús céljait a nemzetközi porondon, állandó interakcióban hasonló kulcsfeladattal megbízott partnereivel. Végül pedig a diplomáciai testületek, képviseletek meghatározó funkciójává vált szinte a történeti kezdetektől a konzuli tevékenység, a honfitársak érdekeinek képviselete, védelme és szolgálata a fogadó állam terepén.
A diplomáciai munka tartalmait, feladatrendszerét tekintve ténylegesen forradalmi átalakulásról beszélhetünk; új funkciók egész sora jelent meg (bizonyos értelemben persze háttérbe is szorítva egyes hagyományos diplomata feladatokat):

 • nemzetközi szabályozások kidolgozása, illetve azok végrehajtásának támogatása;
 • állami és államközi (transznacionális) entitások közötti kapcsolatok építésé és fenntartása;
 • regionális- és nemzetközi válságok menedzselése;
 • a különböző (hagyományos állami, és újdonsült „nem állami”) külkapcsolati aktorok tevékenységének összehangolása.

A diplomáciai aktorok körének bővülése:
Az újonnan kialakult diplomáciai funkciók egy része új közszereplők feladatkörébe csúszott át. Miközben az állami entitások tovább őrizék meghatározó szerepüket a diplomáciai tevékenységekben, újonnan kiemelkedő nem állami, transznacionális, vagy éppen szubnacionális szereplők is bekapcsolódtak a külkapcsolatok építésébe, kezelésébe.

A diplomáciai szereplők és testületek ügykezelésének átalakulása:
Korunk telekommunikációs-információtechnológiai fejlődése döntő módon alakította át a diplomáciai ökoszisztémák ügykezelését is. Míg a korábbi időszakokban a küldő ország képviselete, vagy érdekeinek kétoldalú tárgyalásokon történő érvényesítése számított a napi ügymenet alapjának, addig a modern ICT-forradalom nyomán a kommunikatív mozzanat vált a diplomata mindennapok meghatározójává. A múltba vész már az idő, amikor egy diplomata kétoldalú kapcsolatépítésben, országa hivatalos képviseletében, vagy éppen a küldő ország érdekeinek tárgyalásos érvényesítésében töltötte ki munkanapját. Közvetítői minőségükben ma már a diplomaták (hagyományosak és új típusúak egyaránt) nem a küldő ország felé irányuló információs folyam ápolásában, hanem az ellentétes irányú információ áramoltatásban játszanak fontos szerepet. A képviselet, és szükség esetén a tárgyalás továbbra is napi rutin maradt, ám a korszerű mobileszközök, valamint a mindenhová behatoló kibertér világában a diplomata a fogadó ország társadalmának (vagy éppen mikrotársadalmainak) elérésében, a tájékoztatásban, méghozzá a tömegesen testreszabott tájékoztatásban látja legfőbb feladatát. Nem kis mértékben az „országimázs”, a nemzeti, vagy regionális „márkaépítés”, a „public relations” vált a modern, digitális diplomata szakmai működésének fogalmi terepévé.
The Evolution of the Concept of Diplomacy; Sajad Abedi; Modern Diplomacy; 2018. április 20.

Versenyfutás a mesterséges intelligencia (AI) nyomában
A gépi tanuláson alapuló mesterséges intelligencia (AI, vagy magyarul MI), szakértők szerint alkalmas arra, hogy alapjaiban befolyásolja egy-egy ország nemzetbiztonsági érdekeit. Nem is véletlen ennek a fényében, hogy előszeretettel hasonlítják a fejlesztési folyamatokat a hajdani űrverseny nagyhatalmi vetélkedéséhez. Az MI már ma is egy roppant potenciállal rendelkező technológia, amelynek kiemelkedése a hajdani ipari forradalomhoz hasonlóan forgathatja fel a létező világrendet. Nem csak a termelés és a kereskedelem forradalmasítását várják tőle a szakértők, de – megannyi lehetséges katonai alkalmazása következtében – a nemzetbiztonságot közvetlenül befolyásoló tényezőként számolhat vele minden globális (vagy akár csak regionális) aspirációval rendelkező hatalom.

Míg korábban az Egyesült Államok – az MI-technológiák szülőhazájaként – egyértelmű fölényt élvezhetett, mára a vele versengő más hatalmak, elsősorban Oroszország és Kína szívós küzdelmet folytat annak érdekében, hogy a „technológiai szakadékot” a mesterséges intelligencia alkalmazások területén lehetőleg rekord idő alatt betemesse. Minden jel arra mutat, hogy Oroszország, de különösen Kína jelentősen nagyobb ráfordításokat szentel ma már az MI-kutatásoknak, mint a korábban e téren úttörőnek számító USA, ami jól tükröződik a mesterséges intelligencia, a mély tanulás és a big data témákban születő tanulmányok számarányában.

A tudásmonopóliumát ezen a kritikus területen elveszteni látszó Amerika egy radikális stratégiai átalakításban igyekszik újrapozícionálni szerepét. Az USA Hadügyminisztériuma a közelmúltban két keret-koncepciót is kidolgoztatott az ipar és a tudományos intézményrendszer együttműködésének előmozdítására, öt kritikus területet azonosítva a jövőbeni fejlesztésekre:

 • autonóm mély tanuló rendszerek;
 • ember-gép együttműködés;
 • géppel támogatott emberi műveletek;
 • ember-gép harci páralkotás;
 • hálózatban működő félig-önálló fegyverrendszerek.

Akárcsak az USA, a nemzetközi játéktéren felemelkedni kívánó Oroszország is komolyan veszi az MI kihívásait – és persze lehetőségeit. A fegyveres erők fejlesztésében meghatározó politikai vezetők (elsősorban Putyin elnök, valamint a legendásan koncepciózus Geraszimov vezérkari főnök) már egy évtizede kiemelt fontossággal kezelik ezt a területet. A 2008. évi grúz-orosz háború nyomán beindított orosz haderőfejlesztés modernizációs célkitűzései között hangsúlyosan jelent már meg az automatizált fegyverrendszerek kialakításának igénye.

A téma meghatározó, ha nem éppen sorsdöntő jelentőségét felismerő Kína jelentős erőforrásokat, tudományos kapacitásokat és oktatási infrastruktúrát és ráfordításokat szentel a mesterséges intelligencia fejlesztésének. A Kínai Államtanács bő fél éve, 2017. nyarán jelentette meg „Új generációs mesterséges intelligencia-fejlesztési terv” címet viselő direktíváját. A részletesen bontott, országos szintű fejlesztési terv tételesen felvázolta a mesterséges intelligencia-fejlesztési menetrendet, egészen 2030-ig kitűzve az elérendő fejlesztési tervcélokat. A terv átfogó abban az értelemben is, hogy részletesen felöleli – az alapszintű MI-elméleti kutatásoktól a közoktatásig – a mesterséges intelligencia-fejlesztés „társadalmi beágyazásának” kívánalmait.

