Tanácsadó webhely nyílt az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről

„Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2017. január 1-én hatályba lépett rendelkezése kimondja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2018. január 1-jétől valamennyi szerv tekintetében számos új vagy a korábbihoz képest más módon teljesítendő kötelezettséget határoz meg.

Hogyan tegyen eleget az elektronikus ügyintézést biztosító szerv törvényi kötelezettségeinek? Melyek a legfontosabb, az elektronikus ügyintézés biztosításához kapcsolódó határidők?

2017. június 30. – Fejlesztési, megvalósítási ütemterv meghatározása, bejelentése az EÜF felé
Ütemtervet kell készítenie az elektronikus ügyintézés biztosítása megvalósításához kapcsolódó feladatokról, és továbbítania kell azt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek (EÜF) 2017. június 30-ig.
Az ütemterv elkészítésében magasan képzett, az elektronikus közigazgatás sajátosságait kiválóan ismerő szakembereink nyújtanak segítséget. Rendelje meg az ütemterv elkészítését most mindösszesen 68.000 Ft+áfa összegért!
eGov Tanácsadó Kft., 1054 Budapest, Zoltán u. 8. félemelet 1., Telefon: +36-20-624-0164, E-mail: info@eusztv.hu

Dokumentációk elkészítése (Az ütemterv beadását követően, vagy azzal párhuzamosan)
A fejlesztési ütemterv tartalmához igazodva az alábbi dokumentumok előállítására lesz szükség:

 • fejlesztési specifikáció
 • folyamatfejlesztési terv
 • szolgáltatások igénybevételének feltételeit leíró dokumentumok
 • ügyféltájékoztatók
 • üzletszabályzat módosítások
 • belső szabályzatok módosítása

2017. július. 1. – Információátadási szabályzat elkészítése
Más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel való együttműködési képesség megalapozásának érdekében információátadási szabályzatot kell készíteni és az EÜF részére véleményezés céljából eljuttatni 2017. július 1-jéig.

2017. augusztus, – Szabályzatok felülvizsgálata és kialakítása

 • szükség esetén belső szabályzatok (pl. adatkezelés, adatvédelem), munkafolyamatok felülvizsgálata
 • informatikai biztonsági szabályzat kialakítása vagy esedékes felülvizsgálata, biztonsági osztályba sorolás (amennyiben az osztály nem egyezik az elvárt védelmi szinttel, cselekvési terv kidolgozása)

2017. augusztus 30. – Cégkapu
A gazdálkodó szervezetek kötelesek bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címet. Ez a céges ügyfélkapu, vagy röviden cégkapu. Az önkormányzatoknak pedig fel kell készülniük arra, hogy fogadják a cégkapun keresztül érkező leveleket.

Elektronikus ügyintézés biztosítása és informatikai együttműködés
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését az Eüsztv.-ben meghatározottak szerint biztosítani, és az informatikai együttműködést vállalni…”

Forrás:
eüsztv tanácsadás – Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kötelezettségekről; eGov Tanácsadó Kft; 2017. június
Szerkesztői megjegyzés:
A tanácsadási szolgáltatást nyújtó és a http://www.eusztv.hu/ webhelyet üzemeltető eGov Kft. egyben az eGov Hírlevél kiadója is.
A webhelyen további tájékoztatók, információk várják az érdeklődőket

Kategória: közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Az online félretájékoztatás miatt az internetes platformok fokozott átláthatóságára van szükség – Európai Bizottság

„Az álhírekkel és az internetes félretájékoztatással foglalkozó magas szintű munkacsoport ma nyújtotta be jelentését Mariya Gabriel digitális gazdaságért és társadalomért felelős európai biztosnak. A dokumentum amellett, hogy javaslatot tesz a jelenség meghatározására, számos ajánlást is tartalmaz.

A független szakértőkből álló csoport egy alapelveket tartalmazó kódex megalkotását javasolja, melynek használata mellett az online platformok és a közösségi hálózatok egyaránt elköteleznék magukat. A jelentéssel egyidejűleg ma hozták nyilvánosságra a témában folytatott nyilvános konzultáció előzetes eredményeit, valamint az ehhez fűződő Eurobarométer felmérést is. E dokumentumok hozzájárulnak ahhoz az online félretájékoztatással foglalkozó közleményhez, melyet a Bizottság várhatóan még a tavasszal közzétesz.

Mariya Gabriel uniós biztos a következőképpen nyilatkozott: „Köszönetemet szeretném kifejezni a magas szintű munkacsoport, valamint az elnöki teendőket ellátó Madeleine de Cock Buning professzor kiemelkedő munkájáért és a szoros határidők betartásáért. Az összegyűjtött véleményeknek és a közösen kialakított, alapos szakértői álláspontnak köszönhetően sokrétű ismeretanyag áll rendelkezésünkre, melynek alapján számos kézzelfogható alternatívát tudunk előterjeszteni az internetes félretájékoztatás jelentette kockázatokkal szembeni hatékonyabb fellépés érdekében.”

Madeleine de Cock Buning professzor, a magas szintű munkacsoport elnöke hozzátette: „Elégedett vagyok az eredményeinkkel, és külön örömömre szolgál az összes érintett – így például az online platformok – elkötelezett hozzáállása azokhoz a fellépésekhez, melyeket a Bizottság elé terjesztünk. Igen jelentős haladást értünk el a félretájékoztatás terjedésének kérdését illetően: szilárd alapot teremtettünk egy olyan gyakorlati kódex kialakításához, melyet a különféle érdekelt feleket tömörítő koalíció is támogat.”

A probléma meghatározása a magas szintű munkacsoport szerint
A magas szintű munkacsoport jelentése kifejezetten az internetes félretájékoztatással összefüggésbe hozható problémákra, tehát nem az álhírekre összpontosít. A szakértők szándékosan tartózkodtak az „álhír” kifejezés használatától, mely megítélésük szerint nem tükrözi kellően a félretájékoztatás jelentette – jellemzően a minden alapot nélkülöző információk és a tények összemosásából adódó – komplex problémákat.

