gazdasághírközlésinformatikaInternetközigazgatás: magyarközigazgatási informatikamédiaművelődéstávközléstechnikaterületfejlesztéstörvények, határozatok

1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről

Szerző: 2017. július 23.One Comment

„[Válogatás a határozatból. Szerk.]…A Kormány
1. elfogadja a nemzeti fejlesztési miniszter által számára bemutatott, „Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentése” című dokumentumot (NIS Monitoring jelentés), és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a dokumentumot a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé…
Határidő: azonnal

2. elfogadja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) által számára bemutatott, „Digitális Jólét Program 2.0” című stratégiai dokumentumot, és felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a dokumentumot a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé…
Határidő: azonnal

4. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a korszerű digitális infrastruktúra hiánya egyetlen polgárt, családot, vállalkozást és közintézményt se rekesszen ki a digitális világban való részvételből, ezért támogatja a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében zajló fejlesztéseket, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózattal (NTG) kapcsolatos fejlesztéseket, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program továbbfejlesztését, elősegíti a magyarországi hírközlési szolgáltatók önerős digitális hálózatfejlesztési beruházásait, valamint elrendeli a szupergyors internetelérés sebességének megfelelő ütemű emelését célzó program kidolgozását;

5. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy Magyarország a mobil távközlés új technológiai megoldása, az 5G hálózati és alkalmazásfejlesztések egyik európai központjává váljon, és az elsők között vezesse be a vezető nélküli gépjárművek elterjedése szempontjából is kulcsfontosságú 5G technológiát, ezért támogatja a kormányzati és piaci szereplők, valamint szakmai, tudományos és érdekképviseleti szervezetek részvételével megalakuló Magyarországi 5G Koalíció (a továbbiakban: Koalíció) létrehozását, és elrendeli Magyarország 5G Stratégiájának és akciótervének elkészítését;

6. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitális felkészültség és kompetenciák hiánya miatt egyetlen magyar polgár se szoruljon ki a digitális világból és a digitális gazdaságból, továbbá folyamatosan bővüljön a digitálisan felkészült munkavállalók köre, ezért elrendeli a digitáliskompetencia-fejlesztés hosszú távú koncepciójának, finanszírozási modelljének és a digitáliskompetencia-mérés egységes rendszerének kidolgozását, a Digitális Jólét Alapcsomag után a Digitális Jólét Szoftver Alapcsomag kialakítását, valamint a polgárok digitáliskompetencia-fejlesztésben való részvételének ösztönzésére szolgáló Digitális Jólét Klub program kidolgozását;

7. kiemelkedően fontosnak tartja a Digitális Munkaerő Program végrehajtását;

8. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a magyar vállalkozások döntő többségét kitevő, nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalkozások a digitális átalakulás nyertesei legyenek, ezért elrendeli a mikrovállalkozások digitális felkészültségének javítását célzó átfogó program kidolgozását, illetve az európai uniós forrásból finanszírozott regionális fejlesztésekből rendre kimaradó közép-magyarországi régió területén működő vállalkozások digitális fejlesztéseinek támogatására program kidolgozását;

9. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitalizációra történő felkészülés terjedjen ki valamennyi nemzetgazdasági ágazatra, és az egyes ágazatok digitális átalakulása zökkenőmentesen menjen végbe, ezért elrendeli a nemzetgazdasági ágazatok digitalizációját támogató egységes módszertani kézikönyv és mérési, minősítési rendszer kidolgozását, valamint a megosztásra épülő gazdaság (az ún. sharing economy) jelenség magyarországi hatásainak átfogó elemzését, illetve a Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia elkészítését;

10. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitalizáció segítségével Magyarország az eddigieknél is jobban kihasználhassa egyedülálló agrárgazdasági lehetőségeit, ezért elrendeli Magyarország Digitális Agrár Stratégiájának és a stratégia végrehajtását támogató intézkedések kidolgozását;

11. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális eszközök és technológiák szerepét az egészségmegőrzésben, a betegségek megelőzésében és a gyógyászati tevékenységben, illetve elő kívánja segíteni az egészségipar digitális innovációs tevékenységét, ezért elrendeli Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiájának elkészítését az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram kiterjesztésével összhangban;

12. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális technológiák, alkalmazások, megoldások magyar sportban történő használatának felgyorsítását, ezért elrendeli Magyarország Digitális Sport Stratégiájának elkészítését;

13. kiemelkedően fontosnak tartja a hazai online tartalomipari szereplők globális internetes vállalkozásokkal szembeni – elsősorban az utóbbiak adóelkerülő magatartása miatt kialakult – versenyhátrányának enyhítését, ezért elrendeli a magyarországi online tartalomszolgáltatói piac teljes körű felmérését és a piac hazai szereplőinek versenypozícióját javító intézkedések kidolgozását;

14. kiemelkedően fontosnak tartja a hazai és exportpiaci igényeknek leginkább megfelelő vállalkozások tőkéhez jutásának és fejlődésének támogatását, ezért felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, valamint a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben vizsgálja meg a Digitális Jólét Tőkealap kialakításának és más programokkal való szinergiáinak lehetőségét (ex-ante tanulmány kidolgozása révén)…
Határidő: 2017. augusztus 31.

15. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a digitális közigazgatási szolgáltatások hatékonyan támogassák a polgárok és a vállalkozások ügyintézését, ezért elrendeli a közigazgatás digitalizációjával kapcsolatos feladatok átfogó nyomon követését és koordinációját, illetve a közigazgatásban dolgozók számára egységes referenciakeret, tananyagok és oktatási keretrendszer kidolgozását;

16. kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a hazai informatikai vállalkozások azonos eséllyel versenyezzenek a multinacionális cégekkel, ezért elrendeli a hazai informatikai mikro-, kis- és középvállalkozások, szellemi műhelyek innovációs tevékenységének és termékfejlesztésének támogatását szolgáló intézkedések kidolgozását, a központi és a területi közigazgatás informatikai beszerzési gyakorlatáról szóló felmérés elkészítését és a magyar digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi vásárokon, kiállításokon és konferenciákon történő megjelenésére vonatkozó koncepció elkészítését;

17. kiemelkedően fontosnak tartja a nemzeti kulturális örökség részét képező közgyűjteményi kulturális kincsek egységes szemléletű digitális fejlesztését, ezért elrendeli a digitalizált kulturális értékek akadálymentes hozzáférhetővé tételét a köznevelés és az oktatás számára, illetve a polgárok digitális kulturális tartalmak iránti érdeklődésének élénkítését;

18. kiemelkedően fontosnak tartja a polgárok, a vállalkozások és a közintézmények, valamint a magyarországi digitális hálózatok kiberbiztonságának erősítését, ezért elrendeli a Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia felülvizsgálata mellett egy, a tételes feladatok és felelősök megjelölését is tartalmazó intézkedési terv elkészítését, és ennek részeként a Digitális Jólét Program 2.0 kapcsán felmerülő információbiztonsági szempontok érvényesítését;

19. kiemelkedően fontosnak tartja a digitális ökoszisztéma működését és fejlődését szolgáló hálózati kutatások támogatását, ezért elrendeli a kutatások eredményeinek közvetlen hasznosítását a közigazgatás fejlesztésében, az oktatásban és képzésben;

20. kiemelkedően fontosnak tartja a helyi, települési és térségi közösségek digitális fejlesztési programjainak, illetve az Okos Város (Smart City) fejlesztések támogatását, ezért elrendeli egy Okos Város munkacsoport, illetve Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekt létrehozását, valamint az Okos Város megoldások megjelenítését a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben;

21. kiemelkedően fontosnak tartja a Magyarország határain átívelő, Kárpát-medencei magyar digitális ökoszisztéma megerősítését, ezért lehetővé kívánja tenni a határon túl élő magyar közösségek részvételét a Digitális Jólét Programban, valamint elrendeli a Digitális Jólét Program Pontok hálózatának határon túli bővítésére vonatkozó intézkedések kidolgozását;

22. kiemelkedően fontosnak tartja a digitalizációval együtt járó társadalmi, élettani és környezeti hatások felmérését, a kedvezőtlen hatások enyhítését, ezért elrendeli a kérdéssel foglalkozó kutatások indítását, valamint a digitalizáció nyomán megjelenő káros társadalmi hatások kezelésének, illetve a jogrendszerben való szankcionálásának lehetőségeinek vizsgálatát;

