jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról

Szerző: 2011. november 26.No Comments

„A vállalkozások adminisztratív terheinek nagymértékű csökkentése elengedhetetlenül szükséges a magyar gazdaság hosszú távú versenyképességének javításához, ezért a Kormány megerősíti azt a célkitűzését, hogy a vállalkozások adminisztratív terheit 500 milliárd forinttal kívánja csökkenteni.

Ennek érdekében a Kormány
1. elfogadja a számára bemutatott, a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programot (a továbbiakban: Program), egyben felkéri a nemzetgazdasági minisztert, hogy koordinálja annak végrehajtását, és a kormányzati munka során folyamatosan érvényesítse a vállalkozói adminisztrációs terhek csökkentésének alábbi alapelveit:
a) Versenyképes szabályozás – a kormányzati lépések törekedjenek a vállalkozások közvetlen adminisztratív terheinek csökkentésére, az igazgatási működés irritáló elemeinek visszaszorítására, a hatósági gyakorlatból következő vállalkozói kockázat csökkentésére, a szabályozási környezet stabilitásának és kiszámíthatóságának növelésére, a gazdaság kifehérítését ösztönző szabályozás kialakítására. A jogalkotás és a jogalkalmazás során legyen számon kért elvárás a vállalkozók számára minél egyszerűbb, stabilabb, kiszámíthatóbb, illetve alacsonyabb idő- és költségigényű igazgatási gyakorlat kialakítása.
b) Egyértelmű elvárások – a vállalkozások megbízható hivatalos tájékoztatáshoz jussanak arról, hogy tevékenységüknek, döntéseiknek milyen feltételei, következményei vannak, illetve lehetnek az állam és szervei részéről.
c) Duplikációk megszüntetése – érvényre kell juttatni azt a korábban megfogalmazott célt, hogy az állami szerveknek egyszer megadott információt ne kelljen újra megadni, azokat a hatóságok, igazgatási szervek egymástól vegyék át.
d) Elektronizálás – az állam fogadja el a vállalkozások működésének elektronikus dokumentálását, és adatszolgáltatási kötelezettségeinek elektronikus úton történő teljesítését olyan módon, hogy az elektronikus megoldásokra ne vonatkozzanak szigorúbb előírások, mint azok papír megfelelőire.
e) Bizalom a tisztességnek – a tisztességes működésüket felelősségvállalással, prudens működéssel, megfelelő eljárásokkal igazoló cégek az állammal való kapcsolat során nagyobb bizalmat feltételező eljárásban részesülhessenek.
f) Minimálisan szükséges védelem és maximálisan szükséges garancia – a vállalkozói működéssel kapcsolatos állami elvárások (jogkövetés, biztonság, adófizetés stb.) érvényesítése során az állam szüntesse meg és ne írjon elő a szükséges védelmet és garanciát biztosító feltételeket meghaladó előírásokat.
g) Torz ösztönzők kikapcsolása – a hatóságok intézményi anyagi érdekeire épülő gyakorlatok kerüljenek kivezetésre a bürokrácia növeléséhez kötődő formális és informális ösztönzők megszüntetésével.

3. nagy jelentőséget tulajdonít a Program kiemelt intézkedéseinek, ezért kifejezetten felhívja az érintett minisztereket azok teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására; ennek keretében
a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy teremtse meg a feltételeit annak, hogy a munkavállalók alkalmazásához kapcsolódó minden rendszeres hatósági adatszolgáltatás egyetlen adatlapon teljesíthető legyen;

c) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg egy olyan e-vállalkozás kereteinek létrehozásához szükséges intézkedéseket, amely az állammal szembeni minden adminisztratív kötelezettségének eleget tud tenni egy egységes, ügyfélbarát, elektronikus felületen keresztül;

i) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az állam által szolgáltatott nyilvános céginformációk körének bővítése érdekében, különös tekintettel a megszűnt, illetve felszámolt cégekre vonatkozó adatokra;

4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert a Programban szereplő, az adó- és járulékrendszerhez kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen

d) a standard elektronikus számlaformátum kialakításához és elterjesztéséhez szükséges intézkedések végrehajtását,

7. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a Programban szereplő, a pályázati eljárásokhoz kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen
a) a pályázati információs rendszer tájékoztatási funkcióinak bővítését,
b) annak a feltételeinek a megteremtését, hogy a pályázat keretében ne kelljen állami társszerveknél már rendelkezésre álló igazolásokat benyújtani,
c) a pályázatok elbírálásához kapcsolódó határidők rövidítését;

8. felhívja a vidékfejlesztési minisztert a Programban szereplő, a vidékfejlesztési pályázati eljárásokhoz kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen
a) az ÚMVP és ÚSZT eljárásrendjei harmonizációjának megteremtését, a sablonizálható – formalizálható szabályok alapján történő – projektkiválasztásból a bonyolult fejlesztési feladatok elhatárolását, ez utóbbinál a pályázati rendszerre való mielőbbi áttérés lehetőségeinek vizsgálatát, feltételeinek (informatikai, humán) megteremtését, a Ket. alapú eljárások alkalmazási területeinek optimalizálását, az ÚMVP miniszteri rendeletekkel történő részletszabályozásainak minimális szintre szorítását,
b) az ügyfélszolgálati rendszer elérhetőségének javítását,
c) az elektronikus ügyintézés és nyilvántartás lehetőségeinek fejlesztését;

10. felhívja a vidékfejlesztési minisztert a Programban szereplő, az agrárgazdaság szabályozásához kapcsolódó vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen

c) a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos adatbázisok használatának korszerűsítését,

14. felhívja a közigazgatási és igazságügyi és a nemzeti fejlesztési minisztert a Programban szereplő, az államműködés elektronizálására irányuló intézkedések teljes körű, az 1. mellékletben szereplő ütemterv szerinti végrehajtására, ideértve különösen
a) hozzáférés biztosítását az állami szervek számára az állami adatbázisokhoz annak érdekében, hogy olyan adatokat, amelyekkel állami szerv már rendelkezik, ne lehessen újra bekérni a vállalkozásoktól, folytatva az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtását,
b) a vállalkozások elektronikus adatszolgáltatási, számlázási, fizetési és iratarchiválási gyakorlatának bővítésére irányuló intézkedéseket,
c) a vállalkozások számára az állami előírásokat és azok eljárási, adminisztratív teljesítésének módját teljes körűen, a vállalkozások valós élethelyzeteihez igazodva bemutató, egységes internetes vállalkozói portál kialakítását, folytatva az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat végrehajtását;

1. melléklet az 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozathoz
Az Egyszerű Állam Programban szereplő intézkedések felelősségi és ütemezési rendje


5. Adóadminisztrációhoz kapcsolódó elektronikus ügyintézés egyszerűsítése, továbbfejlesztése. A vállalkozások minden adózással kapcsolatos adminisztrációs kötelezettségüknek eleget tudjanak tenni kizárólag elektronikus úton az elektronikus ügyintézés továbbfejlesztésével, egyszerűsítésével, felhasználóbarátabbá, ügyfél-orientáltabbá tételével.
NGM, NFM 2012. szeptember 1.

32. A pályázónak ne kelljen állami társszerveknél már rendelkezésre álló igazolásokat benyújtania, ezt a Közreműködő Szervezet tudja ellenőrizni az adatbázisokból. (ÚSZT)
NFM, VM 2012. január 1., 2012. március 15.
38. Ügyfélszolgálati-rendszer felülvizsgálata, elérhetőség javítása. (ÚMVP)
VM 2012. március 15.
39. Elektronikus feltételek megteremtése (ÚMVP):
a) elektronikus ügyintézés lehetőségeinek fejlesztése, különös tekintettel a társszerveknél rendelkezésre álló igazolások elérhetőségére [Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MEPAR), állattenyésztési azonosító rendszerek (TIR, ENAR), TAKARNET, földhasználati nyilvántartás, VKSZI nyilvántartás]; b) elektronikus formában vezethető nyilvántartások körének lehetőség szerinti bővítése;
c) IIER nyomonkövethetőségének, adatszolgáltatási rendszerének, működtetés hatékonyságának javítása.
VM 2012. szeptember 1.

