Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

NAV tájékoztató a közadatok újrahasznosításáról

Szerző: 2019. április 22.No Comments

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kútv) tartalmazza mindazon rendelkezéseket, melyek a közadatok újrahasznosítását szabályozzák.

A Kútv. 4. § 2. pontja szerint közadat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben (a továbbiakban: Infotv.) meghatározott közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat. Az újrahasznosítás a Kútv. 4. § 4. pontja szerint a közadatok felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, ami kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti célkitűzésen, amire a közadatot előállították.

Közadat újrahasznosítása iránt igény írásban, az újrahasznosítási cél megjelölése mellett nyújtható be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) bármely szervénél.

Amennyiben az igénylő a kérelmében megjelöli, hogy az adatot újrahasznosításra kéri, és az adat a NAV rendelkezésére áll (a kérelemben meghatározott formátumban és csoportosításban) az a Kútv. szerinti közadat újrahasznosítására irányuló igénynek minősül, tehát e törvény előírásai vonatkoznak rá.

Amennyiben az igénylő kérelmében nem jelöli meg, hogy az adatot újrahasznosításra kéri, és az adat a NAV rendelkezésére áll (a kérelemben meghatározott formátumban és csoportosításban), akkor az az Infotv. szerinti közérdekű adatigénylésnek minősül.

Az újrahasznosítási kérelem tárgyában annak hiánytalan kézhezvételét követő 20 munkanapon belül a NAV érdemben dönt. Ezt a határidőt a NAV – annak letelte előtt, indokolt esetben, egyszeri alkalommal – legfeljebb további 20 munkanappal meghosszabbíthatja.

Az újrahasznosítási kérelmet a NAV kizárólag abban az esetben utasíthatja el, ha:
* az igényelt közadat újrahasznosítás céljából nem bocsátható rendelkezésre, illetve
* ha az igényelt közadat nem áll rendelkezésre és a kérelem más közfeladatot ellátó szervhez nem tehető át.

Az elutasítást a NAV írásban indokolni köteles.

A NAV a kezelésében lévő közadatok újrahasznosításra történő rendelkezésre bocsátásáért díjat állapíthat meg, amely nem haladhatja meg a rendelkezésre bocsátott közadatok összeállításának és terjesztésének legfeljebb 5 %-os nyereséghányaddal megnövelt költségét.

Az újrahasznosításra rendelkezésre bocsátott formátumról, módról és nyelvről a Kútv. 16. §-a tartalmaz rendelkezéseket.

Az igény teljesítése esetén a NAV a Kútv. 17. §-a szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó megállapodást köt az igénylővel.

Az igénylő bírósághoz fordulhat:
* kérelme elutasítása, vagy
* a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a NAV által meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint
* a rendelkezésre bocsátásért megállapított díj összegének felülvizsgálata
érdekében.

A kérelem elutasításának jogszerűségét, illetve a díj összegének megalapozottságát a NAV-nak kell bizonyítania.

A pert a kérelem elutasításának közlésétől, a kérelem elintézésére rendelkezésre álló határidő eredménytelen elteltétől, illetve – a díj összegének felülvizsgálatára irányuló igény esetén – a díj megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 10 napon belül kell megindítani. A díj megfizetése nem akadálya a per megindításának. A perindításra nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

A Kútv. 18. § (4) bekezdése szerint az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő helyi bíróság, Budapest a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

A bíróság:
* a közadat rendelkezésre bocsátása iránti kérelemnek helyt ad, a közfeladatot ellátó szervet rendelkezésre bocsátásra kötelezi;
* az újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért megállapított díj összegét megváltoztathatja vagy a díj tekintetében a közfeladatot ellátó szervet új eljárásra kötelezheti;
* a különbözet igénylő részére történő visszafizetésére kötelezi a közfeladatot ellátó szervet, ha a kérelmező a per indításakor a díjat már megfizette és ez a megfizetett összeg nagyobb, mint a bíróság által meghatározott összeg.”

Forrás:
Tájékoztató a közadatok újrahasznosításáról; Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 2019. április 16.
Közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződés; Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 2019. április 16. (.doc)
Általános Szerződési Feltételek; Nemzeti Adó- és Vámhivatal; 2018.április 5. (.pdf)
Lásd még:
2012. évi LXIII. törvény a közadatok újrahasznosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; Nemzeti Jogszabálytár

Szerkesztői megjegyzések:
I.
A „Közadatok újrahasznosítására vonatkozó szerződés” című dokumentum 8. pontja (Az adatok felhasználásának feltételei) értelmében:
„Az Igénylő jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az adatokat a Kútv. 1. § (2) bekezdése értelmében közadat újrahasznosítása céljából kéri…Az adatok harmadik fél részére nem adhatók át, azok további adatkereskedés tárgyát nem képezhetik.
Ezzel szemben A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (Kútv) a következőket mondja:
„3. Értelmező rendelkezések

8. újrahasznosítás: a közadat vagy kulturális közadat felhasználása olyan kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, amely kívül esik azon a közfeladat ellátása keretén belüli eredeti, a közfeladat ellátását előíró jogszabályból eredő célkitűzésen, amire az adatot előállították;”
és
„11. Újrahasznosítási megállapodás

17. § (1) A közfeladatot ellátó szerv a közadatok újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásáról újrahasznosítási megállapodást köt az igénylővel.
(2) Az újrahasznosítási megállapodás tartalmazza legalább

b) az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátott adatok megnevezését,

f) a b) pontban meghatározott adatok újrahasznosításának feltételekhez kötése esetén az adatok felhasználásának részletes feltételeit.
(3) A (2) bekezdés f) pontja szerinti feltételek nem korlátozhatják szükségtelenül az újrahasznosítás lehetőségeit, nem szolgálhatnak a verseny korlátozására és nem ütközhetnek az újrahasznosításra vonatkozó, e törvény szerinti egyéb rendelkezésekbe.”

Kérdés, hogy amennyiben az újrahasznosításra adatok harmadik fél részére nem adhatók át, nem képezhetik adatkereskedés tárgyát, akkor mit lehet velük csinálni? Még egy webes bejegyzés mellékleteként sem lehet őket, ingyen, letölthetővé tenni. A Kútv. értelmében teljesen világosan (és a nemzetközi gyakorlattal összhangban van), hogy a közadatok újrahasznosításának a célja az új társadalmi-gazdasági értéket létrehozó használat. „kereskedelmi VAGY nem kereskedelmi célra” – itt jól láthatóan nem kizáró értelemben használják a „vagy” terminust, a teljes lehetséges használat körét fedik le így.

II.
Az „Általános Szerződési Feltételek Újrahasznosítási megállapodáshoz, mint szerződéshez” dokumentum így fogalmaz:
„…3.4 A szolgáltatás díjtétele
3.4.1 Az adatszolgáltatás díját a TERV [NAV Központi Irányítás Tervezési és Elemzési Főosztály] a szerződési ajánlatban, a megtérítendő költségek részletezésével határozza meg. Ennek során figyelembe veszi a Kútv. végrehajtási rendeletében a NAV-ra irányadó díjazási előírásokat…”
Ismereteink szerint a Kútv-nak még nem jelent meg végrehajtási rendelete.