közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2015. február 17.február 19th, 2015No Comments

„A Kormány elkötelezett szándéka, hogy 2020-ra a magyar közigazgatás
szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, korszerű és ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően;
professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és motivált személyi állománnyal, modern szervezeti keretek között; és
költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, versenyképes szolgáltatási díjakkal és rövid ügyintézési határidőkkel működjön, azaz létrejöjjön az emberek bizalmát élvező szolgáltató állam.
1. A fenti célok elérése érdekében a Kormány elfogadta a Kormány részére bemutatott, a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014–2020” című tervdokumentumot (a továbbiakban: Stratégia).

2. A Kormány felhívja
a) a minisztereket, hogy a felelősségi körükbe tartozó szakterületen gondoskodjanak a Stratégia céljainak megvalósulásáról;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: folyamatos

b) a minisztereket, hogy biztosítsák a meglévő és tervezett ágazati, szakpolitikai és intézményi stratégiáik igazgatási elemeinek illeszkedését a Stratégia célrendszeréhez;
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: folyamatos

c) az érintett minisztereket, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Operatív Programhoz kapcsolódó többéves nemzeti keret és az éves fejlesztési keret összeállítása során gondoskodjanak arról, hogy az azokban nevesítésre kerülő konstrukciók illeszkedjenek a Stratégiában meghatározott intézkedési csomagokhoz, az azokban nevesített beavatkozásokhoz;
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

d) a Miniszterelnökséget vezető minisztert – mint a Stratégia végrehajtásának koordinációjáért felelős minisztert – a Stratégia végrehajtását segítő monitoring rendszer kialakítására és üzemeltetésére; felhívja továbbá az érintett minisztereket, hogy a monitoring tevékenység ellátásához szükséges, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter által kért adatokat részére biztosítsák;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, érintett miniszterek
Határidő: a monitoring rendszer létrehozására: a Stratégia elfogadását követő egy hónapon belül,
az adatszolgáltatásra: folyamatos

e) a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy évente számoljon be a Kormánynak a Stratégia végrehajtásáról a tárgyévet követő év február 15-ig.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: első alkalommal 2016. február 15., azt követően évente

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával kapcsolatos feladatokról; Magyar Közlöny; 2015. évi 16. szám, 2015. február 16.; 806-807. oldal (pdf)