Európai Uniótörvények, határozatok

Megjelent az Európai Bizottság (EU) 2023/138 végrehajtási rendelete a nagy értékű adatkészletekről

Szerző: 2023. január 23.No Comments

„…1. cikk
Tárgy

(1) Ez a végrehajtási rendelet megállapítja az (EU) 2019/1024 irányelv I. mellékletében meghatározott tematikus kategóriákba tartozó, közszférabeli szervezetek birtokában lévő nagy értékű adatkészletek jegyzékét azon meglévő dokumentumok körére vonatkozóan, amelyekre az említett irányelv alkalmazandó.

(2) Ez a végrehajtási rendelet meghatározza továbbá a nagy értékű adatkészletek közzétételére és további felhasználására vonatkozó szabályokat, különösen a további felhasználásra vonatkozó feltételeket és az adatoknak az alkalmazásprogramozási felületeken (a továbbiakban: API-k) keresztül történő terjesztésére vonatkozó minimumkövetelményeket.

2. cikk
Fogalommeghatározások

E végrehajtási rendelet alkalmazásában:
1. Az (EU) 2019/1024 irányelv 2. cikkében foglalt fogalommeghatározások alkalmazandók.
2. A térinformatikai adatok, a Föld-megfigyelési és környezeti adatok, valamint a meteorológiai adatok kategóriájába tartozó adatkészletekre vonatkozóan a 2007/2/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározások alkalmazandók.
3. A mobilitási adatok kategóriájába tartozó adatkészletekre vonatkozóan a 2007/2/EK irányelvben és a 2005/44/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározások alkalmazandók.
4. „alapvető attribútum”: egy adatkészletben szereplő objektum vagy adat-egyed jellemzője, például nemzeti azonosító kód vagy név;
5. „részletesség”: az adatkészlet részletességi szintje;
6. „alkalmazásprogramozási felület (API)”: a gépek közötti kommunikációt és a zavartalan adatcserét szolgáló funkciók, eljárások, fogalommeghatározások és protokollok összessége;
7. „csoportos letöltés”: olyan funkció, amely lehetővé teszi egy teljes adatkészlet egy vagy több csomagban történő letöltését.

3. cikk
A nagy értékű adatkészletek valamennyi kategóriájára alkalmazandó közzétételi szabályok

(1) A mellékletben felsorolt nagy értékű adatkészleteket birtokló közszférabeli szervezetek biztosítják, hogy a mellékletben leírt vagy hivatkozott adatkészletek a továbbfelhasználók észszerű igényeinek megfelelően API-k révén, géppel olvasható formátumban rendelkezésre álljanak. Amennyiben azt a melléklet jelzi, az adatkészleteket csoportos letöltés révén is hozzáférhetővé kell tenni.

(2) Az (1) bekezdésben említett közszférabeli szervezeteknek meg kell határozniuk és közzé kell tenniük az API használati feltételeit és az API teljesítményére, kapacitására és rendelkezésre állására vonatkozó szolgáltatásminőségi kritériumokat. A használati feltételeket ember által olvasható és géppel olvasható formátumban egyaránt rendelkezésre kell bocsátani. Mind a használati feltételeknek, mind a szolgáltatásminőségi kritériumoknak összeegyeztethetőnek kell lenniük a nagy értékű adatkészletek további felhasználására vonatkozóan a 4. cikknek megfelelően meghatározott szabályokkal.

(3) Az API használati feltételeit uniós vagy nemzetközileg elismert, nyílt, ember által olvasható és géppel olvasható formátumú API-dokumentációnak kell kísérnie.

(4) Az (1) bekezdésben említett közszférabeli szervezetek kapcsolattartó pontot jelölnek ki az API-val kapcsolatos kérdések tekintetében annak érdekében, hogy biztosítsák az API rendelkezésre állását és karbantartását, és végső soron a nagy értékű adatkészletek zökkenőmentes és hatékony közzétételét.

(5) A mellékletben felsorolt nagy értékű adatkészleteket birtokló közszférabeli szervezetek biztosítják, hogy az adatkészleteket metaadat-leírásukban nagy értékű adatkészletekként jelöljék meg.