A jelentés a félretájékoztatást haszonszerzés vagy szándékos nyilvánosság előtti károkozás céljából előállított, nyilvánosságra hozott és terjesztett információként határozza meg, mely helytelen, pontatlan vagy félrevezető. Az ilyen információterjesztés veszélyt jelent a demokratikus folyamatokra és értékekre, és több ágazatot is – így például az egészségügyet, a tudományos életet, az oktatást és a pénzügyi szektort – kiemelten érinthet. A jelentés egyrészt hangsúlyozza, hogy az összes lehetséges fellépésbe a lehető legszélesebb körből be kell vonni az érintetteket, másrészt kiemeli, hogy elsődlegesen önszabályozó szemléletre van szükség.

A csoport ajánlásai között szerepel a médiatudatosság előmozdítása a félretájékoztatással szembeni fellépés érdekében; olyan eszközök kifejlesztése, melyekkel a felhasználók és az újságírók egyaránt hatékonyabban tudnák kezelni a félretájékoztatást; a hírekkel foglalkozó európai média sokszínűségének és fenntarthatóságának védelme; az Európán belül megfigyelhető félretájékoztatással kapcsolatos kutatások folytatása.

A szakértői csoport ezenfelül egy alapelveket tartalmazó kódex megalkotását javasolja, melynek használata mellett az online platformok és a közösségi hálózatok egyaránt elköteleznék magukat. A jelentés tíz alapelvet körvonalaz; ezek egyike szerint például az internetes platformoknak oly módon kellene átláthatóságot biztosítaniuk, hogy nyilvánosságra hozzák a kiemelt hírek kiválasztására alkalmazott algoritmusaikat. Az online platformokat arra is ösztönzik, hogy az európai hírszolgálatokkal együttműködve hatékony intézkedéseket tegyenek a hiteles és megbízható forrásból származó hírek fokozott láthatóságáért, és az ilyen tartalmakat könnyen hozzáférhetővé tegyék a felhasználók számára.

Az ilyen intézkedések kiemelten fontosak a választási kampányidőszakokat megelőzően. Mindemellett a szakértői csoport ajánlásai között szerepel egy több érdekelt felet tömörítő koalíció létrehozása is, mely a vállalások végrehajtásáért, figyelemmel kíséréséért és rendszeres felülvizsgálatáért lenne felelős.

A felmérések szerint lényeges szerep jut a minőségi tömegtájékoztatásnak
A tavaly novemberben indított nyilvános konzultáció nyomán közel 3 000 válasz érkezett a Bizottsághoz. A válaszadók szerint az álhírek elsősorban két kategóriában, a választások kimenetelét és a migrációs szakpolitikát befolyásoló szándékos félretájékoztatás terén okozhatják a legnagyobb kárt a társadalomnak.

A 26 000 fő bevonásával készített legfrissebb Eurobarométer felmérés eredményei rámutatnak, hogy a megkérdezettek szerint Unió-szerte sok álhír lát napvilágot; és 83%-uk megítélése szerint a jelenség veszélyt jelent a demokráciára. A következtetések a minőségi tömegtájékoztatás jelentőségét is kiemelik: a válaszadók a hagyományos médiát tekintik a legmegbízhatóbb hírforrásnak (rádió 70%, TV 66%, nyomtatott sajtó 63%). Ezzel szemben az online hírforrások 26%-os és az internetes videotárhelyek 27%-os bizalmi rátával a legkevésbé megbízható hírforrásoknak számítanak.

Hasonló eredmények rajzolódnak ki a nyilvános konzultációból is; a legkevésbé megbízhatónak a közösségi médiát, a hírgyűjtő portálokat, az online blogokat és weboldalakat tekintik, míg a válaszadók (összességében több mint 70%-uk) megbízhatóbbnak minősítik a hagyományos nyomtatott sajtót, a témaspecifikus weboldalakat és online publikációkat, valamint a hírügynökségek és az állami ügynökségek tartalmait.

A nyilvános konzultáció eredményei szerint általános nézet, hogy a közösségi médián keresztül terjesztett félretájékoztatás nem ütközik különösebb nehézségekbe, mert az álhírek hatást gyakorolnak az olvasó érzelmeire (88%), a terjesztés célja, hogy befolyásolja a közvélemény alakulását (84%), valamint hogy bevételt termeljen (65%). A megkérdezettek fele azt az álláspontot képviseli, hogy a félretájékoztatás megjelenését követően már nem jelent hatékony megoldást az utólagos tényellenőrzés, mivel az nem jut el az eredeti célközönségéhez.

Háttér-információk
Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke megbízólevelében azzal bízta meg a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztost, Mariya Gabrielt, hogy vizsgálja meg, milyen kihívásokat állítanak az online platformok a demokrácia elé, különösen a hamis információk terjedése szempontjából, és kezdeményezzen eszmecserét a polgárok védelme érdekében meghozandó uniós intézkedésekről.

A magas szintű munkacsoport azzal a céllal jött létre, hogy szakmai tanácsokkal lássa el a Bizottságot az álhírek jelenségét illetően. A 39 tagú munkacsoportban részt vettek a civil társadalom, a közösségi médiaplatformok, a hírekkel foglalkozó médiaszervezetek, az újságíró-társadalom és a tudományos élet képviselői.

Az Európai Unió aktív szereplője az álhírek elleni küzdelemnek: a 2015. márciusi Európai Tanácsot követően Federica Mogherini főképviselő/alelnök irányítása alatt 2015-ben azzal a céllal jött létre a keleti stratégiai kommunikációval foglalkozó munkacsoport, hogy az EU keleti szomszédságában fellépjen a félretájékoztatás ellen. Ezenfelül a Bizottság a közelmúltban nyújtotta be javaslatát az uniós szerzői jogi szabályok korszerűsítéséről, mely tartalmaz egy, a minőségi újságírás védelmében hozandó rendelkezést. Ennek értelmében az online jogok új rendszere segíti a kiadókat, hogy könnyebben alkalmazkodjanak az egyre változó digitális környezethez. Uniós szinten a médiaműveltséggel foglalkozó szakértői csoport megfelelő platformot teremtett a bevált gyakorlatok cseréjére, beleértve a félrevezető információk leleplezésére szolgáló eszközöket.