A világosan kirajzolódó nemzetközi (nagyhatalmi) versengésben az amerikai szakértők a kínaihoz hasonlóan ambíciózus oktatási-képzési vertikumok kialakításában látják a vezető szerepét megőrizni kívánó USA feladatát. Ugyanakkor hangsúlyozzák az ún. „kettős rendeltetésű” kutatási programok fontosságát. Néhány amerikai technológiai óriás, mint pl. a Google, vagy az IBM ugyanis roppant előnyre tett szert az algoritmusok és a gépi tanulás terén. Az itt felhalmozott tudást hatékonyan kellene átfordítani potenciális katonai alkalmazások kiépítésére – vélik az amerikai szakértők.
The Artificial Intelligence Race: US, China and Russia; Ecatarina Garcia; Modern Diplomacy; 2018. április 19.
What AI Could Mean for Your Agency in the Future; Nicole Blake Johnson; GovLoop; 2018. április 10.

A Casino Royale-tól a Spectre főhadiszállásáig. Avagy Hollywood a geopolitika szolgálatában
A tudomány (vagy néha éppen a politika) elefántcsont tornyába bezárkózó szakértői társadalom hajlamos túlbecsülni a „komoly sajtó”, vagy akár csak a politikai tájékoztatás terepén működő hagyományos és online médiumok világkép alakító képességét. Az elmúlt másfél évben szárba szökkenő „fake news hisztéria” is jórészt azokon a félelmeken alapul, hogy az (intézményi, illetve a világhálós magán) tájékoztatás manipulálása gyökeresen képes alakítani a közemberek vélekedését egyes konkrét politikai kérdésekről, vagy általában a világról.

A politológia, vagy éppen a nemzetközi kapcsolatok kutatóival ellentétben azonban, a média, és különösen az online technológiákon alapuló újmédia tanulmányozásával foglalkozó szakemberek, meg persze a szociológusok, sőt egyes esetekben a pszichológusok-pszichiáterek azonban csak legyintenek erre. Számukra ugyanis magától értetődő bizonyosság, hogy az elmúlt 1-2 generáció közemberének világlátását nem a politikai vezércikkek, vagy a külpolitikai háttértanulmányok, de még csak nem is a hírelemző tévéműsorok alakítják. Hanem a filmek, a zenék, a videojátékok. A szórakoztatóipar által kreált és táplált popkultúra hordozóelemei. Amit rögtön pontosítsunk: a globális szórakoztatóipar termékeire. Az elmúlt héten már használtuk a jól ismert fordulatot (akkor az ún. „fake news”, és a „fegyverként használt” diplomácia vonatkozásában), miszerint nincsen új a Nap alatt. Most ismét ezt a fordulatot kell elővennünk, mert jó, ha világosan látjuk: a tömegkultúra eszközeinek felhasználása a geopolitikai célokat szolgálatában szintén nem ma kezdődött.
Ma már jól (vagy csaknem jól) ismert az (előző) hidegháború kulturális frontvonala. Amelyben a szemben álló nagyhatalmak, egy felől a Szovjetúnió (és a maguk mércéjével annak szövetségesei), másfelől az Egyesült Államok és annak fegyvertársai szemrebbenés nélkül használták fel a közkultúra akkori tömeghordozóit – részben az irodalmat, a zenét, de különösen a mozifilmet, majd a rádiót és a televíziót – a közvélemény befolyásolására.

Nincs már Szovjetúnió, de a jelek szerint változatlanul megmaradtak a geostratégiai ellentétek, és az abból fakadó rivalizálás. Legalábbis, ha szemügyre vesszük napjaink popkulturájának meghatározó eszközeit, a mozifilmeket, a tévéprodukciókat, illetve ezek online megjelenési formáit, akkor elementáris erővel ismerhetünk rá a hajdani hidegháború korszerűsített kiadására. A filmben, a tévében ma éppen olyan szemérmetlenül zajlik a geopolitikai célokat szolgáló manipuláció, csak mintha a hevessége növekedett volna tovább. Két írás került a kezünkbe a héten, ami erre a nyugtalanító jelenségre fókuszál, mindkettőbe más és más okból érdemes belelapozni.
Az orosz RT hírszolgáltató az amerikai és nyugati sajtóban felerősödő oroszellenesség témáját járja körül. Jól érzékelhetően mutatja be e „narratíva” fejlődéstörténetét, és különösen fejlődési ívét: eleinte még „csak” az orosz elnök, Putyin volt a cél, ám mára világosan kitapintható „az oroszokkal” szembeni hangulat, sőt gyűlöletkeltés. Ebben kiemelt szerepet játszik az amerikai közkultúra legfőbb generálója, a filmeket szakmányban ontó Hollywood, és az elemző (amúgy igen jó nevű, Amerikában élő filmkritikus) egyenesen az amerikai filmipar és a politikai elitek közötti szoros munkakapcsolatról, intézményes együttműködésről beszél. A szerző jó néhány manipulatív filmalkotásra hívja fel a figyelmet a közelmúlt amerikai terméséből. Azt már mi tesszük hozzá: érdemes felfigyelni a kronológiai egybeesésekre, ami egyfelől az Oroszországgal szembeni új hidegháborús posztúra felállása, másfelől az amerikai tömegfilmipar által kibocsátott produktumok oroszellenes témaválasztása, ábrázolásmódja, nyelvezete között világosan megfigyelhető.

A témát lényegesen átfogóbb jelleggel, ugyanakkor tudományos igényességgel, és persze némileg más nézőpontból mutatja be a Journal of Popular Film and Televísion című tudományos folyóirat legutóbbi kiadása. A tematikus szám ugyanis a nyugati filmkultúra egyik meghatározó alkotását, a James Bond-sorozatot, vagy inkább film-folyamot mutatja be valóban komplex módon. Itt azonban még az esztétikumnak is politikai, sőt geopolitikai jelentése van. James Bond ugyanis nem csupán egy filmes akcióhős: egy (volt) világhatalom, Nagy-Britannia kiemelkedő titkos ügynöke, és cseppet sem csupán átvitt értelemben a „Szabad Világ” elszánt harcosa. Figyelemre méltó éppen ezért az, ahogy az éppen aktuális „ellenség” megjelenik ezekben a filmekben, illetve ahogyan a főhős, Bond megküzd velük. A különszámot tehát érdeklődéssel (és mi tagadás, élezettel) forgathatja a digitális diplomácia kutatója is. Bond körül ugyanis csaknem minden geopolitika, és az alkotásfolyam hű képét, lenyomatát adja a nagyközönség világlátásának is, vagy még inkább e geopolitikai világkép „formálásának”. Nem véletlen, hogy a kiadványt a geopolitika tudományának egyik kiemelkedő szereplője, Klaus Dodds professzor szerkesztette, és ő írta a gyűjtőkötet bevezető tanulmányát is.
From casino Royale to Spectre: Dainel Craig’s James Bond; Klaus Dodds; Journal of Popular Film and Television; 2018. április 18.
Hollywood’s malicious propaganda demonizes all Russians; Michael McCaffrey; RT.com; 2018. április 17.

