Európai Uniófenntartható fejlődésgazdaságpolitikatársadalom

Az Európai Bizottság észrevételeket kér a zöld és digitális átállást előmozdító állami támogatásokról

Szerző: 2021. október 10.No Comments

„Az Európai Bizottság felkéri a tagállamokat és az összes érdekelt felet arra, hogy nyújtsák be észrevételeiket az általános csoportmentességi rendelet egyes javasolt módosításaival kapcsolatban. A javasolt felülvizsgálat célja, hogy tükrözze az állami támogatásokra vonatkozó, jelenleg felülvizsgálat alatt álló különböző iránymutatások módosításait, és hogy tovább könnyítse az EU zöld és digitális átállását előmozdító állami támogatás nyújtását. Az új szabályok elő fogják segíteni a fenntartható gazdaság megfelelő alapjainak megteremtését a koronavírus-világjárvány hatásaiból való kilábalás időszakában. A tagállamok és más érdekelt felek 2021. december 8-ig válaszolhatnak a konzultációra.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök a következőket nyilatkozta: „Javaslatunk célja, hogy bővítsük a tagállamok lehetőségeit arra, hogy előzetes bejelentés és bizottsági jóváhagyás nélkül hajthassák végre a zöld és digitális átállást előmozdító támogatási intézkedéseket. Ez megkönnyíti és gyorsabbá teszi a tagállamok számára, hogy ilyen támogatást nyújtsanak anélkül, hogy indokolatlanul torzítanák a versenyt az egységes piacon. Minden hatóságot, vállalatot és más érdekelt felet felkérünk arra, hogy vegyen részt ebben a fontos konzultációban.”

Az általános csoportmentességi rendelet az állami támogatások egyes konkrét kategóriáit a Szerződéssel összeegyeztethetőnek nyilvánítja, amennyiben azok eleget tesznek bizonyos feltételeknek, és mentesíti ezeket a kategóriákat az előzetes bejelentésre és bizottsági jóváhagyásra vonatkozó követelmény alól.

Az egyes támogatásoknak az előzetes bejelentésre és bizottsági jóváhagyásra vonatkozó kötelezettség alóli mentesítése jelentős egyszerűsítés, amely lehetővé teszi a tagállamok számára a gyors támogatásnyújtást, amennyiben teljesülnek az egységes piacon belüli verseny torzulását korlátozó feltételek. Fontos megtalálni a megfelelő egyensúlyt a csoportmentesség alá tartozó támogatások – melyek esetében teljesülnek a verseny lehetséges torzulásait korlátozó egyértelmű kritériumok –, és az olyan egyéb állami támogatások között, amelyeket a végrehajtásukat megelőzően a Bizottságnak értékelnie kell.

Az általános csoportmentességi rendeletben meghatározott szabályok kiegészítik az állami támogatásokról szóló iránymutatásokban meghatározott szabályokat. Utóbbiak állapítják meg azokat a feltételeket, amelyek alapján a Bizottság azt értékeli, hogy a csoportmentesség alá nem tartozó, és ezért a Bizottságnak bejelentendő állami támogatási intézkedések összeegyeztethetők-e az egységes piaccal. E két szabályrendszer együttesen átfogó szabálykönyvet alkot az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályok egyes területeire vonatkozóan.

A Bizottság ezért az általános csoportmentességi rendeletre vonatkozóan számos célzott módosítást javasol annak érdekében, hogy tükrözze az állami támogatásokról szóló, jelenleg felülvizsgálat alatt álló különböző iránymutatásokat (nevezetesen a regionális támogatásokról szóló iránymutatást, az éghajlat-politikai, energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokról szóló iránymutatást, a kockázatfinanszírozási iránymutatást, valamint a kutatási, fejlesztési és innovációs keretet) érintő változásokat. Az említett iránymutatások folyamatban lévő felülvizsgálatának és az általános csoportmentességi rendelet javasolt felülvizsgálatának célja egyfelől a jelenlegi uniós prioritások, nevezetesen a zöld megállapodás és az európai ipari és digitális stratégiák megvalósításához hozzájáruló állami finanszírozás előmozdítása, másfelől annak biztosítása, hogy az állami támogatási szabályok tükrözzék a legújabb piaci és technológiai fejleményeket.