További információk
Az álhírekkel és az internetes félretájékoztatással foglalkozó magas szintű munkacsoport jelentése
A nyilvános konzultáció előzetes eredményei
Eurobarométer felmérés

Forrás:
Online félretájékoztatás: az internetes platformok fokozott átláthatóságára van szükség; Európai Bizottság; IP/18/1746; 2018. március 12.

Kategória: Internet, közigazgatás:külföldön, média, politika | Címke: , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

További három településen létesül kormányablak (integrált ügyfélközpont) Bács-Kiskun megyében

„Az eddigi 15 helyszín mellett további három településen létesül kormányablak Bács-Kiskun megyében – közölte Kovács Ernő. A Bács-Kiskun megyei kormánymegbízott a Rádió Orienten elmondta: Soltvadkerten és Kecelen március végére, Lajosmizsén pedig jövő év elejére készülhet el az integrált ügyfélközpont. Bács-Kiskun az ország legnagyobb megyéje, melyben nagyon sokan élnek mezőgazdaságból, közülük pedig számosan pályázatok segítségével valósíthatják meg kitűzött céljaikat, terveiket – mondta el Kovács Ernő. A kormánymegbízott hozzátette: elsősorban a Mercedes gyárnak köszönhetően az ipar is sokat erősödött, Kecskemét és környéke egyre több munkavállalót és beszállítót vonz.

Jelentősen javulnak a foglalkoztatási adatok a megyében – emelte ki a szakember, rámutatva, hogy a térségben a legalacsonyabb munkanélküliség Baján van (4,1%), de Kiskunfélegyháza és környéke is kiválóan teljesít (4-5%). A leghátrányosabb helyzetben a Jánoshalmi járás van, ahol a munkanélküliség korábban 30% fölött volt, és még mindig meghaladja a 10%-ot. Azonban a jó idő beköszöntével megjelenik az idénymunka, amely sok embernek jelent megélhetést. A közmunkaprogramban résztvevők száma is folyamatosan csökken, de vannak területek, ahol még mindig nagy jelentősége van, mint például az említett Jánoshalmi járásban. Az önkormányzatok, a vízügy, az erdészet partner a közmunkaprogramban – tette hozzá. Bács-Kiskunban ugyanakkor sok betöltetlen álláshely is van, mert sok területen nincs megfelelő szakember. Ezért szerveznek képzéseket és arra biztatják az embereket, hogy tanuljanak meg még egy szakmát.

A kormánymegbízott kitért arra is, hogy a térségen óriási forgalommal ível át az autópálya. Emellett felújították az 55-ös utat Baja és Szeged között, amely “ugyan nem autópálya, de széles és mellette biztonságos kerékpárút is halad”. Elmondta továbbá, hogy a 8-as útnak egy elkerülő szakasza fog megépülni Nagykőrös és Kecskemét között, így nemcsak az utazásra fordított idő fog lecsökkenni, hanem sokkal biztonságosabb is lesz a közlekedés.

A szerb határon óriási beruházások folytak, a kormányhivataloknak, önkormányzatoknak nagyon nagy szerepe volt abban, hogy ilyen gyorsan elkészült a kerítés, és hatékonyan tud működni. Köszönet jár mindenkinek, akik naponta szolgálatba mennek védeni a határt – hangsúlyozta Kovács Ernő.

A megye 11 járásában összesen 15 kormányablak működik, ezeknek az elhelyezkedését úgy választották ki, hogy mindenki a legkönnyebben eljuthasson az ügyeit intézni. Kiskunhalas és Tompa között ugyan nem túl nagy a távolság, de a határon túli magyarokra gondolva nyitották a kormányablakot a határmenti városban. Az adatok szerint a járások lélekszámának megfelelő ügyfél keresi fel a kormányablakokat. Most már közel 1600 ügytípust intéznek, és a kialakult bizalom miatt – csaknem 100%-os az ügyfél-elégedettség – nagyon sokan fordulnak különböző banki kérdésekkel is hozzájuk. A kormányablak ügyintézője ilyen esetekben is tud tájékoztatást adni – hangsúlyozta a Rádió Orient vendége.

Bács-Kiskun megyének vannak olyan térségei, ahol jelenleg nagy forgalmú okmányirodák működnek, melyeket fejlesztenek. Kecelen és Soltvadkerten már március végén, Lajosmizsén pedig a következő év elején nyílhat kormányablak. Ahol a növekvő ügyfélforgalom megkívánta, ott új NAV-kirendeltségeket is nyitottak. Jelenleg nem tartanak nyitva minden munkanapon, de ha lesz rá igény, akkor a nyitvatartást az ügyfelek igényeihez igazítják.

Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően minden kormányhivatalban méltó körülmények között dolgozhatnak a munkatársak: korszerű, energiahatékony fejlesztések történtek, mint a szigetelés, nyílászárócsere, napelemek felszerelése, természetesen ezek a befektetések a későbbiekben megtakarítások lesznek. A megyében több mint kétezer kiváló szakember dolgozik, köztük sokan több évtizedes államigazgatási, önkormányzati gyakorlattal rendelkeznek. A még gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálás érdekében folyamatosan képezik a kormányablakok dolgozóit. Nagyon sokat tettek 2010 óta a hatékonyság érdekében, a gazdaságossági szempontok mentén pedig a több mint 200 vezető számát 126-ra redukálták. “Ők is kiváló szakemberek, és szerencsére többségük maradt az alacsonyabb beosztásban is.” Azóta az államigazgatásban végrehajtott bérrendezésnek köszönhetően azonban már többet keresnek, mint korábban vezetőként – zárta a beszélgetést Kovács Ernő kormánymegbízott.”

Forrás:
Két kormányablak nyílik még márciusban Bács-Kiskunban; OrientPress; 2018. március 14.

