Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Kormányhatározat az IdomSoft államosításáról

Szerző: 2012. november 7.No Comments

„A Kormány – annak érdekében, hogy egyes, az állam működése szempontjából kiemelt fontosságú informatikai rendszerek működtetése, illetve folyamatos fejlesztése a jelenleginél költséghatékonyabb, ugyanakkor magasabb biztonsági szintű legyen –

1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy– a 2-4. pontokban foglaltakra figyelemmel–vizsgálja meg az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 12–14., cégjegyzékszám: 01-10-046896, a továbbiakban: Vállalat) 100%-os részvénycsomagjának közvetett állami tulajdonba vételének lehetőségét (a továbbiakban: Tranzakció), oly módon, hogy Tranzakció megvalósulása esetén a Vállalat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá kerüljön és a nemzeti fejlesztési miniszter szakmapolitikai felügyelete mellett működjön.

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Vállalat tényleges piaci értékének megállapítása céljából független szakértő szervezet, illetve szervezetek közreműködésével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MNV Zrt.) és a NISZ Zrt. útján végezze el a Vállalat teljes körű (pénzügyi és jogi) átvilágítását.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. november 30.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont végrehajtása után megállapított, de legfeljebb – a Tranzakció előkészítésével, valamint lebonyolításával összefüggő költségekre is fedezetet nyújtó – 1510,0 millió forint összegkereten belül hozza meg a szükséges döntéseket és amennyiben ez megalapozza, úgy intézkedjen annak végrehajtásáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2012. december 10…”

Forrás:
A Kormány 1481/2012. (XI. 6.) Korm. határozata egyes, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó kiemelt fontosságú állami nyilvántartások, valamint informatikai rendszerek működőképességének biztosításáról; Magyar Közlöny; 2012. évi 146. szám; 2012. november 6.; 24841-24842. oldalak (pdf)