Skip to main content
közigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kormányrendelet a kormányzati stratégiai irányításról

Szerző: 2012. március 18.No Comments

„III. FEJEZET AZ EGYES KÖTELEZŐEN ELŐKÉSZÍTENDŐ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
12. Az országelőrejelzés
26. § (1) Az országelőrejelzés olyan, tudományos, szakmai szempontból elismert személyekből álló bizottság által kidolgozott hosszú távú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza:
a) a tervezett időtávon belül a Magyarországot érintő külső hatások és kockázatok, valamint a belső kihívások és fejlődési lehetőségek előrejelzését és azonosítását;
b) a tényekkel, illetve tudományos eredményekkel megalapozottan értékelhető és valószínűsíthető társadalmi, gazdasági, kulturális, környezeti folyamatok és hatások elemzését, valamint
c) az átfogó fejlődési irányvonalak, trendek és lehetséges jövőbeni forgatókönyvek elemzését.
(2) Az országelőrejelzés előkészítéséről a Kormány dönt. A döntés tartalmazza az előkészítésért felelős miniszter, illetve kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos kijelölését és a nyilvánosságra hozatal határidejét és eljárását.
(3) Az országelőrejelzés tervezetére is alkalmazni kell a 15–19. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal, hogy a társadalmi véleményezéssel összefüggő feladatokról az előkészítéséért felelős gondoskodik.
(4) Az országelőrejelzés nyilvánosságra hozataláról az elõkészítéséért felelős gondoskodik.
(5) Az országelőrejelzés közbenső értékelését a nyilvánosságra hozatalától számítva négyévente el kell végezni.

13. A nemzeti középtávú stratégia
27. § (1) A nemzeti középtávú stratégia olyan átfogó, horizontális megközelítésű társadalmi, gazdasági, környezeti célrendszert leíró, a célok elérését bemutató, középtávú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) az átfogó társadalmi, gazdasági, környezeti helyzetelemzést;
b) a jövőképet és az érintett közpolitikai célkitűzések meghatározását;
c) a beavatkozási területek és eszközök beazonosítását;
d) a beavatkozások pénzügyi hátterének meghatározását és
e) a megvalósítás alapelveit.
(2) Nemzeti középtávú stratégia előkészítéséért vagy az előkészítés összehangolásáért a kijelölt miniszter, illetve kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos felel.
(3) Nemzeti középtávú stratégiát a Kormány fogad el. (4) A nemzeti középtávú stratégia
a) esetében előzetes értékelést kell végezni;
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint
c) megvalósítását követő egy éven belül róla utólagos értékelést kell készíteni.

14. A miniszteri program
28. § A miniszteri program az összkormányzati célkitűzések érvényesítését szolgáló, a miniszter vezetése alatt álló minisztérium által megvalósítandó középtávú feladatokat meghatározó, a miniszterelnök megbízatásának idejére szóló stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakpolitikai területekre vonatkozó jövőképet és célokat;
b) a minisztériumra vonatkozó intézményi stratégiát és
c) a miniszter által irányított vagy felügyelt központi államigazgatási és egyéb szervekre vonatkozó működési és fejlesztési célokat.

29. § (1) Az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulását követően megalakuló Kormány esetében a miniszteri programot a Kormány megalakulását követő kettőszáztíz napon belül kell elfogadni.
(2) Ha a minisztert az (1) bekezdésen kívüli esetben nevezik ki, az újonnan kinevezett miniszter az elfogadott miniszteri program módosítását vagy új miniszteri program elfogadását a hivatalba lépését követő hatvan napon belül kezdeményezheti. Ebben az esetben a kezdeményezést követő hatvan napon belül kell elfogadni a módosított vagy az új miniszteri programot.
(3) A miniszteri programot, illetve annak módosítását a miniszter a Kormány jóváhagyását követően teszi közé.
(4) A 28. § c) pontja nem alkalmazandó a fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveire a szakigazgatási szervet irányító miniszter által elfogadott miniszteri program tekintetében. A fővárosi és megyei kormányhivatalra és annak szakigazgatási szerveire vonatkozó működési és fejlesztési célokat a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által elfogadott miniszteri program tartalmazza.

