jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Fővárosi Törvényszék tájékoztatója a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatályba lépése miatt 2018. január 1-jén bekövetkező egyes változásokról

Szerző: 2017. december 3.No Comments

„Tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2018. január 1-jén hatályba lép a hazai közigazgatási bíráskodást jelentősen átalakító közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény („Kp.”). A közigazgatási ügyekben eljáró bíróságok elé vihető perek szabályrendszere és az e perekben ítélkező bíróságok, így a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, valamint a Fővárosi Törvényszék hatásköri és illetékességi szabályai is alapvetően módosulni fognak. A közigazgatási peres eljárásokra vonatkozó szabályanyag részben kikerült a polgári perrendtartásból, és önálló kódexben, több helyen visszautalva a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényre, a Kp.-ban kaptak helyet.

A Kp. alapján a jövőben a közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási szerv közigazgatási jog által szabályozott, az azzal érintett jogalany jogi helyzetének megváltoztatására irányuló vagy azt eredményező cselekményének, vagy a cselekmény elmulasztásának jogszerűsége. Közigazgatási cselekmény az egyedi döntés, a hatósági intézkedés, az egyedi ügyben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – általános hatályú rendelkezés, valamint a közigazgatási szerződés. Közigazgatási jogvita a közszolgálati és a közigazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos jogvita is.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Kp. szabályai alapján az eddig Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos hatáskörébe és illetékességébe tartozó egyes közigazgatási ügyek a Fővárosi Törvényszék elsőfokú hatáskörébe fognak tartozni. A Kp. szabályai alapján a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik törvény eltérő rendelkezésének hiányában a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) szerinti önálló szabályozó szerv, autonóm államigazgatási szerv és kormányhivatal,a vasúti igazgatási szerv és a légiközlekedési hatóság, a köztestület és a Magyar Nemzeti Bank közigazgatási tevékenységével kapcsolatos per. Emellett a Fővárosi Törvényszék dönt – az egész országra kiterjedő illetékességgel – a közigazgatási szerv kijelölésére irányuló eljárásban, a gyülekezési jog gyakorlásával kapcsolatos perben, a minősített adatok megismerésével kapcsolatos perben, továbbá törvény eltérő rendelkezésének hiányában mindazon azon közjogi jogvitákban, amelyeknek elbírálását törvény a közigazgatási ügyben eljáró bíróság hatáskörébe utalja. A Kp. alapján kizárólag a Ksztv. szerinti kormányhivatalok közigazgatási tevékenységének vizsgálata tartozik a Fővárosi Törvényszékhez, a fővárosi és megyei kormányhivatalok közigazgatási tevékenységének elbírálására a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróságok jogosultak.

A Fővárosi Törvényszék közigazgatási perekben az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozatával szemben – ha fellebbezésnek helye van – általános fellebbviteli bíróságként jár el, vagyis a közigazgatási és munkaügyi bíróságok első fokú határozata ellen, ahol ennek helye van, a Fővárosi Törvényszékhez lehet ezentúl fellebbezni.

A Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességébe nem utalt közigazgatási ügyekben a Budapest főváros területén megvalósult közigazgatási cselekmények tekintetében továbbra is a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság jogosult eljárni. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Budapest főváros tekintetében kijelölt regionális bíróságnak számít. A társadalombiztosítási, szociális vagy gyermekvédelmi ellátással, illetve az állami foglalkoztatási szerv által nyújtott ellátással vagy támogatással kapcsolatos perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes, ha a területén található a felperes belföldi lakóhelye – jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet székhelye –, ennek hiányában a közigazgatási szerv székhelye. Ezzel összefüggésben a munkaügyi ügyszakot érintő változásként felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kp. a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő foglalkoztatási-munkaügyi pereket ezentúl közigazgatási perként kezeli, és ennek megfelelően a Kp. szabályai alapján kell ezeket a pereket lefolytatni. A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes, ha a munkavégzés helye Budapest főváros. A természetes személy felperes a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

A közigazgatási szerződéssel kapcsolatos perre a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes, ha a szerződés megkötésének helye Budapest főváros. Bár a felek a közigazgatási szerződéssel kapcsolatban felmerült jövőbeli jogvitájuk esetére – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a közigazgatási szerződés egyedileg megtárgyalt szerződési rendelkezésében kiköthetik valamely regionális közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét, de a Kp. kifejezetten megtiltja a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékességének kikötését.

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleket, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy a Kp.-t 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell először alkalmazni. A 2017. december 31-én első fokon folyamatban lévő Fővárosi Törvényszék hatáskörébe kerülő közigazgatási ügyeket, továbbá az első fokon befejezett ezen ügyeket, amelyekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó további intézkedéseket kell tenni, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kötelezően meg kell küldeni a Fővárosi Törvényszéknek.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság és a Fővárosi Törvényszék, valamint a kezelőirodáik 2018. január 1-jét követően is az 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3. szám alatt fogadják a Tisztelt Ügyfeleket”

Forrás:
Tájékoztató a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény hatályba lépése miatt 2018. január 1-jén bekövetkező egyes változásokról; Fővárosi Törvényszék; 2017. október 17.
2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról; Nemzeti Jogszabálytár