közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladataival kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Szerző: 2015. április 13.No Comments

„A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 3. §-sal egészül ki:
„3. § A KIFÜ gazdasági szervezettel rendelkezik.”

2. § Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében:
a) az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, konzorciumvezetőként, valamint a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. A KIFÜ ennek keretében a projektmenedzsment és független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről gondoskodhat, és egyéb, a projektek sikeres lebonyolítását támogató szakértői feladatokat láthat el;
b) a Kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek megtervezésében és megvalósításában;
c) megállapodás alapján projektmenedzsment módszertan szolgáltatásokat nyújt más közigazgatási szervek részére;
d) ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;
e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

(2) A KIFÜ közfeladatai körében az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális írástudás fejlesztésével, az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat lát el, felügyeli és koordinálja az eTanácsadók munkáját.

(3) A KIFÜ alaptevékenységéhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és az eMagyarország Pontok hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.”

3. § Az R. 5. § c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A KIFÜ részt vesz:)
„c) az infokommunikációs tartalmú projektjavaslatok megvalósításának előkészítésében;
d) infokommunikációs tartalmú közigazgatási projektmenedzsment irányelvek és módszertan kidolgozásában;
e) szakmai támogatás nyújtásával az informatikáért felelős miniszter, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter feladatainak ellátásában, így különösen az intézményi projektfelügyelet kialakításában, működtetésében, illetve a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia megvalósításában.”

4. § A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Korm. rendelet 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/A. § Az Intézet közfeladatai körében az információs társadalom fejlesztésére vonatkozó, folyamatban vagy fenntartási időszakban lévő projektek kezelésével kapcsolatos feladatokat lát el.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba…”

Forrás:
A Kormány 95/2015. (IV. 9.) Korm. rendelete a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladataival kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2015. évi 48. szám; 2015. április 9.; 4716-4717. oldalak (pdf)