Senki sem akar lemaradni: a Montenegrói Külügyminisztérium is elindította Twitter-fiókját
Érdemes felfigyelni egy – persze csak látszólagos – ellentmondásra: a mobil technológia, az online forradalom, és mindenekelőtt a közösségi platformok szédületes fejlődése nyilvánvalóan a világ kiemelkedő hatalmainak közdiplomáciáját igézte meg leginkább. Meg a legkisebbekét. Mert, hát ez a helyzet, ami egy ideje jól látható: egyfelől az igazi nagyok, a fejlesztésben itt is úttörő szerepet játszó USA, a feltörekvő Kína, Oroszország, India fejleszti, használja a legdinamikusabban digitális diplomáciai eszköztárát. Ugyanakkor a kicsik, a nemzetközi porondon csupán elhanyagolható súllyal rendelkező államok külügyi apparátusai is előszeretettel karolják fel, a korszerű ICT-alkalmazásokat.
Persze, a magyarázatot könnyű belátni, hiszen a digitalizáció más és más előnyt kínál nagynak és kicsinek is. A kis államok éppen az ICT-technológiák „erősokszorozó” potenciálját állíthatják a szűkösebb erőforrásaik által korlátozott törekvéseik szolgálatába, és erre már eddig is jó példával szolgálhattak a Nyugat-Balkán államalakulatai. Közismert: Koszovó szinte a kezdeti időktől, a digitális diplomácia hőskorától kezdve az egyik jelenlevő, sőt kísérletező diplomáciával büszkélkedhet.
Most újabb térségbeli állam, Montenegró csatlakozott ehhez az áramlathoz. Az ország Külügyminisztériuma az elmúlt héten indította el hivatalos Twitter-fiókját. Egyelőre, természetesen, csupán szerény információ mennyiséggel, de láthatóan nagy eltökéltséggel.
https://twitter.com/MFA_MNE

Ukrajna az információs térből szeretné kiszorítani az oroszokat. Beleértve saját polgárait is
Ukrajna újabb ellentmondásos, az állami keretei között élő nemzetiségeket korlátozó intézkedést vezetett be. Az elmúlt héten ugyanis működésbe helyeztek egy sor televíziós zavaróállomást, amelyekkel a hírek szerint mintegy 40, orosz nyelvű televíziós állomás sugárzását gátolják, illetve blokkolják.

A hidegháború kezdeti időszakának (kölcsönös) információs hadviselési műveleteire emlékeztető lépéssel a polgárháborús övezetnek számító Kelet-Ukrajna lakóit szeretnék elvágni az orosz nyelven készített és sugárzott információktól. Az elektronikai hadviselési eszközökkel most megbénított tévéállomásokat feltehetően a nemzetközileg el nem ismert Luganszki Népköztársaság, illetve a Donyecki Népköztársaság hatóságai üzemeltetik. Mint ismeretes, a szakadár területek népességének igen jelentős része (megközelítően 40%-a) orosz nemzetiségű, vagy ukrán nemzetiségű, ám orosz anyanyelvű, aki ezzel a lépéssel az ukrán hatóságok megfosztanak az anyanyelven való tájékozódás lehetőségétől, sértve ezzel az ENSZ Alapokmányának vonatkozó részeit is. A helyzet ellentmondásossága az, hogy a térség „de facto” kiszakadt Ukrajnából, így annak lakóit „ellenségnek” („terroristának”) tekintik az ukrán hatóságok. Ukrajna ugyanakkor természetesen nem mondott le e térségek feletti szuverenitásáról, azaz „de jure” az ott élők továbbra is állampolgárai, akiknek viszont így az állampolgárokat megillető valamennyi jogot biztosítaniuk kellene.

A lépést bejelentő Leonyid Jevdocsenkó ukrán tábornok ugyanakkor úgy fogalmazott: a lépéssel hatékonyan „megvédik” a térségben levő mintegy 150 település lakóit az orosz hibrid hadviseléstől. Ez utóbbinak ugyanis, mint elmondta, fontos eleme az ukránellenes orosz propaganda.
A témához hozzászóló Porosenko államfő még azt is megjegyezte: ezt követően megvizsgálják azt is, hogyan lehetne „az internet és a közösségi oldalak segítségével” is szembeszállni az orosz agresszióval. Természetesen úgy, hogy az ne sértse a szólásszabadságot.

Az távközlési szolgáltatók az elmúlt években fokozatosan leállították valamennyi orosz nyelvű tévéállomás sugárzását Ukrajnában. Abban az országban, ahol – egy tavalyi hivatalos felmérés szerint – a lakosság 24,5%-ka használja az orosz nyelvet mindennapjaiban. Az állampolgárok negyede.
Ukrajna lekapcsolt 40 orosz tévét az ország keleti felében; Szalai Bálint; Index.hu; 2018. április 19.
Felmérés: Ukrajnában a lakosság alig több mint fele használja az ukrán nyelvet a hétköznapokban; Kárpáthír; 2017. október 3.

Az UNESCO dedikált online platformmal erősítené a kultúrák közötti párbeszédet
Noha az Internet korábban nem látott módon segíti az állampolgárok kapcsolatépítését és kapcsolattartását, az információs források, platformok rohamos növekedése miatt ma már egyre nehézkesebb a világhálón való eligazodás.
Az UNESCO, érzékelve ezt a problémát, egy új online portált indított útjára, amely a kultúrák közötti párbeszédet kívánja hatékonyan segíteni. Az oldal funkcionalitása a legfontosabb témák köré épül:

 • elsősorban fontos tematikus „enciklopédiaként” funkcionál;
 • másfelől könnyen kezelhető, áttekinthető információs portálként szolgál, hozzáférést biztosítva a – tematikusan rendezett – hírekhez, multimédiás tartalmakhoz;
 • a kultúrák közötti párbeszéd témájához kapcsolódó erőforrás-központot tartalmaz;
 • – online kurzusokat tesz elérhetővé a kultúraközi párbeszéd témájában.

Az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének most induló portálja, saját megfogalmazásában azt célozza, hogy egyfelől alapvető tudásokat, másfelől jógyakorlatokat tegyen széles körben elérhetővé a kultúrák közti párbeszéd előmozdítására.
A portál az alábbi webcímen érhető el:
https://en.unesco.org/interculturaldialogue/
UNESCO e-Platform on Intercultural Dialogue; USC Center on Public Diplomacy; 2018. április 19.

