Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Szerző: 2014. július 27.No Comments

„…5. A miniszter
8. §

(3) A miniszter közvetlenül irányítja
a) a közigazgatási államtitkár,
b) a parlamenti államtitkár,
c) az agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár,
d) az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár,
e) a kormányzati kommunikációért felelős államtitkár,
f) a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár, g) a stratégiai ügyekért felelős államtitkár és
h) a területi közigazgatásért felelős államtitkár tevékenységét.

52. §
A stratégiai ügyekért felelős államtitkár közvetlenül irányítja

c) az infokommunikáció összehangolásáért felelős helyettes államtitkár,
…tevékenységét.

18. A területi közigazgatásért felelős államtitkár
55. §
(1) A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum 4. § 4. és 5. pontjában, valamint 10. és 11. §-ában foglaltak alapján
a) ellátja a területi közigazgatás fejlesztésének irányítását és összehangolását,
b) részt vesz a területi közigazgatás fejlesztését érintő koncepcionális, szervezetfejlesztési intézkedésekkel összefüggő – más miniszter feladatkörébe tartozó – kormányzati döntések tervezeteinek előkészítésében,
c) érvényesíti a kormányzati döntés-előkészítés során a területi közigazgatási és államigazgatás-fejlesztési követelményeket,
d) javaslatot tesz a korszerű szervezetfejlesztési, igazgatási módszerek és eljárások alkalmazására, szakmai módszertani szempontokat érvényesít a területi közigazgatási szervek közigazgatás-szervezési és minőségfejlesztési tevékenységében,
e) az ügyfélbarát közigazgatás fejlesztése érdekében ellátja a közigazgatási szolgáltatások és hatósági eljárások korszerűsítésével, ésszerűsítésével kapcsolatos műveleteket,
f) ellátja a kormányablakok működtetésével és fejlesztésével kapcsolatos feladatokat,
g) közreműködik az intézményfenntartás szervezeti kereteinek fejlesztésében,
h) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének irányítását,
i) ellátja a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletére vonatkozó hatásköre szakmai irányítását,
j) koordinálja a Miniszterelnökség szervezeti egységeinek a fővárosi és megyei kormányhivatalok funkcionális irányításával kapcsolatos feladatellátását,
k) ellátja a feladatkörébe tartozó jogalkotási feladatokat.

(2) A területi közigazgatásért felelős államtitkár a Statútum
a) 4. § 2. pontjában és 8. §-ában foglaltak alapján – a 23. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kivétellel – ellátja a közigazgatási minőségpolitikai és személyzetpolitikai feladatokat,
b) 4. § 3. pontjában és 9. §-ában foglaltak alapján ellátja a közigazgatás-fejlesztéssel összefüggő feladatokat.

56. §
A területi közigazgatásért felelős államtitkár közvetlenül irányítja
a) a hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár,
b) a területi közigazgatás irányításáért felelős helyettes államtitkár,
c) a területi közigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár és d) a kormányablakokért felelős helyettes államtitkár
tevékenységét.

38. Az infokommunikáció összehangolásáért felelős helyettes államtitkár
127. §
Az infokommunikáció összehangolásáért felelős helyettes államtitkár segíti a stratégiai ügyekért felelős államtitkárt a Miniszterelnökség informatikai és e-közigazgatás összehangolásával kapcsolatos tevékenysége ellátásában, amelynek keretében
a) közreműködik a miniszternek a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikája egységes megvalósításának biztosításával és összehangolásával kapcsolatos hatásköreinek ellátásában,
b) ellátja a kormányzati informatikai feladatok összkormányzati koordinációját,
c) egyetértési jogot gyakorol az informatikai és e-közigazgatási tartalmú és érintettségű szakpolitikák kialakítása, stratégiák előterjesztése (kiemelten a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és Digitális Nemzet Fejlesztési Program) és ezek végrehajtása tekintetében,
d) egyetértési jogot gyakorol az infokommunikációval, az információs társadalommal, az innovációval, valamint a szélessávú infrastruktúrával összefüggő programokkal kapcsolatban,
e) összehangolja az infokommunikációhoz, ezen belül az informatikához és az e-közigazgatáshoz kapcsolódó szabályozást, az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítését,
f) összehangolja a minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, közigazgatási szervek, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai infrastruktúra-fejlesztési (szoftver, hardver, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások) stratégiáit, fejlesztési, beszerzési terveit,
g) figyelemmel kíséri a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok infokommunikációs szolgáltatási tevékenységét, valamint ilyen tartalmú szerződéseit, kötelezettségvállalásait, kiemelten a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztése tekintetében, szükség esetén intézkedést kezdeményezhet,
h) véleményezi és kifogással élhet a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikáért felelős vezetőinek kinevezésére tett személyi javaslatok tekintetében,
i) közreműködik az európai uniós forrásból a 2014-2020 tervezési időszakban megvalósuló, informatikai tárgyú operatív programokkal kapcsolatos feladatok összehangolásában, előzetesen véleményezi a vonatkozó akcióterveket, nyomon követi az informatikai tárgyú projektek előrehaladását, ennek keretében a felelős szakminisztériumoktól tájékoztatást kér, valamint infokommunikációért felelős tagot delegál a monitoring bizottságba,
j) a Kormány informatikával és e-közigazgatással kapcsolatos politikájának egységes megvalósítása érdekében tagot delegálhat az infokommunikációs tevékenységet végző állami tulajdonú gazdasági társaságok irányító és felügyelő szerveibe.

