Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyartudomány

Nemzetközi szakértői csoport dolgozik a hazai KFI rendszer értékelésén

Szerző: 2016. február 5.No Comments

„Elismeri a KFI finanszírozás rendszerének megújítását, emellett a kutatóintézetek, a felsőoktatás és az üzleti szféra közötti szorosabb együttműködést szorgalmazza a hazai KFI rendszer átvilágítása során készült előzetes szakértői jelentés, melynek következtetéseit az NKFI Hivatal által szervezett munkaértekezleten vitatták meg a kormányzat, az egyetemek és kutatóintézetek, valamint az innovatív vállalkozások képviselői.
A január 21-i munkaértekezlet résztvevői közösen tekintették át a magyar KFI rendszerről készült előzetes jelentés (Pre-Peer Review) megállapításait, hogy észrevételeikkel segítsék a javasolt fókuszterületeken belül a prioritások azonosítását, és hozzájáruljanak a készülő végleges értékelés tervezési folyamatához (full Peer Review). Az előzetes jelentés által előírt önértékelési feladat eredményeként felmerült meglátásokat, javaslatokat és észrevételeket Szigeti Gyula Péter, az NKFI Hivatal elnökhelyettese, valamint Csuzdi Szonja, az NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Főosztályának vezetője prezentálta január 25-én Brüsszelben, a teljes szakértői értékelést előkészítő egyeztetésen, ahol az átvilágítandó fókuszterületeket is pontosabban meghatározták. A teljes értékelést készítő nemzetközi szakértői csoport a rendelkezésre álló adatok elemzése mellett 2016. február 24. és 26. között hazánkban találkozik az érintett kormányzati intézmények, az MTA, a felsőoktatási és a vállalkozói szféra képviselőivel, hogy a kapott információk alapján 2016 közepére elkészülhessen a végleges jelentés.

Az előzetes értékelést megvitató, az NKFI Hivatalban megtartott munkaértekezleten Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke hangsúlyozta: „Bízom benne, hogy az Európai Bizottság szakértőivel való együttműködésünk során szakmailag megalapozott értékelés, valamint a gyakorlatban jól hasznosítható konkrét ajánlások születnek, hozzájárulva a hazai kutatásfejlesztési és innovációs rendszer megújításának folytatásához, a már megkezdett folyamatok finomhangolásához.” Pálinkás József hozzátette, hogy ez a folyamat az NKFI Hivatal által kezdeményezett, az innovációpolitika alakítását támogató egyéb szakmai egyeztetéseket és kapcsolódó elemzéseket is lényeges szempontokkal egészíti ki. Egyben arra kérte a hazai résztvevőket, hogy közreműködésükkel járuljanak hozzá a szakmailag megalapozott értékelés és az előremutató hazai ajánlások megfogalmazásához, amelyek segíthetik a nemzetközi szakérőket javaslataik összegzésében.

Az előzetes jelentés áttekinti a kutatásfejlesztési és innovációs rendszer erősségeit és fejlesztendő területeit, valamint meghatározza a 2016 közepére elkészülő teljes értékelés négy nagy fókuszterületét. Ezek magukba foglalják a kutatáshoz és innovációhoz kapcsolódó szakpolitikát, annak irányítását és a hatékony forrásfelhasználást; az ehhez kapcsolódó képzést és humánerőforrás-fejlesztést; az akadémiai és ipari szféra együttműködését és az innováció keretfeltételeinek közép- és hosszú távú fejlesztését. Az anyagban nevesített fejlesztési irányok összhangban vannak a hazai kutatásfinanszírozás megújítása és a versenypályázatok rendszerének kialakítása során követett szempontokkal:

  • Olyan kutatásokba szükséges befektetni, amelyek képesek megbízható válaszokat és megoldásokat adni valós társadalmi igényekre, szükségletekre.
  • Javasolt a multidiszciplináris kutatások arányának növelése, fejlesztendőek az alapkutatási eredmények alkalmazott kutatásokban való hasznosításának feltételei, továbbá fejlesztésre szorul a kutatási infrastruktúra.
  • További irányítási reformokra, a rendszer stabilitásának megteremtésére, valamint a tudomány, a technológia és az innováció humánerőforrás-alapjának megerősítésére van szükség.
  • Szükség van továbbá az induló innovatív vállalkozások környezetének javítására, az alapítást, képzést, működést támogató intézményi feltételek (pl. inkubátorok) megerősítésére, valamint az egyetemi-ipari együttműködések továbbfejlesztésére.

KFI rendszer átvilágítás: H2020 szakpolitika-támogató eszköz
A gazdasági növekedéshez és az új munkahelyek létrehozásához szükséges feltételek megteremtése érdekében az uniós tagállamok egy része kutatási és innovációs rendszere megújításán dolgozik.

Az ún. szakpolitika-támogató eszköz (Policy Support Facility, PSF) az Európai Bizottság új kezdeményezése a tagállamok támogatására a kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikák tervezésében, megvalósításában és értékelésében. Az önkéntes alapon elindítható folyamat az érintett tagállamok döntéshozóit támogatja KFI szakpolitikájuk alakításában, továbbfejlesztésében. Ezen belül szakmai tanácsokkal szolgál a nemzeti KFI stratégiák, programok és intézményrendszer értékelésében és a fejlesztendő kulcsterületek beazonosításában.

A KFI rendszer értékelése független nemzetközi szakértők bevonásával, a helyi érintettek megkérdezésével zajlik, eredménye pedig javaslattétel a szükséges KFI szakpolitikai reformokra és intézkedésekre. A folyamathoz több tagállam részvételével szervezett, az egymás közti tapasztalatcserét szolgáló workshopok kapcsolódhatnak, amelyeken a tagállamok által javasolt, speciális szakpolitikai kérdéseket vitatnak meg.”

Forrás:
Nemzetközi szakértői csoport dolgozik a hazai KFI rendszer értékelésén; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal; 2016. február 3.
Pre-Peer Review of Hungarian Research and Innovation system. Horizon 2020 Policy Support Facility; Európai Bizottság (pdf)
A Bizottság segíti a Tagállamokat kutatási és innovációs rendszereik megújításában; Európai Bizottság; 2015. március 3.