Kategória: közigazgatás:magyar | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

A Magyar Nemzeti Múzeum megjelent a nyílt kapcsolt adatok nevezetes felhőjében

„Könyvtára révén pötty lett a Magyar Nemzeti Múzeum a híres nyílt kapcsolt adatok felhőjén, az úgynevezett LOD Cloud-on.

A LOD Cloud a Datahub adatbázis tartalmának grafikus megjelenítése. Az adatbázis a világ szemantikus adathalmazainak és azok kapcsolatainak leíró adatait tartalmazza. A hazai intézmények közül az Országos Széchényi Könyvtár, a Szépművészeti Múzeum és az MTA SZTAKI után Magyar Nemzeti Múzeum is felkerült a felhőbe „data-hnm-hu – Hungarian National Museum datasets” néven. Ezt azzal érdemelte ki, hogy a múzeum Központi Könyvtára a teljes online katalógusát publikálta a szemantikus weben [1] BIBFRAME-formátumban [2].

A publikálás több célt szolgált. A könyvtár már régen elkötelezte magát a nyílt bibliográfiai adatok mozgalma mellett. [3]. Ezzel a mostani lépésével a legmagasabb szinten, nyílt kapcsolt adatok formájában tette közkinccsé bibliográfiai rekordjait. A szinteket Tim Berners-Lee, a web és a szemantikus web létrehozója alkotta meg [4] (2. ábra).

Az egyes szintek az alábbi előnyöket jelentik a felhasználók számára: A felhasználók a bibliográfiai adatokat

*
megtekinthetik,
kinyomtathatják,
helyileg tárolhatják,
betölthetik a saját rendszerükbe,
módosíthatják a saját igényeik szerint,
megoszthatják másokkal,

**
speciális szoftverekkel feldolgozhatják,
konvertálhatják más formátumba,

***
speciális szoftverek nélkül is feldolgozhatják,

****
bárhonnan linkelhetik,
az azonosító linkeket elmenthetik,
részeiben is felhasználhatják,
más adatokkal egyesíthetik,

*****
más adathalmazokból származó adatokkal együtt tekinthetik meg.

Publikálásunkkal szerettünk volna hozzájárulni a szemantikus web építéséhez. A szemantikus webnek adatokra van szüksége. A könyvtárak rendelkeznek ilyen adatokkal, ráadásul a több évtizedes gépesítésnek és szabványosításnak köszönhetően adataik jól szegmentáltak, ami lehetővé teszi, hogy viszonylag könnyen konvertálják azokat a szemantikus webre.

További célunk volt a BIBFRAME-formátum megismertetése a hazai könyvtárakkal hazai bibliográfiai rekordok konverziója révén. A BIBFRAME

 • a leírást integrálja a hálózatba és a hálózatot bevonja a leírásba – azaz egy szemantikus web alapú formátum -, miközben továbbra is szolgálja a könyvtárak speciális igényeit;
 • világosan különbséget tesz a fogalmi tartalom és a fizikai/digitális megvalósulás között;
 • egyértelműen azonosítja az információs entitásokat;
 • megmutatja és hasznosítja az entitások külső és belső kapcsolatait.

Ez nem kevesebbet jelent, mint hogy a jövőben már nem a könyvtárunk számára, hanem a web számára fogunk katalogizálni. Az egyes könyvtárak a bibliográfia rekordok átvétele helyett egymás leírásaira fognak mutatni, azaz a másolásos katalogizálás helyét a linkelés veszi át. A felhasználók pedig a könyvtárak által készített leírásokat egyetlen egységben fogják látni.

A BIBFRAME-formátumban való publikálásunk specialitása, hogy célunk elérése érdekében, hasonlóan a német nemzeti könyvtárhoz – sőt azon egy kicsit túlmutatva –, összekötöttük a hagyományos – ún. MARC alapú – leírást tartalmazó, online katalógusbeli rekordjainkat a BIBFRAME-leírásokkal. A hagyományos leírástól a BIBFRAME-formátumig a leírás állandó, „Link a rekordhoz” feliratú URL-jéhez illesztett „.rdf” kiterjesztéssel lehet eljutni. Egy példán szemléltetve:
Online katalógus leírásának URL-je: http://link.hnm.hu/lib/bib/MNMKVT19563
A BIBFRAME megfelelőjének az URL-je: http://link.hnm.hu/lib/bib/MNMKVT19563.rdf
És ez fordítva is igaz. A BIBFRAME-leírástól el lehet jutni az online katalógusig a BIBFRAME-leírás URL-jét kiegészítve az „.opac” kiterjesztéssel. Így:
BIBFRAME-leírás URL-je: http://data.hnm.hu/doc/colls/lib/bib/MNMKVT19563
Az online katalógusbeli megfelelőjének URL-je: http://data.hnm.hu/doc/colls/lib/bib/MNMKVT19563.opac

Az online katalógus leírásai és a BIBFRAME-leírások között a kapcsolatot a számítógépek számára is megteremtettük az online katalógus HTML oldalainak részében elhelyezett „LINK rel” elem segítségével:
A fenti elem jelentése a számítógépek számára: a jelen oldal tartalmát alternatív formában RDF/XML szintaxissal meg lehet találni a href attributumban megadott URL-en.

Célunk eléréséhez több problémát is meg kellett oldani.

Először is kellett egy szerver. A szervert a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési program bocsájtotta a rendelkezésünkre virtuális szerver formájában. A szerver a http://data.hnm.hu URL címet kapta a szemantikus weben kialakult szokásoknak megfelelően. Ezen a szerveren foglalnak helyet a webes megjelenéshez és a Java programok futtatásához szükséges szoftverek, valamint a BIBFRAME-adatok tárolására és visszakeresésére szolgáló adatbáziskezelő, a Virtuoso (annak is az ingyenes változata). A telepítéseket Idoia Murua Belacortu végezte a szabad idejében spanyolországi otthonából.

