közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

A „Run like a business” jelszó ideológiakritikája

Szerző: 2011. január 8.január 10th, 2011No Comments

„Ebben a dolgozatban a „Run like a business” jelszó mögött meghúzódó ideológiát kívánom elemezni, bevallottan kritikai éllel. Aki az állam és közigazgatás kérdésével akár csak érintőlegesen is foglalkozott az utóbbi két évtized során az aligha kerülhette el, hogy a fenti jelszóval illetve a mögötte álló ún. Új Közmenedzsment mozgalommal találkozzon. Az Új Közmenedzsment (az angol eredetiből: New Public Managemenet képzett, általában használt rövidítéssel: NPM) lényege, hogy a fel kell hagyni a klasszikus-bürokratikus állami működési móddal.1 Ehelyett a piaci mechanizmus és a vállalatok jelentik az ideált. A mögöttes filozófia szerint: A piac mindig jobb, hatékonyabb, mint az állam, a vállalat mindig hatékonyabb, mint a közigazgatási szerv. A több piac, kevesebb állam mindig jobb a társadalomnak.
Nem nehéz felfedezni az NPM, mint – a közigazgatásra vonatkoztatott – alkalmazott elmélet mögött az elvontabb elméleti megközelítéseket. Az NPM nyilvánvaló összefüggést mutat a neoliberális-neoklasszikus közgazdaságtan felfogásával, illetve általában azzal a mainstream közgazdaságtannal, amely a piacot egy optimális társadalomszervező elvként értelmezi.2 Ennek a közgazdaságtannak a gondolatiságát, és különösen módszertani alapvetését, ti. a kizárólag egyéni hasznait maximalizáló, racionálisan cselekvő egyénből való kiindulást alkalmazza a Public Choice, vagyis a Közösségi Választások elmélete, a közszférára, illetve az államra.

E dolgozat módszere-stílusa vállaltan: ideológiakritka. Ebben a dolgozatban az NPM mögötti gondolat-együttest vizsgálom és kritizálom. Ezt a gondolati rendszert ideológiaként ragadom meg, mivel nem kívánom tudományos paradigmaként kezelni. Egyrészt mert több okból is kérdéses, hogy az lenne-e (Gow-Dufour 2000). Másrészt, mert elsősorban nem mint tudományos teljesítményt kívánom vizsgálni. Ez esetben ugyanis az általánosító megállapítások mindig megkérdőjelezhetők, hiszen az egyes szerzők között mindig vannak különbségek. Engem azonban csak az alapgondolat érdekel, végső soron annak hatása miatt. A piaci ideál ugyanis alapvetően határozta meg az utóbbi évtizedek szellemiségét. Az NPM a zeitgeist manifesztálódása volt az állam tekintetében. Annak az érdekes, bár a történelemben nem egyedülálló esetnek lehettünk tanúi, amikor az állam működtetésével kapcsolatos elképzeléseket egy, az állammal élesen szembenálló ideológia határozta meg.

három fő témát érintek: a piac idealizálását általános társadalmi mechanizmusként, a piac idealizálását gazdasági mechanizmusként, hatékonyság-ideálként, végül a vállalati idealizálását hatékony szervezetként. (Emellett vázlatosan utalok az NPM magyarországi jelenlétének sajátságaira.) Mindhárom esetben (a) rekonstruálom az ideológia piacra és vállalatra vonatkozó legfontosabb állításait. Ezután (b) megvizsgálom ezek valóságtartalmát önmagukban, majd (c) azt, hogy miként lehet ezeket az államra illetve közigazgatásra vonatkoztatni.”

Forrás:
A „Run like a business” jelszó ideológiakritikája, Gajduschek György, 2009. szeptember 17. (pdf)