gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalom

Az Állami Számvevőszék lezárta a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellenőrzését

Szerző: 2017. április 17.No Comments

„Az Állami Számvevőszék elvégezte a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 2012-2015 közötti időszakra vonatkozó ellenőrzését. Az ÁSZ megállapította, hogy a KEF irányító szerveinek feladatellátása, valamint a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A pénzügyi gazdálkodás összességében szabályszerű volt, azonban a 2015. évi felhalmozási és a 2014-2015. évi működési kiadási előirányzatok felhasználásához kapcsolódó közbeszerzési szabálytalanságok miatt nem volt biztosított a közpénzekkel történő felelős gazdálkodás. A vagyongazdálkodás feltételeinek kialakításánál és a vagyonelemek hasznosítására kötött szerződéseknél feltárt hiányosságok miatt a vagyongazdálkodás nem volt szabályszerű. Az integritás szemlélet erősítése érdekében az intézménynél még további lépések megtétele indokolt.

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságot (KEF) a Kormány hozta létre 1996-ban a Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága néven, elnevezése 2011. május 1-jétől változott Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságra. A KEF központi beszerző szervként végezte a központosított közbeszerzési eljárások lebonyolítását, a központosított közbeszerzési rendszer működtetését, továbbá biztosította – a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium külképviseleteinek kivételével – a minisztériumok és a Miniszterelnökség működéséhez szükséges munkakörnyezetet. Ennek keretében gondoskodott az említett szervek épületeinek és gépjárműveinek üzemeltetéséről, illetve a munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel történő ellátásáról. Az irányító szervi feladatokat 2014. október 2-ig a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, azt követően a Nemzetgazdasági Minisztérium látta el. Az éves költségvetési beszámolók alapján 2015-ben a KEF teljesített költségvetési bevétele közel 21 milliárd Ft, teljesített költségvetési kiadása 16,7 milliárd Ft, könyvviteli mérleg szerinti vagyona 2015 végén 46,6 milliárd Ft volt.

Az ellenőrzés megállapította, hogy az intézményalapítással kapcsolatos, továbbá az egyéb irányítási, felügyeleti és ellenőrzési, munkáltatói jogosultságokat az irányító szervek szabályszerűen gyakorolták. Az intézménynél a belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése összességében biztosította a közpénzekkel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodást, illetve a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítését. A kontrollkörnyezet kialakítása és működtetése a számviteli politika és a számlarend kisebb hiányosságai mellett, a kockázatkezelési rendszer kialakítása és működtetése a 2012. évi működtetés kivételével, továbbá a kontrolltevékenység kialakítása és működtetése szabályszerű volt. Az információs és kommunikációs folyamatok kialakítása és működtetése – a beszámolási szintek, határidők meghatározása kivételével – megfelelt a jogszabályi előírásoknak. A főigazgató a jogszabályi előírásoknak megfelelően alakította ki a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának folyamatos- és eseti nyomon követését biztosító rendszerét.

Az ÁSZ feltárta, hogy a KEF a bevételi előirányzatok teljesítése és a kiadási előirányzatok felhasználása során – a gazdálkodási jogkörök működtetésének eseti hiányosságai mellett – a 2015. évi felhalmozási és a 2014-2015. évi működési kiadásokkal kapcsolatos kifizetéseknél több esetben megsértette a közbeszerzési törvényben előírt, az egybeszámítási szabályok figyelembevételével történő közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségét. Az előirányzat felhasználáshoz kapcsolódó évközi korlátozó intézkedéseket végrehajtották, a befizetési kötelezettségeket teljesítették. A KEF vagyongazdálkodása során a vagyonkezelési szerződés tartalma 2015. július 7-éig nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá a KEF az ellenőrzött időszakban a jogszabályban előírt feladatai körébe nem tartozó vagyongazdálkodási feladatokat is ellátott az informatikai és telekommunikációs eszközök vonatkozásában. A vagyonelemek hasznosítása a szerződések tartalmi hiányosságai, valamint esetenként az átláthatóságra vonatkozó nyilatkozatok hiányában kötött szerződések miatt nem a jogszabályok előírásainak megfelelően történt. A leltározás a 2012. év kivételével, a mérlegben kimutatott eszközök és források nyilvántartása, értékelése, továbbá az értékmegőrzési, állagmegóvási kötelezettségek ellátása megfelelt az előírásoknak.

Az integritás szemlélet erősítése, annak tudatosítása, a kockázatelemzések alkalmazása, valamint a nemkívánatos dolgozói magatartással szembeni intézkedések területein a KEF-nél még további lépések megtétele indokolt.

Az ÁSZ az NGM Miniszternek egy, a KEF főigazgatójának 16 javaslatot tett, amelyekre a jelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.”

Forrás:
Lezárult a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ellenőrzése; Lengyel Viktor; Állami Számvevőszék; 2017. április 8.
A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése – Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság; Állami Számvevőszék; 2017 (pdf)