A BIBFRAME-adatok a HUNTÉKA adatbázisból exportált MARC rekordok konverziójával álltak elő. A konverziót az olasz @Cult cég végezte: mi kiküldtük a MARC rekordokat, ők pedig visszaküldték a BIBFRAME-formátumú leírásokat, amiket aztán betöltöttünk a Virtuoso adatbázisba. Az @Cult-féle konverzió specialitása, hogy a konverzió során képes megállapítani, milyen műveket tartalmaz a konvertálandó adathalmaz, és az egyes megjelenési formák leírását ezekhez a tényleges művekhez kapcsolja (szemben más konverterekkel, melyek minden megjelenési formához létrehoznak egy álművet). A konverzió további specialitása, hogy a konvertálandó adathalmaz néventitásait összeköti más, külső adathalmazok néventitásaival. A mi neveink az alábbi adathalmazok néventitásaival lettek összekötve:

 • Bibliothèque nationale de France (BNF) [5]
 • International Standard Name Identifier (ISNI) [6]
 • Library of Congress Name Authority File (LC NAF) [7]
 • Virtual International Authority File (VIAF) [8]
 • Wikidata [9]

Ezen kapcsolatok révén váltak adataink igazi kapcsolt adatokká, ezáltal váltunk jogosulttá az 5 csillagos minősítésre.

Ahhoz, hogy a BIBFRAME-leírásoktól el lehessen jutni az online olvasói katalógus megfelelő oldalaihoz, újabb problémákat kellett megoldanunk.

A könyvtár online katalógusa a Mongúz kft szerverén fut, és egy adott könyv leírását ezen a címen lehetett elérni.

Ez az URL nagyon hosszú és ezért megjegyezhetetlen. Ráadásul nem is tartozik a hnm.hu tartományba, ami pedig egyéb céljaink megvalósítását akadályozta. Mindkét problémát a Mongúz kft. által fejlesztett linkfeloldó [10] oldotta meg. A linkfeloldó segítségével a Magyar Nemzeti Múzeum bármely online rekordjához, így a könyvtári rekordokhoz is hozzá lehet rendelni a World Wide Web Consortium ajánlásának [11] megfelelő kinézetű URL-t. A fenti leírás új URL-je ez: http://link.hnm.hu/lib/bib/mnmkvt19563

Mint látható, ez az URL már bevonja a leírást a hnm.hu tartományba, rövid, kifejező és könnyen megjegyezhető, szintaxisa révén pedig lehetőséget ad egyéb, nemzeti múzeumi adatbázisok rövid URL-lel való ellátására is.

(Azoknak, akik ki is próbálták a fenti URL-eket, feltűnhet, hogy a linkfeloldó nem a hunteka.asp.hunteka.hu tartományba visz, hanem a catalog.library.hnm.hu tartományba. Ez azért van, mert egyéb terveink megvalósítása szükségessé tette, hogy a katalógusszervert is bevonjuk a hnm.hu tartományba. Ez azonban már a BIBFRAME fejlesztés után történt, a BIBFRAME fejlesztéshez erre a lépésre nem volt szükség.)

Munkánk befejező része a részletes dokumentáció elkészítése volt. A teljes dokumentáció elérhető a http://data.hnm.hu címről kiindulva.

Részletes leírást tettünk közzé a Datahub adatbázisban is. A Datahub-beli bejegyzésnek, valamint annak, hogy mind a dokumentáció, mind a szemantikus adatok közzétételének módja megfelel a legmagasabb követelményeknek, köszönhető, hogy az adathalmazunk végül megjelent a már említett LOD cloudon.

Eredményeinket pedig a Katalisten [12], a NETWORKSHOP konferencián [13], valamint a LINKEDIN-en [14] népszerűsítettük.

Sokat dolgoztunk, de megérte: egyre több magyar könyvtár érdeklődik a BIBFRAME felől, meghívást kaptunk a European BIBFRAME Workshopra [15], és felkerültünk a Library of Congress honlapjára a BIBFRAME korai felhasználói közé [16], többek között olyan hírességek mellé, mint

 • Stanford University,
 • Deutsche Nationalbibliothek,
 • Library of Alexandria,
 • Music Library Association,
 • The National Library of Medicine,
 • Columbia University Libraries,
 • Princeton University Library,
 • Cornell University Library és maga a
 • Library of Congress.

Ezeket az eredményeket a Magyar Nemzeti Múzeum vezetőségének megértő elvi támogatása mellett nemzetközi összefogásban sikerült elérni teljesen ingyenesen a meglévő szoftveres és emberi erőforrások megfelelő összekapcsolása révén.
Hivatkozások:

Forrás:
Pötty lett a Magyar Nemzeti Múzeum; Horváth Ádám; Magyar Múzeumok Online (Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület); 2018. március 15.
Lásd még: Korábbi cikkeink a szemantikus web területéről.
Semantic Web; Wikipédia

Kategória: informatika, közigazgatási informatika, művelődés, szakirodalom | Címke: , , , , , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Gyorsan nő a magyar eSport piac

„Az eSport iránt érdeklődő magyarok létszáma idén várhatóan 18 százalékkal nő, és eléri a 435 ezer főt, ami 665 ezer dolláros piaci értéket jelent.
Az eSportból származó bevételek tekintetében Oroszország 2017-ben 38 millió dollár összeggel vezető szerepet töltött be, míg az európai piacok bevételeinek teljes összege 253 millió dollárt volt – derül ki a PayPal és a SuperData közös kutatásából.

Európában jelenleg 576 ezer dolláros 2017-es bevétellel Magyarország a legkisebb piac, de a szakértők 2018-ra a piac értékének 16 százalékos növekedését prognosztizálják.

Ez a növekedési ráta alacsonyabb, mint a 2017-es európai átlag (29 százalék), de magasabb olyan országokénál, mint például Olaszország (15 százalék), vagy Írország (5 százalék). Az európai eSportból származó összbevétel 2018-ban várhatóan eléri a 325 millió dollárt.

