Skip to main content
jogközigazgatás: külföldön

Európai Unió: adatvédelem a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés során

Szerző: 2015. október 11.No Comments

„„A ma elért megállapodás rendkívül fontos, különös tekintettel arra a célkitűzésünkre is, hogy az év vége előtt végrehajtsuk az EU adatvédelmi reformját,” jelentette ki Félix Braz, Luxemburg igazságügyi minisztere, a Tanács soros elnöke.

A Tanács 2015. október 9-én megállapodott az adatvédelmi irányelvtervezetre vonatkozó tárgyalási álláspontjáról. Az irányelv célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelmét a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása, büntetőjogi szankciók végrehajtása vagy a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése céljából végzett adatkezeléssel összefüggésben. A tárgyalási álláspont elfogadása lehetővé teszi, hogy a luxemburgi elnökség az adatvédelmi csomag e részével kapcsolatban is megkezdje a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel. Az adatvédelmi csomag másik része az általános adatvédelmi rendelet, amelyről már megkezdődtek a tárgyalások a Parlamenttel, miután a Tanács 2015. június 15-én kialakította az álláspontját. Az Európai Parlamenttel tartandó első háromoldalú egyeztetés megszervezése már folyamatban van. Az intézmények célja az, hogy az év végéig a teljes adatvédelmi csomagra vonatkozóan megállapodás szülessen.

Az irányelv célja, hogy biztosítsa a személyes adatok magas szintű védelmét, valamint elősegítse a személyes adatoknak a bűnüldöző hatóságok közötti cseréjét az Európai Unión belül. A személyeknek a személyes adataik kezelésével összefüggésben történő védelme olyan alapvető jog, amelyet az Európai Unió Alapjogi Chartája és az Európai Unió működéséről szóló szerződés is rögzít.

Az új irányelvet mind a személyes adatok határokon átnyúló kezelésére, mind pedig a személyes adatoknak a rendőrség és az igazságügyi hatóságok általi, pusztán nemzeti szinten történő kezelésére is alkalmazni kell majd. „A hatály ily módon történő meghatározása alapvetően fontos ahhoz, hogy a mind a 28 tagállam állampolgáraira és hatóságaira kiterjedő, átfogó adatvédelmi keret jöjjön létre,” hangsúlyozta Félix Braz. A jelenlegi uniós előírások ugyanis csupán a személyes adatok határokon átnyúló továbbítását szabályozzák. Ez pedig nehézségeket okoz a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és a rendőrségi együttműködés területén a rendőrség, valamint az egyéb bűnüldöző hatóságok számára. Az új szabályok várhatóan fokozni fogják az EU-n belüli rendőri és igazságügyi hatóságok egymás iránti kölcsönös bizalmát is.

Az irányelvtervezetben foglalt elvek összhangban állnak a jelenlegi szabályokkal. Ez a tagállamok azon lehetőségére is vonatkozik, hogy az irányelvben előirányzottaknál szigorúbb biztosítékokat írjanak elő. Az irányelvtervezet hatálya a jelenlegi szabályokhoz képest bővül a tekintetben is, hogy kiterjed a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelem és e veszélyek megelőzése céljából végzett adatkezelésre is. A szabályok továbbra is alkalmazandók lesznek a személyes adatok harmadik országok és nemzetközi szervezetek részére történő továbbítására is. Az általános adatvédelmi rendelettel létrehozott felügyelő hatóság lehet illetékes az irányelv hatálya alá tartozó kérdések tekintetében is. Az új irányelv ezenkívül kártérítéshez való jogot is biztosít az érintettnek arra az esetre, ha a szabályok be nem tartásával folytatott adatkezelés következtében kárt szenvedett.”

Forrás:
Adatvédelem a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés során: A Tanács készen áll az EP-vel folytatandó tárgyalásokra; Európai Tanács; 2015. október 9.