23. egyetért azzal, hogy a 4–13. és 15–22. pontokban meghatározott feladatok felelőseit és a feladatok végrehajtásának határidőit az 1. mellékletben szereplő Munkaterv határozza meg;

24. megbízza a miniszterelnöki biztost, hogy hangolja össze és felügyelje a Digitális Jólét Program 2.0 végrehajtását;

25. felhívja a miniszterelnöki biztost és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az e határozatban és az 1. mellékletben szereplő Munkatervben meghatározott feladatok teljes körű megvalósításához szükséges költségvetési feltételek biztosításáról készüljön előterjesztés a Kormány számára;

1. melléklet az 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozathoz

A Digitális Jólét Program 2.0 2017–2018. évi Munkaterve

1. A Kormány a kormányhatározat 4. pontjának végrehajtása érdekében

b) az európai uniós Gigabit Társadalom célkitűzéssel összhangban álló további digitálisinfrastruktúra-fejlesztési tervek kidolgozása érdekében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a széles sávú internetelérés adatátviteli sebességének megfelelő ütemű emelését célzó programot…
Határidő: 2017. november 30.

2. A Kormány a kormányhatározat 5. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a vezető nélküli, valamint az elektromos hajtású járművek fejlesztésében és gyártásában való magyar részvétel koordinálásáért, továbbá az ELI Science Park projekt oktatási, kutatási és gazdaságfejlesztési koncepciójának kialakításáért felelős kormánybiztossal (a továbbiakban: kormánybiztos) együttműködve kezdeményezze a Koalíció megalapítását, és lássa el a Koalíció működtetésével összefüggő koordinációs feladatokat…
Határidő: a Koalíció létrehozására azonnal
a Koalíció működtetésére folyamatos

b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve, továbbá az a) pontban meghatározott Koalíció szakmai közreműködésével dolgozza ki Magyarország 5G Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé…
Határidő: 2017. október 31.
..
b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben készítsen jelentést a megosztásra épülő gazdaság (az ún. sharing economy) jelenségéről, annak magyarországi hatásairól, és tegyen javaslatot a szükséges szabályozási feladatokra…
Határidő: 2017. november 30.

c) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben készítse el a Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégiát…
Határidő: 2017. november 30.

7. A Kormány a kormányhatározat 10. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a földművelésügyi miniszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki Magyarország Digitális Agrár Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé…
Határidő: 2017. november 30.

b) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki a Digitális Agrárakadémia létrehozására, működtetésére vonatkozó javaslatot, és azt terjessze a Kormány elé…
Határidő: 2017. november 30.

d) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben dolgozza ki az agrár-adatintegrációs programot, és azt terjessze a Kormány elé…
Határidő: 2017. december 31.

e) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a miniszterelnöki biztossal és a nemzeti fejlesztési miniszterrel együttműködésben a GINOP releváns digitális gazdaságfejlesztési programjaira alapozva dolgozza ki az agrárvállalkozások IKT fejlesztéseit támogató programokat
Határidő: 2017. november 30.

10. A Kormány a kormányhatározat 13. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy készítse el a magyarországi online tartalomszolgáltatói piac kínálati és keresleti oldalára, üzleti eredményeire és szerkezeti problémáira kiterjedő felmérést, különös tekintettel a hazai vállalkozásoknak a globális internetes vállalkozásoknál megjelenő reklámköltéseinek nagyságrendjére
Határidő: 2017. november 30.

b) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy készítse el a hazai online tartalomipar támogatását célzó „Tartalomfejlesztési Alap” koncepcióját, és készítsen programot a tartalomipari innovációk, illetve a digitális tartalomipari szakember utánpótlása, képzések és specifikus továbbképzések biztosításának támogatására…
Határidő: 2017. december 31.

