közigazgatás: magyar

A támogatás-felhasználás elszámolását ellenőrizte az ÁSZ

Szerző: 2012. május 7.No Comments

„Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a Kincstár eredményesen látta-e el az állami támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása helyszíni felülvizsgálatát 2008-2010 között, illetve az ellenőrzött önkormányzatok a jogszabályoknak megfelelően igényelték és számolták-e el a 2010. évi normatív hozzájárulásokat.
Az elszámolások felülvizsgálatának eredményessége megítélése érdekében az Állami Számvevőszék ellenőrzést végzett a Kincstár központjánál és 11 megyei államháztartási irodánál. A helyi önkormányzatokat a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolását 47 – ezen belül hét városi és 40 községi – önkormányzatnál valamennyi jogcímre kiterjedően ellenőrizte az Állami Számvevőszék.

A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai alapján a jelentés rögzíti, hogy a Kincstár helyszíni felülvizsgálati rendszere eredményessége értékelésére az Állami Számvevőszék által az ellenőrzési programban meghatározott kilenc feltétel közül három teljesült, három részben megvalósult, három pedig nem teljesült.
Megvalósult, hogy a stratégiai ellenőrzési tervekben, az éves munkatervekben, az eljárásrendekben, a segédletekben meghatározták az ellenőrzési célkitűzéseket, kiépítették és működtették a belső kontrollokat, továbbá az állami támogatások és hozzájárulások elszámolásával kapcsolatban feltártak jogtalan igénybevételt és elszámolást, illetve jogos elmaradt elszámolást.
Részben teljesültek a felülvizsgálatok végrehajtásához szükséges szabályok megalkotására, az egységes szempontrendszer alapján történő ellenőrzésre, valamint a személyi feltételek biztosítására vonatkozó elvárások. A szabályozások részbeni hiánya, egyes szabályozások év végi kibocsátása nem szolgálta az országosan egységes gyakorlat kialakítását, ami többletmunkát, párhuzamos munkavégzést okozott az államháztartási irodáknak. A rendelkezésre álló humán erőforrás az ellenőrzésbe vont 11 államháztartási iroda közül egynél, a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságnál nem biztosította az Áht-ban előírt mértékű feladatellátást.

Nem teljesítették az Áht-ban – az ellenőrizendő önkormányzatok és jogcímek számára, valamint a jogcímek kiválasztásának módjára – meghatározott követelményeket. A célok teljesítésének mérésére alkalmas mutatókat nem alakították ki, emiatt az államháztartási irodák munkavégzése – a célok teljesítése tekintetében – nem hasonlítható össze. A Kincstár által a 2008-2010. években helyszíni felülvizsgálatba vont önkormányzatoknál a megállapított eltérések abszolút értéke és a hibás jogcímek aránya – részben az ellenőrzött jogcímek száma csökkenéséből adódóan – fokozatosan mérséklődött. Emelkedett viszont azon önkormányzatok száma és aránya, amelyeknél az éves elszámolások helyszíni felülvizsgálata során a Kincstár eltérést tárt fel.

A 2010. évi normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzésébe bevont 47 önkormányzat közül hét elszámolása volt hibátlan, 16-nál befizetési kötelezettséget állapítottunk meg, 24-nél pedig pótlólagos támogatásra jogosultságot tárt fel a számvevőszéki ellenőrzés. Az elszámolások 62%-a volt megbízható, 38% nem volt megalapozott és megbízható, mivel az elszámolásának hibaaránya összességében meghaladta a 2%-os hibahatárt, illetve a jogcímenként számított eltérés egy jogcím esetében 5%-ot meghaladó mértékű volt. Az elszámolási hibákat a jogszabályi előírások figyelmen kívül hagyása, figyelmetlenség okozta, melyhez hozzájárult az elszámolások bonyolultsága is.

A Kincstár elnöke számára az Állami Számvevőszék javasolta, hogy gondoskodjon a helyszíni felülvizsgálatok szempontjainak a helyszíni felülvizsgálatok megkezdését megelőző időpontban történő kiadásáról, hogy azok alapján a felülvizsgálati munka országosan egységes szempontok alapján elvégezhető legyen. Javasolta továbbá a Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságot érintően a jogszabályban előírt mértékű helyszíni felülvizsgálati feladat ellátásának biztosítását, a vizsgált időszak tekintetében a nem teljesített felülvizsgálati kötelezettség személyi felelősségének kivizsgálását. Úgyszintén javasolta az Állami Számvevőszék, hogy a Kincstár elnöke vizsgáltassa ki: kit terhel személyes felelősség a helyszíni felülvizsgálat kiválasztási eljárásrendje, folyamata, dokumentálása és a felülvizsgálandó jogcímek kockázatelemzése központi szabályozásának elmaradása miatt.

A Kincstár elnökének a számvevőszéki törvény alapján 30 nap alatt kell elkészítenie az intézkedési tervet, és azt meg kell küldenie az Állami Számvevőszék elnökének…”

Forrás:
Az ÁSZ ellenőrizte a helyi önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása kincstári felülvizsgálati rendszerét, Állami Számvevőszék, 2012. május 2.
Jelentés a helyi önkormányzatokat megillető támogatások és hozzájárulások igénylése és elszámolása kincstári felülvizsgálati rendszerének, valamint a helyi önkormányzatokat a 2010. évben megillető normatív hozzájárulások elszámolásának ellenőrzéséről, 2012. április (pdf)