Ezzel összefüggésben a Bizottság számos módosítást javasol az általános csoportmentességi rendelethez azokon a területeken, ahol az állami támogatásokról szóló megfelelő iránymutatások is felülvizsgálat alatt állnak. Konkrétan:

Környezetvédelmi és energetikai támogatás

  • A tagállamok támogatás-nyújtási lehetőségeinek bővítése különböző típusú „zöld” projektek esetében, mint például a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése, a természetes élőhelyek és ökoszisztémák rehabilitációja, a biológiai sokféleség védelme és helyreállítása, tiszta vagy kibocsátásmentes járművek, valamint az elektromos és egyéb töltőinfrastruktúra.
  • Új, „zöld” feltételek bevezetése, amelyeket az energiaigényes nagyvállalatoknak teljesíteniük kell ahhoz, hogy az energiaadó-irányelv szerinti kedvezményes adómérték formájában nyújtott, csoportmentesség alá tartozó támogatásban részesüljenek. Ez biztosítani fogja, hogy a támogatás növekedést eredményezzen mind az energiahatékonyság, mind a kedvezményezett üvegházhatásúgáz-kibocsátásának jelentős csökkentését eredményező projektekbe történő beruházások terén.
  • A megújuló energia villamosenergia-rendszerbe való integrálása kapcsán felmerülő, megnövekedett tárolási igények kielégítése azáltal, hogy kiterjesztik a megújuló energiára irányuló beruházási és működési támogatásra vonatkozó meglévő mentességeket a megújuló energiát termelő új vagy meglévő létesítményekhez közvetlenül kapcsolódó tárolási projektekre.
  • A zöld hidrogénbe irányuló beruházások megkönnyítése csoportmentesség biztosítása révén a zöldhidrogén-projektekhez és a hidrogén-infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatások esetében. E tekintetben a zöld hidrogén használatát előmozdító kis méretű létesítményeknek nyújtott működési támogatás szintén mentesül a bejelentésre vonatkozó követelmény alól.
  • Ambiciózus épületfelújítási projektek ösztönzése ún. „zöld bónusz” (azaz csoportmentesség alá tartozó magasabb támogatási intenzitások) bevezetésével az épületek energiahatékonyságának javításához nyújtott támogatás esetében. A bónusz akkor jár, ha az energiahatékonyság javulása a primerenergia-igény jelentős csökkenéséhez vezet.

Kockázatfinanszírozási célú befektetéshez nyújtott támogatás

  • A kockázatfinanszírozási támogatásra vonatkozó szabályok egyértelműsítése és észszerűsítése a kockázatfinanszírozási iránymutatás ezzel párhuzamosan történő felülvizsgálatával összhangban, például az általános csoportmentességi rendeletben az ilyen támogatásra vonatkozóan megállapított támogathatósági szabályok pontosítása révén.
  • Az induló vállalkozásoknak nyújtott támogatás körének kiterjesztése a szellemitulajdon-jogok átruházása formájában nyújtott támogatásra, amikor az átruházás olyan kutatószervezettől történik, ahol az alapul szolgáló szellemitulajdon-jogokat olyan kis- és innovatív vállalkozásokra fejlesztették ki, amelyeknek új termékkel vagy szolgáltatással kell a piacon megjelenniük.

Kutatási, fejlesztési és innovációs támogatások

  • A kutatási, fejlesztési és innovációs támogatás előzetes bejelentés és jóváhagyás nélküli nyújtására vonatkozó feltételek egyszerűsítése, például azáltal, hogy lehetővé válik a K+F projektek közvetett költségeinek egyszerűsített költségelszámolása, továbbá a tesztelési és kísérleti infrastruktúrákhoz (más néven: technológiai infrastruktúrák) nyújtott támogatásra vonatkozó új összeegyeztethetőségi szabályok bevezetése révén.

Regionális támogatás

  • Az általános csoportmentességi rendelet idevágó szabályainak hozzáigazítása a regionális támogatásról szóló új iránymutatáshoz, például azáltal, hogy kiterjeszti az elnéptelenedés megelőzését vagy csökkentését célzó működési támogatás nyújtásának lehetőségét a ritkán lakott területekre is (erre eddig csak a rendkívül ritkán lakott területeken volt lehetőség).

