Találat: hitelesítésszolgáltató

NFM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló rendelet módosításáról

„...1. § A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § E rendelet hatálya kiterjed a papíralapú közokiratról, papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról, papíralapú magánokiratról és papíralapú számviteli bizonylatról történő elektronikus másolat készítésére.” 2. § A Rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) „i) szervezeti aláírás: olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelynek aláírója jogi személy vagy közhiteles nyilvántartásban...

Részletek