Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

2017. évi CLXXXIV. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

Szerző: 2017. december 17.No Comments

„1. § A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ajánlatkérő előírhatja valamely kapcsolattartási forma alkalmazását, amely azonban nem sértheti a gazdasági szereplők esélyegyenlőségét. A kizárólag elektronikus úton történő nyilatkozattétel – központi beszerző szerv eljárása, valamint a  Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül lebonyolított közbeszerzési eljárás, továbbá a dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus katalógus vagy elektronikus árlejtés alkalmazása esetének kivételével – nem követelhető meg az ajánlattevőktől.”

2. § A Kbt. 196. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 40. § 2018. április 15-én lép hatályba.”

3. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2018. január 1-jén lép hatályba…”

Forrás:
2017. évi CLXXXIV. törvény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról; Magyar Közlöny; 2017. évi 207. szám; 2017. december 11.; 33419. oldal (PDF)