Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

„Történelmi hiányt pótolunk” – Diplomataképzést indít a Külügyminisztérium és az NKE

Szerző: 2020. május 18.No Comments

„Már pályakezdőként releváns diplomáciai szakmai tapasztalathoz juthatnak azok, akik jelentkeznek a KKM és az NKE közös programjába. Gyakorlatorientált, nemzetközi összehasonlításban is magas színvonalú programon vehetnek részt a jelentkezők, akik előtt a program befejezését követően a külszolgálati karrier is nyitva állhat. A program részleteiről Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya államtitkárral és Dr. Koltay Andrással, az NKE rektorával beszélgettünk.

Milyen a diplomata-utánpótlás minősége ma Magyarországon? Miért van szükség a Diplomataképző Programra?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekeinek hatékony képviselete és érvényesítése akkor lehetséges, ha a magyar államot képviselő személyek mindenkor a nemzeti érdekeket szolgálva, kiemelkedő elméleti, gyakorlati és nyelvi felkészültség birtokában járnak el. A Program segítségével kívánjuk biztosítani a Külgazdasági és Külügyminisztérium részére az ezzel a sokrétű felkészültséggel rendelkező diplomata utánpótlásképzést. Az akadémián a jövő diplomatáit szándékozzuk kinevelni, felkészítve őket a diplomata életpályára. A Magyar Diplomácia Akadémia megalapításával történelmi hiányt pótolunk, hiszen korábban nem létezett ilyen intézmény Magyarországon.

Bár hazánkban számos egyetemen lehet magas színvonalon nemzetközi kapcsolatokat tanulni, ezek nem egyenértékűek egy komplexebb – az elméleti, tárgyi tudás és naprakész ismeretanyag mellett – alapvetően gyakorlatorientált, megfelelő idegennyelv-ismeretre építő, kifejezetten a diplomáciai feladatvégzéshez szükséges készségeket fejlesztő programmal. Az Akadémia diplomataképző és egyéb programjainak elvégzésével megnyílhat az út az ambiciózus fiatalok előtt a diplomatakarrier felé. A Program egyedülálló lehetőséget kínál arra, hogy az érdeklődők már pályakezdőként releváns szakmai tapasztalatra tegyenek szert, majd a program elvégzését követően azon a területen érvényesülhessenek, amely kompetenciáiknak és érdeklődésüknek leginkább megfelel. A résztvevők tudatos karrierépítését mentori programunk is segíteni fogja.

Lehet egyáltalán diplomatát képezni? Mi az a látásmód, amit mindenképpen el kell sajátítaniuk a résztvevőknek?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A diplomácia is olyan hivatás, ahol bizonyos speciális készségek és tulajdonságok elsajátítása elengedhetetlenül fontos. Nélkülözhetetlen például a kiemelkedő nyelvtudás, az általános műveltség és tájékozottság, de ugyanilyen fontos a kiváló íráskészség, elemző, priorizáló és szintetizáló képesség mellett a kapcsolatteremtő készség, az empátia és a nyitottság az emberek, partnerek és a különböző kultúrák iránt. Egy jó diplomata ugyanakkor egy-egy szakterület elmélyült ismerője. Mindezeket a készségeket, ismereteket folyamatosan lehet és kell is fejleszteni, a már tapasztaltabb diplomaták esetében is. A Külgazdasági és Külügyminisztérium csapatának közös célja a magyar nemzeti érdek érvényesítése, beleértve a határon túli magyarság mindenkori képviseletét. Arra törekszünk, hogy a képzés végére egyéni elképzeléseik mellett e közös felelősségünk érzése is beépüljön a résztvevők látásmódjába, karrierképébe. A külügyes munka megkövetel egy nemzeti szellemiségű, elkötelezett, fegyelmezett és hivatástudatra épülő gondolkodásmódot.

Miért éppen a Ludovika a legalkalmasabb a program lebonyolítására?

