közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. feladatairól

Szerző: 2021. július 18.No Comments

„…1. § Az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A miniszter a Statútumból fakadó e rendelet szerinti feladatait a Digitális Kormányzati Ügynökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, állami tulajdonú Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. (a továbbiakban: Társaság) bevonásával látja el.

(2) A Társaság
a) a 2. § a) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben konzorciumvezetőként vagy konzorciumi tagként részt vesz, és
aa) a c) pont szerinti módon közreműködik a projektek végrehajtásában,
ab) a Kormány egyedi döntése esetén, a Kormány által meghatározott módon közreműködik egyes projektek végrehajtásában, vagy
ac) a Kormány egyedi döntése esetén felel egyes projektek végrehajtásáért,
b) a 2. § b) pontja szerinti fejlesztési programok keretében megvalósuló projektekben
ba) az érintett szervezet és a Társaság megállapodásban meghatározott módon közreműködhet egyes projektek végrehajtásában,
bb) a Kormány egyedi döntése esetén, a Kormány által meghatározott módon közreműködik egyes projektek végrehajtásában, vagy
bc) a Kormány egyedi döntése esetén felel egyes projektek végrehajtásáért,
c) az a) pont aa) alpontja szerinti esetben
ca) felméri az érintett szervezetek projektmegvalósítási képességét,
cb) projektmegvalósítási módszereket, ajánlásokat, követelményeket dolgoz ki, illetve határoz meg,
cc) minőségbiztosítási tevékenységet lát el, és
cd) nyomon követi a projektek megvalósítását,
d) az a) pont aa) alpontjába nem tartozó esetben a c) pont szerinti és egyéb, így különösen, projektmenedzsment-, tanácsadási, szakértői és képzési tevékenységeket láthat el,
e) a feladatai ellátása érdekében együttműködik a minisztériumokkal és a feladatellátásban érintett egyéb szervezetekkel, intézményekkel, valamint
f ) ellátja mindazon további feladatokat, amelyeket jogszabály vagy a Kormány egyedi döntése részére meghatároz.
(3) A Társaság az e rendelet szerinti kapcsolattartás, valamint az e rendelet szerinti folyamatok
nyomonkövethetősége céljából, adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség teljesítésére is alkalmas informatikai rendszert alakíthat ki és működtethet.
(4) A Társaság rendelkezhet úgy, hogy az érintett szervezetek, valamint a (2) bekezdés e) pontja szerinti más szervezetek részére kizárólag a (3) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül biztosítja a kapcsolattartást.
(5) Az e rendelet szerinti feladatai ellátása érdekében a Társasággal az érintett szervezet fokozottan együttműködni,
a Társaság megkeresésére a kért tájékoztatást soron kívül, de legfeljebb a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül megadni köteles.”

A Korm. rendelet 4. §-a a következő (1a)–(1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Társaság – ha a közreműködése kizárólag a 3. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti –
a) az e-közigazgatási, az informatikai vagy a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztésre irányuló projekt esetében, a projekt mindösszesen támogatási összege 2%-ának megfelelő összegű támogatásban részesül,
b) az e-közigazgatási, az informatikai vagy a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési területet is érintő projekt esetében, a projekt mindösszesen támogatási összege 1%-ának, továbbá az e-közigazgatási, az informatikai, valamint a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúra-fejlesztési projektelemekre eső támogatási összeg 1%-ának megfelelő összegű támogatásban részesül.
(1b) A Társaság – az (1a) bekezdésbe nem tartozó esetben – a projekt mindösszesen támogatási összegéből a Kormány egyedi döntése, ennek hiányában az érintett szervezet és a Társaság megállapodása szerinti közreműködése mértékének megfelelő összegű támogatásban részesül.”…”

Forrás:
415/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről szóló 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 132. szám; 2021. július 13.; 6096-6116. o. (PDF)
Lásd még: 684/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet az e-közigazgatással, informatikával, valamint infokommunikációs infrastruktúrával kapcsolatos fejlesztési programok keretében megvalósuló projektek megvalósításáról és a Digitális Kormányzati Fejlesztés és Projektmenedzsment Kft. kijelöléséről
Nemzeti Jogszabálytár