közigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány határozata a Ket. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2011. május 22.május 24th, 2011No Comments

1. A Kormány elrendeli a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) felülvizsgálatáról és módosításáról szóló javaslat előkészítését az alábbi célok megvalósítása érdekében:

a)     a hatósági eljárások túlszabályozottságának érdemi mérséklése az ügyféli jogok és a szolgáltató közigazgatás szemléletének csorbítása nélkül,

b)     az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek további mérséklése úgy, hogy megmaradjon az ellenérdekű ügyfelek jóhiszemű eljárásának, valamint a biztosítani kívánt közérdekek érvényesítésének az eszközrendszere,

c)     a hatóságok terheinek lehetőség szerinti mérséklése akkor, ha az biztosítható az ügyféli adminisztratív terhek növelése és a garanciális ügyféli jogok csorbítása nélkül,

d)     a hatóság és az ügyfelek kapcsolatában az eljárás gyors, jogszerű, valamennyi jogosultságot és jogos érdeket, valamint védendő közérdeket megfelelően mérlegelő, költséghatékony szabályozása, továbbá az eljárás jóhiszemű lefolytatásáért való felelősség megerősítése,

e)     az ügyfél választási lehetőségeinek kibővítése annak érdekében, hogy a jóhiszeműség keretei között maga választhassa meg a számára legkényelmesebb, legkisebb teherrel járó ügyintézési formát,

f)      az engedélyezéstől az ellenőrzésen és a bírságoláson keresztül a végrehajtásig a hatósági tevékenység magas színvonalú ellátása fenntarthatóságának biztosítása.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidő: a javaslat előterjesztésére 2011. szeptember 30.

2. A Kormány elrendeli a Ket. szerinti eljárási garanciák és az 1. pontban foglalt célok minél teljesebb érvényesítése érdekében

a)     annak megvizsgálását, hogy az egyes szabálysértési jog hatálya alá tartozó közigazgatás-ellenes magatartások többszörös szankcionálása feloldható-e a vonatkozó szabálysértési szankció és a közigazgatási bírságolás körének felülvizsgálatával, és

b)     az a) pontban foglalt felülvizsgálat eredménye alapján a szükséges jogszabály-módosításokra vonatkozó javaslat előkészítését.

Felelős: belügyminiszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzetgazdasági miniszter a feladatkörben érintett miniszterek bevonásával Határidő: a javaslat előterjesztésére 2011. szeptember 30.

3. A Kormány elrendeli a Ket. szerinti eljárási garanciák és az 1. pontban foglalt célok minél teljesebb érvényesítése érdekében a hatósági nyilvántartásra vonatkozó ágazati szabályozás vizsgálatát a hatósági nyilvántartásba vétel során figyelembe vehető bizonyítási eszközök és a Ket. szabályaitól való eltérés indokoltsága tekintetében.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter

a feladatkörben érintett miniszterek bevonásával Határidő: a javaslat előterjesztésére 2012. szeptember 30.

4. A Kormány elrendeli, hogy – az elektronikus közigazgatás készülő új jogszabályi környezetének figyelembe vételével – készüljön felmérés arról, mely eljárásokban és milyen formában van lehetőség az elektronikus út igénybevételére, illetve középtávon milyen fejlesztések várhatók az egyes hatóságok esetében, továbbá annak megvizsgálását, hogy az informatikai fejlesztésekre figyelemmel milyen – középtávon bevezethető – lehetőségei vannak a hatóságok közötti kapcsolattartás, valamint a hatósági ügyintézés során az elektronikus út szélesebb körben való alkalmazásának.

Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter a feladatkörben érintett miniszterek bevonásával Határidő: a javaslat előterjesztésére 2011. október 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

 

Forrás:
A Kormány 1156/2011. (V. 20.) Korm. határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról, Magyar Közlöny 53. szám, 2011. május 20., 11839. oldal (pdf)