Skip to main content
közigazgatási informatika

Megjelent a postai agóra érdekében kiírt felhívás

Szerző: 2012. augusztus 13.No Comments

„Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ” Postai agóra” című, EKOP-2.1.20 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja.

A rendelkezésre álló keretösszeg 500 millió forint.
A projektjavaslatot 2012. augusztus 10. és 2012. szeptember 10. között lehet benyújtani.

Magyarországon az elektronikus kapcsolattartás mind a közigazgatás, mind a piac területén elmarad a kívánatostól. Alig alkalmazzák az elektronikus számlázást, az e- kereskedelem egyéb elemeit, a közigazgatásban és a civil területre vonatkozóan is csak néhány kötelezően használandó szolgáltatás mögött van érdemi használat.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján nem tűnik helytállónak az az állítás, hogy a modern információs és kommunikációs technológiai eszközök révén a földrajzi távolság „csökkenni fog” illetve „el fog tűnni”. A fejlődés ellenére megmaradó „távolságok” leküzdésének egyik alapja, hogy kisebb mértékben ugyan, egyszerűbben, de az innovációknak mindenképpen meg kell jelenniük a kistelepüléseken is.
Magyarország településszerkezete sajátosan elaprózódott, az összes településünk mintegy felében nem élnek 1.000 főnél többen. A kistelepüléseken működő intézmények, szolgáltatások fenntartása jelentős terhet ró az országra, ugyanakkor kihasználtsági és hatékonysági szempontból (pl. a fizikai távolságok miatt) ezen intézmények és szolgáltatások általában az optimális szint alatt működnek.
A Magyar Posta minden településen jelen van a szolgáltatásaival, így az egyik legkiterjedtebb szolgáltatói végponttal (~2750 fix postahely és ~350 mobilpostával) rendelkező hálózat nem csak hazai, de nemzetközi összehasonlításban is. Viszont ennek az értéknek a megőrzése csak újabb innovációkkal, fejlesztésekkel lehetséges.

A vázolt problémakör csökkentésére nyújt megoldást a Postai Agóra rendszer, amely a kistelepüléseken még működő postahelyekbe befogadja egyrészt a speciális, a falvakban élők elvárásaival, igényeivel találkozó közigazgatási, közszolgáltatási ügyintézési lehetőségeket, elérhetővé teszi a modern információs és kommunikációs technológiai eszközöket, az ezek segítségével elérhető alkalmazásokat, másrészt mindezzel párhuzamosan agora térként is funkcionál a helyi lakosok számára.

Általános projektcélok:
C1.Szolgáltatási feltételek kialakítása: A KET és végrehajtási rendeletei által szabályozott, a postahelyekre kihelyezett ügyintézési pontokon hatósági szolgáltatásnyújtás alapfeltételeinek a kialakítása
C2. Közszolgáltatások közvetítése: A KET és végrehajtási rendeletei által a kihelyezett ügyintézési pontokon nyújtható hatósági közszolgáltatások közvetítése
C3. Postai Agóra terek kialakítása: A kistelepüléseken a Posta által közvetíthető közösségi funkciók és terek kialakítása

Részletes célok és módszerek
A konstrukció célja, hogy a jellemzően 2 ezer fő alatti lakosságszámmal bíró településeken, a még működő, fix postaépülettel és megfelelő infrastrukturális feltételekkel bíró kispostákon az alábbi innovatív közigazgatási- és közösségi szolgáltatások, lehetőségek elérhetővé váljanak.

A kiválasztott települések kispostáin az alábbi konkrét projektcélok valósuljanak meg:
a) Kisposták infrastruktúrájának fejlesztése: A kisposták, -fizikai képességük szerinti- szabványos műszaki infrastruktúrájának kialakítása. Ennek keretében megvalósul egyrészt az informatikai infrastruktúra fejlesztése másrészt az elektronikus szolgáltatások használatához, és a közösségi funkciók ellátásához szükséges fizikai infrastruktúra fejlesztése.

b) Alkalmazottak oktatása: Az alkalmazottak oktatása a „kihelyezett ügyintézési pont” funkciók (közigazgatási, közszolgáltatási, ügysegédi) és postai agora funkciók ellátására.
A kiválasztott kispostákon álljon rendelkezésre olyan postai munkavállaló, aki vállalja a közigazgatási ismeretek oktatásáról szóló képzés- és vizsgakövetelményeket.

c) Közigazgatási és közszolgáltatási funkciók kialakítása
A postahely biztosítson lehetőséget ”kihelyezett ügyintézési pont” funkcióként definiált államigazgatási feladatok postahelyeken történő ellátására, úgymint:

  • az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, illetve a hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, valamint
  • a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki.
  • más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférést biztosíthat, valamint
  • az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújthat,
  • jogszabály által előírt szabályok szerint valamely irat bemutatása, iratmásolat készítése, hitelesítése és benyújtása a hatósághoz.

továbbá

  • on-line kommunikációs csatornán keresztül ügyintéző közvetlen elérése az arra alkalmas postahelyen a távközlési adottságok tükrében,
  • elektronikus jegyvásárlás lehetőségének biztosítása,
  • Széchenyi Pihenő Kártya használatának támogatása igénybe vehető szolgáltatások díjainak kiegyenlítésére

d) Postai agora tér és funkciók kialakítása
A kiválasztott kispostákon váljon lehetővé olyan fizikai tér kialakítása, ahol az ügyfelek kötetlen módon hozzáférhetnek a közigazgatási tájékoztatási anyagokhoz, internet használatra szolgáló eszközhöz, nyomtatási-szkennerési szolgáltatásokhoz (a nyomtatási-szkennelési szolgáltatások közszolgáltatási szerződés terhére/keretében kerülnek biztosításra), illetve az intézmény területén ingyenes vezeték nélküli internethálózathoz, valamint ahol erre fizikailag lehetőség van, ott olyan tér kialakítása, amely funkciójában közösségi célokat szolgál.
A postahely teremtsen lehetőséget a postai agora tér funkciók ellátására, valamint az ezt elősegítő szolgáltatások befogadására, mint például

  • lehetővé teszi az elektronikus könyvtárszolgáltatásokhoz való hozzáférést,
  • közösségi WiFi-elérés a postahelyen ügyfél-eszközön keresztül.

A Postai Agóra projekt tervezése folyamán, mint kapcsolódási pontokat, meg kell vizsgálni, illetve figyelembe kell venni a „Nemzeti egységes kártyarendszer (NEK)” projekt eredményeként elkészülő és kiadásra kerülő csatlakozási és azonosítási szabványokat, előírásokat. A projekt felkészül arra, hogy a kiválasztott kispostákon biztosítja az azonosítást, a hatályos jogszabályi feltételeknek megfelelően…”

Forrás:
Megjelent a postai agóra érdekében kiírt felhívás; Nemzeti Fejlesztési Ügynökség; 2012. augusztus 10.
Kapcsolódó dokumentumok