Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Módosul a Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet, és határidők is változnak

Szerző: 2019. szeptember 29.No Comments

„A Kormány
…a következőket rendeli el:

1. § Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az adattrezor-archiváláshoz szükséges titkosító kulcsot az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium állítja elő két példányban, és egy példányt eljuttat az adatkezelőhöz. Valamennyi adatkezelő szervet saját, egyéni kulccsal kell ellátni. A kulcs nem hozható harmadik szerv vagy személy tudomására, csak az adatkezelőnek, az adatkezelő jogutódjának vagy törvényben kijelölt szervnek adható ki. Az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium által átadott kulcsról az adatkezelő másolatot készít, és azt biztonságos helyen tárolja.

(2) Az e-közigazgatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium elkülönítetten tárolja a titkosító kulcs egy példányát, és azt az adatkezelő vagy az adatkezelő jogutódja rendelkezésére bocsátja, ha az adatkezelőnél lévő titkosító kulcs és annak másolata megsemmisül, vagy mindkét titkosító kulcs megsérül.”

2. § (1) A Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az archiválási szabályzatot annak elkészítésekor, valamint a módosított archiválási szabályzat egységes szerkezetű változatát az archiválási szabályzat módosításakor a Felügyeletnek meg kell küldeni. A Felügyelet az archiválási szabályzat beérkezését követő 60 napon belül azt felülvizsgálja.”

(2) A Korm. rendelet 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha a Felügyelet az archiválási szabályzat 12. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti tartalmával nem ért egyet, az adatkezelőt annak módosítására kötelezi, egyéb esetben álláspontjáról az adatkezelőt értesítheti.”

(3) A Korm. rendelet 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Ha a Felügyelet az adatkezelőt az archiválási szabályzat módosítására kötelezi, az adatkezelő – a módosított tartalom szerinti archiválási kategóriába sorolásnak megfelelően – ismételten adattrezor-archiválást végez.”

3. § A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § A Korm. rendelet 18. § (1) és (2) bekezdésében a „2019. október 1-jéig” szövegrész helyébe a „2021. július 1-jéig” szöveg lép.

5. § Ez a rendelet 2019. szeptember 30. napján lép hatályba.”

Forrás:
228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 228/2019. (IX. 26.) Korm. rendelete az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról szóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 159. szám; 2019. szeptember 26.; 6705-6706. o. (PDF)
Lásd még: 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorról; Nemzeti Jogszabálytár