2. függelék az 1/2014. (VII. 23.) MvM utasításhoz
A MINISZTERELNÖKSÉG SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADATAI


20. A KORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK
21.3. On-line Kommunikációs Főosztály
21.3.1. Az On-line Kommunikációs Főosztály koordinációs feladatai körében
a) ellátja a kormányzati portál fejlesztéséhez, működtetéséhez és szerkesztéséhez kapcsolódó feladatokat,
b) ellátja a kormányzati közösségi oldalak fejlesztéséhez, működtetéséhez és szerkesztéséhez kapcsolódó feladatokat,
c) a jogszabálytervezetek kormányzati portálon való megjelenése/megjelentetése érdekében egyeztet a Tájékoztatási Főosztállyal,
d) kapcsolatot tart a minisztériumok szerkesztőivel,
e) ellenőrzi a kormányzati portálra feltöltött tartalmakat, szükség esetén korrigálja a minisztériumi oldalak szöveges tartalmát,
f) elbírálja és koordinálja a minisztériumok által kezdeményezett, a kormányzati honlapcsalád kötelékébe tartozó tematikus aloldalak indítását,
g) felel a kormányszóvivői tájékoztatók élő közvetítéséért,
h) biztosítja a Miniszterelnökség és a minisztériumok meghatározott nyilvános eseményeinek audiovizuális rögzítését, valamint a kormányzati portálon való megjelenését,
i) ellenőrzi és koordinálja a minisztériumok kormányzati honlapjainak, internetes közösségi oldalainak működtetését, valamint szükség esetén utasítja a minisztériumok sajtófőnökeit,
j) ellenőrzi és koordinálja a közadatok kormányzati portálon való megjelenését,
k) elvégzi az időszaki online tájékoztató és interaktív felületek fejlesztéséből fakadó feladatokat.

28. AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ ÖSSZEHANGOLÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK

28.2. Infokommunikációs Koordinációs Főosztály
28.2.1. Az Infokommunikációs Koordinációs Főosztály koordinációs feladatai körében:
a) közreműködik az infokommunikációhoz, ezen belül az informatikához és az e-közigazgatáshoz kapcsolódó szabályozás előkészítésében, az ehhez szükséges kormányzati döntések előkészítésében, a kapcsolódó stratégiák és programok kidolgozásában,
b) közreműködik az informatikai és e-közigazgatási tartalmú és érintettségű szakpolitikák kialakítása, stratégiák előterjesztése (kiemelten a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia és Digitális Nemzet Fejlesztési Program) és ezek végrehajtása tekintetében,
c) szakmailag véleményezi a más szervek hatáskörébe tartozó közigazgatási informatikai tárgyú valamint az információs társadalom fejlesztési ügyekhez kapcsolódó előterjesztések tervezetét,
d) előzetesen véleményezi a szakminiszter által a feladatkörrel rendelkező szervek és szervezetek számára az e- közigazgatási szolgáltatások nyújtásának szabályozására, feltételeire, továbbfejlesztésére, kiterjesztésére az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében, valamint a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésére, ésszerűsítésére és a közszolgáltatási folyamatok egyszerűsítésére tett javaslatait,
e) közreműködik a minisztériumok, kormányhivatalok, központi hivatalok, közigazgatási szervek, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai infrastruktúra-fejlesztési (szoftver, hardver, hálózati eszközök, telekommunikációs szolgáltatások) stratégiái, fejlesztési, beszerzési tervei összehangolásában,
f) közreműködik a központi és területi közigazgatás informatikai együttműködése, az ágazati és az önkormányzati alrendszerek informatikai együttműködése, a nemzetközi közigazgatási informatikai rendszerekhez történő csatlakozás és informatikai együttműködés megvalósíthatóságára irányuló kormányzati tevékenységben,
g) részt vesz a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos közigazgatási informatikai feladatok összehangolásában a szakminisztériumokkal együttműködve,
h) az infokommunikációs kiadások tekintetében közreműködik a szakminiszter által ellátott, a közigazgatási szervek és állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok informatikai szervezeteinek folyamatos kontrolljában,
i) részt vesz a közigazgatási portálok és honlapok egységes üzemeltetésének, az akadálymentes működés kidolgozásának összehangolásában,
j) közreműködik az európai uniós forrásból a 2014-2020-as tervezési időszakban megvalósuló, informatikai tárgyú Operatív Programokkal kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó döntések előkészítésében, valamint felügyeli az Operatív Programok projekttámogatási rendszer működtetését,
k) a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörében közreműködik az európai, illetve az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló, az információs társadalmat érintő fejlesztési programok kialakításában, illetve ezek véleményezésében, összehangolásában,
l) felel a Miniszterelnökség feladat- és hatáskörébe tartozó, hazai, illetve EU-s forrásból megvalósuló informatikai projektek előkészítéséért,
m) részt vesz az e-közigazgatási és infokommunikációs nemzetközi és hazai szervezetekkel való együttműködés biztosítására irányuló feladatok ellátásában,
n) figyelemmel kíséri az európai uniós tagsággal összefüggő és más nemzetközi feladatok ellátását az elektronikus közigazgatás és az infokommunikáció területén.”

Forrás:
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítása a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról; Hivatalos Értesítő; 2014. évi 37. szám, 2014. július 23.; 4664-4779. oldalak (pdf)