Európában az eSportban körülbelül 27 millió ember, Magyarországon 379 ezer fő vesz részt. Az elemzők szerint minden piacon további növekedésre lehet számítani, ami alól Magyarország sem kivétel: hazánkban az eSport közönsége 2017-hez viszonyítva 2019 végéig várhatóan 36 százalékkal nő, míg az európai átlagos növekedés várhatóan 21 százalék lesz.

Az eSportot általában a fiatalabb korosztályhoz kötik, így nem meglepő, hogy a magyar eSport közönség 37 százaléka 18-24 éves korosztályból kerül ki, míg 23 százalékkal a második legnagyobb korcsoport a 25-34 évesek. A kutatás szerint ugyanakkor, bár elenyésző számban, de az 55 év feletti korosztályban is akadnak érdeklődők (4 százalék).

Bár az eSportot és videojátékokat általában a férfiak időtöltéseként tartják számon, úgy tűnik, a piac növekedésével egyre nő a nemek közötti egyenlőség is.

Tavaly a magyar eSport közönségének 18 százaléka volt nő, ami megegyezik az európai átlaggal.
A nők aránya Svédországban a legmagasabb, ahol az eSport közönség negyedét teszik ki. A nők legkevésbé Bulgáriában (11 százalék), Olaszországban (12 százalék), és Spanyolországban (13 százalék) érdeklődnek az eSport iránt. A kutatás szerint a Egyesült Arab Emírségekben a közönség 14 százalékát teszik ki nők.”

Forrás:
Gyorsan nő a magyar eSport piac; Gyorsan nő a magyar eSport piac; Világgazdaság; 2018. március 13.

Kategória: gazdaság, informatika, társadalom | Címke: , , , | Hozzászólás most!

Fókuszban a megyék – 2017. I-IV. negyedév (önálló webfelület)

„A KSH „Fókuszban a megyék” című kiadványa negyedévről negyedévre önálló webfelületen ad tájékoztatást az érdeklődők számára a főváros, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról. A kiadvány térképeivel, interaktív grafikonjaival és rövid, lényegre törő magyarázataival az egyes témakörök megyénkénti áttekintése mellett azok összehasonlítására is lehetőséget biztosít. Az e felületen megjelenő információk között megyénként és témakörönként is lehet választani, a tájékozódást negyedévente frissülő, Excel-formátumban letölthető táblaanyag is segíti.
A kiadvány felületéről közvetlen átjárást biztosítunk a KSH területi adatokat is tartalmazó statikus (STADAT) és dinamikus (Tájékoztatási adatbázis) adatbázisaihoz, valamint a módszertani tudnivalókhoz és a kiadványarchívumhoz is…”

Forrás:
Fókuszban a megyék – 2017. I-IV. negyedév; Központi Statisztikai Hivatal; 2018. március 12.

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, szakirodalom, társadalom | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Csongrádban nem marad okmányiroda

„Március végére kormányablakká alakítják a sándorfalvi okmányirodát is, így Csongrád megye valamennyi ilyen hivatala modern integrált ügyfélközponttá válik – közölte a Rádió Orienten Juhász Tünde. A Csongrád megyei kormánymegbízott elmondta: 2018 elején két kormányablakukban is nyitott ügyfélszolgálatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Csongrád megye Magyarország déli határmegyéje, meghatározó jelentőségű átkelőhely, Európa kapuja – jelentette ki Juhász Tünde, aki hozzátette: közepes nagyságú, a több mint 400 ezres lakossága hatvan településen él. Tudományos világ jelenléte is erős, hacsak arra gondolunk, hogy a lézerkutató központ hamarosan Szeged határában nyitja meg kapuit.

A szakember kiemelte: a munkanélküliségi mutatók jól alakulnak, ma már mindössze 2-3% között van az álláskeresők száma. Ez azt jelenti, hogy aki el akar helyezkedni, az talál is munkát. Emellett szinte minden területen munkaerőhiánnyal küzdenek. A déli járások elmondhatják, hogy a Vajdaságból érkeznek határon túli munkavállalók, de ezzel párhuzamosan legalább ekkora elszívó hatás figyelhető meg a Makói járásban, ahonnan Romániába várják a magyarországi munkavállalókat. Igyekeznek uniós és hazai forrással támogatni elsősorban a kis- és középvállalkozókat, hogy minél több munkaerőt tudjanak minél magasabb bérért lekötni.

Megfigyelhető, hogy a megyében működő nagyvállalatok még erősebbek lettek az elmúlt években. A Pick Zrt. komoly fejlesztéseket hajtott végre Szegeden, de legalább ilyen fontos a hódmezővásárhelyi porcelángyár, illetve a makói gumigyár. Általánosságban elmondható, hogy a versenyképes vállalatoknál emelkedik a foglalkoztatotti létszám – foglalta össze a kormánymegbízott.

Csongrád megye sokat nyert azzal, hogy az autópálya leért egészen a román határig. Heteken belül átadásra kerül a Szegedet Debrecennel összekötő 47-es út, illetve ennek a teljes gyűrűvé formálása is megvalósul az év végére. Megújult a Szeged–Baja összekötő út, biztonságosabb, szélesebb lett, és elmondható, hogy jó állapotban vannak a megyei utak is. A Szeged– Hódmezővásárhely közötti gyorsvasút elkészülte a jövő év végére várható. Nagy szükség van rá, mert több tízezer ember ingázik a két város között munkavállalás, illetve tanulás céljából – mondta el a fejlesztésekkel kapcsolatban Juhász Tünde.

A 2015-ben a több százezer átvonuló migráns napirendre hozta a határvédelem és a haza védelmének kérdését. A honvédelmi és rendvédelmi szervek “emberfeletti munkával” őrzik és vigyázzák a rendet, 2015-höz képest ma már sokkal csendesebb és békésebb időszakot élünk. Az ideiglenes biztonsági határzár kiépítése, a röszkei tranzitzóna működtetése olyan megnyugvásra ad okot, hogy a megye és ország lakónak nincs félnivalója. Természetesen a hivatalos átkelőhelyeken a belépésnek semmi akadálya nincs, napi szinten jönnek a munkavállalók a Vajdaságból dolgozni, hátrányt nem jelent, hogy egy határátkelőhelyen vezet át az útjuk – tudtuk a Rádió Orient vendégétől.

