közigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról

Szerző: 2014. november 27.No Comments

„A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. § (1) A járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból (négy mutatócsoport) képzett komplex mutatót szükséges figyelembe venni. A komplex mutató kiszámításánál használt adatok körét és a számítás módszertanát az 1. melléklet tartalmazza.
(2) E rendelet alkalmazásában:
1. fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 15%-a él,
2. kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga,
3. komplex mutató: társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám,
4. komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország lakónépességének 10%-a él,
5. regionális szempontból kedvezményezett járások: e rendelet figyelembevételével a regionális területfejlesztési konzultációs fórumok által kijelölt járások,
6. súlyos természeti vagy civilizációs katasztrófával sújtott térség: a fejlesztendő járásokkal egyenlő elbánásban részesülő térség, amelyben a károk felszámolása, a helyi társadalmi-gazdasági élet normál működésének beindítása tartós, több éves fejlesztést igényel, ahol a térség fejlődési lehetőségeit a katasztrófa több évre súlyosan korlátozza,
7. térség: a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. § i) pontjában meghatározott területi egységek.

2. A kedvezményezett járások besorolásának alapelvei és feltételrendszere
2. § (1) A komplex mutató értéke alapján emelkedő sorrendbe állított járásokat a 2. melléklet tartalmazza.
(2) A kedvezményezett járások besorolását a 3. melléklet tartalmazza.
(3) A legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező komplex programmal fejlesztendő járások támogatására speciális eszközrendszert kell alkalmazni.

3. § (1) Azokban a régiókban, ahol a kedvezményezett járások lakónépessége nem éri el a régió lakónépességének 30%-át, a régión belüli kohézió erősítése érdekében a regionális területfejlesztési konzultációs fórumok regionális szempontból kedvezményezett járásokat jelölhetnek ki.
(2) A regionális szempontból kedvezményezett járások kijelölésénél a regionális területfejlesztési konzultációs fórum a komplex mutató alapján besorolt járások közül a besorolási rangsorban soron következő, a régió területén lévő járásokat veheti figyelembe.
(3) A régió területén lévő kedvezményezett és a regionális szempontból kedvezményezett járások együttes lakónépessége nem haladhatja meg a régió lakónépességének 30%-át. A regionális szempontból kedvezményezett járások a kedvezményezett járásokkal azonos elbírálásban részesülnek.

4. § A kedvezményezett járások körét az Európai Uniós tervezési ciklusoknak megfelelően felül kell vizsgálni. A felülvizsgálatot a kormány külön ütemezésben is kezdeményezheti.

5. § Az a település, amely e rendelet hatálybalépését megelőző napon kedvezményezett kistérséghez tartozott, de területileg már nem szerepel a 3. mellékletben, a fejlesztési célú támogatásokhoz való hozzáférés tekintetében 2016. január 1-ig átmenetileg kedvezményezettnek minősül. Az átmenetileg kedvezményezett települések listáját a 4. melléklet tartalmazza…”

Forrás:
A Kormány 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelete a kedvezményezett járások besorolásáról; Magyar Közlöny; 2014. évi 161. szám; 2014. november 26.; 16172-16190. oldalak (pdf)