Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Dr. Velikovszki László az e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztések egységesítéséért felelős miniszteri biztos (Miniszterelnöki Kabinetiroda)

Szerző: 2020. október 10.No Comments

„Dr. Velikovszki László az e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztések egységesítéséért felelős miniszteri biztos (Miniszterelnöki Kabinetiroda)

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Velikovszki Lászlót 2020. október 12. napjától az e-közigazgatási, informatikai, valamint közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztések egységesítéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos – segítve a miniszterelnök kabinetfőnökét a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 13. § a)–d), f), h), i) és k) pontja szerinti feladatainak ellátásában – az 1. § szerinti feladatkörében

a) javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnöke számára
aa) az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazatközi fejlesztéspolitikai koordinációs rendszer és ennek részeként a fejlesztések tervezésének és végrehajtásának felügyeleti rendszere (a továbbiakban: koordinációs rendszer),
ab) az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő fejlesztések értékelési rendszere (a továbbiakban: értékelési rendszer), illetve
ac) a 2021–2027 közötti programozási időszak európai uniós forrásainak felhasználására irányuló, ágazatokon átívelő – különösen a Digitális Európa Program támogatásaira vonatkozó források felhasználásával megvalósuló és a digitalizációt támogató – fejlesztések programozási és tárgyalási irányvonalainak kialakítására,

b) közreműködik az a) pont aa) és ab) alpontja szerinti koordinációs rendszer, illetve értékelési rendszer kialakításában és működtetésében,

c) közreműködik az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeit érintően a kormányzati döntés-előkészítésben, valamint jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök tervezetei észrevételezésében, véleményezésében, valamint előkészítésében,

d) nyomon követi az e-közigazgatási, informatikai és közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési területeket érintő kormányzati döntések végrehajtását,

e) nyomon követi az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazati fejlesztési javaslatok és európai uniós finanszírozású programok kidolgozását, valamint azok végrehajtását,

f) közreműködik az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő fejlesztésekre irányuló, a 2021–2027 közötti programozási időszak európai uniós forrásai, valamint a központi költségvetési források felhasználásának összehangolásában,

g) részt vesz a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság vagy – a miniszterelnök kabinetfőnöke képviseletében – más, az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazatközi fejlesztéspolitika vonatkozásában működtetett fórum ülésein,

h) közreműködik a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás általános elvei kidolgozásában,

i) nyomon követi a nemzeti adatvagyon- és szoftverlicenc-gazdálkodás megvalósítását,

j) egyéb módon közreműködik a miniszterelnök kabinetfőnökének a Statútum 13. § a)–d), f), h), i) és k) pontja szerinti feladatainak ellátásában, és ellátja mindazokat a további feladatokat, amelyeket a miniszterelnök kabinetfőnöke részére meghatároz,

k) feladatai hatékony ellátása érdekében együttműködik a feladatkörébe tartozó ügyekben az érintett szaktárcákkal, szervezetekkel és egyéb intézményekkel.

3. § A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásra és juttatásokra nem jogosult.

4. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában – a Kit. 22. § (3) bekezdésére figyelemmel – titkárság nem segíti.

5. § A miniszteri biztos a 2. §-ban meghatározott feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő –
a) adatok, információk, elemzések rendelkezésére bocsátása céljából bármely – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó – központi államigazgatási szervet, e szerv vezetőjét, annak helyettesítésére jogosult tisztségviselőt közvetlenül megkereshet, illetve
b) adatot, információt, elemzést – a minősített adat védelméről szóló törvény és a minősített adatot kezelő szerv
minősített adatok kezelésére vonatkozó szabályzata szerint – megismerhet…”

Forrás:
A miniszterelnök kabinetfőnöke 8/2020. (X. 9.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 56. szám; 2020. október 9.; 4988-4989.o. (PDF)