Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Három központi intézmény ellenőrzését zárta le az ÁSZ

Szerző: 2015. augusztus 3.No Comments

„A központi alrendszer egyes intézményeinek ellenőrzése keretében lezárult a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI), a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH) és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 2008 és 2013 közötti pénzügyi- és vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzése. Az ÁSZ javaslatai alapján az ellenőrzötteknek 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

A központi alrendszer intézményei meghatározó súlyt képviselnek a közpénzek felhasználásában és az állami vagyonnal való gazdálkodásban. Éppen ezért kötelesek a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekre vonatkozó gazdálkodásukkal, a közpénzeket és a nemzeti vagyont az átláthatóság és a közélet tisztaságának elve szerint kezelni. Mindezek indokolják a központi alrendszer intézményeinek számvevőszéki ellenőrzését.

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet ellenőrzése
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) 2008 és 2013 közötti pénzügyi- és vagyongazdálkodása részben volt szabályszerű, a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében megfelelt az előírásoknak.

Az irányító szervek (a közlekedésért felelős minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal, az MTA elnöke, majd a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) alapítói, irányító szervi és ellenőrzési feladataikat részben gyakorolták szabályszerűen, az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz kapcsolódó követelményeket kialakították, azonban azokhoz kapcsolódóan ellenőrzést nem végeztek.

A belső kontrollrendszer elemei közül a kontrolltevékenység és a monitoring rendszer részben, a kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése, a kockázatkezelési rendszer, valamint az információs és kommunikációs rendszer összességében szabályszerűen működött az ellenőrzött időszakban.

A pénzügyi gazdálkodás területén a kiadási előirányzatok felhasználásához kapcsolódó kulcskontrollok működése 2008-2011 között részben volt szabályszerű. A kulcskontrollok nem szabályszerű működése a folyamatba épített és a vezetői ellenőrzés hiányosságát jelzi. A számviteli elszámolás tekintetében az ÁSZ nem tárt fel szabálytalanságot.

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok hiányosak voltak, a leltározás végrehajtása az előírásoknak részben felelt meg. Az üzemeltetésre átadott eszközök mérlegben kimutatott értékét nem az üzemeltetést végző intézmények által készített leltárral támasztották alá. A leltárak adattartalma szabálytalan volt, mert nem szigorú számadású nyomtatványokat alkalmaztak, továbbá a leltárfelvételi ívekről hiányzott a leltározott eszköz leltári száma, értéke. A megállapított leltártöbbletek okait tételesen nem vizsgálták, mivel azok a számítástechnikai eszközök perifériáinak megbontásából adódtak.

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala ellenőrzése
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál 2008 és 2013 között javult a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének szabályszerűsége, valamint a pénzügyi gazdálkodás szabályozottsága. A vagyongazdálkodási tevékenység szabályozottsága pedig részben felelt meg a jogszabályi előírásoknak.

Az irányító szerv alapítói, irányítószervi és ellenőrzési jogosultságait összességében a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyakorolta. Az ellenőrzés az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodáshoz szükséges követelmények kialakításában és az ellenőrzési kötelezettség teljesítésében tárt fel hiányosságot. A KEKKH 2008-ban nem rendelkezett SZMSZ-el, így nem volt szabályozás a feladatkörök meghatározására és a felelősségi körök elhatárolására. A belső kontrollrendszer elemei közül egyedül a kockázatkezelési rendszer kialakítása nem valósult meg a teljes ellenőrzött időszakban, de hiányosságokat a további pilléreknél is tárt fel az ellenőrzés.

2008-2009-ben a gazdálkodási jogkörök gyakorlása, a kulcskontrollok működése nem volt megfelelő, később azonban azokat megfelelően gyakorolták. Az előirányzat-módosítások megfeleltek az előírásoknak. Kockázatot azonosított az ellenőrzés a kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása tekintetében. Az előirányzat-maradvány analitikus nyilvántartása – egy év kivételével – nem egyezett meg a jóváhagyott előirányzat-maradvány összegével.

A számviteli politika és kapcsolódó szabályzatai megfelelő keretet biztosítottak a vagyonváltozások könyvviteli elszámolásához, azonban az önköltség-számítási szabályzat nem tartalmazta az önköltség számítás alapjául szolgáló és a tevékenységekre vonatkozó bekerülési érték meghatározásának módját. Az eszközök és források értékének megállapításánál, nyilvántartásánál a jogszabályi előírásokat részben tartották be. A leltárkészítés és kiértékelés módja nem felelt meg az előírásoknak. Az értékvesztést nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően számolták el. További hiányosságot tárt fel az ellenőrzés az aktív és passzív pénzügyi elszámolásoknál a főkönyv és az analitika közötti egyezőség tekintetében.

Az ÁSZ a belügyminiszternek, valamint az KEKKH elnökének fogalmazott meg javaslatokat, amelyekre intézkedési tervet kell készíteniük.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése
Az ÁSZ ellenőrzése megállapította, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 2008 és 2013 közötti pénzügyi- és vagyongazdálkodása kisebb hiányosságok mellett szabályszerű volt. Az intézmény a belső kontrollrendszerét összességében szabályszerűen alakította ki és működtette… ”

Forrás:
Három központi intézmény ellenőrzését zárta le az ÁSZ; Állami Számvevőszék; 2015. július 30.