közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1585/2016. (X. 25.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról

Szerző: 2016. november 2.No Comments

„1. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat] 1. pont e) alpont ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány egyetért azzal, hogy a KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében megvalósítani tervezett kiemelt projekteket akkor lehet megvalósítani, ha)
„ea) a projekt megvalósítása megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 3. § 23. pontjának megfelelően 2017. január 15-ig megkezdték, kivéve, ha a 2. melléklet F oszlopában meghatározott egyedi feltételek másként rendelkeznek,”

2. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„f) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az éves fejlesztési keret módosítása során vegye figyelembe a KÖFOP végrehajtásáért felelős irányító hatóság (a továbbiakban: irányító hatóság) azon 2. melléklet szerinti, az 1. vagy a 2. prioritás keretében nevesített projekt éves fejlesztési keretben lévő nevesítésének törlésére irányuló javaslatát, amely az e) alpont szerinti feltételek, valamint a 2. melléklet F oszlopában meghatározott egyedi feltételek egyikének sem felel meg, azzal, hogy a törlésre kerülő projekt vonatkozásában korábban felmerült költségek KÖFOP forrásból nem támogathatóak,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2017. január 31.”

3. Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat 1. pontja a következő l)–o) alpontokkal egészül ki:
(A Kormány)
„l) egyetért a projektmenedzsment költség 30%-kal történő csökkentésével azon KÖFOP 1. és 2. prioritása keretében nevesített projekt esetén, amely projekt megvalósítása megkezdéséhez szükséges közbeszerzési eljárást a Kbt. 3. § 23. pontjának megfelelően 2016. szeptember 12-ig nem kezdték meg,
m) egyetért azzal, hogy az irányító hatóság éves fejlesztési keret módosítására tett javaslata alapján az l) alpont szerint érintett projektek támogatási kerete az éves fejlesztési keretben csökkentésre kerüljön,
n) egyetért azzal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a KÖFOP végrehajtásához kapcsolódóan végzett Jó Állam Mutatók mérésével összefüggő illeszkedésvizsgálatra és a mérési módszertan kidolgozásának támogatására irányuló feladatait a megkezdhető kiemelt projektek támogatási szerződésének megkötéséig végezze el,
o) felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjanak a KÖFOP-3.2.1-16 azonosító jelű, „Az Audit Hatóság által végzett ellenőrzések színvonalának fenntartás” című kiemelt projekt támogatási keretének 6 400 000 000 forintra történő emelése érdekében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím, 7. Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési OP (KÖFOP) jogcímcsoport 704 700 000 forinttal történő növeléséről.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31.”…”

Forrás:
A Kormány 1585/2016. (X. 25.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 164. szám; 2016. október 25.; 75622-74649. oldalak (pdf)