Találat: közigazgatási jog

A helyi önkormányzatok Alkotmánybíróság előtti jogvédelme, különös tekintettel az alkotmányjogi panasz jogintézményére

„..Az értekezés megírása során döntően könyvtári forrásokra támaszkodtam, és a klasszikus, jogtudományi típusú (normatív, illetve dogmatikai) megközelítést alkalmaztam. Egyéb közigazgatástani, településtani vagy politikatudományi vizsgálati módszereket és eredményeket azokban az esetekben használtam fel, amikor valódi magyarázó erő társult azokhoz. Kutatásom alatt több ország vonatkozásában áttekintettem a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályozást. Mivel mind az önkormányzatok, mind az Alkotmánybíróság kapcsán igaz az, hogy a német dogmatikában kimunkált eredmények hatottak a magyar jogalkotóra, ezért dolgozatomban legfőképpen ezeket ismertettem. A német párhuzamok felhívása azért sem mellőzhető, mert...

Részletek

A jegyzői státusz változásai a 19. századtól Magyarországon

„A kutatásom elsősorban jogtörténeti vonatkozású, mely arra irányul, hogy bemutassam a jegyzői státusz változásait egészen a 19. századtól napjainkig. Mivel a vizsgálat nemcsak jogtörténeti tárgyú, hanem közigazgatási jog is, a jelenlegi szabályozáshoz eljutva, mindenképpen szükséges a jegyző jelenlegi jogállásának, közigazgatásban, ezen belül is a helyi önkormányzatok rendszerében betöltött szerepének vizsgálata a hatályos jogszabályok alapján. ...bemutatom a jogtörténeti előzményeit követően az 1990-es helyi önkormányzati rendszer felépítését, különös tekintettel a jegyző jogállására, s azt is, hogy hogyan módosult ennek a hivatalnak a jogállása a...

Részletek

Közigazgatási eljárások

„.... A „közigazgatási eljárások” alatt e könyv szerzői a közigazgatási jogalkalmazást érintő, de különböző jogágakba tartozó eljárásokat értik. Így mindenekelőtt idesorolják a közigazgatási jog által szabályozott hatósági eljárást, de nem feledtetve azt, hogy más közigazgatási eljárások is vannak olyanok, melyek nem tartoznak az Ákr. hatálya alá. Tartalmazza a könyv a közigazgatási perrendtartás alapintézményeit is azzal, hogy azt nem a közigazgatási jog szabályozza, mivel hazai rendszerünkben a közigazgatási bíráskodás a rendes bírósági rendszer része. Mivel azonban a közigazgatási per lett a kérelemre indítható...

Részletek

Jogászegyleti Értekezések 2022

„...A Jogászegyleti Értekezések 2022 című kötetben megjelent összesen tizenöt tanulmány három nagy jogterületet fog át: a büntetőjogot, a közigazgatási jogot és a polgári eljárásjogot. Az elmúlt években mindhárom jogterület jelentős átalakuláson, fejlődésen ment keresztül. Új kódexek születtek, így még nem beszélhetünk teljesen kiforrott gyakorlatról sem. A kitűzött célnak megfelelően, a kötetben megjelent írások elsődlegesen a gyakorló jogászok számára nyújthatnak segítséget. A szerzők egy része azonban a jogalkotónak címzett javaslatokat is megfogalmazott. ... Közigazgatási jog * Baranyi Bertold – Aszalós Dániel: Az azonnali...

Részletek

Pillantás a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalmi fejlődésének mérföldköveire I-III.

„E tanulmány célja a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalma fejlődése mérföldköveinek bemutatása. Az írás figyelemmel van az 1854-es kezdetektől 1948-ig a szakirodalom jellegzetességeire, változó fókuszaira, főbb megállapításaira. Az esszé vizsgálja egyúttal a közigazgatási jog oktatásának tankönyvekben lecsapódó változásait is. A cikk mind a történeti, mind az összehasonlító módszertan tapasztalatait egyaránt alkalmazza.” Forrás: Pillantás a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalmi fejlődésének mérföldköveire I. (1854-1948); Koi Gyula; Új Magyar Közigazgatás; 15(1); 2022; 17-24. o. (PDF) „E tanulmány célja a hazai közigazgatási jog tankönyvirodalma fejlődése mérföldköveinek bemutatása....

