Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

NFM rendelet az elektronikus információbiztonságról szóló törvénnyel kapcsolatban

Szerző: 2013. december 9.No Comments

„…2. § (1) Az Ibtv. 15. § (3) bekezdése szerinti adatközlési kötelezettséggel érintett szervezet (a továbbiakban: szervezet) az Ibtv. hatálya alá tartozó tevékenysége megkezdését megelőző 8 napon belül az adatközlési kötelezettségének a hatóság által az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzétett elektronikus űrlap útján tesz eleget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti űrlapot a szervezet a hatóság részére elektronikus úton az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével küldi meg.

(3) A szervezet az adatközlési kötelezettségét a kitöltött elektronikus űrlapnak a hatóság elektronikus levelezési címére történő megküldésével is teljesítheti. Ez esetben az űrlapot elektronikus aláírással kell ellátni. Az elektronikus aláírásnál használt aláíró tanúsítvány csak olyan minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvány lehet, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott követelményeknek.

(4) Ha a szervezet nem rendelkezik a (3) bekezdés szerinti elektronikus aláírással, vagy az ÁNYK-űrlap benyújtás támogatási szolgáltatáshoz szükséges ügyfélkapu vagy hivatali regisztrációval, az elektronikus űrlapot kinyomtatva, kitöltve és a szervezet vezetője által aláírva postai úton küldi meg a hatóság részére.

(5) Az űrlap postai úton történő megküldése esetén a kitöltött, kinyomtatott és a szervezet vezetője által aláírt űrlapot a szervezet a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerinti könyvelt küldeményként megküldi a hatóság postai címére, ezzel párhuzamosan a kitöltött űrlapot a postai úton beküldött űrlappal azonos tartalommal elektronikus formátumban is köteles megküldeni a hatóság elektronikus levélcímére.

8. § (1) A biztonsági események bejelentésére kötelezett szervezet (a továbbiakban: bejelentő szervezet) az érdekkörében felmerült vagy a tudomására jutott biztonsági eseményekről a bejelentést a hatóság részére a közigazgatási hatósági eljárásról és szolgáltatásról szóló törvény szerint írásbelinek minősülő elektronikus úton teszi meg.

(2) A bejelentő szervezet a minősített adatot tartalmazó bejelentést papír alapon teszi meg…”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 73/2013. (XII. 4.) NFM rendelete az elektronikus információbiztonságról szóló törvény hatálya alá tartozó egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események jelentésének és közzétételének rendjéről; Magyar Közlöny; 2013. évi 201. szám, 2013. december 4.; 84024-84025. oldalak (pdf)