Összesen 11 kormányablak működik a megyében, minden járásközpontban egy, Szegeden azonban az ügyfelek magas száma miatt három is található. A kettős állampolgárok személyes ügyintézése a Mórahalmi járásban indokolja azt, hogy az eredetileg hét munkaállomásos kormányablak olyan helyre költözzön el, ahol 14 munkaállomás várja majd az ügyfeleket, és itt egy NAV-kirendeltség is helyet kap.

A ciklus végére a megye minden okmányirodájából kormányablak lesz, egyetlen van még a Sándorfalván, amely március végétől szintén kormányablakként várja az ügyfeleket.

Két kiemelt járási hivatal működik a megyében, a Szegedi járást a Tisza egyik oldalán, a Hódmezővásárhelyi járást a másik oldalán erősítették meg. Hódmezővásárhely agrárigazgatási központ lett, Szeged pedig a műszaki biztonság és mérésügyi feladatokat látja el több megyére kiterjedő illetékességgel. Jelenleg 54 épületben működik a kormányhivatal, ezek mind megfelelnek a mai kor követelményeinek.

Az elmúlt 4-5 év lehetőséget teremtett közel 30 épületet energetikai felújítására, és az akadálymentesítéssel is viszonylag jól állnak, valamint megújultak az informatikai munkaeszközök is.

További feladat még az elektronikus közigazgatás fejlesztése, az a cél, hogy minél több elektronikusan elintézhető ügy legyen, illetve a különböző szervezetek nyilvántartásainak az összehangolása várat magára – mondta el Juhász Tünde.

Csongrád megyében jól halad az önkéntes tartalékos állomány szervezése, amely nem a kormányhivatalokhoz tartozik, de mégis jelentős szerepet vállalnak a toborzásban. Juhász Tünde elsők között lépett be az önkéntes tartalékos szolgálatba, mert úgy véli, hogy a 2015-ös események után egy állami tisztviselőnek ilyenképpen is példát kell mutatnia. Speciális helyzetben vannak, mert nagyon magas a katonai jelenlét a megyében. Az a többletmunka, amit a katonaság végez, megkívánja, hogy a háttérben legyenek olyan civilek, akik segítik a munkájukat. Attól senkinek nem kell tartania, hogy olyan feladatra kérik, amelyre nem képes – zárta a beszélgetést Juhász Tünde kormánymegbízott.”

Forrás:
Juhász Tünde: Csongrádban nem marad okmányiroda; OrientPress; 2018. március 12.

Kategória: gazdaság, közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika | Címke: , , , , , , , , | Hozzászólás most!

Navracsics Tibor: virtuális lesz az Erasmus+

„Az Európai Unió legsikeresebb programja, az Erasmus+ mobilitási intézkedése mostantól online is megtalálható, hogy még több diák és fiatal között hozzon létre kapcsolatot az európai országokban és az unió déli szomszédságában – közölte Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyért felelős uniós biztos csütörtökön.

Az uniós biztos elmondta, az Erasmus+ virtuális csereprogram segítségével az uniós bizottság megkönnyíti az emberek közötti kapcsolatokat, különböző szociális hátterű fiatalokat ér el és elősegíti a kultúrák közötti megértést.

Az online eszköz több uniós és azon kívüli országokból származó fiatal között fog kapcsolatot teremteni. Hidakat épít és segíti az olyan készségek fejlődését, mint például a kritikus gondolkodás, a médiaműveltség, a nyelvtudás és a csapatmunka.

Elmondta, a virtuális csereprogram célja a kultúrák közötti párbeszéd elősegítése, valamint az elkövetkezendő két évben legalább 25 ezer fiatal készségeinek fejlesztése digitális tanulási eszközök segítségével. Az összes tevékenység felsőoktatási programok vagy szervezett ifjúsági projektek keretében fog megvalósulni.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a kezdeményezés az Erasmus+ program 33 tagországát, valamint a dél-mediterrán régió országait fedi le. Az Erasmus+ online változata kiegészíti a hagyományos mobilitási programot, és a jövőben a világ más régióira is kiterjeszthető.

A program 2 millió eurós (mintegy 620 millió forint) költségvetéssel 2018 decemberéig futó kísérleti fázisa során az Erasmus+ virtuális oldala a várakozások szerint legalább 8 ezer fiatalt fog elérni. Ha sikeresnek bizonyul, akkor 2019 végéig további 17 ezer embert kapcsolnak be a programba.”

Forrás:
Navracsics Tibor: virtuális lesz az Erasmus+; Magyar Idők/MTI; 2018. március 15.
Lásd még: Erasmus+; Tempus Közalapítvány, Erasmus+ ifjúsági csoport
Erasmus+; Európai Bizottság

Kategória: közigazgatás:külföldön, közigazgatási informatika, művelődés | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban

„IDŐPONT
2018. március 21., szerda 14.00 – 15.30 óra
HELYSZÍN
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Széchenyi Díszterem
Ludovika Egyetemi Campus (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

PROGRAM
Megnyitó
Prof. Dr. Patyi András egyetemi tanár, rektor (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Deutsch Tamás, Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos

Behálózva: a hálózatok tudománya
Barabási Albert-László (Center for Complex Networks Research Northeastern University, Department of Medicine and CCSB Harvard Medical School)

A hálózatkutatás eredményei az egészségügyben
Szócska Miklós igazgató (Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ)”

Forrás:
Hálózatkutatási kihívások a közigazgatásban; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2018. március (ezen a címen lehet regisztrálni)

Kategória: egészségügy, szakirodalom, tudomány | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!

Skócia saját nemzeti beruházási bankot hoz létre: az innovációhoz a szabad piac nem elég

„Az állami tulajdonú bank feladata lesz, hogy finanszírozza az innovatív ötleteket és támogassa az átállást az új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdasági modellre. A tervet korunk egyik legfőbb innováció szakértője, Mariana Mazzucato munkáira alapozták. A skót gazdaságnak szerinte az állam „türelmes finanszírozására” van szüksége.