Dr. Koltay András: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a hazai és nemzetközi közigazgatási szféra, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, valamint a vízügy számára képez szakembereket, így a képzéseinkben kiemelt figyelmet fordítunk az adott terület nemzetközi vetületeinek oktatására és a kutatására is. Az egyetem a közszolgálati képzés kulcsszereplője a magyar felsőoktatási térben.
Nem ismeretlen terület előttünk a nemzetközi képzés, hiszen jelenleg is több nemzetközi profilú szakunkon folyik felkészítés a nemzetközi közszolgálat különböző területeire. Intézményünkben tehát minden adott ahhoz, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériummal közösen valósuljon meg a Magyar Diplomáciai Akadémia két képzési programja, a Diplomataképző Program és a Diplomáciai Vezetőképző Program, amelyek biztosítani tudják a közigazgatás külügyi feladatait ellátó szakemberek utánpótlását és azok továbbképzését. Mindebből az következik, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak természetes szövetségese a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezeknek a külügyi-közszolgálati tárgykörű képzéseknek a minőségi alapú megvalósításában. Mivel az egyetem székhelye az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia főépülete és a körülötte elterülő modern, a 21. századi infrastruktúrával rendelkező egyetemi campus, így minden feltétel adott ahhoz, hogy a képzéseket a Ludovika Campuson, az Orczy-park impozáns és folyamatosan fejlődő környezetébe illeszkedve valósítsuk meg.

Hogyan zajlik a felvételi a programba?

Dr. Koltay András: A Diplomataképző Programhoz kapcsolódóan létrehoztunk egy internetes felületet, amely mind a jelentkezési, mind pedig a felvételi eljárás írásbeli részét képező folyamatoknak a megvalósítására alkalmas. Ez a weboldal a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapjáról érhető el. A sikeres felvételhez vezető út első lépéseként a pályázóknak ki kell kitölteniük a jelentkezési felületet, melynek keretében különböző dokumentumok beküldése és nyilatkozat megtétele szükséges. Második lépésként – szintén ezen az internetes oldalon – egy kétnyelvű írásbeli vizsgát kell teljesíteni. Az írásbeli felvételin elért eredmények alapján a legjobban teljesítő jelentkezők attitűd- és kompetenciaalapú szűrése történik meg, akiket ezt követően egy szóbeli meghallgatásra hívunk be. A jelentkezési felületet április 15-én nyitottuk meg, a képzésre május 15-ig lehet jelentkezni.

Ezt követően az arra jogosultak írásbeli vizsgájára, majd a felvételi eljárás kontaktszakaszaira kerül sor. Terveink szerint 2020 júliusában hirdetünk eredményt, szeptemberben pedig elkezdhetik tanulmányaikat a felvételt nyert személyek. A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel szeretném azonban jelezni azt, hogy a tervezett időpontok szükség esetén módosulhatnak.

Ki az ideális jelentkező?

Ezt nagyon egyszerűen úgy tudom megfogalmazni, hogy mindenki, aki megfelel a Diplomataképző Program felvételi követelményeinek. A magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet és a felsőfokú végzettség alapvető elvárás. Itt fontos kiemelnem, hogy a diplomának a program megkezdésekor kell rendelkezésre állnia. Külügyi területen elvárás az idegennyelvek megfelelő szintű ismerete, így a jelentkezéshez felsőfokú angolnyelv-tudás és további egy idegen nyelv középfokú ismerete szükséges, továbbá a hozzájárulás nemzetbiztonsági eljárás lefolytatásához. Figyelemmel a külügyi feladatellátás sokszínűségére, szándékosan nem támasztunk elvárást a felsőfokú végzettség szakmai tartalmára nézve. A diplomataképzés tekintetében is igaz az a megállapítás, hogy nem elsősorban a papír számít,
hanem az érintettnek az adott feladat ellátásához szükséges képessége, ennek a megfelelő felmérését és fejlesztését szolgálják a felvételi egyes feladatai, valamint a képzési program oktatási és szakmai gyakorlati szakaszai.

Vannak ösztöndíjak?

Igen, komoly motivációs tényező, hogy a Diplomataképző Programban résztvevők ösztöndíjban részesülnek, amit a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosít a képzésben résztvevők részére. Ez várhatóan havi nettó 250.000 forint lesz.

Hogyan működik együtt a Külügyminisztérium és az NKE?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A Diplomataképző Program felvételi eljárását és képzési tervét a Külgazdasági és Külügyminiszter úr szakmai iránymutatása alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel közösen alakítottuk ki, és az együttműködés folyamatos lesz a képzés során is. Ahogy rektor úr is mondta, az őszi félévben a felvételt nyert pályázók az elméleti kurzusokat a Ludovika épületében hallgatják majd, de a képzésben oktatóként a Külügyminisztérium számos tapasztalt szakembere is részt vesz.

