Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

Parlamenti interpelláció: Hogyan változik a pedagógusok élete az iskolák állami fenntartásba kerülése után?

Szerző: 2012. szeptember 30.No Comments

KUCSÁK LÁSZLÓ, (Fidesz): – Államtitkár Úr! 2013 januárja jelentős változás lesz az általános iskolák életében azzal, hogy állami fenntartásba kerülnek. Azon települések esetében, amelyek nem képesek vagy nem kívánják a működtetést ellátni, az iskolák teljes finanszírozása állami feladat lesz, így az intézmények irányítása a tankerületekhez kerül. Ily módon lenne elérhető, hogy a ma igen eltérő helyzetű iskolák, pedagógusok közötti különbségek kiegyenlítődnek.

– Államtitkár Úr! A kormány megnyugtató módon azt ígéri, hogy úgy megy végbe az átalakulás, hogy a pedagógusok és más ott dolgozók abból semmit nem fognak érezni. Ám az oktatásban tevékenykedők és rajtuk keresztül az érintett családok érthetően nyugtalanok. Mendemondák kaptak, kapnak lábra, feltételezések, téves hírek keringenek. Érthető, hogy az iskolák falai közt dolgozókat foglalkoztatják a várható változások, hisz a saját életükről van szó. Ugyanakkor a tervezett új modell jelent majd az iskolaélet mindennapjaiban olyan változásokat, amelyekről az érintettek rendkívül keveset tudnak, így indokolt a folyamatos és gyakorlatias jellegű tájékoztatás. Ennek megfelelően a magam kérdései is rendkívül gyakorlatiasak:

Milyen változásokat hoz munkáltatói oldalról a pedagógusok foglalkoztatása?
Milyen típusú kapcsolatuk lesz az intézményfenntartó központokkal?
Milyen hatásköreik lesznek az intézményvezetőknek?
Kinek szól például a pedagógus, ha táppénzre megy?
Ki szervezi a helyettesítésüket?
Milyen változások várhatók a pedagógusok foglalkoztatásában, és mikortól?
Ki fizeti a pedagógusok bérét, és azt mi határozza meg?
Lesznek-e a pedagógusok bérezésében változások, és az kiket, hogyan érint?
Kihez fordulhatnak a pedagógusok, ha eszközökre van szükségük?
Ki finanszírozza az eszközök beszerzését, és mitől függ, hogy mekkora lesz az erre szolgáló éves keretösszeg?
Ki határozza meg a nem pedagógusként foglalkoztatottak bérét, irányítja munkáját?

HALÁSZ JÁNOS, (Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára): – Képviselő Úr! A közoktatás rendszere igen nagyszabású átalakuláson megy keresztül, ami a nemzeti köznevelésről szóló törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek szeptemberi hatálybalépésével vette kezdetét.
Az előzetes félelmek és riogatások ellenére a tanév zökkenőmentesen és rendben megkezdődött. Január 1-jén az óvodák kivételével az összes eddigi önkormányzati fenntartású köznevelési intézmény állami fenntartásba kerül, az önkormányzatok pedig működtetői szerepet kapnak. Szándékunk az, ahogy erre a képviselő úr is utalt, hogy az intézményekben dolgozók és különösképpen az intézményekben tanulók ebből minél kevesebbet vegyenek észre. Biztosítjuk a pedagógusokat, hogy aggodalomra nincs ok. A tisztánlátás és a téveszmék, rémhírek eloszlatása miatt azonban indokolt az a kérés, hogy pontos tájékoztatást kapjanak, ezért igyekszem az ön 11 tárgyilagos kérdésére világos választ adni.

– A pedagógusok foglalkoztatása az önkormányzati és megyei intézményfenntartó központok által fenntartott intézményektől átkerül a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz, tehát a munkáltató személyében jogutódlás következik be. Egy állami intézményfenntartó központ jött létre, amelynek területi szervei lesznek a tankerületek. A megyeközponti tankerület a fenntartói jogokat a fenntartásába került köznevelési intézmények vonatkozásában a Klebelsberg Központon keresztül gyakorolja. Az intézményvezetők hatáskörében különösen az intézmény szakmai vezetése, a pedagógiai munka megszervezése, a szülőkkel, a működtetővel, a fenntartóval való kapcsolattartás, az intézmény napi életének szervezése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos döntéshozatalok lesznek. Ha a pedagógus adott esetben rendkívüli szabadságra, táppénzre akar menni, akkor előzetesen szólnia kell az intézmény vezetőjének, ahogy ezt eddig is tette.

– Kérdezett a képviselő úr a helyettesítésről is. Megszervezése az igazgató, illetve tartós helyettesítés esetén – helyettesítési rendszer kidolgozása révén – a tankerület feladata, amely az utóbbi esetben is az igazgató közreműködésével történik. Az átvételre kerülő intézményekben a pedagógus és pedagógusi munkát segítő munkakörökben foglalkoztatottak esetében 2013. január 1-jétől a munkáltató személyében várható változás, amit a jogutódlás meghatározásával fogunk új jogszabályok útján rendezni, még ebben a félévben.

– A bérfizetésről is kérdezett a képviselő úr. A pedagógusok és nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérét az állam fogja fizetni, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján készített besorolások szerint. A pedagógusok bérezésében az új előmeneteli rendszer, az életpályamodell bevezetése hozhat jelentős változást, de erre csak a 2011-ben elfogadott nemzeti köznevelési törvénynek a 2013. szeptember 1-jével hatályba lépő rendelkezései alapján kerülhet majd sor.

– Az intézményvezetőkhöz fordulhatnak a pedagógusok minden szakmai eszközigényükkel, vagyis ahogy eddig sem a fenntartóval kellett közvetlen kapcsolatot tartaniuk, ezután is az intézményvezető lesz a napi munkájuk irányítója. Az eszközök beszerzése a működtető, a taneszközök biztosítása a fenntartó feladata.

– És végül az utolsó kérdésére: a nem pedagógus munkakörben dolgozó alkalmazottak bérét, munkaköri leírását a munkáltató határozza meg a hatályos jogszabályok alapján. Munkáltatójuk az intézmény működtetője lesz 2013. január 1-jétől kezdődően.

– Tisztelt Képviselő Úr! A legfontosabb változásokat, azok irányát már a korábban elfogadott törvények kijelölték, tehát nagy részben már rendezettek a kérdések. Már csak néhány részletkérdést kell jogszabályban megoldani. Ezt meg is tesszük, és ehhez kérjük az ön segítségét is.”

Forrás:
Interpellációk, madárdalok…; gondola.hu; 2012. szeptember 27.