Skip to main content
közigazgatási informatika

Megjelent a teljeskörű ügyfélazonosítás érdekében kiírt felhívás

Szerző: 2012. augusztus 13.No Comments

„ Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Teljeskörű ügyfélazonosítás” című, EKOP-2.3.8 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja.

A rendelkezésre álló keretösszeg 2,15 milliárd forint. A projektjavaslatot 2012. augusztus 10. és 2012. szeptember 10. között lehet benyújtani.

A közigazgatás hatékonyságának növelésében elengedhetetlen az elektronikus ügyintézés arányának jelentős növelése, amely azonban feltételezi az ügyfelek és az ügyintézők megfelelő azonosítását. A projekt ezt a fejlesztési célt szolgálja. A projektben létrejövő szolgáltatások a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.), a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Szeüsz. vhr.) a Kormány, illetve az állam által kötelezően biztosított, szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásként kerültek definiálásra.

Részletes célok és módszerek
A projekt keretében a következő részfeladatok valósulnak meg, az alábbi célokkal:
1) Egységes logikai ügyféladatbázis kialakítása
A projekt során kialakítandó ügyféladatbázis nem a Ket. alapján létrehozandó, fizikailag létező új központi nyilvántartás felállítását jelenti, hanem egy logikai nyilvántartásként funkcionáló, a projekt során megvalósítandó, jogszabályi rendelkezésen alapuló szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások hatékony működéséhez szükséges egységes szolgáltatás, keretrendszer.

2) Rendelkezés nyilvántartás kialakítása (az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása)
Mind a természetes személyek, mind a nem természetes személyek esetében ki kell alakítani egy olyan, közhitelesnek tekinthető nyilvántartást, amely a személy ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván, s az arra jogosultak felé ezt szolgáltatásként megismerhetővé teszi.

3) Összerendelési nyilvántartás szolgáltatás létrehozása
A közigazgatásban a nemzetközi kapcsolatrendszer (például az európai egészségbiztosítási kártya elfogadási kötelezettsége, ami a rajta lévő – akár külföldi – azonosító használatával jár) és a szakrendszerek sajátosságai (visszamenőleges adatok szükségességére tekintettel a meglévő ágazati azonosítók hosszú ideig nem lennének felszámolhatók) miatt hatékony megoldást a különböző azonosítók összerendelésének támogatása jelenti. Az összerendelési szolgáltatás a természetes személyek esetében az együttműködő nyilvántartásokra vonatkozó, jogszabályban előírt technikai védelmi megoldásokkal (titkosított kapcsolati kódok tárolásával), az egyéb személyek esetében közvetlenül tárolt azonosítókkal biztosítja az adatok összerendelhetőségét.

4) Kormányzati (állami) hitelesítés-szolgáltatás kialakítása
Az állam nevében történő gépi kiadmányozásokhoz, illetve a kiadmányozásra jogosultak számára elektronikus aláírási és titkosítási célú tanúsítványok kibocsátásához szükséges hitelesítés szolgáltatásokra kormányzati hitelesítés- szolgáltató kerül felállításra.

5) Azonosítási szolgáltatás biztosítása
A részfeladat keretében olyan azonosítás szolgáltatás kerül felállításra, amely a mobiltelefonok, számítástechnikai eszközök adta lehetőségeket is felhasználva jelentősen, az egyszerű jelszavas azonosításnál lényegesen magasabb biztonsági szintet is biztosítani képes. E fejlesztési rész további feladata olyan azonosítás bevezetése, amelyet telefonos ügyintézésnél is alkalmazni lehet (például részleges kódbekérésen alapuló azonosítás).

6) Az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről (az ügyfél azonosításhoz kötődő információinak előállítása)
A garanciális elemként bevezetésre kerülő – kérhető – időszaki (rendszeres) értesítésnek biztosítania kell a tájékoztatást a rendelkezés nyilvántartás, valamint az összerendelési nyilvántartás használata alapján megismert személyes adat felhasználásról.

7) Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés
A részfeladat keretében létre kell hozni egy olyan szolgáltatást, illetve részeként egy ügyfél-kommunikációs felületet, amelyen keresztül az elektronikusan azonosított ügyfél dokumentumát megküldi a szolgáltatónak, aki hitelesíti, záradékkal látja el, és igazolást állít ki róla, majd visszaküldi az ügyfélnek.

A projekt tartalmi elemei
A projektnek az alábbi, az állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások kialakítását kell biztosítani:
a) az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,
b) összerendelési nyilvántartás szolgáltatás,
c) az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,
d) azonosítás szolgáltatás,
e) központi azonosítási ügynök,
f) kormányzati hitelesítés-szolgáltatás,
g) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,
h) a projekt egyéb feladatainak terjedelmében az elektronikus tájékoztatási szolgáltatás…”

Forrás:
Megjelent a teljeskörű ügyfélazonosítás érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. augusztus 10.
Kapcsolódó dokumentumok