gazdaságközigazgatás: magyartársadalomterületfejlesztéstörvények, határozatok

A Kormány 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozata a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről

Szerző: 2021. február 22.No Comments

„A Kormány
1. egyetért azzal, hogy
a) a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség folyamatos és érzékelhető csökkentése, továbbá a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése érdekében az 1. mellékletben felsorolt, a gazdasági mutatók alapján elmaradott 445 településen szükséges a Gazdaságélénkítő program célzott fejlesztéseit ütemezetten elindítani;
b) a Gazdaságélénkítő program következő ütemében – a 2019. és 2020. évben bevont összesen 100 település mellett – a 2. mellékletben felsorolt 50 településen induljon el a fejlesztés;
c) a társadalmi, gazdasági, infrastrukturális hátrányok csökkentése, a helyi foglalkoztatás bővítése, a vidék lakosságmegtartó képességének növelése érdekében a komplex foglalkoztatási, iskolázottsági, lakhatási, jövedelmi, közbiztonsági viszonyokat és korszerkezetet figyelembe vevő szempontrendszer alapján kiválasztott, a 3. mellékletben felsorolt 300 településen szükséges ütemezetten elindítani a „Felzárkózó települések” hosszú távú programját;
d) a „Felzárkózó települések” program következő ütemében – a 2019. és 2020. évben bevont összesen 67 település mellett – a 4. mellékletben felsorolt 51 településen induljon el a fejlesztés;
e) a „Felzárkózó települések” programjában kijelölt települések mellett Gyöngyöspata és Eger településeken is fejlesztési program induljon;
2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcímének a 12. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
felzárkózási feladatainak támogatása jogcímcsoporttal és a 13. A Gazdaságélénkítő programok támogatása jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés b) pontja értelmében felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 4. Gazdaságvédelmi
Foglalkoztatási Alap cím, 6. Start-munkaprogram alcím előirányzatról utaljon át a) 6 000 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 12. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület felzárkózási feladatainak támogatása jogcímcsoport javára a jelen Korm. határozatban meghatározott feladatok finanszírozására;
b) 10 000 000 000 forintot a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 13. Gazdaságélénkítő programok támogatása jogcímcsoport javára a jelen Korm. határozatban meghatározott feladatok finanszírozására;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal
4. felhívja a belügyminisztert, hogy
a) a „Felzárkózó települések” programhoz kapcsolódó Jelenlét program megvalósítása, a szükséges beavatkozások meghatározásához elengedhetetlen egyedi települési diagnózisok elkészítéséhez biztosítsa a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület részére a 3. pont a) alpontja szerinti költségvetési forrásokat;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 3. pont a) alpontja szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
b) a Gazdaságélénkítő program keretében támogatható településeken a helyi és nemzetiségi önkormányzatok, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulásai, az önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet, továbbá a programban közreműködő központi költségvetési szerv támogatása érdekében indítson e szervezetek által megvalósítandó, helyi fejlesztésekre irányuló programot, valamint biztosítsa a 3. pont b) alpontja szerinti költségvetési forrásokat;
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a 3. pont b) alpontja szerinti forrásbiztosítást követően azonnal
5. felkéri a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőit, hogy
a) szervezzék meg és ösztönözzék a tőkeerős vállalkozások Gazdaságélénkítő és „Felzárkózó települések” programban történő szerepvállalását, a programban kijelölt településeken új munkahelyek teremtését termelésük kihelyezésével, vagy új telephelyek létesítésével;
b) az a) pontban meghatározott feladat eredményeiről, a megtett intézkedésekről 2021. május 15-ig tájékoztassák a Kormányt…”

Forrás:
A Kormány 1057/2021. (II. 19.) Korm. határozata a Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges
fejlesztési program, továbbá a „Felzárkózó települések” hosszú távú programjának kiterjesztéséről
; Magyar Közlöny; 2021. évi 25. szám; 2021. február 19.; 953-974. o. (PDF)