egészségügyközigazgatás: magyar

A Gyógyszerészi Kamra gazdálkodása nem volt szabályszerű, a gazdálkodás körébe tartozó, közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket nem teljesítették

Szerző: 2017. augusztus 6.No Comments

„Az Állami Számvevőszék befejezte a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a Kamara gazdálkodása nem volt szabályszerű. A központi költségvetési támogatás felhasználása szabályszerű volt, azonban a 2013-2014. évekre nyújtott támogatás pénzügyi elszámolása nem felelt meg a jogszabályoknak. A gazdálkodás körébe tartozó, közérdekű adatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségeket nem teljesítették, ezért az átláthatóság nem volt biztosított.

A köztestületek közfeladatot látnak el, amelyre fokozott közérdeklődés irányul. Társadalmi elvárás a közpénzek értékelvű, rendeltetésszerű felhasználása, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságának megteremtése, amelyhez az Állami Számvevőszék az államháztartásból nyújtott támogatások felhasználását, illetve a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok betartását értékelő ellenőrzéseivel járul hozzá.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszerészi szakma minőségbiztosításának, képzési követelményeinek meghatározásában tölt be kulcsszerepet, tagságához, illetve a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódóan lát el közfeladatot. Feladatkörében többek között megalkotja a gyógyszerészi szakma gyakorlásához kapcsolódó magatartási-etikai szabályokat, tagjaival szemben szükség szerint lefolytatja az etikai eljárásokat, továbbá meghatározza a képzések követelményszintjét, valamint a felvételi és képzési keretszámokat.

A Kamara működését a kötelező tagságon alapuló tagdíjbevételekből, továbbá kisebb részben egyéb díjbevételekből, a központi költségvetésből átvett pénzeszközökből, alapítványi és más támogatásokból, szolgáltatási, vállalkozási tevékenységből származó bevételekből, pályázati támogatásokból, illetve nemzetközi vagy hazai együttműködésből származó pénzösszegekből finanszírozta az ellenőrzött időszakban. Bevételei a 2014. évi 202,9 millió Ft-ról 2015-re 208,5 millió Ft-ra növekedtek, kiadásai pedig ugyanezen időszak alatt 212,3 millió Ft-ról 211,6 millió Ft-ra csökkentek. A hiány fedezetéül a befolyt követelések és a pénzeszközök szolgáltak. A Kamara tagnyilvántartó rendszerének adatai alapján a tagdíjbevétel a 2013. évi 185,1 millió Ft-ról 2015-re 199,1 millió Ft-ra növekedett. Az egyes közfeladatai ellátásához a központi költségvetésből 2013-2015 között 8,6 millió Ft költségvetési támogatásban részesült. A Kamara gazdálkodását az ÁSZ korábban nem ellenőrizte.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a Kamara gazdálkodása nem volt teljes körűen szabályozott. A gazdálkodás szabályozási kereteit alapvetően meghatározó számviteli politika és az annak keretében kötelezően elkészítendő pénzkezelési szabályzat egyes előírásai, valamint a számlarend és a bizonylati szabályzat sem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, így azok nem támogatták a könyvvezetés szabályozott vitelét és a beszámolási kötelezettség számviteli előírásoknak megfelelő teljesítését.

Az ÁSZ feltárta, hogy a Kamara gazdálkodása nem volt szabályszerű. A jogszabályi előírás ellenére nem állítottak össze olyan leltárt, amely tételesen és ellenőrizhető módon tartalmazta volna a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat mennyiségben és értékben. A beruházási és felújítási kiadások elszámolása során nem érvényesült az egyedi értékelés elve, mivel több eszközt egy nyilvántartási számon aktiváltak, továbbá az értékcsökkenés elszámolása sem volt szabályszerű. Az igénybevett és egyéb szolgáltatások, személyi jellegű ráfordítások elszámolása során a kifizetések szabályosságát biztosító utalványozás elmaradt. Az egyszerűsített éves beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának tagolása nem felelt meg a jogszabályban foglalt tagolásnak.

A Kamara a központi költségvetési támogatásokat a támogatási szerződésekben meghatározott célra használta fel, azonban a 2013-ban és 2014-ben kötött támogatási szerződések alapján készített elszámolások nem feleltek meg a jogszabályban előírtaknak, mivel csak a támogatási összegre vonatkozóan számoltak el, a saját forrás felhasználását igazoló bizonylatok hitelesített másolatát nem mellékelték.

A Kamara az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltakat megsértve a gazdálkodásra vonatkozó közérdekű adatainak közzétételét elmulasztotta, ezáltal nem biztosította gazdálkodásának átláthatóságát.

Az ÁSZ a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnökének három, míg a Magyar Gyógyszerészi Kamara országos hivatala hivatalvezetőjének hét javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.”

Forrás:
Befejeződött a Magyar Gyógyszerészi Kamara ellenőrzése; Állami Számvevőszék; 2017. augusztus 3.
Jelentés – Köztestületek ellenőrzése – Magyar Gyógyszerészi Kamara; Állami Számvevőszék; 2017. augusztus 3.(pdf)