Skip to main content
energiainformatikajog

Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló bizottsági ajánlásról

Szerző: 2012. november 8.No Comments

„…6. Következtetések
68. Az intelligens fogyasztásmérő rendszerek európai szintű bevezetése jelentős előnyökkel járhat, a személyes adatok védelme terén ugyanakkor komoly kockázatokat idéz elő. Lehetővé teszi az európai háztartásokból származó személyes adatok tömeges gyűjtését, és a háztartás tagjai által saját otthonukban végzett tevékenységek nyomon követését eredményezheti. E kockázatok fényében az európai adatvédelmi biztos üdvözli a Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy az ajánlásban iránymutatást nyújtson a tagállamok számára olyan intézkedések meghozatalához, amelyekkel biztosítható, hogy az intelligens fogyasztásmérő és intelligens hálózati rendszerek kialakítása és üzemeltetése megfelelő adatvédelmi biztosí­tékokkal történjen.

69. Az európai adatvédelmi biztos nagyra értékeli a Bizottság újonnan bevezetett fogalmak, például a beépített adatvédelem, valamint gyakorlati eszközök, úgymint az adatvédelmi hatásvizsgálat és a biztonság megsértésére vonatkozó értesítések alkalmazására irányuló törekvéseit. Az európai adatvédelmi biztos külö­nösen támogatja a Bizottság azon szándékát, hogy az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan sablont készít, és azt véleményezésre a 29. cikk szerinti munkacsoport elé tárja.

70. Az európai adatvédelmi biztos sajnálattal állapítja meg, hogy az ajánlás nem tartalmaz konkrétabb és gyakorlatiasabb adatvédelmi iránymutatást. Úgy véli azonban, hogy bizonyos iránymutatások még beilleszt­hetők a jelenleg kidolgozás alatt álló sablonba. Ennélfogva ajánlásokat fogalmaz meg erre a sablonra vonatkozóan, és hangsúlyozza, hogy annak konkrét és gyakorlatias útmutatással: a bevált gyakorlatok és az „elérhető legjobb technikák” gyűjteményével kell szolgálnia. Elengedhetetlen továbbá, hogy a sablon megbízható módszertanon alapuljon, és többek között világosan meghatározza az egyes kockázatokat és az azokhoz tartozó ellenőrző intézkedést.

71. Ezenfelül a vélemény felhívja a Bizottságot, hogy mérje fel, szükség van-e további uniós szintű jogalkotási intézkedésre, és a lehetséges jogalkotási intézkedésekre vonatkozóan ajánlásokat fogalmaz meg. Ezek közül néhány a jelenleg a Tanács és a Parlament által vizsgált energiahatékonysági irányelv módosítása révén már jelenleg is végrehajtható. Ideértendő legalább az adatkezelők által kötelezően elvég­zendő adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozó követelmény, valamint a személyes adatok megsértésével kapcsolatos értesítési kötelezettség (4.7. szakasz).

72. Az európai adatvédelmi biztos továbbá a következőket ajánlja:
— további iránymutatás az adatfeldolgozás jogalapjára és az érintettek rendelkezésére álló választási lehető­ségekre vonatkozóan: különösen azon célok egyértelmű elkülönítése, amelyek esetében az energia fel­használási adatok a fogyasztó hozzájárulása nélkül is feldolgozhatók, illetve amelyek esetében szükséges a fogyasztó hozzájárulása (4.2. szakasz),
— A magánélet védelmét erősítő technológiák és az adatok minimalizálását célzó „elérhető legjobb tech­nikák” kötelező alkalmazása (4.3. szakasz),
— az egyes szereplők adatvédelmi szempontú szerep- és feladatköreinek tisztázása (4.4. szakasz),
— további iránymutatás a megőrzési időszakokra vonatkozóan; az egyéni háztartások részletes fogyasztási adatainak megőrzése elvben kizárólag annak az időszaknak a végéig lehetne megengedett, ameddig a számla jogszerűen megtámadható vagy a fizetés követelhető, és csak a számlázási célok által indokolt részletességgel (a fogyasztó azon jogának sérelme nélkül, hogy hozzájárulás alapján – például célzott energiaügyi tanácsadás céljából – hosszabb megőrzési időt kérjen) (4.5. szakasz),
— a fogyasztók energiafogyasztási adataikhoz való közvetlen hozzáférése; valamint az érintettek adataik feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatásának eredményes módszerei; ideértendő adatbányászat esetén az egyéni profilok és az adatbányászat során alkalmazott algoritmusok logikájának nyilvánosságra hozatala; ezenfelül átfogó tájékoztatást kell nyújtani a távolról történő be- és kikapcsolási funkció meglétéről (4.6. szakasz)…”

Forrás:
Az európai adatvédelmi biztos véleményének összefoglalója az intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetésének előkészítéséről szóló bizottsági ajánlásról; Az Európai Unió Hivatalos Lapja; 2012/C 335/08, 55. évfolyam; 2012. november 1.; 13-15. oldalak (pdf)