Skócia első minisztere, Nicola Sturgeon… a terv bemutatásakor Edinburghban kijelentette, hogy a valódi gazdasági átalakulást hozó beruházási bank (Scottish National Investment Bank, SNIB) 2020-ra lesz teljesen működőképes. Az első miniszter már tavaly ősszel bejelentette a tervet, amit egy tanácsadótestület Benny Higgins, a Tesco Bank vezérigazgatójának elnökletével alkotott meg. Az új beruházási bank állami tulajdonú, etikus és inkluzív lesz és előre meghatározott prioritások mentén működik majd.

A bankra Higgins szerint azért is szükség van, mert Skóciában a beruházások gyengélkednek, a helyzetet pedig súlyosbítja a Brexit. Sturgeon szerint ezért a következő három évben ötszázmillió font válik elérhetővé új befektetésekre. Új termékeket is fejlesztenek, például mikrohiteleket a kkv-k számára vagy éppen célzott adósságtámogatást.

A Friends of the Earth környezetvédelmi szervezet skóciai képviselője, Ric Lander szerint nagyon kedvező, hogy a bank tevékenységét stratégiai célok és egyfajta misszió vezérli majd. Így nem egyszerűen pénzt öntenek a gazdaságba, hanem visszatérnek a közpolitika valós és helyes megközelítéséhez, a közjó szolgálatához. A beruházási bank ezért a társadalmat szolgálja majd, szemben az öncélúvá váló és mérgező pénzügyi szektorral – vélte Lander.

A tervet Mariana Mazzucato (képünkön balra), a University College London közgazdászának munkássága alapján alkották meg. Mazzucato, aki 2016 óta tagja a skóciai gazdasági tanácsadóbizottságnak, régóta hangoztatja a „türelmes finanszírozás” fontosságát, amit szerinte csak az állam képes biztosítani. A kutató szerint Nagy-Britanniának stratégiai, kimondott társadalmi küldetéssel rendelkező beruházásokra van szüksége, de ebből az utóbbi években hiány mutatkozik.

Az új skót beruházási bank szerinte nem egyszerűen piaci kudarcokat javít majd ki, hanem aktívan irányítja és vezeti az innovációs folyamatokat azzal, hogy formálja a piacokat, illetve akár újakat is létrehoz​.

Mazzucato korábbi kutatásai megmutatták, hogy az államnak alapvető és aktív szerepet kell játszania az innovációk létrejöttében. Az állam türelmes, évtizedes fókusza nélkül a rövid távú szemléletmódú üzleti szektor a valóban jelentős, társadalmi változásokat hozó – de csak hosszú távon megtérülő – beruházásokba bele sem kezdene. Mazzucato szerint például az iPhone mögött egyetlen innovációt nem találunk, amit nem az amerikai állam hozott volna létre. ”

Forrás:
Skócia saját nemzeti beruházási bankot hoz létre: az innovációhoz a szabad piac nem elég; Makronóm.Mandiner; 2018. március 12.
Szerkesztői megjegyzés: Mariana Mazzucato, a kiváló olasz-amerikai közgazdász, munkásságával több alkalommal is foglalkoztunk már: A küldetés-orientált innovációs politika kihívásai és lehetőségei, Tanulásra, kísérletezésre és önálló felfedezésekre nyitott közigazgatás kialakítása – ami nem csak korrigál, hanem új pályákat is nyit a gazdaságban
Lásd még:
Scottish National Investment Bank Implementation Plan; Scottish Government; 2018. február 28.
Scottish National Investment Bank Consultation Report; Scottish Government; 2018. február 28.
Mariana Mazzucato; UCL Institute for Innovation and Public Purpose (a London Egyetem Intézete, Mazzucato az intézet vezetője)
Marina Mazzucato (személyes webhelye)
Mariana Mazzucato (Wikipédia)
The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths (Mazzucato könyve)

Kategória: gazdaság, közigazgatás:külföldön | Címke: , , , , , , , , , | Hozzászólás most!

A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

„A Kormány az állami és önkormányzati feladatellátás hatékonyságának növelése, valamint a kormányzati döntéshozatal támogatása érdekében egyetért az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter (a továbbiakban: Közfeladat-kataszter) KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 – „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” – projekt keretében, európai uniós forrásból történő megvalósításával. Ezzel összefüggésben a Kormány

1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy intézkedjen a Közfeladat-kataszter informatikai felületének kialakításáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. november 1.

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter bevonásával készítsen részletes előterjesztést a 2019. évben egyszeri jelleggel és a 2020. évtől beépülő jelleggel, a Közfeladat-kataszter üzemeltetéséhez – ideértve az infrastruktúra, az operációs rendszer, az adatbázis-kezelő és az alkalmazás üzemeltetését is – szükséges költségvetési források biztosításáról a Pest Megyei Kormányhivatal és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság vonatkozásában;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter
Határidő: 2018. november 30.

3. felhívja a minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter koordinálásával, az általa kiadott módszertan és ütemezés alapján határozzák meg a szabályozási felelősségi körükbe tartozó, illetve – a feladatellátásért felelős véleményének kikérésével – a köztársasági elnök, az Országgyűlés, az Alkotmánybíróság, az alapvető jogok biztosa, a bíróságok, az ügyészségek, az Állami Számvevőszék, a Költségvetési Tanács, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, a Magyar Honvédség, az önkormányzatok, az autonóm államigazgatási szervek, az önálló szabályozó szervek és a Magyar Nemzeti Bank által ellátott közfeladatokat.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, miniszterek
Határidő: 2018. december 31…”

Forrás:
A Kormány 1078/2018. (III. 13.) Korm. határozata az állami és önkormányzati közfeladat-kataszter létrehozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 36. szám; 2018. március 13.; 1648-49.oldalak (PDF)

Kategória: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok | Címke: , , , , , , | Hozzászólás most!