Európai Uniógazdaságpolitikatársadalom

Portói Nyilatkozat – Európai Tanács

Szerző: 2021. május 9.No Comments

„1. Hangsúlyozzuk, hogy az európai egység és szolidaritás fontos szerepet tölt be a Covid19-világjárvány elleni küzdelemben. Ezek az értékek határozzák meg az európai polgároknak a válság nyomán hozott válaszlépéseit, és ezek állnak közös projektünk és jellegzetes szociális modellünk középpontjában is. Európának minden eddiginél inkább a társadalmi kohézió és a jólét kontinensének kell lennie. Újólag megerősítjük azon vállalásunkat, mely szerint egy szociális Európa megteremtésén kívánunk munkálkodni.

2. A Covid19-világjárvány kezdete óta az uniós és nemzeti szintű gyors, kritikus fontosságú és átfogó intézkedések életek, munkahelyek és vállalkozások millióit védték meg.

3. Ugyanilyen módon, az egység és a szolidaritás szellemében született meg 2020 júliusában a többéves pénzügyi keretről és a Next Generation EU keretében teendő konkrét helyreállítási erőfeszítésről szóló, történelmi jelentőségű megállapodásunk. Miközben felgyorsítjuk a zöld és digitális átállást, ez a rendkívüli léptékű európai befektetés és a vele járó reformok határozottan ki fogják jelölni az Unió és tagállamai számára a méltányos, fenntartható és reziliens helyreállításhoz vezető reformok útját. A kollektív, inkluzív, időben elvégzett és összetartó helyreállítás erősíteni fogja Európa versenyképességét, rezilienciáját, szociális dimenzióját és a globális színtéren betöltött szerepét.

4. Üdvözöljük a portugál elnökség által a portói szociális csúcstalálkozó keretében szervezett magas szintű konferenciát és nyugtázzuk az ott elért eredményeket. A szociális jogok európai pillére a helyreállítás egyik alapvető tényezője. Végrehajtása erősíteni fogja az Unió digitális, zöld és méltányos átállásra irányuló törekvéseit, valamint hozzá fog járulni a felfelé irányuló társadalmi és gazdasági konvergencia megteremtéséhez és a demográfiai kihívások kezeléséhez. A szociális dimenzió, a szociális párbeszéd, valamint a szociális partnerek aktív bevonása mindig is a magas versenyképességű szociális piacgazdaság lényeges elemeinek számítottak. Az egység és a szolidaritás melletti elkötelezettségünk azt is jelenti, hogy mindenki számára biztosítjuk az esélyegyenlőséget és senkit sem hagyunk hátra.

5. A 2019–2024-es időszakra szóló uniós stratégiai menetrendben foglaltaknak megfelelően eltökélt szándékunk, hogy a hatásköröket, valamint a szubszidiaritás és az arányosság elvét megfelelően tiszteletben tartva folytassuk a szociális jogok európai pillére uniós és nemzeti szinten történő végrehajtásának elmélyítését. A Bizottság által 2021. március 4-én előterjesztett cselekvési terv hasznos iránymutatást nyújt a szociális jogok európai pillérének végrehajtásához, többek között a foglalkoztatás, a készségek, az egészségügy és a szociális védelem területén.

6. Üdvözöljük a cselekvési tervben javasolt, a foglalkoztatásra, a készségekre és a szegénység csökkentésére irányuló új uniós kiemelt célokat és a felülvizsgált szociális eredménytáblát, amelyek elő fogják segíteni a szociális jogok pillérében foglalt alapelvek végrehajtása terén elért eredményeknek az eltérő tagállami körülmények figyelembevételével és az európai szemeszteren belüli szakpolitikai koordinációs keret részeként történő figyelemmel kísérését.