15. Az intézményi munkaterv
30. § Az intézményi munkaterv egy naptári évre szóló intézkedési és erőforrás-felhasználási rövid távú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) az adott időszakra vonatkozó szervezeti célokat, programokat és intézkedéseket;
b) az a) pontban foglaltak teljesítési határidőit;
c) az a) pontban foglaltak teljesítéséhez szükséges személyi, tárgyi, szakmai és szervezeti feltételeket; valamint
d) az a)–c) pontokban foglaltak teljesítéséért felelősök meghatározását.

31. § A minisztériumra vonatkozó intézményi munkaterv
a) előkészítéséért és az elfogadását követően az abban foglaltak teljesülésének nyomon követéséért a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott állami vezető felel;
b) a tárgyévet követő első naptári évre vonatkozó előretekintést is tartalmaz, melyben a tárgyévből áthúzódó, vagy a már ismert, de csak a tárgyévet követő időszakban megkezdődő programokat és intézkedéseket be kell mutatni a 30. § b) és d) pontokban foglaltak szerint;
c) az adott minisztériumot vezető miniszter fogadja el;
d) elfogadását követően a minisztérium belső honlapján elérhetővé kell tenni; valamint
e) nyomon követése során készített beszámolót a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszternek a tárgyévet követő január 15-ig meg kell küldeni.

32. § (1) A 3. § a) pont ac)–ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott szervekre vonatkozó intézményi munkatervet
a) a szerv vezetője készíti elő, és azt a tárgyév január 15-ig az irányító vagy felügyelő miniszternek megküldi;
b) a szervet irányító vagy felügyelő miniszter a tárgyév február 15-ig fogadja el; valamint
c) elfogadását követően az adott szerv munkatársai számára elérhetővé kell tenni.
(2) A jogszabály által szakmai függetlenséggel felruházott kormányhivatal intézményi munkatervét a felügyeletet ellátó miniszter előterjesztésére a Kormány fogadja el.

IV. FEJEZET AZ EGYES NEM KÖTELEZŐEN ELŐKÉSZÍTENDŐ STRATÉGIAI TERVDOKUMENTUMOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
16. A hosszú távú koncepció
33. § (1) A hosszú távú koncepció egy adott szakpolitikai területről készült részletes hosszú távú stratégiai tervdokumentum, amely
a) azonosítja a szakpolitikai területtel kapcsolatos legfontosabb problémákat;
b) meghatározza a jövőképet és
c) a jövőképen alapuló kiemelt célokat, valamint
d) a beavatkozási irányokat, kockázatokat és a fontosabb eszközöket.
(2) A hosszú távú koncepció
a) előkészítésének megkezdéséről, majd elfogadásáról a Kormány dönt;
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint
c) megvalósítását követő egy éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni.

17. A fehér könyv
34. § (1) A fehér könyv egy szakpolitikai területről készített átfogó, más stratégiai tervdokumentum megalapozását szolgáló rövid- vagy középtávú stratégiai tervdokumentum, amely
a) azonosítja az adott szakpolitikai területhez köthető legfontosabb, kormányzati lépéseket igénylő problémákat;
b) bemutatja az adott szakpolitikai területen elérendő rövid- vagy középtávú célkitűzéseket és
c) konkrét problémákkal kapcsolatban megoldási lehetőségeket vázol fel, beavatkozási módokra tesz javaslatot.
(2) A fehér könyv
a) előkészítéséről, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelős miniszter dönt és
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani.

