közigazgatás: magyarszakirodalom

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

Szerző: 2013. szeptember 3.No Comments

„…A helyi demokrácia gyakorlásának kereteit a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának szabályai, illetve a helyi önkormányzati autonómia – változó – tartalma jelöli ki, ennélfogva ezen két terület jogintézményeinek áttekintése történik meg. Erre tekintettel elengedhetetlen a választójog és az önkormányzati alapjogok (vagy hatásköri szabályok?) feldolgozása, hiszen az értekezésben ebből a szempontból közelítem meg a témát. Az értekezés célja, hogy a helyhatósági választási szabályok – a nemzetközi és hazai követelményekre, különös tekintettel az Alaptörvényre figyelemmel – elemző bemutatásra kerüljenek. Az önkormányzati autonómia határainak változása ezen a területen is leképeződik. Úgyszintén a helyi önkormányzati autonómia szempontjából a helyi önkormányzati feladatok változása is értékelést igényel. Különösen az önkormányzati feladatok átstrukturálódásával – és az önkormányzati és állami szféra határainak változásával – a gyakorlatban számos probléma merült fel, amelyek hiányos, nem egyértelmű vagy késedelmes jogszabályi rendelkezésekből fakadtak. Így az értekezés célja, hogy a jogalkotó számára ezen problémák kiküszöbölésére javaslatokat fogalmazzon meg, továbbá a jogalkalmazó számára is megkönnyítse a munkát.

…az értekezés az elméleti alapvetést követően az intézmény- és szervezetrendszer, majd a feladatrendszer – ideértve az önkormányzati gazdálkodás és feladatfinanszírozást is – alakulásának gondolatívére épül.

Az önkormányzati szervezetrendszer mellett az önkormányzati feladatellátás struktúrájának feldolgozását igényli a kijelölt kutatási téma. Az önkormányzati feladatok döntően 2013. január 1-jével strukturális változáson mentek át, amely változás érinti az önkormányzatok autonómiáját is. Ebben az időszakban a helyi önkormányzatok számára az önkormányzati feladatok átalakítása és a feladatellátás biztosítása is számos jogi problémát vetett fel, ezek bemutatása az értekezés célját képezik. Az önkormányzati feladatok tekintetében az egyes feladatok átalakításának problémái és a feladatok keretei kerülnek rögzítésre. Az egyes önkormányzati feladatok közötti hangsúlyeltolódást az okozza, hogy a feladatok tekintetében eltérő az alkalmazandó és megváltozott jogszabályanyag, eltérő mértékben merültek fel problémák.

Az önkormányzati feladatstruktúra tárgyalásához és az önkormányzati autonómiához szorosan kötődik az önkormányzati gazdálkodás és finanszírozási struktúra. Ebben a körben a feladatfinanszírozás rendszerének anomáliáit tárgyalom. Az önkormányzati feladatok ellátásához a pénzügyi források megtervezésének alapja a költségvetési rendelet elfogadása, és az az alapján történő gazdálkodás. Az önkormányzatok gyakran a kötelező feladataik ellátásához is hitelfelvételre kényszerülnek, amely azonban eladósodásukhoz vezethet, vagy vezetett. A felhalmozódott önkormányzati adósságok átvállalása azonban szintén az átalakítások eredménye. Az önkormányzati hitelfelvételi korlátozását a gazdálkodási autonómia szempontjából olyan súlyúnak ítéltem, hogy az azzal kapcsolatos nemzetközi megoldások is ismertetésre kerülnek…”

Forrás:
A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása – A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései; Csörgits Lajos; Széchenyi István Egyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; 2013. szeptember 13. (pdf)