KÖNYVSZEMLE – ÚJ MEGJELENÉSEK
Moita, Luís (2018): A internacionalizacao de Lisboa.Paradiplomacia de uma cidade. Lisszabon, Universidade Autónoma de Lisboa – Observare
Két hete már ajánlottam egy könyvet egy első pillanatra talán szokatlan, de nagyon is izgalmas témában. A megtévesztő nevű szakterület, a „paradiplomácia”nemzetközileg elismert kézikönyvét mutattam be, amelyet egy portugál származású, ám Brazíliában élő szakértő-üzletember tollából született.
A paradiplomácia az országoknál kisebb, ám speciális adottságaik folytán mégis önálló nemzetközi kapcsolatépítést ambícionáló entitások sajátja. Ezek többnyire hatalmas kiterjedésű, vagy roppant nagy gazdasági teljesítményű régiók: szövetségi államok, mint például a korábban ismertetett munka szerzőjének otthont adó Sao Paulo állam, Brazíliában. Vagy egy-egy jelentős város, mint például Lisszabon. Amelynek dinamikusan épülő önálló „városdiplomáciájáról” szól ez a most ismertetett munka. A lisszaboni Független Egyetem szerzői gárdája által most megjelentetett tanulmánykötet, a nemzetközi üzleti életben, a start-up kultúrában és persze az idegenforgalomban mind inkább divatossá váló Ibér-félszigeti metropolisz konkrét tapasztalatain keresztül mutatja be a paradiplomácia sajátos lehetőségeit:

 • A városok, mint önálló nemzetközi szereplők;
 • Lisszabon és a nemzetközivé válás csomópontjai;
 • Ha egy város divatba jön: a lisszaboni idegenforgalmi explózió;
 • Városkultúra, kultúraközi kapcsolódások;
 • Környezeti fenntarthatóság, mint városdiplomáciai érték;
 • Városi versenyképesség és innováció.

Összeállította és szemlézte: Nyáry Gábor

Kategória: informatika, közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, média, művelődés, politika, politikai informatika, szakirodalom | Címke: , , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2018. április 16-április 21.

Ajánlati/Részvételi felhívás

Közös adatbefogadó rendszer (STEFI) üzemeltetési- és szoftverfejlesztési támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/72
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.16.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.17.
Rövid meghatározás:
Az MNB statisztikai és felügyeleti adatszolgáltatásainak befogadását biztosító rendszerének (STEFI) üzemeltetetési- és szoftverfejlesztési támogatás
Lásd bővebben

Mobil munkaeszköz beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/72
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.16.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.16.
Lásd bővebben

Informatikai eszközök beszerzése különböző EFOP pályázatokhoz kapcsolódóan
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/72
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.16.
Ajánlatkérő: Pécsi Tankerületi Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.17.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – „Az EFOP-1.9.6 azonosítószámú, „Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések” megnevezésű kiemelt projekt keretein belül licencek és üzemeltetés-támogató eszközök beszerzése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.18.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás Számítástechnikai gépek, berendezések és szoftverek beszerzésére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.18.
Lásd bővebben

EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése (ajánlati felhívás)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.18.
Lásd bővebben

AF_APZ_Pályairányítási rendszer
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.18.
Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya speciális irányítási rendszereinek és IT infrastruktúrájának létrehozásához szükséges eszközök beszerzésére
Lásd bővebben

CE-routerek licencbővítésének beszerzése a „Területi államigazgatás egységes működését támogató rendszerfejlesztések” című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00045 azonosítószámú kiemelt projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.02.
Lásd bővebben

Internet-előfizetés biztosítása az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztéséhez (WIFI szolgáltatás) – 3
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.18.
Lásd bővebben

AF – Informatikai eszközök beszerzése a Pázmány Péter Katolikus Egyetem részére – 2.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/75
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.19.
Ajánlatkérő: Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.25.
Lásd bővebben

Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/75
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.19.
Ajánlatkérő: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.25.
A közbeszerzés ismertetése:
Életpályatervezés gemifikálása az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Mennyisége
1 db gemifikált életpálya-tervezési portál tervezése
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a jelen eljárás tárgya 1 db gemifikált életpálya-tervezési portál fejlesztése, a gemifikációs tevékenység – ebben az összefüggésben – a fő feladat és így a közbeszerzés tárgya is online játék fejlesztésére irányul.
Lásd bővebben

Vállalkozási szerződés online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting szolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/75
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.19.
Ajánlatkérő: Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.23.
Vállalkozási szerződés online szolgáltatások futtatáshoz szükséges szerver kialakítás és hosting szolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések – Új Nemzedék Újratöltve című projekt keretében.
A projekt keretében működtetett különböző elektronikus szolgáltatások működtetésére alkalmas önálló szerver infrastruktúra kialakítása a szerződéskötést követő 30 napon belül, valamint szerverteremben történő elhelyezése.
Önálló szerverkörnyezet kialakítása:
• 84 db fizikai CPU Core
• 384 GB memória
• 13 TB Storage kapacitás
• Virtuális környezet
• magas rendelkezésre állású szeparált szerverhosting környezet
• Minimum 1 Gbps belföldi internet kapcsolat
• A kialakított rendszer IT biztonsági védelmének megvalósítása
• Skálázható bővíthetőség
• A teljes rendszernek 5 év garanciával kell rendelkeznie
Lásd bővebben

Könyvelőirodai szolg mezőgazd-i vállalkozókra vonó adatgyűjtési, feldolgozási felra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztra [Ez volt a hivatalos neve! Szerk.]
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/75
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.19.
Ajánlatkérő: Agrárgazdasági Kutató Intézet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.22.
Rövid meghatározás:
Könyvelőirodai szolgáltatások mezőgazdasági vállalkozókra vonatkozó adatgyűjtési, feldolgozási feladatokra, EU-konform tesztüzemi információs rendszer 2018-2019. évi input-adatainak biztosítására – Magyarország egész területére vonatkozóan 19 részteljesítésben
Lásd bővebben

AF_KTI_Szakértők
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.23.
Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés „Az IKOP-3. 1.0. -15-2017-00014 azonosítószámú, ,,A személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” című kiemelt projekt és az IKOP-3.2.0-15-2017-00028 azonosítószámú „A személyszállítási köz szolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításához szükséges szakértői kompetenciák biztosítására vonatkozóan.
Lásd bővebben

RSOE – Hardver – Ajánlati Felhívás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.23.
Rövid meghatározás:
A Hajózási Információs Rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési feladatok ellátása.
Adásvételi szerződés a Hajózási Információs Rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó hardverbeszerzési feladatok (kliens oldali és szerver oldali eszközök szállítás, beállítás, üzembe helyezés) ellátására.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. részére orvosi eszközök, PACS-rendszer és informatikai eszközök beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Sümegi Kistérségi Egészségügyi Szolgálató Közhasznú Nonprofit Kft.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.18.
Lásd bővebben

Keretmegállapodás a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség projekt kommunikációs feladatainak tervezése és teljes körű megvalósítása tárgyában
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.14.
Becsült teljes érték vagy nagyságrend (áfa nélkül): 3.013.160.988,- Ft
Lásd bővebben

“COMPASS+ országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis és keresőfelület kialakítása vállalkozási szerződés keretében”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.23.
A közbeszerzés ismertetése:
A COMPASS országos szintű, PHP és MySQL alapú adatbázis,nyilvános,a közösségi könyvtárakban elektronikus formában elérhető,kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti, rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhetővé teszi, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető elektronikus tudományos tartalmak elérésének lehetőségeiről és módjáról.
…Cél egy könnyen kezelhető, nyílt forráskódon alapuló webes, országos felhasználású, tudományos tartalmú elektronikus adatbázis (backend) és keresőfelület (dashboard) létrehozása
Lásd bővebben

(PTS-194) SAP gazdasági rendszer követése, támogatása, továbbfejlesztése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.21.
Lásd bővebben

Eljárást megindító felhívás/2015

Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/72
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Közzététel dátuma: 2018.04.16.
Ajánlatkérő: Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.05.04.
A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-6.1.4-16-2017-00001 azonosító számú „Nyitok hálózat a munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztéséért” című kiemelt projekt keretében Regionális irodák, Nyitott Tanulási Központok és NYITOK eMűhelyek számára Integrált Szervezeti Együttműködés- és Pályázatmenedzsment Informatikai Rendszer bérlése.
Lásd bővebben

Előzetes tájékoztató

ET_KTI_HKIR
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Hirdetmény típusa: Előzetes tájékoztató/2015
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Rövid meghatározás:
„az ikop-3.1.0.-15-2017-00014 azonosítószámú, „a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” című kiemelt projekt, valamint az ikop3.2.0-15-2017-00028 azonosítószámú „a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó integrált utas tájékoztatási jegyértékesítési és forgalomirányítási rendszerek fejlesztése” című kiemelt projekt megvalósításához kapcsolódóan a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó egységes közlekedési informatikai háttérrendszer, a helyközi közösségi közlekedési információs rendszer (hkir) megvalósítása vállalkozási szerződés keretében”
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) üzemeltetés műszaki támogatás
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 1.039.668.544,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről -„Alkalmazásfejlesztési tevékenységek – A bírósági igazgatás további elektronizálása (Digitális Bíróság) –100517”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: EN-CO Software Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 678.690.000,- Ft
Lásd bővebben

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Nyertes ajánlattevő: PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.; Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zrt.; EN-CO Software Kft.
Rövid meghatározás:
KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00023 azonosító jelű, „Mezőgazdasági Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK)” elnevezésű projekt keretében VIZEK e-Vízikönyv rendszer kialakítása.
49.500 db, A2-es méretű, kézzel írott, kötött-fűzött vk-i oldal digitalizálása
2.400.000 A4-es méretű oldal digitalizálása és OCR technikával történő adatfelvételezése
4.200.000 metaadat rögzítése
1 db egységes vk-i adatbázis létrehozása
1 db elektronikus vk-i nyilvántartó alkalmazás fejlesztése
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 383.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről – A Baranya Megyei Kormányhivatal részére mobil ügyfélszolgálat, kormányablak és okmányiroda funkciójú egyedi gépjármű beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő:Baranya Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: P’-AutóCity Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.795.000,- Ft
Lás bővebben

Informatikai alkatrészek beszerzése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Információs Hivatal
Nyertes ajánlattevő: ProComp Kft.; Etiam Kft.; Freedom-Tech Informatika Kft.; InformaTéka Kft.; Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft…
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 13.425.196
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről-A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klímavédelmi Hatóság részére a meglévő LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS modullal
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/75
Közzététel dátuma: 2018.04.19.
Ajánlatkérő: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: In Mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 25.800.000,- Ft
Lásd bővebben

EDR KM tájékoztató – 2018. I.név
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nyertes ajánlattevő: Sagemcom Magyarország Kft.
Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás az EDR rendszerben használható rádióterminálok és azok
üzemeltetéséhez szükséges kiegészítők, szoftverek és tartozékok beszerzésére
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 44.194.740,- Ft
Lásd bővebben

OKI – Adásvételi szerződés alapján számítógéprendszer szállítása, telepítése és üzembe helyezése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Országos Közegészségügyi Intézet
Nyertes ajánlattevő: Delta Systems Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 285.492.875,- Ft
Lásd bővebben

„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek, support szolg. biztosítása a műszaki leírásban részl. szerint a Gy-M-S. M. Kormányhivatal számára – 2018.” – Tájékoztató az elj. eredm.-ről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája ügyviteli és szervezési tevékenységét támogató komplex informatikai szoftver fejlesztése az iCorso Felnőttképzési Információs Rendszer továbbfejlesztése keretében tárgyú eljáráshoz.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Igazságügyi Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: DEXTER Informatikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 36.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről- Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Csongrád Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.400.124,- Ft
Lásd bővebben

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint, a Tolna Megyei Kormányhivatal számára – 2018. – TEE
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Tolna Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 31.000.000,- Ft
Lásd bővebben

Microsoft licencek beszerzése/2018.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77
Közzététel dátuma: 2018.04.21.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Nyertes ajánlattevő: S&T Consulting Hungary Kft.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 187.592.758,- Ft
Lásd bővebben

TE – „Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) szoftver továbbfejlesztése és alkalmazás-szintű üzemeltetése”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77
Közzététel dátuma: 2018.04.21.
Ajánlatkérő: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nyertes ajánlattevő: Reignsoft Zrt.
A csak közhitelesen azonosított felszámolók által használható Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) működtetéséért felelős Felszámolók Névjegyzékét Vezető Hatóság a működési és felhasználói tapasztalatok összegezése alapján az EÉR számítógépes rendszer továbbfejlesztése vállalkozási szerződés keretében.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 28.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató az MTA LGK meglévő CT-EcoSTAT szoftver továbbfejlesztése és supportja tárgyában indított eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77
Közzététel dátuma: 2018.04.21.
Ajánlatkérő: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nyertes ajánlattevő: CompuTREND Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 56.907.950,- Ft
Lásd bővebben

A MÁV-START Zrt. egyes üzleti folyamatainak feltérképezéséhez és elemzéséhez adatbázis alapú folyamat-modellező (ARIS szimulációs) modul beszerzése és szakértői támogatása
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77
Közzététel dátuma: 2018.04.21.
Ajánlatkérő: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nyertes ajánlattevő: itelligence Hungary Informatika Kft.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 18.405.000,- Ft
Lásd bővebben

