jog

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Bizottságnak a közszféra információinak további felhasználására irányuló intézkedéseiről

Szerző: 2012. november 8.No Comments

„(A vélemény teljes szövege angol, francia és német nyelven megtalálható az európai adatvédelmi biztos honlapján: http://www.edps.europa.eu)…1.2. A javaslat és a határozat célkitűzései és hatálya; az európai adatvédelmi biztos véleményének központi kérdései
3. A javaslat célkitűzése a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv hatályos szövegének naprakésszé tétele és módosítása.

4. Az irányelv célja az, hogy a további felhasználásra vonatkozó alapfeltételek összehangolásával és a további felhasználás belső piacon belüli főbb akadályainak felszámolásával az Unió egész területén megkönnyítse a közszféra információinak további felhasználását. Az irányelv a megkülönböztetés tilalma, a díjszabás, a kizárólagosságot biztosító megállapodások, az átláthatóság, az engedélyezés és a közszféra birtokában lévő dokumentumok feltárását és további felhasználását elősegítő gyakorlati eszközök vonatko­zásában tartalmaz rendelkezéseket (4).

5. A javaslat egyik legfontosabb új politikai célkitűzése – a közlemény 5.1. fejezetében foglaltak szerint – azon „alapelv bevezetése, mely szerint valamennyi olyan a közszférából származó információ, mely nem tartozik kifejezetten valamely kivétel alá, újrafelhasználható kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra” (5). Konkrétabban, az irányelv 3. cikke (1) bekezdésének javasolt módosítása kifejezetten előírja a tagállamok számára annak biztosítását, hogy a tagállami közigazgatási szervek birtokában lévő dokumentumok esetében sor kerülhessen ezek „kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célú további felhasználására”.

6. A javaslat egyéb új vonatkozó rendelkezései magukban foglalják – bizonyos kivételektől eltekintve – a közigazgatás által az információk további felhasználásáért kivetett díjnak „a dokumentumok feldolgozásának és terjesztésének határköltségeire” való korlátozását (a 6. cikk felülvizsgált (1) bekezdése). Ezenkívül a javaslat az irányelv hatálya alá vonja a könyvtárakat, levéltárakat, múzeumokat és egyetemi könyvtárakat.

7. A határozat célkitűzése, hogy saját dokumentumainak további felhasználása tekintetében megállapítsa a Bizottságra alkalmazandó szabályokat.

8. Ez a vélemény – a 2. és 3. fejezetben – magára a javaslatra összpontosít, míg a 4. fejezet röviden ismerteti a biztos határozatra vonatkozó észrevételeit. A 2. fejezet általános áttekintést nyújt a nyílt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi aggályokról, amelyeket a fontos hivatkozási pontot képező kihívásokkal és szempontokkal egészít ki, amelyek nagymértékben meghatározzák az európai adatvédelmi biztosnak a 3. fejezetben foglalt konkrétabb ajánlások megfogalmazásakor követett megközelítését.

5. Következtetések
72. A közszféra személyes adatokat tartalmazó információinak további felhasználása jelentős előnyökkel járhat, azonban ez a felhasználás a személyes adatok védelmével kapcsolatban jelentős kockázatokat is maga után vonhat. E kockázatok fényében az európai adatvédelmi biztos ajánlása szerint a javaslatnak egyértel­műbben meg kell határoznia, hogy mely helyzetekben és milyen biztosítékok mellett írható elő a személyes adatokat tartalmazó információk további felhasználás céljából történő rendelkezésre bocsátása. A javaslatnak különösen:

— egyértelműbben meg kell határoznia, hogy az irányelv hatálya mennyiben terjed ki a személyes adatokra (3.1. fejezet),

— elő kell írnia, hogy az érintett közigazgatási szervnek vizsgálatot kell végeznie, mielőtt a közszféra személyes adatokat tartalmazó információit további felhasználás céljából elérhetővé tenné (3.1. fejezet),

— adott esetben elő kell írnia, hogy az adatokat teljesen vagy részben azonosíthatatlanná kell tenni, és a felhasználási feltételeknek kifejezetten meg kell tiltaniuk az egyének újraazonosítását és a személyes adatok olyan célokra való további felhasználását, amelyek hatást gyakorolnak az érintettek személyére (a 3.2. és a 3.3. fejezet),

— elő kell írnia, hogy a személyes adatok feldolgozásának esetére a közszféra adatainak további felhasz­nálására vonatkozó feltételek tartalmazzanak egy adatvédelmi záradékot (3.3. fejezet),

— adott esetben a személyes adatok védelmével kapcsolatos kockázatok tekintetében elő kell írnia a kérelmezők számára annak bizonyítását (adatvédelmi hatásvizsgálattal vagy más módon), hogy megfelelően kezelik a személyes adatok védelmével kapcsolatos kockázatokat, és hogy a kérelmező az adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban dolgozza fel (3.3. fejezet),

— egyértelművé kell tennie, hogy – a kereskedelmi és nem kereskedelmi célú további felhasználás általános szabályától eltérve – a további felhasználás függővé tehető e felhasználás céljától (3.3. fejezet).

73. Ezenfelül az európai adatvédelmi biztos javasolja,hogy:

— vegyék fontolóra, hogy az előzetes feldolgozás (például a digitalizálás), az azonosíthatatlanná tétel és az adatok összesítésének költsége adott esetben felszámítható-e az engedély jogosultjainak (3.5. fejezet), és

— a Bizottság – az azonosíthatatlanná tételre és az engedélyezésre összpontosítva – további iránymutatást készít, és e tekintetben konzultációt folytat a 29. cikk szerinti munkacsoporttal (3.6. fejezet)…”

Forrás:
Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az Európai Bizottságnak a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv módosításáról szóló irányelvre irányuló javaslatot, a nyílt adatokról szóló közleményt és a bizottsági dokumentumok további felhasználásáról szóló 2011/833/EU bizottsági határozatot tartalmazó, nyílt adatokról szóló csomagjáról; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; 2012/C 335/08, 55. évfolyam; 2012. november 1.; 8-10. oldalak (pdf)