18. A szakpolitikai stratégia
35. § (1) A szakpolitikai stratégia egy adott szakpolitikai területre vonatkozó jövőkép elérésének középtávú stratégiai tervdokumentuma, amely tartalmazza
a) az adott szakpolitikai terület részletes helyzetelemzését és helyzetértékelését;
b) az adott szakpolitikai területen megvalósítandó mérhető célokat;
c) a szükséges beavatkozások területének és eszközeinek pontos meghatározását;
d) a szükséges beavatkozások személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeit, valamint
e) a megvalósítás, a nyomon követés és az értékelés alapelveit és rendszerét.
(2) A szakpolitikai stratégia
a) előkészítésének megkezdéséről, majd elfogadásáról a Kormány dönt;
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani; valamint
c) megvalósítását követő egy éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni.

19. A szakpolitikai program
36. § (1) A szakpolitikai program rövid távú, a vonatkozó stratégiák megvalósítására fókuszáló stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza:
a) a vonatkozó stratégiákban kijelölt, mérhető célokat,
b) ezek eléréséhez szükséges beavatkozásokat és azok részletes meghatározását,
c) a teljesítéshez szükséges személyi, tárgyi, szakmai, anyagi és szervezeti feltételeket,
d) a feladatok megvalósítására megállapított határidőket és felelősöket [c) és d) pont együttesen: cselekvési terv],
e) a nyomon követés és az értékelés alapelveit és ezek részletes tervét.
(2) A szakpolitikai program
a) előkészítéséről, majd elfogadásáról az adott szakpolitikai területért felelős miniszter dönt,
b) tervezetét társadalmi véleményezésre kell bocsátani, valamint
c) a megvalósítását követően fél éven belül utólagos értékelést kell róla készíteni.
(3) Vonatkozó, elfogadott szakpolitikai stratégia hiányában a szakpolitikai programnak az (1) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell helyzetelemzést és mérhető célokat.

20. Az intézményi stratégia
37. § (1) Az intézményi stratégia a 3. § a) pont ac)–ae) alpontjaiban, valamint b) pontjában meghatározott szervre vonatkozó szakmai és szervezeti feladatokat megfogalmazó középtávú stratégiai tervdokumentum, amely tartalmazza
a) a szervre vonatkozó mérhető működési és fejlesztési célokat és az ezek alapján az elvégzendő feladatokat;
b) többszintű közigazgatási szerv esetén az alacsonyabb szintű szervek működési és fejlesztési céljait;
c) az a) és b) pontban meghatározottak megvalósítását szolgáló beavatkozások célterületeit és ezek eszközeit;
d) a szükséges költségvetési források meghatározását és ütemezését; valamint
e) a nyomon követés elvégzéséért felelős szerv, szervezeti egység vagy személy meghatározását.
(2) Az intézményi stratégiát minisztérium esetében a miniszteri program tartalmazza. (3) Az intézményi stratégia
a) előkészítéséről az adott szakpolitikai területért felelős miniszter dönt, az előkészítésért az adott szerv vezetője felel; valamint
b) elfogadásáról a szervet irányító vagy felügyelő miniszter dönt.
(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a hivatalra és a szakigazgatási szervekre vonatkozó intézményi stratégiát a kormánymegbízott készíti elő. A fővárosi és megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveire vonatkozó szakmai célkitűzéseket a szakigazgatási szervet irányító miniszter által elfogadott miniszteri program tartalmazza.
(5) A jogszabály által szakmai függetlenséggel felruházott kormányhivatal intézményi stratégiáját a felügyeletet ellátó miniszter előterjesztésére a Kormány fogadja el.

21. Zöld könyv
38. § A zöld könyv valamely más stratégiai tervdokumentum előkészítése érdekében készített vitaindító, kötetlen struktúrájú és tartalmi elemeket tartalmazó, középtávú stratégiai tervdokumentum. A zöld könyv felhívja a figyelmet valamely ágazat, szakpolitikai terület legfontosabb megoldatlan kérdéseire és kezdeményezi, hogy az érintett szervek a kérdésekkel a kormányzati stratégiai irányítás keretein belül foglalkozzanak.”

Forrás:
A Kormány 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelete a kormányzati stratégiai irányításról, Magyar Közlöny, 2012. évi 29. szám, 2012. március 12., 6262-6272. oldalak (pdf)