Skip to main content
informatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról

Szerző: 2019. november 3.No Comments

„A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 5. pontjában, a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § A központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet)„Hatálybalépés”alcíme a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § (1) A kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MódR2.) hatálybalépésének napjától 2019. október 31-ig hatályos (a továbbiakban: 2019. október 31-ig hatályos) 1. számú melléklet 1–3. pontja szerinti beszerzési igény vagy a DKÜ rendelet szerinti kormányzati informatikai beszerzési igény kielégítésére alkalmas, e rendelet szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés létrejöttére irányuló központosított közbeszerzési eljárás a MódR2. hatálybalépésétől nem indítható.

(2) A MódR2. hatálybalépésének napján hatályban lévő, valamint a MódR2. hatálybalépésének napján folyamatban lévő központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő, a 2019. október 31-ig hatályos 1. számú melléklet 1–3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítésére alkalmas keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében – a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdés rendelkezései szerint – a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság helyébe jogutódként a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: DKÜ) lép.

(3) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
a) a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések esetében 2019. november 1-jéig,
b) a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések esetében azok létrejöttével egy időben
teljesíti a jogutódlással együtt járó kötelezettségeit, így különösen gondoskodik a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések DKÜ részére történő átadásáról, valamint – a DKÜ által meghatározottak szerinti módon – az azok alkalmazásához kapcsolódó dokumentumok, adatbázisok, adatállományok, kimutatások, elszámolások, továbbá a szerződéses mellékkötelezettségek pénzügyi biztosítékai és az azok fölötti rendelkezési jog teljes körű átadásáról.

(4) E rendelet 2019. október 31-ig hatályos rendelkezéseit a DKÜ rendelet 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazásakor a DKÜ rendeletben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni.”

2. § Hatályát veszti a KEF rendelet 1. számú mellékletének 1–3. pontja.

2. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) 13. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: „(1b) Ha a DKÜ a beszerzési igény kielégítésére szolgáló beszerzési eljárást saját hatáskörben történő lefolytatásra az (1) bekezdés b) pontja szerint visszaadta, az érintett szervezet a beszerzési igényét, ha az a (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíthető, köteles a keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával kielégíteni.”

(2) A DKÜ rendelet 13. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a DKÜ eljárása eredményeképpen egy vagy több ajánlattevővel olyan keretmegállapodás jön létre, amely az adott közbeszerzés megvalósítására irányuló visszterhes szerződés(ek) minden feltételét nem, vagy azokat nem kötelező erővel tartalmazza, annak alapján – a Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultáció vagy a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti verseny újranyitás eredményeként – olyan keret jellegű szerződés is köthető, amely alapján az adott közbeszerzés közvetlen megrendelés(ek) útján is megvalósítható, feltéve, hogy e keret jellegű szerződés a közvetlen megrendelés(ek) eredményeképpen létrejövő visszterhes szerződés(ek) minden feltételét kötelező erővel tartalmazza.”

(3) A DKÜ rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat fizet. A 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az érintett szervezet a DKÜ részére közbeszerzési díjat akkor fizet, ha a beszerzési igényét a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés alkalmazásával elégíti ki.”

(4) A DKÜ rendelet 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (5) bekezdéstől eltérő beszerzési igénye kielégítésére irányuló, saját hatáskörben megvalósuló beszerzési eljárást az érintett szervezet a Kormány – a kezdő naptól számított 150. napig megadott – egyedi döntése alapján indíthat.”

(5) A DKÜ rendelet 30. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (6) és a (7a) bekezdés szerinti beszerzési igény kielégítésére irányuló beszerzési eljárások megindítása tekintetében a Kormány véghatáridőt határozhat meg.”

(6) A DKÜ rendelet 8. alcíme a következő 30/A. és 30/B. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) A KEF rendeletnek a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr2.) hatálybalépésétől 2019. október 31-ig hatályos (a továbbiakban: 2019. október 31-ig hatályos) 1. számú mellékletének 1–3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítésére alkalmas, a Módr2.
a) hatálybalépésének napján hatályban lévő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében 2019. november 1. napján,
b) hatálybalépésének napján folyamatban lévő központosított közbeszerzési eljárások eredményeként létrejövő KEF rendelet szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében, annak létrejöttének napján
a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) helyébe jogutódként – e rendelet szerinti központi közbeszerző szervként – a DKÜ lép, és a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos 1. számú mellékletének 1–3. pontja szerinti beszerzési igény kielégítése e rendelet szerint történik.

(2) A jogutódlást követően az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazására az e rendelet szerinti valamennyi érintett szervezet jogosulttá válik. A jogutódlást követően azon érintett szervezetek, amelyek a KEF rendelet 2019. október 31-ig hatályos rendelkezései szerint nem tartoztak a KEF rendelet hatálya alá, az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazása tekintetében a KEF rendelet szerinti önként csatlakozónak minősülnek.

(3) A jogutódlást követően a DKÜ az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések elérhetőségét és alkalmazását – az érintett keretmegállapodás vagy más keret jellegű szerződés vonatkozásában – Portálon keresztül elérhető, DKÜ által működtetett elektronikus rendszer alkalmazásával biztosítja.

(4) A jogutódlást követően az (1) bekezdés szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések az e rendeletben foglaltakkal való összhang megteremtéséhez szükséges mértékben és módon – a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül – módosulnak, illetve módosíthatók, és esetükben sem a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásait, sem a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásait nem kell alkalmazni.

30/B. § (1) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések a 4. § (2) bekezdés e) pontja alapján kötött, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti keretmegállapodásnak vagy más keret jellegű szerződésnek minősülnek.

(2) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazása során a közbeszerzési díj megfizetésére – a KEF rendelet 12. és 14. § rendelkezéseire is figyelemmel – a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések – jogutódlás bekövetkeztekor hatályos – előírásai szerint kerül sor, azzal, hogy a közbeszerzési díj a DKÜ-t illeti.

(3) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodásokban vagy más keret jellegű szerződésekben hivatkozott központosított közbeszerzési portál (KEF Portál) alatt a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazása során a 30/A. § (3) bekezdése szerinti elektronikus rendszert kell érteni.

(4) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazása során adatszolgáltatásra – a KEF rendelet 23. § (1) bekezdése és 28. § (4) bekezdése szerinti rendelkezéseire is figyelemmel – a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések – jogutódlás bekövetkeztekor hatályos – előírásai szerint, a 13. § (8)–(11) bekezdése alkalmazásával kerül sor.

(5) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések alkalmazása során a szerződéses mellékkötelezettségek teljesítésére, illetve az azok pénzügyi biztosítékának nyújtására – a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések – a jogutódlás bekövetkeztekor hatályos – előírásai szerint kerül sor, azzal, hogy az azokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek a DKÜ-t illetik, illetőleg terhelik.

(6) A jogutódlást követően a 30/A. § (1) bekezdése szerinti keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések tekintetében a DKÜ gondoskodik a keretmegállapodások vagy más keret jellegű szerződések 30/A. § (4) bekezdése szerinti módosításáról, ha az az e rendeletben foglaltakkal való összhang megteremtéséhez szükséges.”

4. § A DKÜ rendelet 27/D. §-ában a „168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KEF rendelet)” szöveg lép.

5. § Hatályát veszti a DKÜ rendelet 13. § (6) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2. § 2019. november 1-jén lép hatályba…”

Forrás:
257/2019. (X. 30.) Korm. rendelet a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
A Kormány 257/2019. (X. 30.) Korm. rendelete a kormányzati informatikai beszerzésekkel kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról; Magyar Közlöny; 2019. évi 174. szám; 2019. október 30.; 7238-7240. o. (PDF)