Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányrendelet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról

Szerző: 2012. július 28.július 30th, 2012One Comment

„…1. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal jogállása
1.§ A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt álló központi hivatal…

3. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal igazságügyi feladatai
3.§ (1) A Hivatal
a) ellátja a pártfogó felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással, áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatokat,
b) gyakorolja az igazságügyi szolgálatok feletti szakmai irányító szerv jogköreit,
c) szakmai ellenőrzéseivel, módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatai (a továbbiakban: igazságügyi szolgálat) egységes jogalkalmazását,
d) a feladatkörébe tartozó ügyekben – ideértve a szakmai pályázatok és az együttműködési megállapodások, valamint a nemzetközi kapcsolatok rendszerét is – tájékoztató, koordinációs és képviseleti tevékenységeket lát el,
e) az a)–c) pontban, valamint a (2)–(5) bekezdésben meghatározott feladatok és tevékenységek ellátása érdekében országosan egységes informatikai rendszert működtet,
f) ellátja a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény 20. §-a szerinti feladatokat.

7.§ (1) A Kormány kárpótlási hatóságként a Hivatalt, valamint a minisztert jelöli ki…

4. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal támogatáskezelői- és közvetítői feladatai
8.§ A Hivatal ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésû előirányzatok, programok pályázati és más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat…

5. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal elemzői feladatai
9.§ A Hivatal módszertani és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységet végez.

6. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal személyügyi igazgatási feladatai
10.§ A Hivatal
a) ellátja az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerre (KSzSzR) vonatkozó rendeletben meghatározott feladatait, az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító tartinfó rendszerrel összefüggésben a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatait,
b) bevezeti és működteti a központi humánkontrolling rendszert,
c) biztosítja a vonatkozó jogszabályban meghatározott pályázati és kiválasztási eljárásokkal összefüggő szolgáltatásokat,
d) fejleszti és működteti a közigazgatási szervek munkaerő-utánpótlási igényei alapján a gyakornoki és utánpótlásprogramokat,
e) módszertanilag kialakítja és fenntartja az új közigazgatási életpályát támogató továbbképzési rendszert és ellátja a minőségirányítási feladatokat,
f) módszertanilag kialakítja az új közigazgatási vizsgarendszert, és ellátja a minőségirányítási feladatokat,
g) módszertanilag kialakítja a vezetői képességek fejlesztését és ellátja a minőségirányítási feladatokat,
h) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével működteti a közigazgatásban a tudásmenedzsmentre épülő, kompetencia- és munkaköralapú továbbképzési-, vizsga-, és vezetőképzési rendszert,
i) javaslatot tesz a munkakör alapú rendszerre (MAR) és támogatja annak működtetését,
j) javaslatot tesz az objektív teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerre és támogatja annak működtetését,
k) javaslatot tesz a közszolgálati életpályát támogató belső karrier- és tehetségmenedzsmentre, és módszertani támogatást nyújt a közigazgatási szervek számára.

8. Átmeneti rendelkezések
13.§ (1) A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, az ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ 2012. augusztus 15. napjával a Wekerle Sándor Alapkezelővel, mint általános jogutóddal történő egyesítés (beolvadás) révén megszűnik.

14. § (1) A Wekerle Sándor Alapkezelő emberi erőforrások miniszterének hatáskörét érintő feladatai külön megállapodással és alapító okirat módosítással átkerülnek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez.
(2) A Nemzeti Közigazgatási Intézet feladatai – az (1) bekezdésben átvett feladatait kivéve – külön megállapodással és alapító okirat módosítással átkerülnek a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz.
(3) A (2) bekezdés alapján a Wekerle Sándor Alapkezelő által átvett közigazgatási vizsgák szervezéséhez kapcsolódó vizsgaszervezési feladatokat 2012. augusztus 16. napjától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem veszi át. A feladat ellátásához kapcsolódó foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlója és a kötelezettségek teljesítője a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetője.
(2) A Wekerle Sándor Alapkezelő elnevezése 2012. augusztus 16. napjával Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalra változik.

15. §(1) A Nemzeti Közigazgatási Intézetet 2012. augusztus 16. napjától kezdve az emberi erőforrások minisztere irányítja.
(2) A Nemzeti Közigazgatási Intézet neve 2012. augusztus 16. napjától Emberi Erőforrás Támogatáskezelő névre változik…”

Forrás:
A Kormány 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról; Magyar Közlöny; 2012. évi 101. szám; 2012. július 26.; 17351-17355. oldalak (pdf)
A Kormány 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelete a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 101. szám; 2012. július 26.; 17355-17364. oldalak (pdf)