közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A kormány rendelete a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2013. július 12.No Comments

„…2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:
a) az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt; a KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, illetve felügyelőmérnöki és egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el;
b) a Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati (különösen központi közigazgatási, önkormányzati igazgatási, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, foglalkoztatási) fejlesztések megvalósításában;
c) megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére; d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.”

3. § Az R. 5. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A KIFÜ részt vesz:)
„d) a közigazgatási projektmenedzsment irányelvek és módszertan kidolgozásában;
e) szakmai támogatás nyújtásával az informatikáért felelős miniszter, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter feladatainak ellátásában, így különösen az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében.”

4. § (1) Az R. 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan, vagy amennyiben a KIFÜ a konzorciumvezető – a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések használóival, hasznosítóival (a továbbiakban: befogadó intézmények) együtt a közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal, vagy a Kormány részére készített előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről.
(3) A konzorciumi formában megvalósított projekteknél a KIFÜ mint konzorciumvezető (kivételes esetben, mint konzorciumi tag) látja el a projektmenedzsment feladatokat. A projektek során megvalósult fejlesztések jövőbeli fenntartásáról és üzemeltetéséről a befogadó intézmények gondoskodnak az irányító miniszterek rendelkezése szerint. A befogadó intézmények a projekt fizikai megvalósítását követően, a fenntartási időszak első napjától kezdődően kötelesek az informatikai fejlesztések tulajdonjogának vagy vagyonkezelői jogának az átvételére. Az intézmények az átvételt megelőzően kellő időben gondoskodnak az átvett vagyonelemek fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról.”

2) Az R. 6. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi.”…”

Forrás:
A Kormány 268/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2013. évi 119. szám, 2013. július 11.; 64157-64158. oldalak (pdf)