Hogyan néz ki a képzés? Nagy előadásokat hallgatnak majd a résztvevők, vagy inkább a kiscsoportos szemináriumokon lesz a hangsúly?

Dr. Koltay András: A Diplomataképző Programba jelentkező és felvételt nyert személyek egy magas szakmai minőségen alapuló képzési programban vesznek részt.
A cél egy gyakorlatorientált és interaktív, személyesebb jellegű oktatási és szakmai gyakorlati program megvalósítása.
Az első félévben (szeptembertől januárig) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el a hallgatók, ennek során a külügyi tevékenység szempontjából fontos szakmai és nyelvi ismereteket sajátíthatnak el a különböző készségfejlesztő kurzusokon és interaktív tematikus tréningeken való részvétel mellett. A második félév során (februártól júniusig) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot.

Hogyan biztosítható, hogy a program a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes tudást adjon?

Dr. Koltay András: Úgy gondolom, hogy a Diplomataképző Program nemzetközi összehasonlításban is versenyképes szakmai színvonalát alapvetően két tényező határozhatja meg: egyrészt a külügyi feladatellátás szempontjából aktuális ismereteket biztosító kurzusok koherens egymásra építése, másrészt a külügyi feladatellátásban jártas, elismert hazai és külföldi szakemberek bevonása, akik tudományos igényességgel és naprakész ismeretekkel tudják értelmezni napjaink nemzetközi folyamatait és átadni az elméleti és gyakorlati tudást a résztvevők számára. Természetesen a magas szakmai színvonal biztosítása érdekében az oktatási feladatokat ellátó kollégák irányában elvárás lesz a tananyag folyamatos aktualizálása, de képzésszervezési oldalról is törekszünk a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakmai elvárásainak az érvényesítésére, más országokban működő diplomáciai akadémiák vonatkozó jó gyakorlatának folyamatos vizsgálatára és esetlegesen a Diplomataképző Programba történő átültetésére.

A programot teljesítők a minisztérium teljes jogú munkatársai lesznek. Egyenes út a program a külszolgálathoz?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A program végén a sikeresen teljesítők részére felkínált álláshelyek belföldi státuszok lesznek, majd a későbbiek során, hasonlóan a többi minisztériumi dolgozóhoz, az új kollégák előtt is
nyitva áll majd a lehetőség, hogy a minisztérium belső eljárásrendje szerint pályázzanak külszolgálati pozícióra.

A képzés során az általános idegennyelv-fejlesztés mellett lehetőség lesz ritkán beszélt nyelvek elsajátítására is, de a hallgatók a protokoll vagy éppen a sportdiplomácia világával is ismerkedni fognak. Mindezzel célzottan készítjük fel őket a későbbi külszolgálatra. A képzés második félévében pedig lehetőségük lesz két hónapig valamely magyar külképviseleten dolgozni. A Magyar Diplomáciai Akadémia további kurzusai és programjai a kollégák folyamatos fejlődését is biztosítani fogják. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a honlapunkon is bemutatott képzési programjaink egy része nyitott a közigazgatás más területeiről, sőt, a piaci szférából érkező szakemberek számára is, akiket egyedülálló kapcsolatépítési lehetőségekkel és szakmai tartalommal várunk a jövőben.

Milyen életpályát remélhetnek a program résztvevői?

Dr. Pacsay-Tomassich Orsolya: A program nagy előnye, hogy a résztvevők a minisztériumon belüli munkavégzéssel és karrierlehetőségekkel is megismerkedhetnek, egyúttal betekintést nyerhetnek a külszolgálatokon végzett tevékenységbe is. Így, ambíciójuktól, szaktudásuktól és érdeklődési körüktől függően törekedhetnek majd a számukra legvonzóbb életpálya megvalósítására, aminek része lehet a klasszikus diplomáciai külszolgálat vagy akár a belföldi közigazgatási karrierút is. A diplomácia érdekes, színes, izgalmas, de komoly felelősséggel és kihívásokkal teli világa áll azok előtt, akik elhivatottságot éreznek magukban a magyar nemzet elkötelezett szolgálata iránt.”

Forrás:
„Történelmi hiányt pótolunk” – Diplomataképzést indít a Külügyminisztérium és az NKE; Greczula Levente László; Mandiner; 2020. május 13.