Részletek

A hazai közigazgatási hatósági eljárás 65 év távlatában

„Hazánkban a közigazgatási hatósági eljárás általános tételes jogi szabályozása nem tekint vissza olyan régmúltra, mint a polgári perrendtartás vagy a büntetőeljárási kódex első kodifikációi. A közigazgatás is csupán a 19. század derekán önállósult. A bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk 1. §-a értelmében„Az igazságszolgáltatás a bírói hatalomtól elkülöníttetik.”, ettől az időponttól beszélhetünk hazánkban a hatalmi ágak tiszta elválasztásáról. Ezt követően megjelentek az egyes jogszabályok eljárásjogi rendelkezésekkel – mint például a kisajátításról szóló 1868. évi LV. törvény – azonban az egyes...

Részletek

Az Ákr. alapelveinek kapcsolatrendszere

„Az alapelvek egyre inkább a háttérbe szorulnak, hangsúlyozásukra ritkán kerül sor. Tanulmányomban annak bizonyítására teszek kísérletet, hogy az alapelvek nem csupán valamiféle magasztos gondolatok, hanem ténylegesen kikényszeríthető jogi normák. Továbbá az alapelvek nem csak egy fejezet erejéig szerepelnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.), hanem behálózzák az egész kódex rendszerét. A kutatás keretében megvizsgáltam az alapelvek által betöltött szerepet, valamint azt, hogy a generálklauzulák milyen viszonyban állnak az egyes jogintézményekkel.” Forrás: Az Ákr. alapelveinek kapcsolatrendszere; Studia...

Részletek

Közigazgatási jog digitalizációs vonatkozása

„Támogatják a közigazgatási jogot kutató fiatal szakértők munkáját a „Közigazgatási jog digitalizációs vonatkozása” című pályázattal, amelyet a Digitális Jólét Nonprofit Kft. és a Neumann Nonprofit Közhasznú Kft. hirdetett meg. A pályázat védnöke Dr. Répássy Róbert az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettese. A felhívás célja a felsőoktatási intézmények közigazgatási jogi tanszékein kutató graduális hallgatók, doktoranduszok, doktorjelöltek ösztönzése volt, és támogatás nyújtása kiemelten a közigazgatási jog és digitalizáció kapcsolatának kutatásához. A programban a Pécsi Tudományegyetem, Károli Gáspár Református Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pázmány Péter...

Részletek

Közigazgatási jogi alaptanok. 2. kiadás

„E kötet 2019-es első kiadásának célja a korábbi Közigazgatási jog I-II tananyag helyébe lépő új, tananyagként is hasznosítható munka kiadása volt. Ennek keretében karakteresen próbáltuk szétválasztani az általános részbe tartozó egyes témaköröket oly módon, hogy a közigazgatási jog alapfogalmairól, a szervezeti és közszolgálati jogról, valamint a közigazgatási jog érvényesítését szolgáló eljárásokról külön tananyag készüljön. Ennek eredményeképp a Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán a közigazgatási jog korábban általános rész alatt tárgyalt anyagának oktatása napjainkra már három pillérre épül; az elméleti alapokat adó Közigazgatás-elmélet...

Részletek

Az átláthatóság értelmezése és követelményrendszere a közigazgatási hatósági eljárások tükrében

„A közigazgatási hatósági eljárásoknak, az ezeket az eljárásokat végző hatósági szerveknek folyamatosan változó társadalmi, gazdasági és politikai környezetben kell betölteniük a hatósági jogalkalmazási tevékenységhez kapcsolódó funkciókat, amely így ismétlődően új kihívások és elvárások elé állítja azokat. A disszertáció megállapításai alapján ebbe a gondolatmenetbe illeszkedik az átláthatóság és a hatósági eljárások kapcsolata is, amely a közigazgatás irányába mutatkozó – történelmi gyökereken építkező, de mégis – újszerű elvárások egyik típusaként jellemezhető. A doktori kutatás eredményei alapján hatósági eljárás akkor tudja teljeskörűen betölteni a feladatát...

Részletek
Page 1 of 5 1 2 5