Mobil távközlési és adatforgalmi szolgáltatás nyújtása a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara részére
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/77
Közzététel dátuma: 2018.04.21.
Ajánlatkérő: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nyertes ajánlattevő: Vodafone Magyarország Zrt.;Vodafone Magyarország Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 89.754.645,- Ft
Lásd bővebben

Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény/2015

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/72
Közzététel dátuma: 2018.04.16.
Ajánlatkérő: Baranya Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 33.893.664,- Ft
Lásd bővebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal részére az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása 2018. évben
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/73
Közzététel dátuma: 2018.04.17.
Ajánlatkérő: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.000.000,- Ft
Lásd bővebben

„Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (EKEIDR) moduljainak, rendszerelemeinek szupport szolgáltatásainak biztosítása a műszaki leírásban részletezettek szerint”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/75
Közzététel dátuma: 2018.04.19.
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nyertes ajánlattevő: SDA DMS Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 3.062.896,- Ft
Lásd bővebben

EDR rádió rendszer tervezése, kiépítése és üzemeltetése – önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Nyertes ajánlattevő: Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 22.700.124,- Ft
Lásd bővebben

Meghiúsult közbeszerzések

EXCHANGE és SHAREPOINT licenszek beszerzése (tájékoztató az eljárás eredményéről)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Lásd bővebben

„KSH adatbázis beszerzés”
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/74
Közzététel dátuma: 2018.04.18.
Ajánlatkérő: Országos Közegészségügyi Intézet
A közbeszerzés mennyisége: „Adatszolgáltatási szerződés KSH adatbázis beszerzésére” a műszaki leírásban és a szerződésben meg-határozottaknak megfelelően, az alábbi mennyiségekkel:
Adatbázis a lakóépületek korára vonatkozóan
Az ország településeire, településrészeire vonatkozóan egy adatbázis létrehozása a cél az ivóvízben lévő ólom tartalom kockázatának becslésére vonatkozóan, melyhez az épületek kora, valamint az ólomoldékonyságot befolyásoló vízminőségi paraméterek jellemző értékei kerülnek felhasználásra.
Általános leírás:
A lakóépületek korára vonatkozó információ Magyarország egész területén az 5000 fő feletti településekre vonatkozóan és Budapest főváros esetén kerületenkénti meghatározás.
Szerződés/rész odaítélésre került: nem
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján eredménytelen, tekintettel arra, hogy nem került ajánlat benyújtásra.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről a „GNSS referenciaállomás vevőkészülék beszerzése a hozzá illeszkedő GNSS referenciaállomás antennával és szoftverkövetéssel” tárgyú közbeszerzési eljárásban
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/76
Közzététel dátuma: 2018.04.20.
Ajánlatkérő: Budapest Főváros Kormányhivatala
Lásd bővebben

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , | Hozzászólás most!

Előzetes piaci konzultáció a “Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséhez

„A Belügyminisztérium 2018. május 3-án 09:00 órakor előzetes piaci konzultációt tart. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A részleteket a letölthető anyagok tartalmazzák.

A Belügyminisztérium, mint ajánlatkérő a „KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16 azonosító jelű, „A versenyképes közszolgálat személyzeti utánpótlásának stratégiai támogatása” című kiemelt projekt (Projekt) keretében „Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása” tárgyban közbeszerzési eljárást készít elő.

A Projekt egyik átfogó célja a HR-stratégiai cselekvési képesség megteremtése, amelynek szerves eleme a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (továbbiakban: KSZDR) kialakítása. A teljes fejlesztés eredményeként megvalósul a korszerű emberi erőforrás-menedzsment kialakítását és működését, a HR stratégiai cselekvési készséget erősítő, vezetés-irányítást támogató informatikai rendszer, a munkakör alapú humánerőforrás- gazdálkodás részeként elkészül a közszolgálati szervek munkaköri katasztere.

Az adott közbeszerzéssel kapcsolatos helyzet- és piacfelmérés érdekében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 28. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt tart a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők – tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó – tájékoztatása érdekében.

Az előzetes piaci konzultáció időpontja: 2018. május 3. csütörtök 09:00 óra
Helyszíne: Belügyminisztérim, 1051 Budapest, József A. u. 2-4. (tervezetten: 104. tárgyaló)

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük, hogy a tkfo.kozbeszerzes@bm.gov.hu e-mail címen szíveskedjen jelezni 2018. május 2. szerda 10.00 óráig a résztvevő gazdasági szereplő cégnevének, valamint az általa delegált személy(ek) nevének megadásával.

Kérjük, hogy a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó kérdéseiket – amelyekre az előzetes piaci konzultáción választ kívánnak kapni – szíveskedjenek előzetesen, 2018. május 2. szerda 10.00 óráig megküldeni a tkfo.kozbeszerzes@bm.gov.hu e-mail címre. Az ajánlatkérő a kapott kérdések figyelembevételével tartja meg a tájékoztatóját a megfelelő jogszabályi előírások keretei között”

Forrás:
Előzetes piaci konzultáció a “Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer kialakítása” tárgyú közbeszerzési eljárás előkészítéséhez; Belügyminisztérium; 2018. április 21. (ZIP)

Kategória: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Az MNB szabályozóként és felügyelőként is kész módosítani a gyakorlatán, hogy elősegítse az innovatív pénzügyi vállalatok térnyerését

„A technológia miatt teljesen újra kell gondolni a pénzintézetek üzleti modelljét.

Már most tisztán látszik, hogy a technológiai fejlődés alapjaiban alakítja át pénzpiacokat, a bankoknak meg kell változtatniuk üzleti modelljüket, teljesen új alapokra kerül a verseny. A Magyar Nemzeti Bank vezetői szerint a hazai felügyelet irányító szerepet kíván betölteni, akár a fejlődés elősegítéséhez szükséges törvénymódosítások érdekében is kész közbenjárni.

Óriási versenyre van kilátás az innovatív vállalatok térnyerésével a banki ügyfelek kegyeiért, ehhez a hagyományos banki modellek teljeskörű újragondolására van szükség – mondta tegnap egy témában tartott konferencián Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeletért felelős alelnöke.

Miután az innovatív pénzügyi szolgáltatók és feljesztők, gyűjtőnevükön fintech cégek számára nem jelentenek korlátot az országhatárok, így könnyen szerezhetnek akár jelentős piacokat is a hagyományos bankok rovására.

Windisch elmondta, az MNB ebben a folyamatban vezető szerepet kíván betölteni, elősegíteni a bankokat ebben a versenyben és a szükséges fejlődésben. Megjegyezte, most még fölényben vannak a hagyományos pénzintézetek, ez azonban fordulni látszik, aki most nem kezd el fejleszteni, véglegesen lemaradhat. Erre akkor is áldozni kell, ha nehéz a feladat és költségesek a fejlesztések.

