„A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A Kormány a magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az infokommunikációs tárgyú fejlesztések összehangolása és a digitális oktatási fejlesztések hatékony végrehajtása érdekében működteti a Digitális Jólét Programot (a továbbiakban: DJP), és a digitális infrastruktúra, kompetenciák, gazdaság és közigazgatás további fejlesztése érdekében a Digitális Jólét Program 2.0-t (a továbbiakban: DJP2.0).”

2. § Az R. 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Neumann Nkft. a 2. § a) pontja alapján közfeladatai körében] „a) ellátja az információs társadalom fejlesztésével, ezen belül kiemelten a digitális készségek fejlesztésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések és egyéb, a lakosság különböző szegmensei és a vállalkozások digitális kompetenciáinak fejlesztését célzó ismeretátadó foglalkozások vonatkozásában,”

3. § Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Neumann Nkft. az (1) bekezdésben meghatározott feladatait közszolgáltatási, illetve támogatási szerződés keretében látja el.”

4. § Az R. 4. § (1) bekezdés a) pontja a következő ad) alponttal egészül ki:
[A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében ellátja Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtásával összefüggő feladatokat, különösen:] „ad) közreműködik a Digitális Szakképzési és Felnőttképzési Módszertani Központ szakmai feladatainak ellátásában;”

5. § Az R. 4. § (1) bekezdése a következő h)–j) pontokkal egészül ki:
[A Digitális Jólét Nkft. a 2. § b) pontja alapján közfeladatai körében] „h) közreműködik a DJP2.0 végrehajtásában, a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott feladatok végrehajtásának koordinációjában;

i) ellátja a DJP2.0 intézkedési tervében meghatározott kormányzati stratégiák és szakmai anyagok kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, valamint közreműködik a stratégiákban meghatározott feladatok végrehajtásában, különösen az alábbi stratégiák esetében:

ia) Felsőoktatási intézmények informatikai infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ib) Közgyűjtemények hosszú távú infrastruktúra-fejlesztési stratégiája;

ic) Gigabit Hungary stratégia;

id) Magyarország 5G Stratégiája;

ie) Digitális Szolgáltatás Kereskedelem-fejlesztési Stratégia;

if) Magyarország Digitális Agrárstratégiája;

ig) Magyarország Digitális Egészségipar-fejlesztési Stratégiája;

ih) Magyarország Digitális Hálózatkutatási Stratégiája;

ii) Magyarország Digitális Sport Stratégiája;

j) ellátja a Digitális Jólét Pénzügyi Program keretében megvalósuló pénzügyi konstrukciók végrehajtása során beérkező támogatási igények előzetes vizsgálata keretében az egyes projektjavaslatok DJP stratégiákhoz történő illeszkedésének vizsgálatával összefüggő szakmai feladatokat, együttműködésben a Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságával, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 24/B. §-a szerint az alapok alapját végrehajtó szervezettel.”

6. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Digitális Jólét Nkft. az (1) bekezdésben meghatározott feladatait közszolgáltatási, illetve támogatási szerződés keretében látja el.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”

Forrás:
49/2018. (III. 19.) Korm. rendelet a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 49/2018. (III. 19.) Korm. rendelete a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2018. évi 38. szám; 2018. március 19.; 1778-1779. oldalak (PDF)