4. cikk
A nagy értékű adatkészletek valamennyi kategóriájára alkalmazandó, további felhasználásra vonatkozó szabályok

(1) A tagállamok által az (EU) 2019/1024 irányelv 14. cikkének (5) bekezdése alapján megadott mentességet ugyanúgy online kell közzétenni, mint az (EU) 2019/1024 irányelv 6. cikkének (3) bekezdésében említett, közszférabeli szervezetekre vonatkozó jegyzéket.

(2) Annak megkönnyítése érdekében, hogy hosszabb időszakokra kiterjedő adatkészletek álljanak rendelkezésre további felhasználásra, az e rendelet alapján előírt kötelezettségek az e rendelet alkalmazásának kezdőnapja előtt létrehozott, géppel olvasható nagy értékű meglévő adatkészletekre is vonatkoznak.

(3) A nagy értékű adatkészleteket további felhasználás céljából a Creative Commons közkincsnyilatkozat (CC0) vagy a Creative Commons BY 4.0 engedély, vagy bármely ezzel egyenértékű vagy a mellékletben meghatározottak szerinti, kevésbé korlátozó nyílt felhasználási engedély feltételei mellett kell rendelkezésre bocsátani, ami lehetővé teszi a korlátlan további felhasználást. Az engedélyező ezenfelül előírhatja az engedélyező feltüntetésére szolgáló elismerési követelményt is.

(4) A nagy értékű adatkészleteket a közzétételre és a további felhasználásra vonatkozó, a mellékletben meghatározott szabályoknak megfelelően kell rendelkezésre bocsátani.

5. cikk
Jelentéstétel

(1) E végrehajtási rendelet hatálybalépésétől számított két éven belül a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az e végrehajtási rendelet végrehajtása érdekében hozott intézkedéseikről. Adott esetben a (3) bekezdés szerinti információk a vonatkozó metaadatokra való hivatkozások révén is rendelkezésre bocsáthatók.

(2) A Bizottság kérésére minden tagállam rendelkezésre bocsátja a jelentés frissített változatát, amelyet kétévente kell elkészíteni.

(3) A jelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

a) az egyes nagy értékű adatkészletek e rendelet mellékletében szereplő leírásának megfelelő tagállami (és adott esetben szubnacionális) szintű konkrét adatkészletek jegyzéke, online hivatkozással a meglévő szabványokat követő metaadatokra, például egy külön nyilvántartásra vagy nyíltadat-katalógusra;

b) állandó hiperhivatkozás az e rendelet mellékletében felsorolt nagy értékű adatkészletek további felhasználására vonatkozó engedélyezési feltételekhez, az a) pontban említett egyes adatkészletek tekintetében;

c) állandó hiperhivatkozás az e rendelet mellékletében felsorolt nagy értékű adatkészletekhez való hozzáférést biztosító API-khoz, az a) pontban említett egyes adatkészletek tekintetében;

d) adott esetben a tagállam által a nagy értékű adatkészletek közzétételére és további felhasználására vonatkozóan kiadott útmutatók;

e) adott esetben az (EU) 2016/679 rendelet 35. cikke alapján elvégzett adatvédelmi hatásvizsgálatok megléte;

f) az (EU) 2019/1024 irányelv 14. cikkének (5) bekezdése alapján mentesített közszférabeli szervezetek száma.

6. cikk Hatálybalépés és alkalmazás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Rendelkezései az e rendelet hatálybalépését követő 16 hónap elteltével alkalmazandók…

MELLÉKLET
[felsorolás, technikai és jogi követelmények az adatok elérhetőségével kapcsolatban. Szerk.] 1. Térinformatikai adatok…
2. Földmegfigyelési és környezeti adatok…
3. Meteorológiai adatok…
4. Statisztikai adatok…
5. Vállalati és vállalattulajdonosi adatok…
6. Mobilitási adatok…”

Forrás:
A Bizottság (EU) 2023/138 végrehajtási rendelete (2022. december 21.) a konkrét nagy értékű adatkészletek jegyzékének, valamint a közzétételükre és a további felhasználásukra vonatkozó szabályoknak a meghatározásáról (EGT-vonatkozású szöveg); EUR-Lex; 2022. január 20.
Háttér:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (átdolgozás); EUR-Lex; 2019. június 26.