Az MNB szabályozóként és felügyelőként is kész módosítani a gyakorlatán, annak érdekében, hogy elháruljanak az innovatív fejlesztések előtt jelentkező korlátok. Sőt, a jegybank arra is kész, hogy képviselje az iparág érdekeit a jogalkotónál is, amennyiben törvényi szintű módosításokra lenne szükség.

Windisch elmondása szerint több nehézség is látszik, ebben az első, hogy a felsőoktatási rendszer nem tud elég informatikai szakembert képezni, ehhez több képzésre, ösztöndíjakra van szükség. Szintén probléma, hogy a bankok adatkezelése sok esetben töredezett, nem ritka, hogy kézi erővel rögzítenek adatokat. Ezek az állományok nem lesznek alkalmasak támogatni az innovatív platformokra való átállást.

Ebben lépniük kell a bankoknak, mivel végső soron az adatok feldolgozásával tudják a legjobb termékeket adni ügyfeleiknek. Megjegyezte, arra is számíthatnak a pénzintézetek, hogy az MNB is terelni fogja őket a jobb adatkezelési gyakorlatok átvétele felé.

Harmadik nagy kihívás a kiberbiztonság, a nagy mennyiségű adat ugyanis hatalmas üzleti érték, ezért egyre gyakoribb, hogy számítógépes támadásokat kifejezetten adatlopási célzattal indítanak.”

Forrás:
Az MNB-n nem múlik az innováció; Magyar Idők; Rácz Gergő; 2018. április 22.

Kategória: gazdaság, informatika | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Új-zélandi kormányzati projekt a közigazgatáson belüli szakpolitikai tanácsadás színvonalának átfogó javítására

„Új-zélandi kormányzati projekt a szakpolitikai belső tanácsadás színvonalának átfogó javítására.

Az ausztráliai The Mandarin közigazgatási szakportál azon új-zélandi kormányzati gyakorlatot vette górcső alá egy, a Taylor&Francis Online oldalán megjelent tanulmány alapján, amely a kormányzaton belüli szakpolitikai tanácsadás (policy advice) színvonalának egységesítésére és emelésére vezetett be átfogó keretrendszereket. (A „tanácsadás” kifejezés az új-zélandi gyakorlat alapján ez esetben nem külső tanácsadók munkáját takarja, hanem a kormányzaton belüli, döntéshozatalt támogató szakértői munkát; Magyarországon ez leginkább a szakmai főosztályok tevékenységének felel meg, így a leírt gyakorlat analóg módon rájuk vonatkoztatható.) A szakcikk szerint sok közszolga szeretné megreformálni az ügymenetet, javítani a kormányzati munkát támogató folyamatokat, de megfelelő keretrendszerek nélkül az erőfeszítéseik gyakran nem a várt eredményt hozzák, ehelyett rengeteg munka és idő ráfordításával is csak – képletesen szólva – a kerék újra felfedezéséhez vezetnek. Új-Zéland kormánya ezt a problémát felismerve átfogó keretrendszer-készletet állított össze, a szakpolitikai közösséggel együttműködve, a belső szakmai tanácsadó munka minőségének növelésére.

A 2014-ben elindított Szakpolitikai Projekt (Policy Project) a kormányzaton belüli, a szervezeti egységekben végzett szakpolitikai tanácsadás inkonzisztenciáját hivatott orvosolni. A projekt eredménye megfelelő eszköztárat biztosít az alapvetően decentralizált új-zélandi közigazgatásban dolgozó köztisztviselőknek ahhoz, hogy újragondolhassák és optimalizálhassák munkájukat, közös elvárásokat fogalmazva meg számukra. Közigazgatási menedzsment szakértők szerint az országnak hosszú távon jelentős haszna származik a projektből, bár – mint a tanulmány szerzői is rámutatnak – ennek tapasztalatokon nyugvó bizonyítására a bevezetés óta eltelt idő még nem ad módot. A kezdeményezés ezzel együtt is egyedülálló erőfeszítést jelent a szakpolitikai képességek szisztematikus fejlesztésére a közigazgatás egészében, megbízható modellt adva a szakpolitikai vezetők kezébe a rendszerszemléletű beavatkozásra, szinte versenyezve abban, hogy melyik intézmény tud jobb eredményt elérni a kormányzat és az állampolgárok javára.
A projekt indítása előtt a szakpolitikai tervezőknek a következő problémákkal kellett szembe nézniük:

 • A szakpolitikai munka minősége rendkívül eltérő volt az egyes intézményekben és azok szervezeti egységeiben, nélkülözve a közös nézőpontot arra nézve, hogy mit jelent a jó tanácsadói munka, a jó tanácsadó és a jó tanácsadó szervezet.
 • A szakpolitikai tanácsadás az esetek jelentős részében nélkülözte a tapasztalati alapokra építkezést, keveset tudott a célcsoportok igényeiről, és kevés információja volt arról, hogy a korábbi gyakorlatból mi működött jól és mi nem.
 • Kevés volt az igazán jól képzett, gyakorlott tanácsadó az apparátuson belül, az egyes intézmények között pedig éles harc folyt ezek megnyeréséért.
 • A tanácsadói munka elsősorban a miniszterek azonnali igényei alapján összehívott megbeszélésekre fókuszált, a szakpolitikai képességek fejlesztésére irányuló befektetések és a szakpolitikai gondnokság rovására.
 • A kormányzati intézményrendszeren belüli együttműködés, összehangolás és priorizálás a szakpolitikák kialakításának és megvalósításának szakaszában egyaránt gyenge volt.

A Szakpolitikai Projekt gazdája a miniszterelnöki hivatal (Department of Prime Minister and Cabinet) szakmai vezetése volt, ami magas szintű támogatottságot biztosított a munkának. Az irányításban ugyanakkor nem a parancsoló-ellenőrző szemléletnek volt döntő szerepe, hanem az érdekeltté tételnek és az elkötelezettség kialakításának. Az eszköztárat a szakpolitikai közösség bevonásával, a velük való együttműködés során alakították ki. A projektcsapat a fentebb felsorolt problémák megoldására kiterjedt eszközkészletet adott a köz szolgálatában dolgozók kezébe, három olyan szakpolitika-fejlesztési keretrendszerre támaszkodva, amelyeket a miniszterelnök 2016-ban vezetett be. Ez a három fejlesztési pillér a következő:

 • Szakpolitikai minőségi keretrendszer (Policy Quality Framework), amely leírja és összefoglalja a jó minőségű szakpolitikai tanácsadó munka fő ismérveit.
 • Szakpolitikai jártassági keretrendszer (Policy Skills Framework), amely leírja és összefoglalja, hogy milyen tudást, jártasságot és magatartást igényel a jó szakpolitikai tanácsadás.
 • Szakpolitikai képességek keretrendszere (Policy Capability Framework), amely leírja és összefoglalja, hogy milyen szervezeti képességekkel, eszközökkel, kapacitásokkal kell rendelkeznie az intézménynek a jó szakpolitikai munkához.