69. E-vállalkozás: Az e-vállalkozás kereteinek létrehozásával a vállalkozók az állammal szembeni minden kötelezettségének eleget tudnak tenni egy egységes, ügyfélbarát, elektronikus felületen keresztül, a rendszeres és életszerű adatszolgáltatás (pl. számlák leadása) minimálisra szűkíti a cég adatszolgáltatási kötelezettségeit, a megfelelő ügyféltámogatás megszünteti az adminisztrációs kockázatokat.
KIM, NFM, NGM 2013. január 1., 2013. július 1.
70. Elektronikus adatszolgáltatás lehetőségeinek bővítése
– A hatóságok és szervek számára legyen kötelező az adatbekérések és adatszolgáltatások ügyfélbarát elektronikus formáinak teljes körű bevezetésére intézkedési terv kidolgozása és megvalósítása úgy, hogy az adatigénylések 90 százaléka 2014-re, teljes köre 2016-ra elektronikusan teljesíthető legyen.
KIM, NGM, NFM 2013. január 1., 2013. április 1.
71. Elektronikus másolat hiteles megőrzése – Lehetővé válik az üzleti működéshez kapcsolódó papír dokumentumokról hiteles elektronikus másolat készítése, és az elektronikus másolat hiteles megőrzése úgy, hogy az eredeti papír példányt nem kell megőrizni.
NFM, KIM, NGM 2012. május 1.
72. Pénzügyi ösztönzők az új adat bekérés és a papíralapú adatszolgáltatás csökkentésére: a papíralapú adatbekérés költségei évente csökkenő mértékben lesznek tervezhetők/elismerhetők a hatóságok és igazgatási szervek számára, a hatósági vezetők jövedelem-kiegészítésekor szempont lesz, hogy mennyiben sikerült a bekért adatokat csökkenteni.
KIM, NGM, minden érintett tárca 2012. július 1.
73. Állami adatbázisok interoperabilitásának növelése: megteremtődnek az állami adatbázisok interoperabilitásának szabályozási, szervezeti és technikai feltételei (adatszolgáltatási rendszer megújítása 3/2).
NFM, NGM, KIM 2013. július 1.
74. Az elektronikus aláírás használati lehetőségeinek bővítése érdekében áttekintésre, aktualizálásra és egyszerűsítésre kerülnek a vonatkozó szabályok.
KIM, NFM, NGM 2012. május 1.
75. Minden hatósági eljárásban használni lehet az elektronikus fizetési rendszert (EFER), így lehetővé válik a bankkártyás, illetve internetbankos fizetés.
KIM, NFM, NGM 2012. január 1.
76. Elektronikus számlázás használatának egyszerűsítése, ösztönzése érdekében megtörténik a releváns jogi környezet egyszerűsítése, tisztázása, és az állami vállalatokon keresztül az állam aktív példát mutat az e-számlázás használatában.
KIM, NFM, NGM 2012. május 1.
77. Vállalkozói portál létrehozása, amely a vállalkozók számára az állami előírásokat és azok eljárási, adminisztratív teljesítésének módját teljes körűen, megbízhatóan, naprakészen, közérthetően mutatja be, és amelyhez a vállalkozók valós élethelyzeteihez igazodó egységes internetes felület és ügyfélszolgálati hátteret is kapcsolódik.

A végrehajtás részletes ütemezése megtalálható a Programban, a táblázat a főbb mérföldköveket tartalmazza, legtöbb intézkedésnél, amelynél több határidő is megjelölésre került, ott az első a Kormány által történő elfogadást, míg a második a hatálybalépést jelöli.”

Forrás:
A Kormány 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozata a vállalkozói adminisztratív költségek csökkentésére irányuló, Egyszerű Állam című középtávú kormányzati programról, Magyar Közlöny, 2011. évi 139. szám, 2011. november 25., 33385-33401. oldalak (pdf)