11. A Kormány a kormányhatározat 15. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben évente készítsen jelentést a közigazgatás digitalizálásának állásáról, mind az ügyféloldali folyamatokra, mind a közigazgatás működésére tekintettel
Határidő: első alkalommal 2017. december 31., majd évente december 31.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet jogszabályban meghatározott feladatainak keretein belül – szükség esetén a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben – gondoskodjon a közigazgatás digitalizációjával kapcsolatos feladatok átfogó nyomon követéséről és koordinációjáról
Határidő: folyamatos

c) felhívja a belügyminisztert, hogy a miniszterelnöki biztossal és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben, a közigazgatásban dolgozók digitális kompetenciáinak fejlesztése érdekében, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács által előkészített szolgáltatásfejlesztési sztenderdek alapján dolgozzon ki egységes referenciakeretet, tananyagokat és képzési keretrendszert
Határidő: 2017. október 31.

d) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a miniszterelnöki biztos bevonásával vizsgálja meg a digitális kompetenciák fejlesztését célzó programok keretében használt IKER referenciakeret e-ügyintézési kompetenciákra vonatkozó elemeit, és szükség szerint tegyen javaslatot azok bővítésére, kiegészítésére…
Határidő: 2017. október 31.

12. A Kormány a kormányhatározat 16. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben tekintse át a hazai IKT vállalkozások K+F+I támogatási rendszerét, és dolgozzon ki javaslatokat a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások és szellemi műhelyek támogatásának javítására ezen a területen, különös tekintettel a nyílt megoldásokat fejlesztő vállalkozásokra…
Határidő: 2017. november 30.

b) felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel, a nemzetgazdasági miniszterrel, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben készítsen felmérést, elemzést a központi és a területi közigazgatásban az állami és önkormányzati informatikai beszerzési gyakorlatról, és szükség esetén tegyen javaslatokat a módosításokra…
Határidő: 2018. szeptember 30.
….
13. A Kormány a kormányhatározat 17. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben dolgozzon ki képzési programokat, tananyagokat és ajánlásokat, amelyek segítségével a digitális közgyűjtemények használata az oktató-nevelő munka során széles körben elterjed…
Határidő: 2017. december 31.

b) felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a miniszterelnöki biztossal együttműködésben indítson a közgyűjtemények digitalizált kulturális értékeinek minél szélesebb körű használatát szolgáló szemléletformáló kampányt…
Határidő: 2017. december 31.

d) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon a közigazgatási és a rendvédelmi szervek kibervédelmi képességének felméréséről, továbbá a már létező kormányzati GovCERT mellett – az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény kiterjesztési lehetőségének vizsgálatával – hozzon létre nemzeti kiberbiztonsági eseménykezelő központot
Határidő: 2018. december 31.

15. A Kormány a kormányhatározat 19. pontjának végrehajtása érdekében felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a belügyminiszterrel és a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együttműködésben – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bevonásával – dolgozza ki Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiáját, és azt terjessze a Kormány elé…
Határidő: 2017. december 31.

16. A Kormány a kormányhatározat 20. pontjának végrehajtása érdekében
a) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel, a miniszterelnöki biztossal és a nemzetgazdasági miniszterrel együttműködésben hozzon létre Okos Város munkacsoportot a koordinációs feladatok ellátására, a nemzetközi kezdeményezések és projektek szakmai támogatására, az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata kapcsán az Okos Város megközelítés érvényesítésére, illetve Okos Város, Okos Térség mintaprojektek szakmai támogatására…
Határidő: 2017. október 31.

b) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a belügyminiszterrel és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben – az Okos Város munkacsoport bevonásával – dolgozza ki az Okos Város, Okos Térség cselekvési tervet, és hozzon létre Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekteket Okos Város megoldások tesztelése, az ügyfél-elégedettség és a hatékonyság mérése, a szabályozási és a finanszírozási modellek, valamint a képzés-fejlesztés megalapozása érdekében…
Határidő: 2017. december 31., majd folyamatos

c) felhívja a belügyminisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel, az emberi erőforrások miniszterével és a miniszterelnöki biztossal együttműködésben gondoskodjon az Okos Város megoldások megjelenéséről a kormánytisztviselői és köztisztviselői képzésekben…
Határidő: 2017. december 31., majd folyamatos…”

Forrás:
1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről; Nemzeti Jogszabálytár
A kormány 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozat a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 2016. évi monitoring jelentéséről, a Digitális Jólét Program 2.0-ról, azaz a Digitális Jólét Program kibővítéséről, annak 2017–2018. évi Munkaterve elfogadásáról, a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztéseiről; Magyar Közlöny; 2017. évi 119. szám; 2017. július 19.; 17959-17971. oldalak (pdf)