Skip to main content
gazdaságjogközigazgatás: külföldönközigazgatási informatika

Méltányos adóztatás: A Bizottság új, héacsalás (áfacsalás) elleni eszközökre tett javaslata

Szerző: 2017. december 3.No Comments

Az Európai Bizottság a mai napon új eszközöket terjesztett elő az uniós hozzáadottérték-adó (héa) rendszerének csalásbiztosabbá tétele és a nagy volumenű héacsalásokat eredményező kiskapuk megszüntetése érdekében.

Az új szabályozás célja a tagállamok közötti bizalomépítés és ezáltal az információcsere kiszélesítése, valamint a nemzeti adóhatóságok és bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés megerősítése.

A héacsalások a legóvatosabb becslések szerint is évi több mint 50 milliárd eurós bevételkiesést okoznak az uniós tagállamoknak, ezáltal forrásokat vonva el a kórházakba, iskolákba és közutakba történő közberuházásoktól. A Paradise-iratok nyomán ismét napvilágra került adóelkerülési technikákkal sok tehetős magánszemély és vállalkozás igyekszik kijátszani az uniós héaszabályozást, és elkerülni azt, hogy ők is tisztességesen kivegyék a részüket az adófizetésből. A legújabb jelentések szerint a héacsalási módszerek a bűnszervezetek, ezen belül a terroristák finanszírozásához is hozzájárulhatnak.

A ma előterjesztett javaslatok lehetővé tennék, hogy a tagállamok szélesebb körben átadják egymásnak a vonatkozó információkat, és szorosabban együttműködjenek a szóban forgó tevékenységek elleni küzdelemben.

Valdis Dombrovskis, az euróért és a szociális párbeszédért felelős alelnök így nyilatkozott: „A tagállami és uniós költségvetést sújtó adóbevétel-kiesés egyik legfőbb oka a határokon átnyúló héacsalás. A probléma hatékony kezelését és az adóbeszedés javítását célzó mai javaslat segít megerősíteni a tagországi és uniós szintű intézmények közötti együttműködést.”

Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyekért, valamint az adó- és vámügyért felelős biztos kijelentette: „A Paradise-iratok ismét rámutattak, hogy miként igyekeznek egyesek az EU-ban irányadó héaszabályozás megengedő alkalmazásával visszaélve kevesebb héát fizetni másoknál. Mint tudjuk, a héacsalás bűncselekmények, ezen belül a terrorizmus finanszírozásának egyik forrása lehet. Az ilyen bűncselekmények elleni küzdelem az illetékes nemzeti hatóságok között a jelenleginél jóval hatékonyabb információmegosztást tesz szükségessé – és a mai javaslatok ezt teszik lehetővé. Például a csalás elleni szakértők uniós hálózata, az Eurofisc hozzáfér majd a többi tagállam gépjármű-nyilvántartási adataihoz is, ez segít majd elapasztani az új és a használt gépjárművek értékesítése közötti különbözőséghez kapcsolódó héacsalások egyik fő forrását.”

Jóllehet a tagállami adóhatóságok már most is átadnak egymásnak egyes, a vállalkozásokkal és a határon átnyúló értékesítésekkel kapcsolatos információkat, ez az együttműködés nagy mértékben az információk kézi feldolgozásán alapul. Rendszerszinten ugyanakkor az uniós bűnüldöző hatóságok nem osztják meg egymással a legsúlyosabb héacsalásokban részt vevő szervezett csoportokról szóló héainformációkat és hírszerzési információkat. Végezetül az adóhatóságok és a bűnüldöző hatóságok közötti nemzeti és uniós szintű nyomozati koordináció hiánya azt jelenti, hogy ezt a gyorsan változó bűnözői tevékenységet jelenleg nem lehetséges kellő gyorsasággal nyomon követni és kezelni.

A mai javaslatok megerősítenék a tagállamok közötti együttműködést, lehetővé téve a héacsalások, többek között az internetes csalások gyorsabb és hatékonyabb kezelését. A javaslatok összességében jelentős mértékben megerősítenék azt a képességünket, hogy nyomon kövessük azokat a csalókat és bűnözőket, akik előnyszerzés céljából ellopják az adóbevételeket, és szigorúan fellépjünk ellenük.

A jogszabályban foglalt kulcsfontosságú intézkedések a következők:

  • A tagállamok közötti együttműködés megerősítése: A héacsalás percek alatt végrehajtható művelet, ezért a tagállamoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyekkel a lehető legrövidebb idő alatt felléphetnek. A ma előterjesztett javaslat internetes információmegosztási rendszert vezetne be a csalás elleni szakértők meglévő uniós hálózatán, az Eurofisc hálózaton belül. A rendszer lehetővé tenné a tagállamok számára a kockázat lehető leggyorsabb és legpontosabb értékelése érdekében a határokon átnyúló tevékenységekre vonatkozó adatok feldolgozását, elemzését és ellenőrzését. A határokon átnyúló szállítások ellenőrzésére irányuló tagállami kapacitás megerősítése érdekében létrejönne a közös ellenőrzések intézménye, amelynek keretében két vagy több nemzeti adóhatóság szakértői egységes ellenőrző munkacsoportot alkotva lépnének fel a csalás ellen – ez az elektronikus kereskedelemben végrehajtott csalásoknál különös jelentőséggel bírna. A javaslat továbbá olyan új hatáskörökkel ruházná fel az Eurofisc hálózatot, amelyek lehetővé tennék a határon átnyúló nyomozások összehangolását.
  • Együttműködés a bűnüldöző szervekkel: Az új intézkedések új kommunikációs csatornákat és adatcseréket nyitnának meg az adóhatóságok és az európai bűnüldöző szervek – az OLAF, az Europol és a nemrégiben létrejött Európai Ügyészség – között a határokon átnyúló héacsalás-gyanús tevékenységekkel kapcsolatban. Az európai szervekkel folytatott együttműködés lehetővé tenné a nemzeti információk keresztellenőrzését a bűnügyi nyilvántartások, adatbázisok és az Europol és az OLAF más információi alapján annak érdekében, hogy megállapítsák a csalás valódi elkövetőinek kilétét és felderítsék hálózatukat.
  • Az EU-n kívülről származó importtal kapcsolatos főbb információk megosztása: Tovább javulna az adóhatóságok és a vámhatóságok közötti információmegosztás a jelenleg héacsalásra nyitott vámeljárásokkal kapcsolatban. Az az EU-n kívülről származó áru, amelynek a végső rendeltetési helye valamelyik tagállam, egy különleges eljárás keretében másik tagállamon keresztül is beérkezhet az EU-ba, majd onnan héamentesen továbbszállítható. A héát csak azt követően kell megfizetni, hogy az áru a végső rendeltetési helyére megérkezett. Ennek a lehetőségnek az a célja, hogy az uniós héarendszer megkönnyítse a kereskedelmet a tisztességes vállalkozások számára, azonban visszaélésre ad lehetőséget, mivel a kereskedők az árut a héa megfizetésének teljes elkerülésével a feketepiacra irányíthatják. Az új szabályozás alapján a tagállamok adó- és vámhatóságai megosztanák egymással a beérkező árukra vonatkozó információkat, és megerősítenék az együttműködésüket.
  • Gépjárművekkel kapcsolatos információcsere: A gépjármű-kereskedelemben is előfordulnak csalások, mert az új, illetve a használt gépjárművekre eltérő héaszabályok alkalmazandók. Azok a nemrégiben gyártott vagy új gépjárművek, amelyeknél a teljes összeg után adót kell fizetni, eladhatók használt áruként, és így már csak a haszonkulcs adóköteles. E csalástípus kezelése érdekében az Eurofisc tisztviselői hozzáférnének a többi tagállam gépjármű-nyilvántartási adataihoz is.

Következő lépésként a jogalkotási javaslatokat konzultáció céljából az Európai Parlament elé, illetve elfogadás céljából a Tanács elé terjesztik.

Háttér-információk
A javasolt intézkedések előzményeként a Bizottság 2017. októberében előterjesztette az új, végleges, egységes uniós héaövezet alapvető elemeit, 2016 áprilisában pedig az egységes uniós héaövezet kialakítására irányuló, a héára vonatkozó cselekvési tervet.

A közös hozzáadottértékadó‑rendszer az európai egységes piac egyik fontos tényezője. A héa fontos és egyre jelentősebb bevételi forrást jelent az EU-ban: összege 2015-ben meghaladta az uniós GDP 7 %-ának megfelelő 1 billió EUR-t. Az EU egyik saját forrása szintén a héán alapul.

A héarendszer azonban a számos reform ellenére sem tudja felvenni a lépést napjaink globális, digitális és mobil gazdaságának kihívásaival. A jelenlegi héarendszer 1993-ból származik, és eredetileg átmeneti rendszernek szánták. A rendszer nem egységes és túlságosan összetett a határokon átnyúló tevékenységet folytató, egyre növekvő számú vállalkozás számára, valamint teret ad a csalásnak: másképp kezeli a belföldi, illetve a határokon átnyúló tranzakciókat, miközben az egységes piacon belül az áruk és szolgáltatások héamentesen vásárolhatók. A Bizottság időről időre sürgeti a héarendszer reformját. Az EU-n belül kereskedő vállalkozások számára a határok a héa tekintetében ma is a mindennapok részét képezik. A hatályos héaszabályozás az uniós jog egyik utolsó olyan területe, amely még nem áll összhangban az egységes piac alapelveivel.

További információk
Kérdések és válaszok héacsalás ellen javasolt eszközökről
A héára vonatkozó cselekvési terv – Úton egy egységes uniós héaövezet felé
Sajtóközlemény az uniós héaszabályok reformjáról
Kérdések és válaszok az uniós héaszabályok reformjáról
Tájékoztató az uniós héaszabályok reformjáról
Kérdések és válaszok az elektronikus kereskedelemre vonatkozó hozzáadottérték-adóról

Forrás:
Méltányos adóztatás: A Bizottság új, héacsalás elleni eszközökre tett javaslata; Európai Bizottság; 2017. november 30.