A további lépések

A ma indított konzultáció mellett a javaslattervezetet a Bizottság és a tagállamok két találkozó keretében is megvitatják. Az elsőre a konzultációs időszak vége felé, a másodikra pedig a tervezetnek a nyilvános konzultáció során kapott információk alapján történő felülvizsgálatát követően kerül sor. Ez a folyamat így biztosítani fogja, hogy a tagállamoknak és más érdekelt feleknek egyaránt elegendő alkalmuk legyen a bizottsági javaslattervezettel kapcsolatos észrevételeik megtételére.

A konzultáció tárgyát képező javaslat és a nyilvános konzultációval kapcsolatos valamennyi információ itt érhető el:

A felülvizsgált általános csoportmentességi rendelet elfogadására a tervek szerint 2022 első felében kerül sor.

Háttér-információk

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 108. cikkének (3) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy minden állami támogatást jelentsenek be az Európai Bizottságnak, és azokat csak a Bizottság jóváhagyását követően hajtsák végre. Az állami támogatásokról szóló uniós felhatalmazó rendelet lehetővé teszi a Bizottságnak, hogy az állami támogatások bizonyos kategóriáit az egységes piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánítsa és mentesítse a Szerződésben előírt bejelentési kötelezettség alól.

Az általános csoportmentességi rendelet lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos támogatási intézkedéseket közvetlenül, teljes jogbiztonság mellett hajtsanak végre. A 2014. évi általános csoportmentességi rendelet lehetővé tette a tagállamok számára az állami támogatási intézkedések széles körének előzetes bizottsági jóváhagyás nélküli végrehajtását, mivel ezek esetében kevéssé valószínű, hogy torzítanák a versenyt. A rendeletet több alkalommal módosították a szabályok egyszerűsítése és hatályának kiterjesztése érdekében. Ennek eredményeként az összes állami támogatási intézkedés több mint 97%-át jelenleg a tagállamok hajtják végre anélkül, hogy szükség lenne a Bizottság előzetes jóváhagyására. Ez összhangban van azzal a bizottsági megközelítéssel, miszerint arra kell összpontosítania, hogy többet és gyorsabban valósítson meg azokon a területeken, ahol ez indokolt, viszont kevesebbet tegyen ott, ahol a tevékenysége nem jár hozzáadott értékkel.

A versenyszabályok folyamatban lévő felülvizsgálatának részeként, amelynek célja annak biztosítása, hogy e szabályok megfeleljenek a változó piaci környezetnek, a Bizottság 2019 januárjában megkezdte azon állami támogatási szabályok értékelését, amelyeket a 2014. évi állami támogatási korszerűsítési csomag keretében fogadtak el. A célravezetőségi vizsgálat formájában elvégzett értékelés többek között a regionális támogatásra, a kutatási, fejlesztési és innovációs támogatásra, a kockázatfinanszírozási támogatásra, valamint a környezetvédelmi és energetikai támogatásra vonatkozó állami támogatási iránymutatásokra terjedt ki. Az értékelés azt mutatta, hogy az állami támogatások ellenőrzési rendszere és szabályai összességükben célravezetők. Az értékelés ugyanakkor arra is rámutatott, hogy egyes szabályokat ki kell igazítani, többek között az európai zöld megállapodás és az EU ipari és digitális stratégiái tekintetében, és folytatni kell a szabályok észszerűsítését. A Bizottság ezért jelenleg felülvizsgálja az idevágó állami támogatási iránymutatásokat és az általános csoportmentességi rendelet vonatkozó szabályait.

A mai javaslat az általános csoportmentességi rendeletnek a Bizottság által 2021 júliusában elfogadott legutóbbi módosítását követi, amelynek célja, hogy az idevágó állami támogatási szabályokat összhangba hozza az új többéves pénzügyi keret finanszírozási szabályaival. A Bizottság most számos további kiigazítást javasol az általános csoportmentességi rendeletre vonatkozóan.”

Forrás:
Állami támogatás: A Bizottság észrevételek benyújtását kéri a zöld és digitális átállást előmozdító támogatási intézkedések végrehajtásának további könnyítését célzó javaslattervezettel kapcsolatban; Európai Bizottság; 2021. október 6.