7. Ahogy Európa fokozatosan talpra áll a Covid19-világjárványt követően, a munkahelyek védelme helyett a munkahelyek teremtése és a munkahelyek minőségének javítása lesz az elsődleges feladatunk, amiben rendkívül fontos szerep hárul majd a kis- és középvállalkozásokra (beleértve a szociális vállalkozásokat is). A szociális jogok európai pillérében foglalt alapelvek végrehajtása elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy az inkluzív helyreállítás keretében mindenki számára több és jobb munkahely jöjjön létre. Ehhez uniós és tagállami szinten egyaránt folytatni kell a szükséges jogalkotási és nem jogalkotási munkát.

8. Az oktatás és a készségek kiemelt helyet foglalnak majd el politikai intézkedéseink körében. A zöld és digitális átállás kiváló lehetőségeket teremt az európai polgárok számára, ám számos olyan kihívással is párosul, amelyek több befektetést tesznek szükségessé az oktatásba, a szakképzésbe, az egész életen át tartó tanulásba, a továbbképzésbe és az átképzésbe annak érdekében, hogy ösztönzést kapjon a munkahelyváltás olyan ágazatok irányába, amelyekben növekszik a munkaerő iránti kereslet. Ugyanakkor a digitalizációval, a mesterséges intelligenciával, a távmunkával és a platformalapú gazdasággal összefüggő változások különös figyelmet igényelnek majd a munkavállalói jogok, a szociális biztonsági rendszerek, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megerősítése érdekében.

9. Elkötelezettek vagyunk az egyenlőtlenségek csökkentése, a méltányos bérek védelme, a társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem és a szegénység problémájának kezelése mellett, célul tűzzük ki a gyermekszegénység elleni küzdelmet és a kirekesztődés kockázatának kezelését a rendkívül kiszolgáltatott helyzetben lévő társadalmi csoportok, például a tartósan munkanélküliek, az idősek, a fogyatékossággal élők és a hajléktalanok esetében.

10. Fokozni fogjuk a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet szolgáló erőfeszítéseinket, és aktívan fellépünk a nemek közötti foglalkoztatási, bér- és nyugdíjkülönbség megszüntetése, valamint a társadalmunkban mindenkit megillető egyenlőség és méltányosság előmozdítása érdekében, az Európai Unió alapelveivel és a szociális jogok európai pillérének 2. alapelvével összhangban.

11. Kiemelt feladatunknak tekintjük a fiatalok támogatását, akiket rendkívül hátrányosan érintett a Covid19-válság, alapjaiban megzavarva munkaerőpiaci részvételüket, valamint oktatási és képzési terveik megvalósítását. A fiatalok a dinamizmus, a tehetség és a kreativitás nélkülözhetetlen forrását jelentik Európa számára. Gondoskodnunk kell arról, hogy az inkluzív zöld és digitális helyreállítás hajtóerejévé váljanak és kivegyék részüket a jövő Európájának építéséből, és ennek érdekében többek között teljeskörűen ki kell aknáznunk az Erasmus+-ban rejlő potenciált, valamennyi diák és tanulószerződéses tanuló számára előmozdítva a mobilitást Európa-szerte.

12. Hangsúlyozzuk annak fontosságát, hogy – a legmagasabb szinten is – szorosan nyomon kövessük a szociális jogok európai pillérének végrehajtása és a 2030-ra kitűzött uniós kiemelt célok megvalósítása terén elért eredményeket.

13. Az európai szociális párbeszéd további sikereként üdvözöljük, hogy az európai szociális partnerek egy olyan alternatív mutatókra vonatkozó együttes javaslatot terjesztettek elő, amelyek a gazdasági, társadalmi és környezeti haladás mérésére szolgálnak, és a jólétnek az inkluzív és fenntartható növekedéssel összefüggő mérése céljából kiegészítik a GDP-t.”

Forrás:
Portói Nyilatkozat; Európai Tanács; 2021. május 8.
Lásd még: Infografika – Advancing a stronger Social Europe; Európai Tanács; 2021