jogközigazgatás: magyarszakirodalom

Az élelmiszerlánc közigazgatási jogi szabályozása

Szerző: 2016. augusztus 31.No Comments

„Dolgozatom témája az élelmiszerlánc szabályozása, amelyen belül a közigazgatási jogi területet vettem részletes vizsgálat alá, e területen belül az anyagi jogi szabályozás mellett kiemelt hangsúlyt kaptak az eljárásjogi szabályok, valamint azok alkalmazása.

Kutatásom fő céljaként az általam felállított hipotézist kívántam igazolni, amely szerint bár Magyarországon az élelmiszerlánc-biztonságra vonatkozó előírások meglehetősen szigorúak, az egyes területek részletesen szabályozottak, azonban a jogalkotás és a jogalkalmazás területén számos probléma azonosítható, ami hátráltatja a generális és a speciális jogalkotói célok elérését. A kutatómunka keretében célom volt feltárni az élelmiszerlánc jogi szabályozásában rejlő problémákat, esetleges
koherencia zavarokat, amelyek megoldására egyúttal javaslatokat is kínálok. A kutatásom témájaként választott élelmiszerlánc-szabályozás tárgya egyrészt az élelmiszer, másrészt az ahhoz kötődő magatartási formák és társadalmi viszonyok, amelyek alapjaiban jelölik ki a vizsgálandó agrárjogi és közigazgatási jogi terület egyes részeit.

A disszertáció témájához közigazgatási jogi szempontból közelítve – a közigazgatási jogi alapvetések, a rendszertani elhelyezés, és egyes jellemző vonásainak bemutatása mellett – elsősorban az eljárásjogi garanciális szabályelemekre helyeztem hangsúlyt, mivel álláspontom szerint ez az egyik legfontosabb eleme az alá-fölérendeltségi viszonyban lévő jogalanyok között lévő kapcsolatnak, és ez végső fokon kihat a leginkább elérni kívánt, a közigazgatási eljárásban alkalmazott jogkövetkezmények valódi céljaira, a speciális és a generális prevencióra.

Vizsgálódásom kiterjedt emellett néhány speciális régi és új eljárásjogi jogintézmény tartalmi vizsgálatára, és annak gyakorlati alkalmazására, kritika alá véve ez utóbbit, feltárva az abban rejlő kockázatokat és problémákat. Közigazgatási jogi szempontból fontosnak ítélem a végrehajtó szervezetrendszer érintett szervei felépítésének és szervezeti egységeinek bemutatását is, melyek a szabályozásról nyújtott kép teljességének bemutatásához szükségszerűen kapcsolódó területet képeznek.
Eljárásjogi szempontból érintőlegesen kapott helyet a jogorvoslat rendszere, amely ugyan az eljárásjogi garanciák egyik legmarkánsabb eleme, azonban az értekezés fő céljaként mégsem elsődlegesen az anyagi és eljárásjogi szankciókkal szembeni jogorvoslati lehetőségeket kívántam hangsúlyozni, e tekintetben sokkal inkább az anyagi jogi szabályozás kérdéskörét vettem kritika alá. E törekvésem eljárásjogi tekintetben elsősorban a közigazgatási alapeljáráshoz kapcsolódó kérdéskörre fókuszált, rámutatva azonban a végrehajtás szabályozásának egyes kérdéseire, valamint feltárt problémáira is…”

forrás:
Az élelmiszerlánc közigazgatási jogi szabályozása; Reiterer Zoltán; Miskolci Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; a védés időpontja: 2016. szeptember 28. 13:30,
helye: ME ÁJK Kari Tanácsterem (pdf)