közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

dr. Guller Zoltánt az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezték ki

Szerző: 2022. szeptember 4.No Comments

„1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Guller Zoltánt 2022. szeptember 1. napjától az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá (a továbbiakban: miniszteri biztos) nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos – segítve a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott, az e-közigazgatásért, az informatikáért, ezek egységes fejlesztéséért, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért való feladatainak ellátásában – az egységes, átlátható és strukturált nemzeti informatika és e-közigazgatás működtetése, fejlesztése, valamint a közigazgatási informatika infrastrukturális ellátottságának szervezett biztosítása érdekében cselekvő állami tulajdonú gazdasági társaságok portfóliójának homogén kialakítása érdekében felelős különösen

a) a Digitális Magyarország Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Ügynökség) révén az érintett gazdasági társaságok és szervezetek konszolidált működtetésének kialakításáért,

b) az Ügynökség és tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok konszolidált működtetéséhez szükséges intézkedések, előterjesztések és jogszabály-módosítások előkészítéséért,

c) az a) és b) pontban foglaltak megvalósítása érdekében szükséges kormányzat feladatok összehangolásáért.

(2) A miniszteri biztos feladatai hatékony ellátása érdekében együttműködik a feladatkörébe tartozó ügyekben az érintett szaktárcákkal, szervezetekkel és egyéb intézményekkel, valamint személyesen vagy delegáltja útján részt vesz az e-közigazgatási, az informatikai és a közigazgatási infokommunikációs infrastruktúrát érintő ágazatközi fórumok ülésein.

(3) A miniszteri biztos egyéb módon közreműködik a miniszternek a Korm. rendelet 16–19. §-a szerinti feladatainak ellátásában, és ellátja mindazokat a további teendőket, amelyeket a miniszter részére meghatároz.

3. § (1) A miniszteri biztos a 2. §-ban meghatározott feladatkörében szakmai felügyeletet gyakorol a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felett.

(2) A miniszteri biztos az (1) bekezdés szerinti tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a minisztert.

4. § A miniszteri biztos tevékenysége ellátásáért díjazásra és juttatásokra nem jogosult.

5. § A miniszteri biztost tevékenysége ellátásában – a Kit. 22. § (3) bekezdésére figyelemmel – titkárság nem segíti.”

6. § Ez az utasítás 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 3/2022. (V. 30.) MK utasítás.

Forrás:
A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 7/2022. (VIII. 31.) MK utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2022. évi 50. szám; 2022. augusztus 31.; 3880. o. (PDF)
7/2022. (VIII. 31.) MK utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár