Skip to main content
gazdaságszakirodalom

A fogyasztói magatartás és a turisztikai kínálat összefüggései Jász-Nagykun-Szolnok megyében

Szerző: 2015. április 19.No Comments

„Alapvető cél
Az értekezés alapvető célkitűzése az alkalmazható korszerű kvantitatív módszertani eszközök megfelelő adaptálása a turizmus területén.
További célok
* A témához kapcsolódó szakirodalom áttekintése. A kutatás több tudományterületet is érint, a fontosabbak: a marketingkutatás, a turizmus és a matematikai-statisztikai módszerek. Ennek megfelelően szükséges megismerni és feldolgozni a vonatkozó hazai és nemzetközi irodalmat.
* Szekunder kutatással a turizmus jellemzőinek feltárása; a turisztikai teljesítményt alakító tényezők megismerése, és megfelelő módszerekkel történő elemzése, amely lehetőséget ad a csoportosítás, modellezés új lehetőségeire.
* Primerkutatással a belföldi turizmushoz köthető fogyasztói csoportok képzése a megfelelő többváltozós matematikai-statisztikai módszerek alkalmazásával.

A megoldandó feladatok
Az elmélet – a módszertan – és az empirikus vizsgálat logikáját követve az alábbi feladatokat határoztam meg:
Elméleti szempontból:
* A kutatási témához kapcsolható fogyasztói/vásárlói magatartás modellek áttekintése, alkalmazhatóságuk vizsgálata a turisztikai fogyasztói magatartás területén.
* A turisztikai fogyasztói magatartásra ható tényezők áttekintése, amelyek hatással vannak az utazási döntésekre és a turisták tipizálását is megalapozhatják.

Módszertani szempontból:
* A matematika, statisztika módszertanának áttekintése, kiemelve a módszerek fejlődéstörténetét, a problémák megfogalmazását.
* A kutatásban alkalmazható többváltozós statisztikai módszerek (többváltozós regresszió, főkomponens-analízis, klaszteranalízis, diszkriminancia-analízis, többdimenziós skálázás) áttekintése, alkalmazási feltételeinek meghatározása.
* A klasszikusnak számító elmélet mellett a bayesi gondolkodás alapjainak bemutatása.

Empirikus kutatás:
* Szekunder kutatás: A turizmus jellemzőinek feltárása.
* A kvantitatív kutatási módszerek segítségével a turisztikai teljesítményt mérő vendégéjszakák változásának összetevőkre bontása.
* A turisztikai teljesítményre ható közvetlen és látens tényezők meghatározása.
* Primerkutatás: A belföldi turizmushoz köthető preferenciák és utazási szokások feltárása, a különböző céllal bíró lakosság turisztikai szempontú szegmenseinek azonosítása, fogyasztói csoportok képzése többváltozós matematikai, statisztikai módszerek alkalmazásával…”

Forrás:
A fogyasztói magatartás és a turisztikai kínálat összefüggései Jász-Nagykun-Szolnok megyében; Dudás Péter; Szent István Egyetem, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola; 2015. május 7. (pdf)