Az egyes keretrendszereket következő hírlevelünkben mutatjuk be részletesen.”

Forrás:
Reimagining how NZ public servants go about their work; David Donaldson; 2018. április 16.
Strengthening policy capability: New Zealand’s Policy Project; Sally Washington, Michael Mintrom; Policy Design and Practice; 30-46. oldalak; 2018. március 29.
The Policy Project; The Department of the Prime Minister and Cabinet

Kategória: közigazgatás:külföldön, szakirodalom | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

145.080.306 forint csoportosítanak át egyes digitális kormányzati fejlesztésekre

„A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása érdekében elrendeli
1. a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 66. Kormányablak program megvalósítása jogcímcsoport terhére egyszeri jelleggel 109 848 085 forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter, belügyminiszter
Határidő: azonnal

2. a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 1. Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása cím terhére egyszeri jelleggel 35 232 221 forint átcsoportosítását a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások jogcímcsoport javára, a 2. melléklet szerint.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: azonnal..”

Forrás:
A Kormány 1225/2018. (IV. 21.) Korm. határozata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programot támogató Pénzügyi rendszer bevezetésével, az erkölcsi bizonyítvány kormányablakokban történő igénylésével kapcsolatos informatikai fejlesztésekhez, továbbá a központi szolgáltató által nyújtott egyes alkalmazásüzemeltetési és fejlesztési feladatok ellátásához szükséges forrás biztosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 56. szám; 2018. április 21.; oldal (PDF)

Kategória: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, területfejlesztés, törvények, határozatok | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás most!

73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről (IKIR)

„…4. § (1) Az IKIR szolgáltatásait
a) a települési önkormányzatok,
b) a helyi önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások központi szakmai tervezését, koordinációját, a feladatellátás szakmai irányítását és felügyeletét, szabályozását és finanszírozását végző központi államigazgatási szerv (a továbbiakban: központi szerv) regisztrált felhasználói vehetik igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölteken kívüli szervezet részére az IKIR szolgáltatásainak igénybevételére a miniszterrel kötött szerződés alapján van lehetőség.

5. Adatkezelés
6. § (1) A forrásrendszerekből átadott adatok tartalmáért a forrásrendszer adatkezelője felel.
(2) Az IKIR-t úgy kell kialakítani, hogy a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adatokhoz csak az adatgazda települési önkormányzat férhet hozzá, azokat más települési önkormányzat kizárólag az adatgazda települési önkormányzat engedélyével ismerheti meg.

(3) Az IKIR adattárházban lévő adat közérdekű adat megismerése iránti igény alapján történő megismerését forrásrendszerekből származó adat esetén a forrásrendszer adatkezelője, a feladatellátás-tervezési és -elemzési modulban és az elégedettségmérési modulban rögzített adat esetén az adatgazda települési önkormányzat biztosítja…”

Forrás:
73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a helyi közszolgáltatás információs rendszerről; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 73/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete a helyi közszolgáltatás információs rendszerről; Magyar Közlöny; 2018. évi 55. szám; 2018. április 20.; 3061-3065. oldalak (PDF)

Kategória: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról

„1. A fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendeletben szabályozott fizetésképtelenségi nyilvántartások

1. § E rendelet alkalmazásában

a) fizetésképtelenségi nyilvántartás: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) hatálya alá eső gazdálkodó szervezetek ellen Magyarországon indított csődeljárással, felszámolási eljárással és a kapcsolódó polgári peres eljárásokkal összefüggésben a fizetésképtelenségi eljárásról szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2015/848 EU rendelet) 24. cikkében, valamint a Cstv. 6/N. §-ában felsorolt adatokra Magyarországon felállított állami nyilvántartás,

b) elektronikus adatfeldolgozás: a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény 1. § 2. pontjában felsorolt tevékenységek.

2. § (1) A Kormány a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatot (a továbbiakban: fizetésképtelenségi nyilvántartó) jelöli ki

a) a fizetésképtelenségi nyilvántartás megvalósítására, működtetésére, valamint az elektronikus adatfeldolgozással kapcsolatos feladatok ellátására, továbbá

b) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke szerinti, a tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló informatikai rendszerrel történő kapcsolattartás kiépítésével összefüggő informatikai fejlesztési feladatokra és a kapcsolattartás működtetésével összefüggő feladatok ellátására.

(2) A fizetésképtelenségi nyilvántartó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti informatikai fejlesztési, technikai üzemeltetési és az adatbázis technikai biztonsági feladatait, valamint

c) a 2015/848 EU rendelet 25. cikke alapján 2019. június 26-áig felállításra kerülő, összekapcsolt tagállami fizetésképtelenségi nyilvántartásokra vonatkozóan azokat a feladatokat, amelyek az információcserével, a tagállami informatikai rendszerek elektronikus kommunikációjával, valamint ezekkel kapcsolatban a magyarországi műszaki feltételek biztosításával függenek össze.

(3) A 2015/848 EU rendelet 79. cikkében meghatározott adatkezelői feladatokat a fizetésképtelenségi nyilvántartó látja el.”

Forrás:
75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 75/2018. (IV. 20.) Korm. rendelete a fizetésképtelenségi nyilvántartás létrehozásával kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2018. évi 55. szám; 2018. április 20.; 3069-3071. oldalak (PDF)

Kategória: gazdaság, jog, közigazgatás:külföldön, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A belügyminiszter a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására a Certop Kft.-t jelölte ki

„A belügyminiszter – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében megállapított hatáskörben eljárva – a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségének tanúsítására BM/2714-8/2018. számú határozatával
2018. június 21. napjától 2021. június 21. napjáig terjedő időszakra a Certop Informatikai Tanúsítási Szolgáltatások Kft.-t
(1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) kijelölte…”

Forrás:
A belügyminiszter közleménye a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverek megfelelőségét tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 43/2013. (II. 19.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján; Hivatalos Értesítő; 2018. évi 15. szám; 2018. április 16.; 1357. oldal (PDF)

Kategória: jog, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok | Címke: , , , | Hozzászólás most!

A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara bekapcsolódik a Digitális Jólét Program végrehajtásába

„…1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(A DJP végrehajtásában részt vesz)
„c) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.”

2. § Az R. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara a 2. § c) pontja alapján közfeladatai körében ellátja a Digitális Agrárakadémia működtetésével összefüggő feladatokat…””

Forrás:
A Kormány 86/2018. (IV. 21.) Korm. rendelete a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 56. szám; 2018. április 21.; 3172. oldal (PDF)

Kategória: gazdaság, informatika, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , | Hozzászólás most!