Találat: törvények, határozatok

304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

„...1. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2f ) és (2g) bekezdéssel egészül ki:...” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 101. szám; 2021. június 2.; 4323-4325. o. (PDF)

Részletek

2021. évi LXIII. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok elektronikus ügyintézésével, valamint a kormányhivatali adatszolgáltatással összefüggő egyes törvények módosításáról

„1.A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény módosítása ... 2.Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása ... 3.A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása ... 4.A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása ... 5.A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása ... 6.A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi...

Részletek

3/2021. (VI. 2.) MK rendelet a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet módosításáról

„...1. § (1) A kormányzati informatikai beszerzéssel érintett alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:...” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 101. szám; 2021. június 2.; 4327-4329. o. (PDF)

Részletek

1348/2021. (VI. 3.) Korm. határozat a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálatáról

„A Kormány megtárgyalta és elfogadta a részére bemutatott, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 felülvizsgálataként elkészült Turizmus 2.0 dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és annak megvalósítása érdekében felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításáról. Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke Határidő: folyamatos” Forrás: Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 102. szám; 2021. június 3.; 4450. o. (PDF) Lásd még: Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 – Turizmus 2.0; Magyar Turisztikai Ügynökség; 2021. június 4....

Részletek

9/2021. (V. 31.) MvM utasítás az épített környezet értéktárról

„...9/2021. (V. 31.) MvM utasítás 2. § Az utasítás alkalmazásában a) Ágazati Értéktár Bizottság: a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) 6. § (2) bekezdése szerinti, a miniszter munkáját segítő bizottság, b) épített környezet értéktár: a Htv. 6. § (1) bekezdése alapján az épített környezet területén azonosított nemzeti értékek, valamint az ezekhez kapcsolódó adatok gyűjteménye. 3. § Az épített környezet értéktár célja az épített környezet területén – ideértve a nemzetiségi és egyházi építményeket is – azonosított értékek...

Részletek

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2021. május 25-május 28.

283/2021. (V. 27.) Korm. rendelet a gyermeknapi rendezvényekről Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 97. szám; 2021. május 27.; 4041. o. (PDF) 284/2021. (V. 27.) Korm. rendelet a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 97. szám; 2021. május 27.; 4041. o. (PDF) 285/2021. (V. 27.) Korm. rendelet egyes veszélyhelyzeti kormányrendeleteknek a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításával összefüggő deregulációjáról Nemzeti Jogszabálytár...

Részletek

2021. évi LVII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény…módosításáról

„1. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása 1. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: „(5) A közfeladatot ellátó szerv jogszabály-előkészítéssel összefüggő feladatának a Kormány rendeletében meghatározott elektronikus zárt rendszeren (a továbbiakban: jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftver) keresztül történő megvalósítása esetén a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftverben keletkező irattal kapcsolatos iratkezelésre a jogszabály-előkészítési munkafolyamatot támogató szoftvert...

Részletek

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

„1.A rendelet alkalmazási köre, hatálya 1. § (1) E rendeletet kell alkalmazni a 2021–2027 programozási időszakban a) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, b) az Európai Szociális Alap Pluszból, c) a Kohéziós Alapból, d) az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapból, e) a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból, f) a Határigazgatási és Vízumpolitikai Eszközből, g) a Belső Biztonsági Alapból, h) az Európai Unió Szolidaritási Alapjából és i) az Igazságos Átmenet Alapból származó források felhasználására. (2) E rendeletet nem kell alkalmazni az Európai Regionális Fejlesztési...

Részletek

258/2021. (V. 20.) Korm. rendelet a 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról

„...1.A rendelet hatálya 1. § E rendelet hatálya a) a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Pluszból, b) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Pluszból, c) az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Pluszból, d) a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Pluszból, e) a Digitális Megújulás Operatív Program Pluszból, f) az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Pluszból, valamint g) a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Pluszból nyújtott, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások felhasználására terjed ki.” Forrás:...

Részletek

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2021. május 17-május 22.

273/2021. (V. 22.) Korm. rendelet a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 95. szám; 2021. május 22.; 3826. o. (PDF) 17/2021. (V. 22.) KKM rendelet a védettségi igazolások egyoldalú elismeréséről Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 95. szám; 2021. május 22.; 3827. o. (PDF) 4/2021. (V. 22.) BM határozat a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának ötödik fokozatára tekintettel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket szabályozó kormányrendeletek módosításáról szóló 264/2021. (V. 21.)...

Részletek
Page 2 of 131 1 2 3 131