Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozata a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról

Szerző: 2016. szeptember 18.No Comments

„A Kormány köszönetet mond a magyar polgároknak, a szakmai és civil szervezeteknek, a digitális ökoszisztéma szereplőinek az alkotó közreműködésért, a széleskörű összefogásért, amelynek eredményeként elkészült Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája.

A Kormány továbbra is várja valamennyi érintett szereplőnek a Stratégia gazdagítására vonatkozó szakmai javaslatait.

A Kormány a Stratégia végrehajtása során is megteremti a széles körű társadalmi párbeszéd fórumait, és számít a magyar polgárok, valamint a szakmai, társadalmi és tudományos szervezetek és a piac szereplőinek közreműködésére és együttműködésére.

1. A Kormány elfogadja a Digitális Jólét Program részeként számára bemutatott „Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiáját” (a továbbiakban: Stratégia), és felhívja a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztost (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos), hogy a Stratégiát a kormányzati portálon (kormany.hu) tegye közzé.
Felelős: miniszterelnöki biztos
Határidő: azonnal

2. A Kormány a digitális ipar területén tapasztalható jelentős munkaerőhiány mérséklése és a munkaerőpiaci szereplők digitális kompetenciáinak javítása érdekében meghirdeti a Digitális Munkaerő Programot, és felkéri az érintett minisztereket a program részleteinek kidolgozására és megvalósítására.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos

3. A Kormány felismerve, hogy a magyar munkaerőpiacon az informatikai szakemberek iránt egyre növekvő igény mutatkozik, és az informatikai ipar jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság versenyképességének javulásához, az informatikai szakemberképzés nagyságrendjének jelentős bővítéséről határoz.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos

4. A Kormány támogatja az informatikai szolgáltatóközpontok (SSC) magyarországi jelenlétének erősítését, és ennek érdekében programokat indít az SSC-k szakember igényének kielégítését szolgáló képzések, valamint az SSC-k fogadására alkalmas irodaház-kapacitás bővítésére.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter nemzetgazdasági miniszter Miniszterelnökséget vezető miniszter emberi erőforrások minisztere nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 22016. december 31., majd azt követően folyamatos

5. A Kormány átfogó programokat indít a digitális gazdaságban tevékenykedő magyar vállalkozások exportpiacra lépésének és exporttevékenységének ösztönzésére pénzügyi és szakmai támogatások biztosításával.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos

6. A Kormány a hazai digitális termékek és szolgáltatások exportjának növelése érdekében létrehozza a Hazai Digitális Megoldások Leltárát és a Nemzetközi IT Problématérképet.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos

7. A Kormány támogatja a magyar közigazgatásban kifejlesztett nemzetközi színvonalú digitális megoldások exportját és programot indít a hazai állami megoldások exportjának fejlesztésére.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter igazságügyi miniszter belügyminiszter Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2016. december 31., majd azt követően folyamatos

8. A Kormány a Stratégia végrehajtásának elősegítése érdekében kezdeményezi a Digitális Exportfejlesztési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: DETB) létrehozását.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter nemzetgazdasági miniszter miniszterelnöki biztos
Határidő: 2016. október 31.

9. A Stratégia végrehajtását a miniszterelnöki biztos hangolja össze. A Kormány felhívja a miniszterelnöki biztost, hogy a Stratégia végrehajtása érdekében készítsen részletes – az egyes részfeladatokat, a felelősöket és a határidőket is meghatározó – intézkedési tervet (a továbbiakban: intézkedési terv).
Felelős: miniszterelnöki biztos
Határidő: 2016. szeptember 30.

10. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy
a) a 2–8. pontokban meghatározott feladatok végrehajtása során a 10. pontban meghatározott intézkedési tervben foglaltak, valamint a miniszterelnöki biztos 9. pontban meghatározott koordinációs feladat- és hatáskörében adott iránymutatásai szerint járjanak el, valamint
b) bocsássák a miniszterelnöki biztos rendelkezésére a Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatai ellátásához szükséges adatokat, információkat, elemzéseket.
Felelős: érintett miniszterek
Határidő: folyamatos

11. A Kormány elrendeli
a) a Stratégia és az intézkedési terv megvalósulásának figyelemmel kísérését, a Stratégia végrehajtásával kapcsolatos folyamatos társadalmi egyeztetését, a Stratégia évenkénti értékelését és szükség szerint a felülvizsgálatát,
b) hogy az a) pontban meghatározott feladatok végrehajtása során keletkező tapasztalatokról a miniszterelnöki biztos a Kormány részére évente jelentést nyújtson be.
Felelős: miniszterelnöki biztos
Határidő: az a) alpont vonatkozásában folyamatos,
a b) alpont vonatkozásában első alkalommal 2017. június 30., majd évente június 30…”

Forrás:
A Kormány 1491/2016. (IX. 15.) Korm. határozata a digitális termékek és szolgáltatások exportjának növeléséről, Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiájáról; Magyar Közlöny; 2016. évi 138. szám; 2016. szeptember 15.; 68689-68690. oldalak (pdf)
Lásd még: Magyarország Digitális Exportfejlesztési Stratégiája; Digitális Jólét Program, Miniszterelnöki Kabinetiroda (pdf)