Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartársadalomtörvények, határozatok

Kormányhatározat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól

Szerző: 2013. március 22.No Comments

„A Kormány
1. egyetért a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési időszakban végrehajtandó operatív programok prioritásainak 2–11. pontban meghatározott indikatív – a további tervezés alapjául szolgáló – struktúrájával,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az „infokommunikációs technológia fejlesztése” prioritási tengely esetében a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával –
a) versenyképes kis- és középvállalkozási szektor, ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok,
b) kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció és kutatás-fejlesztés (K+F),
c) infokommunikációs technológia fejlesztése,
d) rekreációs, egészségügyi szolgáltatások és turizmusfejlesztés,
e) kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés,
f) foglalkoztatás ösztönzése és üzleti környezet fejlesztése,
g) technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program első tervezetét,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. március 31.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert,hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett –
a) a nemzetközi (TEN-T) közúti elérhetőség javítása,
b) a nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi úti elérhetőség javítása,
c) a regionális közúti elérhetőség és közlekedésbiztonság javítása,
d) a regionális vasúti elérhetőség és energiahatékonyság javítása,
e) integrált, fenntartható elővárosi mobilitási rendszerek fejlesztése a nagyvárosokban,
f) technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki az Intelligens Közlekedésfejlesztés Operatív Program első tervezetét,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

4. felhívja az emberi erőforrások miniszterét,hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett és a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával –
a) az infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén,
b) a fejlesztések a társadalmi befogadás érdekében,
c) az infrastrukturális beruházások az oktatás és kultúra területén,
d) az oktatási, kulturális fejlesztések,
e) a közigazgatási infrastruktúra feltételeinek javítása,
f) a kutatási fejlesztések,
g) technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program első tervezetét,
Felelős: emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2013. március 31.

5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és a vidékfejlesztési minisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával, a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett
a) a klímaváltozásra történő felkészülés,
b) a víziközmű szolgáltatás fejlesztése,
c) a vízvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a levegőminőséggel és a zajvédelemmel kapcsolatos fejlesztések,
d) a természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések,
e) a megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági fejlesztések,
f) az energetikai, környezetügyi kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I), szemléletformálás,
g) a technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozzák ki a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program első tervezetét,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter vidékfejlesztési miniszter belügyminiszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert,hogy – az érintett miniszterek bevonásával–,
a) az intelligens és tudásalapú növekedés – versenyképes gazdaság-, valamint kis- és középvállalkozás (KKV) fejlesztés,
b) az integrált települési és közösségi infrastruktúra-fejlesztés,
c) a térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok Pest megyei városokra és térségeikre (CLLD),
d) a tudásgazdaságot, társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok,
e) a technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program első tervezetét,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

7. felhívja a nemzetgazdasági minisztert,hogy – az érintett miniszterek bevonásával –
a) megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programok,
b) nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség javító programjai (megyei jogú városok és térségeik),
c) kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programok (CLLD típusú programok),
d) decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programok,
e) technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program első tervezetét,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő: 2013. március 31.

8. felhívja a vidékfejlesztési minisztert,hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett –
a) a fenntartható és erőforrás-hatékony halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is,
b) az innovatív, versenyképes és tudásalapú halászat és akvakultúra előmozdítása, beleértve az ezekhez kapcsolódó feldolgozást is,
c) a közös halászati politika végrehajtásának előmozdítása,
d) a foglalkoztatás és a területi kohézió növelése,
e) technikai segítségnyújtás
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Magyar Halászati Operatív Program első tervezetét,
Felelős: vidékfejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

9. felhívja a vidékfejlesztési minisztert,hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett –
a) a tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben,
b) a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása,
c) az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása,
d) a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása,
e) az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban,
f) a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés, szociális szövetkezetek és önellátó gazdálkodás támogatása a vidéki térségekben
prioritási tengelyek alapján dolgozza ki a Vidékfejlesztési Program első tervezetét,
Felelős: vidékfejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

10. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy – a nemzetgazdasági miniszter koordinációja mellett – dolgozza ki a Koordinációs Operatív Program első tervezetét,
Felelős: Miniszterelnökséget vezető államtitkár nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy folytasson egyeztetést az Európai Bizottsággal az egyes programok prioritásairól,
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások tapasztalatai alapján – az érintett miniszterek közreműködésével – terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé a programok első tervezetét.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2013. március 31.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználására vonatkozó programok indikatív prioritásairól; Magyar Közlöny; 2013. évi 47. szám, 2013. március 21.; 6364-6366. oldalak (pdf)